By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Íocaíochtaí ar fiú breis is €168.5 milliún iad faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha 2019 fógartha ag an Aire Creed

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D, inniu go bhfuil tús curtha le híocaíochtaí ar fiú €168.5 milliún iad faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha/Sonracha 2019 agus faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Sonracha (Oileáin) a eisiúint chuig beagnach 79,000 feirmeoir an tseachtain seo. Is ionann é seo agus tús a chur le thart ar €1.6bn a íoc le feirmeoirí na hÉireann faoi scéimeanna éagsúla sna míonna atá romhainn.

Dúirt an tAire “Tá fhios agam go maith na dúshláin go léir a bhfuil feirmeoirí ag tabhairt aghaidh orthu faoi láthair agus dá bharr sin, ar an tábhacht a bhaineann leis na híocaíochtaí faoin scéim ANC a chur ar fáil in am trátha.   Mar gheall ar chúinsí mar atá, tá mé maoiniú breise €23 milliún faighte agam le haghaidh Buiséad 2019 chun an buiséad bliantúil foriomlán don scéim ANC a thabhairt suas go €250 milliún.  Seo an dara bliain as a chéile a bhfuil méadú suntasach tagtha ar an leithdháileadh don scéim ANC, agus díríodh an maoiniú breise arís ar na limistéir is mó faoi shrianta.

Tríd an mbuiséad méadaithe agus na híocaíochtaí bliantúla níos airde seo, tabharfar cúnamh airgeadais suntasach agus tráthúil d'fheirmeoirí agus don gheilleagar tuaithe i gcoitinne.  Leanfaidh mo Roinn de gach cás nach bhfuil aon íocaíocht faighte fós acu a phróiseáil, ar bhonn práinneach, de réir mar a shásaíonn siad  critéir na scéime.

Is méadú atá sa 79,000 feirmeoir a íocfar sa chéad sciar seo d'íocaíochtaí 2019 ar an 77,000 a fuair íocaíochtaí ag an tráth seo in 2018. Thug an tAire ar aird chomh maith, de bharr athruithe ar Rialacháin AE, gur in dhá ghála a dhéanfar íocaíochtaí faoin Scéim ANC feasta. Eiseofar 85% de réamhíocaíochtaí ar dtús agus eiseofar íocaíocht chomhardaithe 15% ó go thús mhí na Nollag.

Dúirt an tAire “Trí na híocaíochtaí seo a eisiúint, léirítear mo thiomantas chun íocaíochtaí a chur ar fáil don líon is mó feirmeoirí agus is féidir a luaithe agus is féidir.  Dé bharr chomh tábhachtach is atá na híocaíochtaí seo, scríobh mó Roinnse chuig gach feirmeoir le gairid chun clár ama a leagan amach do na híocaíochtaí faoi scéimeanna éagsúla sna míonna amach romhainn.”

Mar fhocal scoir, dheimhnigh an tAire go bhfuil na socrúcháin leagtha amach chun éascaíocht a dhéanamh ar réamhíocaíocht 70% faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí a íoc, a thiocfaidh i bhfeidhm ón 16 Deireadh Fómhair 2019. 

Nótaí d'Eagarthóirí

Ar nós blianta roimhe seo, níl gach iarratas ceadaithe chun íocaíocht a fháil faoin Scéim ANC faoi láthair.  Tá go leor feirmeoirí ann nach bhfuil an meándlús stocála bliantúil  0.15 d'aonaid beostoic an heicteár foráiste don bhliain féilire bainte amach fós acu.  Tá go dtí an 31 Nollaig 2019 ag feirmeoirí amhlaidh a dhéanamh áfach. Ní féidir íocaíocht a cheadú i gcásanna mar sin go dtí go mbeidh an riachtanas seo deimhnithe.

Leanfar leis na sraitheanna íocaíochtaí sna seachtainí amach romhainn lena chinntiú go ndéantar na cásanna atá ceadaithe a phróiseáil le haghaidh íocaíochta  chomh tapa agus is féidir.  Ba chóir d'fheirmeoirí aon fhianaise stocála atá fós le réiteach i dtaca lena n-iarratas a chur ar aghaidh chuig Oifig na Roinne i bPort Laoise chomh luath agus is féidir chun eisiúint luath na n-íocaíochtaí a éascú.

 

CRÍOCH

Date Released: 18 September 2019