By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

January

TitleDate
Creed launches public consultation on Seafood Development Programme 2021-27 05 January 2020
Minister reminds farmers of the opening of the Calf Investment Scheme 06 January 2020
Comhchomhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27 seolta ag Creed 05 January 2020
Tús na Scéime Infheistíochta Laonna curtha i gcuimhne ag an Aire d'fheirmeoirí 06 January 2020
Department urges all poultry owners including backyard flock owners to be vigilant of Avian Influenza (AI) 08 January 2020
Doyle Announces Payment of €33m to Forest Owners 08 January 2020
The Droimeann cattle breed recognised as a Native Rare Irish breed 08 January 2020
Minister Creed issues a call for proposals for Agri-Food Tourism Initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 08 January 2020
An Roinn ag moladh do gach úinéir éanlaithe, lena n-áirítear úinéirí ealta cúlchlóis, a bheith airdeallach maidir le Fliú na nÉan (AI) 08 January 2020
Minister Creed issues final reminder for responses to Ag Climatise consultation 08 January 2020
Íocaíocht €33m d'úinéirí foraoise fógartha ag Doyle 08 January 2020
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 08 January 2020
Aithnítear an pór eallaigh Droimeann mar phór Dúchasach neamhchoitianta de chuid na hÉireann 08 January 2020
An meabhrúchán deiridh le haghaidh freagraí ar chomhairliúchán Ag Climatise eisithe ag an Aire Creed 08 January 2020
Second Beef Taskforce meeting takes place in Agriculture House 09 January 2020
An Dara cruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola ar siúl i dTeach na Talmhaíochta 09 January 2020
General Scheme of the Sea-Fisheries (Amendment) Bill 2020 10 January 2020
Scéim Ghinearálta an Bhille Iascaigh Mhara (Leasú) 2020 10 January 2020
Department Announces the Opening of Year 4 of the Sheep Welfare Scheme 15 January 2020
President of Ireland Michael D. Higgins ceremonial planting of a native Irish oak tree to commemorate Ireland’s launch of International year of Plant Health IYPH 2020 in Dublin’s Phoenix Park 15 January 2020
2020 GLAS Traditional Farm Buildings Scheme 15 January 2020
Dair Ghaelach curtha ag Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins mar chuid de shearmanas chun comóradh a dhéanamh ar sheoladh na hÉireann ar an mBliain Idirnáisiúnta um Shláinte Plandaí IYPH 2020 i bPáirc an Fhionnuisce 15 January 2020
Scéim GLAS d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme 2020 15 January 2020
Oscailt Bhliain 4 de Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Roinn 15 January 2020
Department welcomes recommendation for National Reserve in 2020 23 January 2020
Fáilte curtha ag an Roinn roimh mholadh don Chúlchiste Náisiúnta in 2020 23 January 2020
Department of Agriculture Food and the Marine has identified evidence of exposure to Lyssavirus in an imported sable 25 January 2020
Fianaise aimsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara go raibh teagmháil ag sáible a tugadh isteach sa tír leis an lisivíreas 25 January 2020
Minister Creed reiterates call for a strong CAP budget to support agriculture’s essential role in combating climate change 27 January 2020
Béim leagtha arís ag an Aire Creed ar an tábhacht atá le buiséad láidir CAP d'fhonn tacú leis an ról ríthábhachtach atá ag cúrsaí talmhaíochta le dul i ngleic le hathrú aeráide 27 January 2020
Exemption to Crop Diversification Requirements 2020 28 January 2020
Department reminds sellers and suppliers of pet animals of new rules 29 January 2020
Díolúine ó Riachtanais maidir le hÉagsúlú Bairr 2020 28 January 2020
Deadline for return of 2019 Sheep and Goat Census is fast approaching 29 January 2020
Meabhrú tugtha ag an Roinn do dhíoltóirí agus do sholáthróirí peataí faoi rialacha nua 29 January 2020
Is gearr uainn an spriocdháta chun Áireamh Caorach agus Gabhar 2019 a sheoladh ar aghaidh 29 January 2020

 

February

TitleDate
Department of Agriculture, Food and the Marine lead Trade Mission to Algeria and Egypt 01 February 2020
DAFM announces expansion of market access for Irish livestock exports to Algeria 02 February 2020
Fógartha ag an DAFM go bhfuil an teacht atá ag onnmhairí beostoic na hÉireann leathnaithe anois go dtí margadh na hAilgéire 02 February 2020
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i mbun misean trádála chuig an Ailgéir agus an Éigipt 01 February 2020
Important State Aid approval for capital investment for the Irish food industry 04 February 2020
Cúnamh Stáit tábhachtach ceadaithe le hinfheistíocht caipitil a chur ar fáil do thionscal bia na hÉireann 04 February 2020
Successful conclusions to Trade Mission to North Africa 06 February 2020
Clabhsúr maith curtha leis an Misean Trádála chuig an Afraic Theas 06 February 2020
Nitrates Derogation Applications 2020 11 February 2020
Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 11 February 2020
Advisory Note - Disruption in intra-community trade of calves due to poor weather conditions 13 February 2020
Fógra Comhairleach - drochaimsir ag cur isteach ar thrádáil ionchomhphobail laonna 13 February 2020
Creed announces proposal to increase the TAMS investment ceiling for pig and poultry sectors 19 February 2020
Togra chun teorainn infheistíochta TAMS a ardú do na hearnálacha muiceola agus éanlaithe fógartha ag an Aire Creed 19 February 2020
Protecting CAP Budget is a National Priority – Creed 20 February 2020
Department issues a call for proposals for Food Waste Reduction initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 20 February 2020
Tosaíocht Náisiúnta is ea Buiséad CAP a Chosaint - Creed 20 February 2020
Glao ar thograí maidir le tionscnaimh chun Dramhaíl Bia a Laghdú eisithe ag an Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 20 February 2020
2020 Basic Payment Scheme Opens for Applications 21 February 2020
Is Féidir Iarratas a Dhéanamh Anois ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2020 21 February 2020
Department Announces Request for Tender for a Social farming Network under the Rural Innovation and Development Fund (RIDF) 25 February 2020
Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Fobartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) i leith Líonra Feirmeoireachta Sóisialta 25 February 2020
Fallen Animal Schemes for Fallen Farm Stock 25 February 2020
Scéimeanna um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite 25 February 2020

 

March

TitleDate
Department removes surveillance zone associated with lyssavirus investigation in County Cork 04 March 2020
Deireadh curtha ag an Roinn le limistéar faireachais a bhaineann le himscrúdú i ndáil leis an lisivíreas i gContae Chorcaí 04 March 2020
Reminder – Nitrates Derogation Applications 2020 09 March 2020
Meabhrúchán – Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 09 March 2020
Beef Environmental Efficiency Programme (SUCKLERS) to open for applications today 11 March 2020
DAFM cancel LPIS meetings 12 March 2020
An Clár Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil (LAONNA) le hoscailt d'iarratais inniu 11 March 2020
Cruinnithe LPIS curtha ar ceal ag DAFM 12 March 2020
Statement from the Department of Agriculture, Food and the Marine on COVID-19 13 March 2020
Ráiteas ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le COVID-19 13 March 2020
Extension to closing date for Nitrates Derogation Applications 2020 19 March 2020
Síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hIarratais faoi Mhaolú Níotráití 2020 19 March 2020
Minister Creed meets fishing industry representatives on the impact of COVID 19 on the fishing fleet and processors 20 March 2020
Buaileann an tAire Creed le hionadaithe sa tionscal iascaireachta chun plé a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag COVID 19 ar an bhflít iascaigh agus ar phróiseálaithe 20 March 2020
Department will Consider Exemptions to the Two and Three Crop Greening Rules 24 March 2020
Déanfaidh an Roinn Díolúintí maidir leis na Rialacha um Ghlasú Dhá agus Trí Bharr a Mheas 24 March 2020
Creed Calls for EU Support for the Agri-Food and Fisheries Sectors in the Fight Against COVID-19 25 March 2020
New Dairy Breeding Guidelines 26 March 2020
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh ráiteas thar ceann sheacht gcinn de na hEagraíochta Iascaireachta is mó 25 March 2020
Treoirlínte Nua maidir le Pórú Eallaigh Déiríochta 26 March 2020
Creed ag Iarraidh Tacaíocht ón AE don Earnáil Agraibhia agus don Earnáil Iascaigh agus Aghaidh á thabhairt ar COVID-19 againn Béim á leagan ag an Aire ar an ról ríthábhachtach a bhaineann le soláthar bia a choinneáil ag imeacht 25 March 2020
Minister Creed Issues Strong Warning against any Illegal Burning of land 27 March 2020
Rabhadh láidir tugtha ag an Aire Creed faoin talamh a bheith á dó go mídhleathach 27 March 2020
Minister Creed confirms latest DAFM supports for Farmers during Covid-19 response 31 March 2020
Minister Creed welcomes a statement on behalf of seven of the largest Fishing Organisations 25 March 2020

 

April

TitleDate
Minster Creed announces new COVID-19 information helpline for farmers 01 April 2020
An tAire Creed ina chathaoirleach ar chruinniú freagartha Covid-19 le gníomhaireachtaí 16 April 2020
Creed ag iarraidh feirmeoirí laonna diúil a spreagadh le cur isteach ar dheontais suas le €8,000 faoi chlár €35 milliún BEEP-S agus cuireann i gcuimhne d'fheirmeoirí a n-iarratas ar Scéim na hÍocaíochta Bunúnsaí a chur isteach roimh an 15 Bealtaine 08 April 2020
Creed announces early commencement of GLAS balancing payments worth €26m to farmers 15 April 2020
Creed announces flexibilities on DAFM schemes in response to Covid-19 issues 01 April 2020
Creed encourages suckler farmers to apply for grants of up to €8,000 under the €35 million BEEP-S and reminds farmers to submit their Basic Payment Scheme before 15th May 08 April 2020
Creed i gceannas ar an Dícheall uile-Eorpach maidir le Freagra an Choimisiúin ar Thionchair COVID-19 ar Fheirmeoirí agus ar an Earnáil Agraibhia Níos Leithne Glao 27 Ballstáit maidir le dul i mbun Gnímh ag Leibhéal Eorpach faighte ag Éirinn 18 April 2020
Creed Leads Pan-European Push for Commission Response to COVID-19 Impacts on Farmers and the Wider Agri-Food Sector Ireland Secures 27-Member State Call for Action at European Level 18 April 2020
Fógartha ag Creed go bhfuil tús luath curtha le híocaíochtaí comhardaithe GLAS, ar fiú €26m iad, le feirmeoirí 15 April 2020
Líne chabhrach eolais nua d'fheirmeoirí i ndáil le COVID-19 fógartha ag an Aire Creed 01 April 2020
Meabhrúchán – Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 20 April 2020
Minister Creed announces the delayed implementation of the Pilot Quota Balancing Policy for Demersal (Whitefish) Stocks 24 April 2020
Minister Creed chairs Covid-19 response meeting with agencies 16 April 2020
Minister Creed Repeats Strong Warning against any Illegal Burning of land 03 April 2020
Moill ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Cothromaithe Cuótaí Phíolótaigh maidir leis na Stoic Éisc Grinnill (Iasc Geal) fógartha ag an Aire Creed 24 April 2020
Rabhadh Láidir tugtha arís ag an Aire Creed faoin Talamh a bheith á Dó go Mídhleathach 03 April 2020
Reminder – Nitrates Derogation Applications 2020 20 April 2020
Réamhaisnéis na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir leis an ngalar Nematodirus sa bhliain 2020 20 April 2020
Solúbthacht maidir le scéimeanna DAFM mar fhreagra ar fhadhbanna a bhaineann le Covid-19 fógartha ag Creed 01 April 2020
The Department of Agriculture, Food and the Marine’s 2020 Nematodirus Forecast 20 April 2020

 

May

TitleDate
Minister Creed Reminds Farmers of 15 May Deadline of Online Submission of BPS and BEEP-S Applications 08 May 2020
Creed announces Temporary Covid-19 Voluntary Tie-Up Scheme for parts of the Fishing Fleet 08 May 2020
Meabhraíonn an tAire Creed d’fheirmeoirí gurb é an 15 Bealtaine an spriocdháta chun Iarratais BPS a Chur ar Aghaidh ar Líne 08 May 2020
Creed announces early commencement of Organic Farming Scheme balancing payments 10 May 2020
Tús luath le híocaíochtaí comhardaithe faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí fógartha ag Creed 10 May 2020
Department Announces Request for Tender for the development of a Rural Female Entrepreneurs initiative under the Rural Innovation and Development Fund (RIDF) 11 May 2020
Scéim Shealadach Feistiú Deonach Covid-19 fógartha ag Creed i ndáil le cuid den Fhlít Iascaireachta 08 May 2020
Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) chun tionscnamh d’Fhiontraithe Mná faoin Tuath a fhorbairt 11 May 2020
Minister Creed announces opening of the Mexican market for Irish pigmeat exports 12 May 2020
Minister Creed Launches Mobile Calf Registration App 13 May 2020
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil margadh Mheicsiceo á oscailt do mhuiceoil 12 May 2020
Creed Pushes for Further EU Support to Help the Agri-Food and Fisheries Sectors to Deal with the impacts of COVID-19 13 May 2020
Creed announces support for World Food Programme’s COVID-19 response 14 May 2020
Aip Mhóibíleach um Chlárú Laonna Seolta ag an Aire Creed 13 May 2020
Creed ag Iarraidh Tacaíochtaí Breise AE chun Cuidiú leis na hEarnálacha Agraibhia agus Iascaigh Dul i nGleic le tionchar COVID-19 14 May 2020
Tacaíocht do fhreagra an Chláir Dhomhanda Bia maidir le COVID-19 fógartha ag Creed 13 May 2020
Minister Creed announces commencement of Year 3 Balancing Payments under the Sheep Welfare Scheme 15 May 2020
Tús curtha le hÍocaíochtaí Comhardaithe do Bhliain 3 faoi Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Aire Creed 15 May 2020
Creed announces Hen Harrier Bonus payments to qualifying farmers 18 May 2020
Creed announces funding for 58 Local Authority harbour projects 19 May 2020
Íocaíochtaí Bónais Chromán na gCearc fógartha ag Creed d’fheirmeoirí incháilithe 18 May 2020
Minister Creed welcomes GLAS top-up payments (GLAS PLUS) 20 May 2020
Maoiniú do 58 tionscadal cuain Údarás Áitiúil fógartha ag Creed 19 May 2020
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh príomhíocaíochtaí GLAS (GLAS PLUS) 20 May 2020
New Forestry Knowledge Transfer Scheme 2020 has opened 26 May 2020
Minister Creed and other Fisheries Ministers meet with Mr Michael Barnier & Commissioner Virginius Sinkevicius on fisheries negotiations with the UK 26 May 2020
An tAire Creed agus Airí Iascaigh eile tagtha le chéile le Michel Barnier Uasal agus an Coimisinéir Virginius Sinkevicius maidir le hidirbheartaíochtaí iascaigh leis an RA 26 May 2020
Creed Notes Significant Proposed Improvement in CAP Funding under Revised EU Budget Proposal 27 May 2020
Scéim Aistrithe Eolais Foraoiseachta nua 2020 oscailte 26 May 2020
Minister Creed provides Brexit update and focuses on preparedness at Stakeholders Consultative Committee Meeting 28 May 2020
Feabhas Suntasach Beartaithe ar Mhaoiniú CAP faoi Thogra Athbhreithnithe Buiséid an AE tugtha ar aird ag Creed 27 May 2020
N & P Statements to 30 April 2020 now available 28 May 2020
An nuacht is déanaí maidir leis an mBreatimeacht tugtha ag an Aire Creed ag Cruinniú Choiste Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara agus béim leagtha aige ar ullmhacht i leith an Bhreatimeachta 28 May 2020
Ráitis N & P go dtí an Déardaoin 30 Aibreán 2020 ar fáil anois 28 May 2020

 

June

TitleDate
Creed welcomes new EU Farm to Fork and Biodiversity Strategies Minister calls for rigorous impact assessment and extensive consultation 08 June 2020
BVD Eradication Programme 09 June 2020
Department reminds farmers that BPS Preliminary Check notifications are now issuing 09 June 2020
Fáilte curtha ag Creed roimh Straitéis ón bhFeirm go dtí an Bord agus Straitéis Bithéagsúlachta nua an AE Dianmheasúnú tionchair agus próiseas fada comhchomhairliúcháin éilithe ag an Aire 08 June 2020
Minister Creed announces €197,500 funding for Agri-Food Tourism projects 10 June 2020
Maoiniú €197,500 fógartha ag an Aire Creed do Thionscadail Turasóireachta Agraibhia 10 June 2020
Creed announces €3.5million investment in six seafood processing companies 11 June 2020
Curtha i gcuimhne ag an Roinn d'fheirmeoirí go bhfuil fógraí Réamhsheiceála BPS á n-eisiúint anois 09 June 2020
Infheistíocht €3.5m i sé chomhlacht próiseála bia mara fógartha ag an Aire Creed 11 June 2020
Creed announces €50 million in supports for beef farmers impacted by economic effects of Covid-19 pandemic 12 June 2020
€50 milliún i dtacaíochtaí fógartha ag Creed d'fheirmeoirí mairteola a bhfuil tionchar ag éifeachtaí eacnamaíochta Phaindéim COVID-19 orthu 12 June 2020
Minister Creed launches public consultation on EU Regulation on veterinary medicinal products 16 June 2020
Creed confirms 3,000 registered Farm Partnerships 17 June 2020
3,000 Comhpháirtíocht Feirme cláraithe deimhnithe ag Creed 17 June 2020
Comhchomhairliúchán poiblí seolta ag an Aire Creed faoi Rialachán AE maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta 16 June 2020
Joint Press Release on Farm Safety Ministers come together to call for increased awareness of farm safety on the island of Ireland 24 June 2020
Preasráiteas i gComhar maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha Airí tagtha le chéile chun níos mó feasachta maidir le sábháilteacht ar fheirmeacha ar oileán na hÉireann a éileamh 24 June 2020
DAFM hosts third meeting of the Beef Taskforce 25 June 2020
An tríú cruinniú den Tascfhórsa Mairteola reáchtáilte ag DAFM 25 June 2020
Minster Creed announces €13.35m Basic Payment Scheme Refund to almost 100,000 farmers 26 June 2020
Fógartha ag Creed go bhfuil €13.35m le híoc le 100,000 feirmeoir in aisíocaíocht faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 26 June 2020
Cowen calls for climate ambition to be matched by funding 29 June 2020
Cowen ag éileamh maoiniú a bheadh ag teacht leis an uaillmhian atá ann ó thaobh 29 June 2020
Minister Cowen chairs his First Meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 30 June 2020

 

July

TitleDate
Cowen announces €3.4 million investment in 15 aquaculture enterprises 01 July 2020
Cowen meets with CAP Stakeholder Consultative Committee 02 July 2020
Infheistíocht €3.4 milliún in 15 d'fhiontair dhobharshaothraithe fógartha ag Cowen 01 July 2020
Cathaoirleacht déanta ar a Chéad Chruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 ag an Aire Cowen 30 June 2020
Cowen agus Coiste Comhairleach Pháirtithe Leasmhara CAP tagtha le chéile 02 July 2020
Minister Hackett congratulates Farming for Nature on becoming a prize winner in a prestigious international competition 03 July 2020
Comhghairdeas déanta ag an Aire Hackett le Feirmeoireacht don Dúlra faoi dhuais a bhuachan i gcomórtas idirnáisiúnta mór le rá 03 July 2020
Minister Cowen announces support for Poultry Flock owners impacted by Avian Influenza 06 July 2020
Cúnamh d'úinéirí Ealtaí Éanlaith Chlóis a raibh tionchar ag Fliú na nÉan orthu fógartha ag an Aire Cowen 06 July 2020
Cowen holds talks with Trade Commissioner Phil Hogan and Northern Ireland Minister Edwin Poots 07 July 2020
An tAire Cowen i mbun Cainteanna leis an gCoimisinéir Trádála Phil Hogan agus le hAire Thuaisceart Éireann Edwin Poots 07 July 2020
Ministers Continue Intensive Engagement with Key Players in Agri-Food Area 09 July 2020
Ministers meet Coillte CEO and Chair for update on forestry issues 09 July 2020
Department reminds farmers to respond to query notifications on Basic Payment Scheme (BPS) 10 July 2020
Curtha i gcuimhne ag an Roinn d'fheirmeoirí freagra a thabhairt ar fhógraí fiosraithe maidir le Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) 10 July 2020
Casann Airí le Príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach Coillte chun an t-eolas is déanaí ar fhadhbanna foraoiseachta a fháil 09 July 2020
Leanann Airí de Rannpháirtíocht Dhian a dhéanamh le Páirtithe Tábhachtacha i Réimse an Agraibhia 09 July 2020
Minister Cowen meets with Fisheries Commissioner Sinkevičius 10 July 2020
An tAire Cowen ag casadh leis an gCoimisinéir Iascaigh Sinkevičius 10 July 2020
Minister Cowen announces Funding for Food Waste Reduction Projects 13 July 2020
Maoiniú do Thionscadail chun Dramhaíl Bia a Laghdú fógartha ag an Aire Cowen 13 July 2020
Minister Hackett announces publication of Forest Statistics Ireland 2020 15 July 2020
Foilsiú Staitisticí Foraoise na hÉireann 2020 fógartha ag an Aire Hackett 15 July 2020
Minister Calleary calls for strong and enduring support for farmers and a high level of green ambition for the CAP 20 July 2020
An tAire Calleary ag iarraidh tacaíocht láidir agus sheasmhach d'fheirmeoirí mar aon le leibhéal ard uaillmhéine glaise maidir le CAP 21 July 2020
Introduction of a Threshold for Bovine Tag Orders 22 July 2020
Government announces the opening of applications from Irish Agri-Food companies to the Africa Agri-Food Development Programme 22 July 2020
Tairseach d'Orduithe Clibeanna Bó-Ainmhithe le Tabhairt Isteach 22 July 2020
Minister Calleary discusses Brexit with the Irish fishing industry representatives 22 July 2020
Minister Calleary and EU Fisheries Commissioner Sinkevičius discuss challenges facing fisheries sector 23 July 2020
DAFM statement 23 July 2020
Cuideachtaí Agraibhia Éireannacha ábalta iarratas a dhéanamh anois ar Chlár Forbartha Agraibhia na hAfraice fógartha ag an Rialtas 23 July 2020
An Breatimeacht pléite ag an Aire Calleary le hionadaithe ó thionscal iascaireachta na hÉireann 22 July 2020
N & P Statements to 30 June 2020 now available 23 July 2020
Ráiteas ón DAFM 23 July 2020
Dúshláin atá roimh an earnáil iascaigh pléite ag an Aire Calleary agus Coimisinéir Iascaigh an AE Sinkevičius 23 July 2020
Ráitis N & P go dtí an Déardaoin Dé Máirt 30 Meitheamh 2020 ar fáil anois 23 July 2020
“Farmers and fishers will benefit from liquidity supports for working capital and longer term investment” Minister Calleary welcomes July Stimulus announcement 24 July 2020
Minister Calleary announces grant awards of €1.2 million to 93 projects by EMFF Fisheries Local Action Groups 27 July 2020
€1.2 milliún bronnta i ndeontais ar 93 tionscadal ag Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh EMFF 27 July 2020
"Bainfidh Feirmeoirí agus iascairí tairbhe as tacaíochtaí leachtachta do chaipiteal oibre agus infheistíocht níos fadtéarmaí" Fáilte curtha ag an Aire Calleary roimh fhógra Spreagtha mhí Iúil 24 July 2020
Minister Calleary holds talks with EU Trade Commissioner Phil Hogan 28 July 2020
Minister Hackett outlines early action on forestry commitments in the Programme for Government 30 July 2020
An tAire Calleary i mbun Cainteanna le Coimisinéir Trádála an AE Phil Hogan 28 July 2020
Cur síos ar ghníomh luath ar thiomantais foraoiseachta i gClár an Rialtais déanta ag an Aire Hackett 30 July 2020

 

August

TitleDate
Calleary announces details of €50 million Beef Finisher Payment scheme “This is a significant support for up to 42,000 farmers impacted by the economic effects of the Covid-19 pandemic” 05 August 2020
Sonraí maidir le scéim Íocaíochta Mairteola Réidhe €50 milliún fógartha ag Calleary "Tacaíocht shuntasach atá anseo do suas le 42,000 feirmeoir a chuir tionchair eacnamaíochta phaindéim Covid-19 isteach orthu" 05 August 2020
Minister Calleary announces that payments have commenced under the Calf Investment Scheme 07 August 2020
Fógartha ag an Aire Calleary go bhfuil tús curtha le híocaíochtaí faoin Scéim Infheistíochta Laonna 07 August 2020
Minister Dara Calleary welcomes the signing of a Memorandum of Understanding between the Department of Agriculture, Food and the Marine and the Irish Horseracing Regulatory Board (IHRB) providing IHRB Officers with enhanced investigative powers 07 August 2020
Fáilte curtha ag an Aire Dara Calleary roimh Mheabhrán Tuisceana atá sínithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ag an mBord Rialála um Rásaíocht Chapall na hÉireann (IHRB) a thugann cumhachtaí imscrúdaithe níos fearr d'Oifigigh an IHRB 07 August 2020
Minister Calleary encourages rural female entrepreneurs to apply for the 6th cycle of ACORNS 11 August 2020
Ministers Calleary and Hackett announces new scheme for creation of native woodland on public land 12 August 2020
An tAire Calleary ag moladh d'fhiontraithe mná faoin tuath iarratas a dhéanamh ar an 6ú babhta den Chlár ACORNS 11 August 2020
Scéim nua chun coillearnacha dúchasacha a chur ar thalamh poiblí fógartha ag an Aire Calleary agus ag an Aire Hackett 12 August 2020
Procedure launched by the Department of Agriculture, Food and the Marine concerning applications for the registration of “Irish Grass Fed Beef” as a name with Protected Geographical Indication status and “Achill Island Sea Salt” as a name with Protected Designation of Origin status 14 August 2020
Minister Hackett launches call for new locally-led scheme for rewetting of farmed peatland 17 August 2020
Nós imeachta seolta ag an Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara maidir le hiarratais chun “Irish Grass Fed Beef” a chlárú mar ainm a bhfuil stádas Tásc Geografach faoi Chosaint aige agus “Achill Island Sea Salt” mar ainm a bhfuil stádas Ainmniúchán Tionscnaimh faoi Chosaint aige 14 August 2020
Glao do scéim nua faoi stiúir áitiúil chun talamh portaigh a bhfuil feirmeoireacht déanta air a fhliuchadh arís seolta ag an Aire Hackett 17 August 2020
Beef Finisher Payment to open for applications today 19 August 2020
Ministers Calleary and Heydon welcome the appointment of new Agriculture Attachés prior to departure to Irish Embassies in key markets 19 August 2020
Minister Calleary welcomes Public Consultation on the Draft Strategic Environmental Assessment Scoping Report for the Agri-Food Strategy 2030 20 August 2020
Is féidir iarratas a dhéanamh ar an Íocaíocht Mairteola Réidh ón lá inniu 19 August 2020
Fáilte curtha ag an Aire Calleary agus Aire Heydon roimh cheapachán Ataiséanna Talmhaíochta nua sula dtugann siad a n-aghaidh ar Ambasáidí na hÉireann i margaí barrthábhachtacha 19 August 2020
Fáilte curtha ag an Aire Calleary roimh Chomhairliúchán Poiblí ar Dhréacht-Thuarascáil Scóipe na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta ar Straitéis Agraibhia 2030 20 August 2020
Department to provide Farmers with Bovine TB Herd History Risk Statement and Report 25 August 2020
Ráiteas agus Tuarascáil Riosca um Stair Tréada maidir le TB Bólachta á gcur ar fáil d'fheirmeoirí ag an Roinn 25 August 2020
Department announces continued support for Social Farming under the Rural Innovation and Development Fund (RIDF) in 2020 27 August 2020
Tacaíocht leanúnach d'Fheirmeoireacht Shóisialta faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) 2020 fógartha ag an Roinn 27 August 2020

 

September

TitleDate
Minister McConalogue announces that Beef Taskforce will meet later this month 10 September 2020
An Tascfhórsa Mairteola le teacht le chéile ag deireadh na míosa fógartha ag an Aire McConalogue 10 September 2020
Outbreak of African Swine Fever in Germany 11 September 2020
Ráig d'Fhiabhras Afracach na Muc sa Ghearmáin 11 September 2020
Minister McConalogue announces payments worth €185 million under 2020 Areas of Natural Constraints Scheme 16 September 2020
Íocaíochtaí ar fiú €185 milliún iad faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha 2020 fógartha ag an Aire McConalogue 16 September 2020
Minister McConalogue reaffirmed Government’s commitment to a Fisheries Agreement with the UK that protects Ireland’s fishing industry 16 September 2020
Ministers McConalogue, Hackett and Heydon express sympathy at passing of Pat Smullen 16 September 2020
“Agri-Food Companies Must Get Ready for Brexit” - Minister McConalogue Delivers Urgent Message to Stakeholders 16 September 2020
Tiomantas an Rialtais do Chomhaontú Iascaigh leis an RA a thugann cosaint do thionscal iascaireachta na hÉireann dearbhaithe arís ag an Aire McConalogue 16 September 2020
Comhbhrón déanta ag na hAirí McConalogue, Hackett agus Heydon le muintir Pat Smullen i ndiaidh a bháis 16 September 2020
Minister McConalogue focuses on Brexit and COVID-19 response chairing the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 17 September 2020
"Ní Mór do Chomhlachtaí Agraibhia Ullmhú don Bhreatimeacht" - Teachtaireacht Phráinneach Tugtha ag an Aire McConalogue do Pháirtithe Leasmhara. 16 September 2020
Minister McConalogue announces further grant awards by EMFF Fisheries Local Action Groups 21 September 2020
McConalogue calls for a strong green ambition for the new CAP and for maximum flexibility in relation to the capping of direct payments 21 September 2020
Minister addresses FAO LEAP Partnership at the launch of its guidelines on feed additives 22 September 2020
Minister McConalogue, in a meeting with EU Fisheries Commissioner Sinkevičius, stresses the importance of a protecting the Irish fishing Industry in negotiations with the UK 22 September 2020
An tAire McConalogue dírithe ar an bhfreagra maidir leis an mBreatimeacht agus Covid-19 agus é ina chathaoirleach ar Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 17 September 2020
Éileamh déanta ag McConalogue do ghné láidir ghlas maidir leis an CAP nua agus an mhéid is mó solúbthachta maidir le híocaíochtaí díreacha a theorannú 21 September 2020
Tuilleadh deontas bronnta ag Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh EMFF fógartha ar an Aire McConalogue 21 September 2020
Labhair an tAire le Comhpháirtíocht LEAP FAO ag seoladh a cuid treoirlínte maidir le breiseáin fodair 22 September 2020
Minister McConalogue opens the fourth meeting of the Beef Taskforce 23 September 2020
Béim leagtha ag an Aire McConalogue, ag cruinniú leis an gCoimisinéir Iascaigh Sinkevičius, ar an tábhacht atá le Tionscal Iascaireachta na hÉireann a chosaint le linn idirbheartaíochtaí leis an RA 22 September 2020
An ceathrú cruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola oscailte ag an Aire McConalogue 23 September 2020
McConalogue meets CAP Stakeholder Consultative Committee 24 September 2020
Minister Hackett launches Code of Good Practice Regarding Responsible Use of Antimicrobials in Sheep 25 September 2020
N & P Statements to 31 August 2020 now available 25 September 2020
The Department of Agriculture, Food and the Marine, highlights the importance of vigilance against rabies on World Rabies Day 2020 28 September 2020
Cód Dea-Chleachtais Maidir le hÚsáid Freagrach na nÁbhar Frithmhiocróbach i gCaoirigh seolta ag an Aire Hackett 25 September 2020
Ráitis N & P go dtí an Déardaoin Dé Máirt Dé Luain 31 Lúnasa 2020 ar fáil anois 25 September 2020
McConalogue agus Coiste Comhairleach Pháirtithe Leasmhara CAP tagtha le chéile 24 September 2020
Joint Press Release on Farm Safety DAFM, HSA and IFJ come together to develop on-line Tractor Safety Awareness Training Course 29 September 2020
Béim leagtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar an tábhacht a bhaineann le bheith airdeallach ar chonfadh ar Lá Domhanda an Chonfaidh 2020 28 September 2020
Preasráiteas i gComhar maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha DAFM, HSA agus IFJ tagtha le chéile chun Cúrsa Oiliúna ar líne maidir le Feasacht ar Shábháilteacht Tarracóra a fhorbairt 29 September 2020
Minister McConalogue chairs his first meeting of the Dairy Forum 30 September 2020
Cathaoirleacht déanta ar a chéad chruinniú den Fhóram Déiríochta ag an Aire McConalogue 30 September 2020

 

October

TitleDate
Minister Hackett marks Tree Day by planting tree in Primary School Calls on every sector of society to ‘Think Tree’ Signals intention to encourage increased diversity of planting in 2021 01 October 2020
Minister McConalogue announces the Commencement of certain sections of the Greyhound Racing Act 2019 on 1st October 2020 01 October 2020
Minister McConalogue welcomes positive engagement at TB Stakeholder Forum 01 October 2020
Fógartha ag an Aire McConalogue go mbeidh tús á Chur le hailt áirithe den Acht um Rásaíocht Con, 2019 an 1 Deireadh Fómhair 2020 01 October 2020
Crann curtha ag an Aire Hackett ag Scoil Náisiúnta chun Lá na gCrann a chomóradh Iarrtha aici ar gach earnáil sa tsochaí 'Crainn an Thabhairt ar Aird' Tugtha le fios aici go bhfuil sé beartaithe daoine a spreagadh éagsúlacht na gcrann a chuirtear in 2021 a mhéadú 01 October 2020
Fáilte curtha ag an Aire McConalogue roimh rannpháirtíocht dhearfach ag Fóram Páirtithe Leasmhara TB 01 October 2020
Minister Hackett announces the Commencement of the Forestry (Miscellaneous Provisions) Act 2020 07 October 2020
Minister McConalogue launches Annual Review and Outlook 2020 08 October 2020
Athbhreithniú Bliantúil agus Súil Chun Cinn 2020 seolta ag an Aire McConalogue 08 October 2020
Fógartha ag an Aire Hackett go bhfuil tús curtha leis an Acht Foraoiseachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 07 October 2020
Minister McConalogue congratulates the World Food Programme on the award of the Nobel Peace Prize 2020 09 October 2020
The Department of Agriculture, Food and the Marine welcomes the focus on mental wellbeing at the beginning of Mental Health Week 2020 10 October 2020
McConalogue announces €1.4m in Grants supporting €4.9m investment in eight seafood processing companies 11 October 2020
DAFM Statement for Young Farmer Scheme Applicants 12 October 2020
Minister McConalogue launches DAFM’s Annual Report 2019 12 October 2020
Comhghairdeas déanta ag an Aire McConalogue leis an gClár Bia Domhanda faoi Dhuais Nobel na Síochána a bheith bronnta orthu 09 October 2020
Ráiteas ón DAFM d’Iarratasóirí ar Scéim na bhFeirmeoirí Óga 12 October 2020
Tuarascáil Bhliantúil an DAFM don bhliain 2019 seolta ag an Aire McConalogue 12 October 2020
McConalogue Announces 11% increase in funding for Agriculture, Food and Fisheries in Budget 2021 €79 million in new funding for Agri Environment Major Rural Development Schemes Extended 13 October 2020
Minister Pippa Hackett welcomes the expenditure allocations announced in Budget 2021 Says range of environmental measures will stimulate nature friendly farming practices Announces significant increases in funding for horticulture and organics Asks that 2021 would be the year we ‘Think Tree’ 14 October 2020
Minister Martin Heydon welcomes expenditure allocations announced in Budget 2021 Says funding recognises strategic importance of developing international food markets Highlights focus on research Announces significant investment in farm safety 14 October 2020
Deontais ar fiú €1.4m iad fógartha ag McConalogue chun tacú le hinfheistíocht €4.9 milliún in ocht gcuideachta próiseála bia mara 11 October 2020
Méadú 11% ar mhaoiniú do Thalmhaíocht, Bia agus d'Iascach fógartha ag McConalogue i mBuiséad 2021 €79 milliún i maoiniú nua don Agra-chomhshaoil Síneadh curtha le Scéimeanna móra Forbartha Tuaithe 12 October 2020
Fáilte curtha ag an Aire Hackett roimh leithdháiltí caiteachais fógartha i mBuiséad 2021 Deir sí go spreagfar cleachtaí feirmeoireachta atá báúil don nádúr de bharr na mbeart timpeallachta Méaduithe suntasacha i maoiniú fógartha aici do ghairneoireacht agus d'orgánaic Iarrtha aici go ndéanfaí 'Crainn a Thabhairt ar Aird' sa bhliain 2021 14 October 2020
McConalogue announces more details on the environmental initiatives of Budget 2021 announcements 15 October 2020
Fáilte curtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara roimh an bhéim atá á cur ar mheabhairshláinte ag tús Sheachtain na Meabhairshláinte 2020 10 October 2020
Fáilte curtha ag an Aire Martin Heydon roimh leithdháiltí caiteachais fógartha i mBuiséad 2021 Ráite aige go dtugtar aitheantas don tábhacht straitéiseach a bhaineann le margaí bia idirnáisiúnta leis an maoiniú Leagann béim ar an bhfócas atá ann ar thaighde Infheistíocht shuntasach ar shábháilteacht ar fheirmeacha fógartha 14 October 2020
Minister McConalogue highlights €102 million Budget 2021 provision for livestock sector supports 15 October 2020
Mart operations in Cavan, Donegal and Monaghan during Level 4 of the Government Framework for Restrictive Measures in Response to COVID-19 16 October 2020
Tuilleadh sonraí fógartha ag McConalogue maidir le tionscnaimh timpeallachta a fógraíodh mar chuid de Bhuiséad 2021 15 October 2020
Minister McConalogue Announces Advance Payments of €781 million under the 2020 Basic Payment Scheme 16 October 2020
Béim curtha ag an Aire McConalogue ar an soláthar €102 milliún i mBuiséad 2021 do thacaíochtaí don earnáil beostoic 15 October 2020
McConalogue Outlines Budget 2021 Brexit Response “Agri-Food Businesses must PREPARE NOW” 16 October 2020
Oibríochtaí marglainne sa Chabhán, i nDún na nGall agus i Muineachán le linn Leibhéal 4 de Chreat Náisiúnta um Bearta Sriantacha an Rialtais mar Fhreagra ar COVID-19 16 October 2020
Minister McConalogue outlines €1m support for training of agricultural consultants 17 October 2020
Minister Heydon Announces Bioeconomy Ireland Week (19– 23 October 2020) 19 October 2020
Réamhíocaíochtaí €781 milliún faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2020 fógartha ag an Aire McConalogue 16 October 2020
Achoimre tugtha ag McConalogue maidir leis an bhFreagra ar an mBreatimeacht i mBuiséad 2021 "Ní mór do Ghnóthaí Agraibhia iad féin a ULLMHÚ ANOIS" 16 October 2020
Achoimre tugtha ag an Aire McConalogue ar thacaíocht €1m atá le cur ar fáil chun oiliúint a chur ar chomhairleoirí talmhaíochta 17 October 2020
Seachtain Bithgheilleagair na hÉireann Fógartha ag an Aire Heydon (19-23 Deireadh Fómhair 2020) 19 October 2020
Minister Heydon announces new research grant awards A further investment of almost €8 million in agri-food research and innovation for development of the Irish Bioeconomy 20 October 2020
Minister Hackett announces an extension to the closing date for applications under the EIP Open Call on the rewetting of farmed peatlands 20 October 2020
McConalogue Welcomes New CAP Deal “Marathon Talks pave the way for negotiations with the European Parliament 21 October 2020
Deontais nua taighde fógartha ag an Aire Heydon Tuilleadh infheistíochta ar fiú beagnach €8 milliún é do thaighde agraibhia agus nuálaíochta chun Bithgheilleagar na hÉireann a fhorbairt 20 October 2020
Fógartha ag an Aire Hackett go bhfuil síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais faoi Ghlao Oscailte an EIP chun talamh portaigh a bhfuil feirmeoireacht déanta air a fhliuchadh arís 20 October 2020
Mart operations during Level 5 of the Government Framework for Restrictive Measures in Response to COVID-19 21 October 2020
Minister Hackett launches new training videos on farming for conservation Stunning videos to be released weekly on social media and department website Created in response to Covid 19, films showcase best practice in upland management First in series highlights value of good grazing infrastructure 21 October 2020
Fáilte curtha ag McConalogue roimh Mhargadh Nua CAP "An bealach don idirbheartaíocht le Parlaimint na hEorpa réitithe ag Cainteanna Fada 21 October 2020
Oibríochtaí marglainne le linn Leibhéal 5 de Chreat Náisiúnta um Bearta Sriantacha an Rialtais mar Fhreagra ar COVID-19 21 October 2020
Minister Heydon announces the launch of the Department of Agriculture, Food and the Marine Strand under the Irish Research Council’s COALESCE Programme 22 October 2020
Minister McConalogue announces Covid-19 Aquaculture Support Scheme 22 October 2020
McConalogue welcomes the resumption of EU UK negotiations and Urges Agri-Food Businesses to PREPARE NOW for 1 January 2021 22 October 2020
Enabling the safe continuation of TB testing during Level 5 of the Government Framework for Restrictive Measures in Response to COVID-19 22 October 2020
Minister McConalogue welcomes Beef Taskforce outcomes 23 October 2020
Withdrawal of Hand Sanitiser Virapro from the market 22 October 2020
Minister McConalogue announces further 33 grant awards by EMFF Fisheries Local Action Groups 23 October 2020
Físeáin nua oiliúna ar fheirmeoireacht ar mhaithe le caomhnú seolta ag an Aire Hackett Físeáin iontacha le heisiúint uair sa tseachtain ar na meáin shóisialta agus ar láithreán gréasáin na Roinne Léirítear dea-chleachtas maidir le bainistíocht a dhéanamh ar cheantair shléibhe sna scannáin seo a rinneadh mar fhreagra ar Covid 19 Leagtar béim ar an luach a bhaineann le bonneagar maith a bheith i bhfeidhm maidir le féarach 21 October 2020
Seoladh Shraith na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi Chlár COALESCE na Comhairle Taighde fógartha ag an Aire Heydon 22 October 2020
Scéim Tacaíochta Dobharshaothraithe Covid-19 fógartha ag an Aire McConalogue 22 October 2020
Díghalrán Lámh Virapro tarraingthe den mhargadh 22 October 2020
Minister Hackett Announces €9m Investment in Horticulture Sector Scheme for Capital Grants aims to Develop Commercial Sector Funding represents 50% increase on previous year Applications accepted to 18th December 23 October 2020
Statement on Withdrawal of Approval of Hand Sanitiser Product ViraPro 23 October 2020
Ag cumasú leanúint ar aghaidh go sábháilte le tástáil le haghaidh TB le linn Leibhéal 5 de Chreat Náisiúnta um Bearta Sriantacha an Rialtais mar Fhreagra ar COVID-19 22 October 2020
Livestock Marts continue with online only sales 25 October 2020
33 deontas breise bronnta ag Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh EMFF fógartha ag an Aire McConalogue 23 October 2020
Fáilte curtha ag McConalogue roimh thús a bheith curtha arís le hidirbheartaíochtaí AE RA agus ag Moladh go Láidir do Ghnólachtaí Agraibhia ULLMHÚ ANOIS don 1 Eanáir 2021 22 October 2020
Ráiteas ar Cheadú maidir le Táirge Díghalrán Lámh ViraPro a Bhaint den mhargadh 23 October 2020
Leanfaidh Marglanna Beostoic ar aghaidh le díolacháin ar líne amháin 25 October 2020
Infheistíocht €9m in Earnáil na Gairneoireachta fógartha ag an Aire Hackett Scéim Deontais Chaipitil chun forbairt a dhéanamh ar an Earnáil Tráchtála Ardú 50% ar mhaoiniú na bliana seo caite Glacfar le hiarratais go dtí an 18 Nollag 23 October 2020
N & P Statements to 30 September 2020 now available 28 October 2020
Confirmation of Avian Influenza H5N8 in wild birds in The Netherlands 28 October 2020
Ráitis N & P go dtí an 30 Meán Fómhair 2020 ar fáil anois 28 October 2020
Fáilte curtha ag an Aire McConalogue roimh thorthaí an Tascfhórsa Mairteola 23 October 2020
Fliú na nÉan H5N8 deimhnithe in éin fhiáine san Ísiltír 28 October 2020
Department of Agriculture, Food and the Marine Statement on Biocides 29 October 2020
Results of Residue Testing in 2019 Shows Continued High Levels of Compliance 30 October 2020
Ráiteas ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le Bithicidí 29 October 2020
Statement from Department of Agriculture Food and the Marine Ireland’s Forest a source or sink of carbon dioxide? 30 October 2020
Léiríonn tástálacha ar iarmhair in 2019 go bhfuil an leibhéal comhlíontachta fós an-ard 30 October 2020
Ráiteas ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Foraoisí na hÉireann - foinse nó áit stórála dé-ocsaíde carbóin? 30 October 2020

 

November

TitleDate
Minister McConalogue Announces 2020 Advance Payments of €138 million under GLAS will commence this week 02 November 2020