By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tAire Creed ag tabhairt faoina Thríú Misean Trádála Agraibhia chun na Síne

Beidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. i mbun misean trádála agraibhia chun na Síne an tseachtain seo ina dtabharfaidh sé cuairt ar thrí chathair; Shang-hai, Béising agus Hohhot.

Dúirt an tAire Michael Creed T.D. roimh an Misean Trádála “Táim an-sásta a bheith i mbun an tríú misean trádála chun na Síne trína ndéanfar an caidreamh tábhachtach atá idir Éire agus an tSín i leith agraibhia a neartú agus a fhorbairt”.

“Mar chuid den mhisean seo, díreofar ar na caidrimh láidre atá againn cheana le gníomhaireachtaí an Rialtais agus gníomhaireachtaí rialála a neartú, teacht ar an margadh do tháirgí barrthábhachtacha a chur ar aghaidh, agus ar dheiseanna a chur ar fáil do chuideachtaí feola agus déiríochta na hÉireann ach go háirithe chun caidrimh a chothú le comhpháirtithe barrthábhachtacha na Síne.”

B'ionann líon iomlán onnmhairí chun na Síne in 2018 agus beagnach €800 milliún, méadú faoi cheathair nach mór ó €200 milliún in 2010, de réir staitisticí trádála CSO (lena n-áirítear onnmhairí nach féidir a ithe ar nós foraoiseacht chomh maith le bia agus deochanna). B'ionann táirgí déiríochta agus 68% (€541 milliún) d'onnmhairí iomlána, bunaithe ar cháil na hÉireann mar phríomhtháirgeoir táirgí déiríochta ardchaighdeán a tháirgtear ar bhealach sábháilte agus inbhuanaithe.  Catagóir thábhachtach eile is ea feoil mhuice, ar tháinig méadú €77 milliún ar a luach onnmhairithe an bhliain seo caite.

Ó fógraíodh in Aibreán 2018 go bhfuil rochtain ag earnáil mairteola na hÉireann ar mhargadh na Síne, tá seacht monarcha mairteola ceadaithe anois in Éirinn chun mairteoil a onnmhairiú chun na Síne.  Cuireadh tús le mairteoil a onnmhairiú le linn shamhradh 2018 agus onnmhairíodh thart ar €2.8 milliún (1,400 tonna) faoi dheireadh 2018, ina bhfuil acmhainn shuntasach ann fás a dhéanamh amach anseo.

“Táim ag súil le teagmháil a dhéanamh le mo chontrapháirtithe sa tSín maidir leis an bpróiseas ceadaithe do roinnt monarchana mairteola eile, chomh maith le cainteanna a thabhairt ar aghaidh ar na céimeanna eile i dtreo rochtain a bheith ag earnáil na caoireola”, a dúirt an tAire Creed ar deireadh.

Beidh oifigigh shinsearacha ón Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara agus ó Bhord Bia in éineacht leis an Aire Creed, chomh maith le rannpháirtíocht ó na cuideachtaí déiríochta agus feola is mó atá againn.

Dúirt Tara McCarthy , Príomhfheidhmeannach Bhord Bia, maidir leis an gcuairt ,  “Chomh maith le teagmháil dhíreach idir an dá Rialtas, beidh an-tábhacht ag baint leis an misean trádála seo chun caidrimh thrádála bhuana a fhorbairt idir onnmhaireoirí na hÉireann agus soláthraithe na Síne. Chun béim a leagan ar thábhacht straitéiseach an réigiúin do thionscal bia agus dí na hÉireann, tá breis agus 500 uair de staidéir taighde cáilíochtúil curtha i gcrích ag Bord Bia sa réigiún chun an bealach chun margaidh is brabúsaí a aithint do tháirgeoirí na hÉireann. Chomh maith leis sin, cuidíonn na léargais seo chun eolas a chur ar fáil d'fheachtais tomhaltóra agus trádála leanúnacha dár gcuid sa tSín lena n-áirítear margaíocht ar líne, cuairteanna isteach ó cheannaitheoirí, agus feachtais chómhaoinithe AE, agus trí Origin Green, tá fianaise indeimhnithe againn ar chumas ár dtáirgeoirí agus cumas breis agus 66,000 feirmeoir deimhnithe  chun bia a chur ar fáil atá ar ardchaighdeán, sábháilte agus inbhuanaithe.” 

Dúirt an tAire Creed ar deireadh ‘ar aon dul lenár straitéis chomhroinnte Food Wise 2025  maidir le fás inbhuanaithe na hearnála, is tosaíocht de chuid mo Roinne, i ndlúthchomhar le Bord Bia, Ambasáid na hÉireann agus an tionscal agraibhia, rochtain a mhéadú agus onnmhairí chun na Síne a fhorbairt agus a leathnú.’’

Nóta d'eagarthóirí:

Clár

1. Shang-hai, Dé Luain an 13 Bealtaine

Óstálfaidh an tAire Creed agus an toscaireacht cruinnithe tionscail le custaiméirí barrthábhachtacha na Síne i Shang-hai.

2. Shang-hai & Béising Dé Máirt an 14 Bealtaine agus Dé Céadaoin an 15 Bealtaine

Freastalóidh an tAire Creed ar oscailt oifigiúil SIAL agus Phailliún na hÉireann, i Shang-hai.

Cruinnithe le hAirí/contrapháirtithe i mBéising maidir le rochtain ar an margadh agus comhoibriú teicniúil.

Óstálfaidh an tAire ceiliúradh ar mhairteoil na hÉireann in Ambasáid na hÉireann, Béising

3. Hohhot, An Ion-Mhongóil Déardaoin an 14 Bealtaine

Beidh an tAire i mbun toscaireacht de lucht déiríochta na hÉireann chun bualadh le cuideachtaí déiríochta barrthábhachtacha na Síne.

 

CRÍOCH

Date Released: 12 May 2019