By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Foilsiú Thuarascáil DAFM Staitisticí Foraoise - Éire 2019 fógartha ag Doyle

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D., inniu go bhfuil Tuarascáil bhliantúil na Roinne maidir le Staitisticí Foraoise do bhliain 2019 foilsithe. Ullmhaíonn an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Tuarascáil seo gach bliain.

Dúirt an tAire agus é ag seoladh na tuarascála, ‘’ ‘Is cnuasach staitisticí maidir leis an eastáit foraoise agus tionscal na foraoiseachta in Éirinn atá i 'Staitisticí Foraoise - Éire 2019'. Is cnuasach críochnúil atá inti d'fhaisnéis atá cothrom le dáta ar fhoraoiseacht in Éirinn agus is é an doiciméad tagartha is fearr d'aon duine a bhfuil suim aige/aici san ábhar. Tá roinnt nithe suntasacha sa tuarascáil i mbliana lena n-áirítear an sciar foraoisithe leathanduilleach a bheith ag 27% in 2018, atá méadaithe ón bhfigiúr 21% don bhliain roimhe sin. Is mar gheall ar na bearta a thugamar isteach san Athbhreithniú meántéarma ar an gClár Náisiúnta Foraoiseachta anuraidh é seo.”

Ar na deich staitisticí barrthábhachtacha ó Staitisticí Foraoise - Éire 2019 áirítear:

  1. Cuimsíonn an eastát náisiúnta foraoise 11% de thalamh iomlán na tíre. Meastar an clúdach iomlán foraoise a bheith ag an leibhéal is airde le 350 bliain anuas, ag 770,000 heicteár;
  2. Cuireadh 4,025ha d'fhoraoisí nua le linn 2018. Is ar thailte feirmeoirí a cuireadh foraoisí ar 82% de thailte príobháideacha idir 1980 agus 2018.
  3. Meastar go bhfuil 12,000 duine fostaithe in earnáil na foraoiseachta agus táirgí adhmaid.
  4. In 2018, chaith DAFM €95 milliún ar ghníomhaíochtaí foraoise lena n-áirítear foraoisiú, deontais chothabhála, íocaíochtaí préimhe bliantúla agus deontais chun bonneagar bóithre foraoise a chur isteach. Ó 1980 i leith, fuair breis agus 22,000 úinéir príobháideach talún cúnamh deontais chun foraoisí a bhunú. Ó 1980 i leith, is 8.7 ha meánmhéid na bhforaoisí príobháideacha a cuireadh agus a fuair cúnamh deontais.
  5. Tá níos mó na leath (50.8%) de na foraoisí faoi úinéireacht phoiblí agus an chuid eile faoi úinéireacht phríobháideach.
  6. Is taisce charbóin thábhachtach atá san eastát náisiúnta foraoise, arb ionann í agus 312 milliún tonna carbóin.
  7. Is speicis bhuaircíneacha na speicis is mó dá bhfuil ann go náisiúnta, agus is ionann iad agus 71.2% d'achar na bhforaoisí agus tá na speicis leathanduilleacha ag 28.7%. B'ionann sciar an bhforaoisí leathanduilleacha i bhforaoisí nua a cuireadh le linn 2018 agus 27%, ar méadú é ar an bhfigiúr 21% sa bhliain roimhe sin.
  8. De réir na meastachán bliantúil is déanaí bhí 3.22 milliún m3 de lomáin chruinne ar fáil le próiseáil (seachas adhmad tine), agus 676,000m³ de sin ag teacht ó fhoraoisí faoi úinéireacht phríobháideach.
  9. Cuireadh maoiniú ar fáil le linn 2018 chun 74km de bhóithre foraoise príobháideacha a thógáil. Is léiriú é seo ar an méadú a mheastar a thiocfaidh ar adhmad le baint a bhfuiltear ag súil a dhúblóidh faoi 2030.
  10. De réir na bhfigiúirí is déanaí, meastar go dtugtar beagnach 30 milliún cuairt ar fhoraoisí in Éirinn gach bliain, agus luaitear luach €179 milliún le háineas foraoise in aghaidh na bliana.

Dúirt an tAire Stáit Doyle freisin “Tá feidhmeanna éagsúla ag an bhfaisnéis atá sa tuarascáil bhliantúil seo do lucht déanta beartas, NGOnna, Grúpaí Pobail agus tionscal araon. Léirítear tiomantas an Rialtais d'fhoraoiseacht trí infheistíocht €95 milliún  a rinneadh i ngníomhaíochtaí foraoise in 2018 lena n-áirítear deontais foraoisithe, deontais chothabhála, íocaíochtaí préimhe bliantúla agus deontais chun bonneagar bóithre foraoise a leagan. Beidh go leor buntáistí mar thoradh air seo lena n-áirítear buntáistí don gheilleagar tuaithe, ach níos tábhachtaí i bhfad fós is ea na buntáistí a bheidh ann i leith iarrachtaí na tíre seo dul i ngleic le hathrú aeráide ós rud é  go bhfuil ról tábhachtach ag foraoisí maidir le carbón a cheapadh.”

Nóta d'eagarthóirí:

Is féidir teacht ar an Tuarascáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag: www.agriculture.gov.ie/forestservice/forestservicegeneralinformation/foreststatisticsandmapping/annualforestsectorstatistics/

Forest Statistics Ireland 2019

Date Released: 29 May 2019