By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Infheistíocht €6.5m i 17 gcomhlacht dobharshaothraithe agus próiseála bia mara fógartha ag an Aire Creed

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu, go bhfuil €2,369,801 i ndeontais bronnta ar 17 bhfiontar bia mara i 9 gcontae éagsúla faoi Chlár Oibríochta an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh a Roinne don earnáil bia mara.  Tacóidh na deontais a bronnadh leis an infheistíocht iomlán de €6,472,909 sna comhlachtaí sin atá déanta sna hearnálacha dobharshaothraithe agus próiseála bia mara. 

Dúirt an tAire Creed, "Tá an-áthas orm a rá, d'ainneoin na neamhchinnteachta atá ann mar gheall ar an mBreatimeacht le dhá bhliain anuas, go bhfuil go leor muiníne san earnáil bia mara faoina bhfuil i ndán di as seo amach.  Is comhartha den mhuinín láidir atá san earnáil na 17 bhfiontar bia mara atá chun €6.5 milliún a infheistiú i mbliana le cúnamh faoi Chlár Tacaíochta Oibríochta Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus tacaíonn an Rialtas leis an muinín sin. Tá na comhlachtaí sin ag tapú na ndeiseanna margaidh atá ann, agus tá neart deiseanna ann, maidir le táirgí bia mara na hÉireann ar ardchaighdeán.  Tá sin fíor do chomhlachtaí amhail KeohaneSeafoods i gCorcaigh atá ag tabhairt faoi infheistíocht €3 milliún d'fhonn acmhainneacht i ndáil le táirgeadh bradán sa mhonarcha atá acu i mBeanntraí."

Dúirt an tAire Creed freisin, "Tá mo Roinn ag tacú le fiontair uaillmhianacha bia maidir le tionscadail iontacha fáis trí thacaíochtaí flaithiúla airgeadais EMFF, atá ar fáil d'fhiontair bhia mara trí BIM d'fhonn a gcuid torthaí a mhéadú, luach a chur ar a gcuid dtáirgí agus a gcuid margaí a éagsúlú ar fud an domhain. San fhógairt seo, beidh tacaíocht ar fáil do chomhlachtaí Bia Mara i gCorcaigh, Ciarraí, An Clár, Gaillimh, Maigh Eo, Dún na nGall, Lú agus Muineachán ar mhaithe le borradh a chur faoi fhorbairt na gcomhlachtaí sin, le forbairt nuálaíochta agus teicneolaíochta, rud a chuirfidh luach ar ár bpríomhtháirgí bia mara ar ardchaighdeán.

Tá na deontais cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag an Aontas Eorpach agus faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha.

 

 Logo EU structural and investment fund  Logo EU Flag

Nótaí d'Eagarthóirí

Ghlac an Coimisiúin Eorpach le Clár Oibríochta EMFF 2014-2020 na hÉireann i mí na Nollag 2015 agus sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara é i mí Eanáir 2016.  Cuirtear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, dobharshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar an gClár.

Tá dhá scéim tacaíochta ar fáil don earnáil dobharshaothraithe d'fhonn cuidiú leo spriocanna an Phlean Straitéisigh Náisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe an Dobharshaothraithe a bhaint amach.  Féachtar leis an bplean an méid a tháirgtear go hinbhuanaithe a mhéadú 45,000 tonna.  Tacaíonn an Scéim um Dhobharshaothrú Inbhuanaithe le hinfheistíocht caipitil arna déanamh ag fiontair dobharshaothraithe cheadúnaithe d'fhonn táirgiúlacht a fhorás go hinbhuanaithe agus an tionchar atá ag an dobharshaothrú ar an timpeallacht a laghdú.  Cuireann an Scéim um Thairseach Feasa an nuálaíocht, forbairt teicneolaíochta agus bainistiú galar san earnáil dobharshaothraithe chun cinn agus cuireann tacaíocht ar fáil ina leith.

Tá trí scéim tacaíochta ar fáil don earnáil próiseála bia mara d'fhonn an nuálaíocht, an breisluach, forbairt margaí nua agus infheistíocht i dtrealamh agus áitreabh nua a chur chun cinn agus tacú leo. Cuirtear cúnamh suas le 30% ar fáil d'áitribh próiseála bia mara faoin Scéim Infheistíochta Caipitil um Próiseáil Bia Mara d'fhonn spreagadh a thabhairt i ndáil le hinfheistíocht caipitil san acmhainn táirgiúlachta breisluacha.  Cuirtear cúnamh suas le 50% ar fáil do ghrúpaí na bhfiontar próiseála bia mara faoin Scéim un Scálú Bia Mara agus Margaí Nua a Fhorbairt a oibríonn as lámh a chéile chun onnmhairí onnmhairithe nua a fhorbairt.  Cuirtear  cúnamh suas le 50% ar fáil d'fhiontair próiseála bia mara faoin Scéim um Nuálaíocht Bia Mara agus Pleanáil Gnó d'fhonn an nuálaíocht i ndáil le táirgí nua a fhorbairt a chur chun cinn. 

Tá luach €21.6 milliún de chistí EMFF tugtha do Bhord Iascaigh Mhara in 2019 lena dháileadh ar an earnáil bia mara.

Deontais ceadaithe - An Scéim um Dhobharshaothrú Inbhuanaithe

Tairbhí

Áit

Tionscadal

Infheistíocht Iomlán €

Deontas EMFF €

Bantry Mussels Harbour Limited

Beanntraí, Corcaigh

Uasghrádú ar sheomra innill an bháid le dhá inneall cíle fuaraithe agus gineadóir trí-chéim

162,068

64,827

Curraun Fisheries Limited

An Mhala Raithní, Maigh Eo

Nuachóiriú a dhéanamh ar Chórais Bhainistíochta Feirme Bradán

187,808

75,123

Ocean Farm Limited

Na Cealla Beaga, Dún na nGall

Uasghrádú ar theicneolaíocht feirmeoireachta bradán

1,175,202

470,081

Top Oysters Limited

An Cromán, Ciarraí

Bád réthónach agus trealamh táirgthe oisrí a cheannach

93,532

37,413

Michael Lydon

Gaillimh

Uasghrádú ar chóras spiléir leanúnach

45,099

18,039

Atlantic Greenway Oysters Ltd

Cathair na Mart, Maigh Eo

Acmhainneacht ar fheirm oisrí a mhéadú

40,553

16,221

Caragh Clams Limited

An Cromán, Ciarraí

Ceathrú céim den fhorbairt ar fheirm oisrí

24,428

9,771

CromaneSeafoods Limited

An Cromán, Ciarraí

Bád réthónach agus trealamh táirgthe oisrí a cheannach

88,752

35,500.88

Hugh O’Malley

Acaill, Maigh Eo

Acmhainneacht i ndáil le táirgeadh oisrí a mhéadú & trealamh nua a cheannach

81,021

32,408

IOMLÁN

 

 

1,898,463

759,383

   Deontais ceadaithe - Scéim um Thairseach Feasa

Tairbhí

Áit

Tionscadal

Iomlán

Infheistíocht €

Deontas EMFF €

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí

Trá Lí, Ciarraí

Forbairt ar Chóras Bainistíochta Feirme Oisrí & Réiteach Ollstórála Sonraí

318,001

318,001Deontas_Iomlán

  

Deontais ceadaithe - Scéim Infheistíochta Caipitil um Próiseáil Bia Mara

Tairbhí

Áit

Tionscadal

Iomlán

Infheistíocht €

Deontas EMFF €

Seafood Processors Ltd

Ó Méith

Co Lú

Uasghrádú ar théada réamhphacála iasc

16,344

4,903

KeohaneSeafoods Unlimited

Beanntraí

Corcaigh

Próiseáil Innealra & Córais do Mhonarcha Dheataithe & Téad Bradán

3,000,000

900,000.00

Bio-marine Ingredients Ireland Ltd

Baile na Lorgan

Co. Mhuineacháin

Córas Lacáiste Bolaidh a shuiteáil chun an tionchar ar an timpeallacht a laghdú agus chun táirgí nua agus feabhsaithe a chur ar fáil 

529,975

79,496

CastletownbereFishermens Co-operative Society Ltd

Baile Chaisleáin Bhéarra, Corcaigh

Táirge inoighinn Megrim do Mhargadh na Spáinne a fhorbairt

236,118

70,835

IOMLÁN

 

 

3,782,437

1,055,234

 

Deontais ceadaithe - Scéim um Nuálaíocht Bia Mara agus Pleanáil Gnó

Tairbhí

Contae

Tionscadal

Infheistíocht Iomlán €

Deontas EMFF €

BreizonTeo

Ros an Mhíl

Co. na Gaillimhe

Tionscadal R & D chun Cloicheáin Éireannacha a phacáil do Mhargadh na Fraince

10,009

5,004

Bio-marine Ingredients Ireland Ltd

Baile na Lorgan

Co. Mhuineacháin

Comparáid Próitéine maidir le feidhmiúlachtaí

13,916

6,958

KeohaneSeafoods Unlimited

Beanntraí

Corcaigh

Seirbhísí Comhairleacha d'fhonn córais bhainistíochta a fheabhsú

39,600

19,800

IOMLÁN

 

 

63,525

31,762

 

Deontais ceadaithe - Scéim un Scálú Bia Mara agus Margaí Nua a Fhorbairt

Tairbhí

Áit

Tionscadal

Infheistíocht Iomlán €

Deontas EMFF €

Jade Ireland Seafood Ltd

Sofrimar, Cé na Cille Móire, Co. Loch Garman

McBride Fishing, Na Dúnaibh, Co. Dhún na nGall

Shellfish Ireland, Baile Chaisleáin Bhéarra, Corcaigh

Forbairt ar Mhargadh na Síne, Margadh Hong Cong & Margadh na Téaváine

209,700.00

104,850.00

Connemara Producers Group

Connemara Seafoods Frozen Ltd, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Oilean Mara Teo. Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

Margadh na hÁise a fhorbairt

201,143.00

100,571.00

IOMLÁN

 

 

410,843.00

205,421.00

 

 Creed announces €6.5m investments in 17 aquaculture and seafood processing companies

CRÍOCH

Date Released: 11 May 2019