By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil Príomhoifigeach Feidhmiúcháin nua ceaptha ar Fhoras na Mara

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD inniu go bhfuil an Dr Paul Connolly ceaptha ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Fhoras na Mara, an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as taighde, forbairt teicneolaíocht agus nuálaíocht muirí in Éirinn. Tá an ceapachán á dhéanamh mar gheall go mbeidh an Dr Peter Heffernan ag dul ar scor i ndiaidh 27 mbliana ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin san institiúid.

 

Tá an Dr Connolly ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Comhairleacha Iascach agus Éiceachóras (FEAS) ag Foras na Mara, agus é i gceannas ar fhoireann de bhreis agus 80 eolaí agus ball foirne a chuireann comhairle eolaíochta ar fáil maidir le leas inbhuanaithe a bhaint as acmhainn iascach agus éiceachórais mhara na hÉireann.

 

Dúirt an tAire maidir leis an bhfógra, “Tugann an acmhainn mhara atá againn deiseanna suntasacha d'Éirinn i réimsí na taighde agus na nuálaíochta, forbairt inbhuanaithe an gheilleagair ghoirm agus breathnóireacht aigéin chun ullmhúchán a dhéanamh do na tionchair a bhaineann le hathrú aeráide. Mar gheall ar thaithí fhairsing an Dr Connolly in iascaigh a bhainistiú, a bheith i gceannas ar chláir thaighde nuálacha agus chomhtháite agus comhoibrithe straitéiseacha a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, leanfaidh Foras na Mara de thacaíocht eolaíochta, comhairle agus theicniúil a chur ar fáil don rialtas agus don tionscal.”

 

Dúirt an Dr Connolly, “Go ceann cúig bliana eile, beidh mé tiomanta go mór tacú le cultúr ardfheidhmíochta bunaithe ar na daoine atá againn, a bhfuil a gcuid scileanna, taithí agus díograis don mhuir ríthábhachtach san obair a dhéantar i bhForas na Mara. Is tréimhse spreagúil í seo d'eolaíocht aigéin, toisc go mbeidh tús á chur le UN Decade of the Ocean in 2021, táthar ag súil le hárthach taighde nua a bheith ar fáil in 2022 agus mar gheall ar an ngá atá le dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide.”

 

Bhí an Dr Connolly ina uachtarán ar an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) seal; líonra ina bhfuil 20 tír, a bhfuil mar aidhm léi tuiscint eolaíoch ar éiceachórais mhara a chur chun cinn agus comhairle eolaíochta neamhchlaonta a chur ar fáil d'fhonn spriocanna caomhnaithe, bainistíochta agus inbhuanaithe a bhaint amach.

 

Rinne sé cathaoirleacht ar chruinnithe ráithiúla na Comhpairtíochta Taighde Eolaíochta um Iascaigh na hÉireann (IFSRP) ó bhunaigh an tAire í in 2008. Bhí an Dr Connolly i gceannas ar Phlean Straitéiseach ICES (2014-2018) a fhorbairt ar ghlac 20 Ballstáit leis, agus d'oibrigh sé go dlúth leis an rialtas, le gníomhaireachtaí agus le foireann Fhoras na Mara chun plean comhtháite muirí d'Éirinn, Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, a fhorbairt. Chomh maith leis sin bhí sé i gceannas ar an gcoiste feidhmiúcháin maidir le forbairt a dhéanamh ar Phlean Straitéiseach Fhoras na Mara, Building Ocean Knowledge, Delivering Ocean Services, (2018 - 2022).

 

Tá PhD ag an Dr Connolly ó UCD (1986), MBA ó OÉ Gaillimh (2006) agus chríochnaigh sé clár ardcheannaireachta Timoney in 2016.

  

CRÍOCH

 

Paul Connolly CEO Marine Institute

 

Date Released: 04 October 2019