By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cruinniú an Ghrúpa Forfheidhmithe Foraoiseachta á óstáil ag an Aire Doyle

D'óstáil an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D., an tríú cruinniú de chuid an Ghrúpa Forfheidhmithe Foraoiseachta an 12 Márta 2019. Tagann an grúpa seo, ina gcuimsítear páirtithe leasmhara na hearnála foraoiseachta, táirgeoirí, an colún comhshaoil agus Gníomhaireachtaí Stáit le chéile go ráithiúil, chun cur i bhfeidhm an Chláir Náisiúnta Foraoiseachta a athbhreithniú.

Le linn plé inar clúdaíodh go leor ábhar, thug an tAire an t-eolas is deireanaí ar na scéimeanna bainistíochta foraoise a fógraíodh le gairid, mar seo a leanas:

 • Is ábhar misnigh é go bhfuil méadú faoi dhó tagtha ar iarratais le hais anuraidh ar an Scéim Feabhsúcháin Coillearnach, inar tugadh isteach an dara Deontas Tanaithe.
 • Fuarthas 50% den mhéid a rabhthas ag súil go nglacfadh daoine le Cumhdach Leanúnach Foraoise (CCF) le linn na chéad sé seachtaine den scéim;
 • Tá deich n-iarratas faighte go dtí seo ar an Scéim nua Foscaidh Crainn d'Fhianna agus Scéim Fálta Fianna/Giorriacha a fhéachfaidh le tacú le húinéirí talún ar mian leo foraois leathanduilleach a chur in áiteanna a bhféadfadh fianna damáiste a dhéanamh. 
 • Tháinig méadú 25% ar líon na gCrann Leathanduilleacha a Cuireadh le hais anuraidh agus is ionann sin anois agus 28% den líon iomlán a cuireadh.
 • Maidir le coillearnacha dúchasacha, tá Ciste Comhshaoil Coillearnach (WEF) an DAFM ag spreagadh suime i gcónaí ó réimse fhairsing gnónna agus táimid ag súil le roinnt fógraí a dhéanamh amach anseo. Chomh maith leis sin tá DAFM ag beartú ceardlann ar WEF a reáchtáil i mí Bealtaine d'earnáil chorparáideach na hÉireann ina n-áireofar cuairt a thabhairt ar shuíomh i gcoillearnach dhúchasach in aice láimhe.
 • Chomh maith leis sin d'athdhearbhaigh an tAire a thiomantas maidir le hiarratais ar an Scéim um Chaomhnú Coillearnacha Dúchasacha a mhéadú faoi 5 sula dtiocfaidh an Clár Foraoiseachta chun críche. Is mar chuid den fhreagairt 20Seeds for Nature é seo atá ann mar gheall ar Chomhdháil Náisiúnta um Bithéagsúlacht a reáchtáladh le gairid agus tá sé mar chuid d'iarracht náisiúnta chun tacú le bithéagsúlacht a chaomhnú, a fheabhsú agus a thabhairt ar ais.
 • Thug an tAire ar aird chomh maith go raibh freagairt an-láidir ar ghlao ar thograí na Roinne d'fhonn na leasanna ilfheidhmeacha a bhaineann le foraoiseacht a chur chun cinn agus ina bhfuarthas 40 togra aonair.  Tá tús curtha le measúnú a dhéanamh ar na tograí sin agus táthar ag súil dtabharfar na tograí a n-éireoidh leo chun críche sna seachtainí amach romhainn.

Maidir leis an gcruinniú, dúirt an tAire Doyle, “tá tábhacht ag baint leis na cruinnithe seo mar fhóram chun an t-eolas is deireanaí a thabhairt do pháirtithe leasmhara agus chun dearcthaí agus smaointe a mhalartú maidir le cur i bhfeidhm an Chláir Náisiúnta Foraoiseachta. Tá an Clár ag forbairt i gcónaí agus tá tionchair na n-athruithe a rinneamar faoi athbhreithniú meántéarmach 2018 le feiceáil go sonrach anois, go háirithe i leith crainn leathanduilleacha a chur. Tá ríméad orm faoi ghlacadh láithreach na mbeart CCF ach go háirithe agus faoin méadú faoi dhó ar an nglacadh a bhí lenár Scéim Feabhsúcháin Coillearnach.  Rinneamar athbhreithniú ar chéad bhliain an chláir Aistrithe Eolais d'fheirmeoirí atá ag plé le foraoiseacht agus fuaireamar amach gur glacadh go maith leis an scéim, agus táim anois ag moladh go bhfógrófar bliain eile don scéim sna seachtainí amach romhainn”.

Chomh maith leis sin rinneadh cur i láthair maidir le foraoiseacht agus an bhitheacnamaíocht agus ar na glaonna éagsúla ar thionscadail taighde foraoiseachta a chur ar fáil don Ghrúpa Forfheidhmithe.   Chuir Teagasc an t-eolas is deireanaí maidir lena gcuid tionscnamh chun foraoiseacht a chur chun cinn inar cuimsíodh aiseolas óna sraith clinicí a bhí ar bun ar fud na tíre i mí Eanáir agus Feabhra. Dheimhnigh an tAire freisin go mbeidh DAFM agus Teagasc ag tabhairt faoi roinnt tionscnamh cur chun cinn chun bheith ann ag an am céanna a bheidh Lá Idirnáisiúnta na bhForaoisí na NA ar siúl.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire “Is cosúil go bhfuil méadú ar an ráta curaíochta go dtí seo i mbliana le hais na bliana seo caite ach tuigim go rímhaith go bhféadfaimis cruthú níos fearr agus go gcaithfimis cruthú níos fearr go háirithe más linn ár gcuid spriocanna maidir leis an gcomhshaol agus an geilleagar tuaithe a bhaint amach le cabhair na foraoiseachta. Tá an Clár a chur i bhfeidhm ar cheann dár gcuid príomhthosaíochtaí agus táimid ag déanamh monatóireacht ghéar air sin".

Added 13.03.19

Baill den Ghrúpa Forfheidhmithe Foraoiseachta

Nótaí d'Eagarthóirí:

 • Is cur chuige eile i ndáil le foraoisí a bhainistiú atá i gCumhdach Leanúnach Foraoise (CCF) ina ndéantar ceannbhrat na foraoise a chothabháil ag leibhéal amháin nó níos mó agus ina seachnaítear glanleagan. An ghné is sainiúla de CCF ná gan achair níos mó ná 0.25 ha a ghlanleagan nó gan níos mó ná leithead airde dhá chrann a ghlanleagan gan roinnt crann aibí a choimeád.  Baineann na córais seo go ginearálta le hathghiniúint nádúrtha ach is féidir tacú le hathghiniúint nádúrtha trí phlandú más gá. Is iad cuspóirí na scéime.  
  • Cur leis na leasanna a bhaineann le foraoisí buaircíneacha tríd an gceannbhrat a oscailt agus trí ghnáthóga nua a chruthú d'fhiadhúlra;
  • Ceannbhrat neamhchothrom a chruthú le súil is tamhain ardchaighdeáin agus ardluacha a tháirgeadh.
  • Rogha bainistíochta níos oiriúnaí a chur chun cinn i suíomhanna íogaire; agus
  • Scileanna a fhorbairt lena nglacadh ar fud earnáil na foraoiseachta  maidir le cumhdach leanúnach foraoise.


Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.

 • Cuirtear pointe rochtana do ghnónna aonair ar fáil faoin gCiste Comhshaoil Coillearnach (WEF) , mar chuid de na beartais um Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach (CSR) atá acu, d'fhonn cuidiú cur le hacmhainn dhúchasach coillearnaí na hÉireann, trí dhreasachtaí breise eile a chur ar fáil chun úinéirí a spreagadh coillearnacha dúchasacha nua a chur a bhféadfadh sé nach mbeadh curtha ar chor ar bith murach gur cuireadh an tacaíocht bhreise sin ar fáil. I dtéarmaí praiticiúla, beidh íocaíocht breisithe aon uaire €1,000 an heicteár d'úinéirí a bheidh rannpháirteach mar thoradh air sin.

Is féidir teacht ar níos mó eolais anseo.

 • D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., Glao do Thograí Taighde nua faoi Chláir Maoinithe Taighde na Roinne an 10 Márta 2019.   Tá trí chlár iomaíocha maoinithe taighde 'ar mhaithe leis an bpobal' ag an Roinn a chlúdaíonn réimsí téamacha Bia, Talmhaíochta agus Foraoiseachta.  Féachtar leis an gClár um Thaighde Iomaíoch Foraoiseachta ar mhaithe le Forbairt (Foraoiseacht) bunsraith agus tacaíocht eolaíochta a fhorbairt ar mhaithe le tionscal foraoiseachta atá nuálach, iomaíoch, inmharthana agus dírithe ar an margadh.  Is féidir teacht ar níos mó eolais ar láithreán gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas: Glao Náisiúnta 2019.

 CRÍOCH

Date Released: 13 March 2019