By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an leathadh amach atá déanta chun go mbeidh rannpháirtithe na Scéime nua Mairteola, ar fiú €25 milliún í, ábalta scálaí a fháil ar cíos

Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. fáilte inniu roimh an leathadh amach atá déanta faoin scéim phíolótach Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil (BEEP) ina mbeidh rannpháirtithe ábalta scálaí a fháil ar cíos chun meáchan bó agus laonna a thaifeadadh mar chuid den scéim Phíolótach.

Dúirt an tAire Creed, “Tá mé sásta go mbeidh rannpháirtithe ábalta scálaí a fháil ar cíos anois faoin scéim Phíolótach nua seo ar fiú €25 milliún í ag roinnt marglann agus comharchumann ar fud na tíre. Beidh feirmeoirí atá rannpháirteach sa scéim nach bhfuil aon scálaí acu iad féin ábalta scála a fháil ó suas le 70 Marglann agus Comharchumann a bhfuil comhcheangail ICOS acu chun a gcuid bó agus laonna incháilithe a mheá chun na ceanglais atá orthu faoi BEEP a shásamh. Is cuid thábhachtach eile atá sa scéim Phíolótach seo maidir le díograis na hÉireann chun feabhas leanúnach a dhéanamh maidir le caighdeán agus éifeachtúlacht na tréada náisiúnta mairteola.

Tá an ICBF ag clárú scálaí atá faoi úinéireacht phríobháideach agus ag glacadh le taifid mheáchain ó fheirmeoirí mairteola atá rannpháirteach ón 8 Márta i leith. Tá tuairim is 1,700 scála faoi úinéireacht phríobháideach cláraithe ag daoine aonair cheana féin agus tá tuairim is 30,000 meáchan taifeadta cheana féin chomh maith. Tá scálaí is féidir a fháil ar cíos á gcur ar fáil anois ag áiteanna éagsúla ar fud na tíre chun go mbeidh feirmeoirí nach bhfuil aon teacht acu ar scálaí atá faoi úinéireacht phríobháideach in ann na ceanglais atá orthu faoin scéim a chomhlíonadh. 

Tá leathadh amach na scálaí seo ar cíos ag tarlú i gcomhar leis na haipeanna fóin chliste nua le haghaidh gairis Android agus Apple ina mbeifear ábalta taifid mheáchain a chur ar aghaidh go tapa agus go cruinn.  

Ní mór do rannpháirtithe na Scéime ainmhithe incháilithe a mheá ar a ngabháltas féin sula mbaintear den diúl iad, agus ní mór iad a mheá ar leithligh an lá céanna. Ní mór na meáchain a chur ar aghaidh idir an 8 Márta agus an 1 Samhain 2019.

Tá dhá rogha ann chun sonraí meáchain a thaifeadadh mar chuid de BEEP. Is iad sin:

(i)                  is féidir le feirmeoirí a gcuid scálaí féin a úsáid nó scála ar le tríú páirtí é agus 

(ii)   is féidir le feirmeoirí scála a fháil ar cíos. Sa chás sin gheobhaidh rannpháirtithe scála ar cíos ó ghníomhaire seirbhíse allamuigh ceadaithe chun tabhairt faoi phróiseas taifeadta meáchain BEEP.

Is féidir na meáchain a chur ar aghaidh ar líne ar aip an fhóin chliste nó iad a chur ar aghaidh ar pháipéar ar an bhfoirm is féidir a fháil ón ICBF.

Is féidir teacht ar na sonraí ar fad ar láithreán an  ICBF www.icbf.com

Eolas d'Eagarthóirí

Tionscnamh deonach a mhairfidh ar feadh bliain amháin agus atá maoinithe ag an Státchiste atá sa Scéim Phíolótach Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil (BEEP).

Is é is cuspóir don BEEP ná an éifeachtúlacht eacnamaíoch agus timpeallachta sa tréad diúil a mhéadú tuilleadh trí na sonraí feidhmíochta cainníochta agus cáilíochta a bhailítear a fheabhsú. Déanfar sin trí thacar sonraí na tréada náisiúnta i ndáil le measúnachtaí géiniteacha a fheabhsú, d'fhonn tacú leis an dea-chleachtas a ghlacadh agus le déanamh cinntí níos eolasaí ag leibhéal na feirme. Díreoidh an scéim phíolótach ar éifeachtúlacht cothaithe na mbó diúil agus na laonna diúil trí mheáchain bheo bó agus síolrach sa tréad a bhailiú i ndáil le gach rannpháirtí.

 Tá iarratas déanta ag 18,834 fheirmeoir mairteola le bheith rannpháirteach sa scéim Phíolótach, agus gheobhaidh siad íocaíocht suas le €40 ar gach lao incháilithe ar an gcoinníoll go gcloínn siad leis na ceanglais gach ainmhí a mheá agus na sonraí riachtanacha a chur ar fáil don ICBF i gcomhréir leis na Téarmaí agus Coinníollacha.

 Is féidir tuilleadh eolais ar an scéim Phíolótach, lena n-áirítear na Téarmaí agus Coinníollacha a fháil ar https://www.agriculture.gov.ie/beep/

Minister Creed welcomes roll-out of rental weighing scales for new €25 million Beef Scheme

CRÍOCH

Date Released: 03 May 2019