By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

January

TitleDate
Creed launches public consultation on Seafood Development Programme 2021-27 05 January 2020
Minister reminds farmers of the opening of the Calf Investment Scheme 06 January 2020
Comhchomhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27 seolta ag Creed 05 January 2020
Tús na Scéime Infheistíochta Laonna curtha i gcuimhne ag an Aire d'fheirmeoirí 06 January 2020
Department urges all poultry owners including backyard flock owners to be vigilant of Avian Influenza (AI) 08 January 2020
Doyle Announces Payment of €33m to Forest Owners 08 January 2020
The Droimeann cattle breed recognised as a Native Rare Irish breed 08 January 2020
Minister Creed issues a call for proposals for Agri-Food Tourism Initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 08 January 2020
An Roinn ag moladh do gach úinéir éanlaithe, lena n-áirítear úinéirí ealta cúlchlóis, a bheith airdeallach maidir le Fliú na nÉan (AI) 08 January 2020
Minister Creed issues final reminder for responses to Ag Climatise consultation 08 January 2020
Íocaíocht €33m d'úinéirí foraoise fógartha ag Doyle 08 January 2020
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 08 January 2020
Aithnítear an pór eallaigh Droimeann mar phór Dúchasach neamhchoitianta de chuid na hÉireann 08 January 2020
An meabhrúchán deiridh le haghaidh freagraí ar chomhairliúchán Ag Climatise eisithe ag an Aire Creed 08 January 2020
Second Beef Taskforce meeting takes place in Agriculture House 09 January 2020
An Dara cruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola ar siúl i dTeach na Talmhaíochta 09 January 2020
General Scheme of the Sea-Fisheries (Amendment) Bill 2020 10 January 2020
Scéim Ghinearálta an Bhille Iascaigh Mhara (Leasú) 2020 10 January 2020
Department Announces the Opening of Year 4 of the Sheep Welfare Scheme 15 January 2020
President of Ireland Michael D. Higgins ceremonial planting of a native Irish oak tree to commemorate Ireland’s launch of International year of Plant Health IYPH 2020 in Dublin’s Phoenix Park 15 January 2020
2020 GLAS Traditional Farm Buildings Scheme 15 January 2020
Dair Ghaelach curtha ag Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins mar chuid de shearmanas chun comóradh a dhéanamh ar sheoladh na hÉireann ar an mBliain Idirnáisiúnta um Shláinte Plandaí IYPH 2020 i bPáirc an Fhionnuisce 15 January 2020
Scéim GLAS d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme 2020 15 January 2020
Oscailt Bhliain 4 de Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Roinn 15 January 2020
Department welcomes recommendation for National Reserve in 2020 23 January 2020
Fáilte curtha ag an Roinn roimh mholadh don Chúlchiste Náisiúnta in 2020 23 January 2020
Department of Agriculture Food and the Marine has identified evidence of exposure to Lyssavirus in an imported sable 25 January 2020
Fianaise aimsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara go raibh teagmháil ag sáible a tugadh isteach sa tír leis an lisivíreas 25 January 2020
Minister Creed reiterates call for a strong CAP budget to support agriculture’s essential role in combating climate change 27 January 2020
Béim leagtha arís ag an Aire Creed ar an tábhacht atá le buiséad láidir CAP d'fhonn tacú leis an ról ríthábhachtach atá ag cúrsaí talmhaíochta le dul i ngleic le hathrú aeráide 27 January 2020
Exemption to Crop Diversification Requirements 2020 28 January 2020
Department reminds sellers and suppliers of pet animals of new rules 29 January 2020
Díolúine ó Riachtanais maidir le hÉagsúlú Bairr 2020 28 January 2020
Deadline for return of 2019 Sheep and Goat Census is fast approaching 29 January 2020
Meabhrú tugtha ag an Roinn do dhíoltóirí agus do sholáthróirí peataí faoi rialacha nua 29 January 2020
Is gearr uainn an spriocdháta chun Áireamh Caorach agus Gabhar 2019 a sheoladh ar aghaidh 29 January 2020

 

February

TitleDate
Department of Agriculture, Food and the Marine lead Trade Mission to Algeria and Egypt 01 February 2020
DAFM announces expansion of market access for Irish livestock exports to Algeria 02 February 2020
Fógartha ag an DAFM go bhfuil an teacht atá ag onnmhairí beostoic na hÉireann leathnaithe anois go dtí margadh na hAilgéire 02 February 2020
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i mbun misean trádála chuig an Ailgéir agus an Éigipt 01 February 2020
Important State Aid approval for capital investment for the Irish food industry 04 February 2020
Cúnamh Stáit tábhachtach ceadaithe le hinfheistíocht caipitil a chur ar fáil do thionscal bia na hÉireann 04 February 2020
Successful conclusions to Trade Mission to North Africa 06 February 2020
Clabhsúr maith curtha leis an Misean Trádála chuig an Afraic Theas 06 February 2020
Nitrates Derogation Applications 2020 11 February 2020
Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 11 February 2020
Advisory Note - Disruption in intra-community trade of calves due to poor weather conditions 13 February 2020
Fógra Comhairleach - drochaimsir ag cur isteach ar thrádáil ionchomhphobail laonna 13 February 2020
Creed announces proposal to increase the TAMS investment ceiling for pig and poultry sectors 19 February 2020
Togra chun teorainn infheistíochta TAMS a ardú do na hearnálacha muiceola agus éanlaithe fógartha ag an Aire Creed 19 February 2020
Protecting CAP Budget is a National Priority – Creed 20 February 2020
Department issues a call for proposals for Food Waste Reduction initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 20 February 2020
Tosaíocht Náisiúnta is ea Buiséad CAP a Chosaint - Creed 20 February 2020
Glao ar thograí maidir le tionscnaimh chun Dramhaíl Bia a Laghdú eisithe ag an Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 20 February 2020
2020 Basic Payment Scheme Opens for Applications 21 February 2020
Is Féidir Iarratas a Dhéanamh Anois ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2020 21 February 2020
Department Announces Request for Tender for a Social farming Network under the Rural Innovation and Development Fund (RIDF) 25 February 2020
Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Fobartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) i leith Líonra Feirmeoireachta Sóisialta 25 February 2020
Fallen Animal Schemes for Fallen Farm Stock 25 February 2020
Scéimeanna um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite 25 February 2020

 

March

TitleDate
Department removes surveillance zone associated with lyssavirus investigation in County Cork 04 March 2020
Deireadh curtha ag an Roinn le limistéar faireachais a bhaineann le himscrúdú i ndáil leis an lisivíreas i gContae Chorcaí 04 March 2020
Reminder – Nitrates Derogation Applications 2020 09 March 2020
Meabhrúchán – Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 09 March 2020
Beef Environmental Efficiency Programme (SUCKLERS) to open for applications today 11 March 2020
DAFM cancel LPIS meetings 12 March 2020
An Clár Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil (LAONNA) le hoscailt d'iarratais inniu 11 March 2020
Cruinnithe LPIS curtha ar ceal ag DAFM 12 March 2020
Statement from the Department of Agriculture, Food and the Marine on COVID-19 13 March 2020
Ráiteas ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le COVID-19 13 March 2020
Extension to closing date for Nitrates Derogation Applications 2020 19 March 2020
Síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hIarratais faoi Mhaolú Níotráití 2020 19 March 2020
Minister Creed meets fishing industry representatives on the impact of COVID 19 on the fishing fleet and processors 20 March 2020
Buaileann an tAire Creed le hionadaithe sa tionscal iascaireachta chun plé a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag COVID 19 ar an bhflít iascaigh agus ar phróiseálaithe 20 March 2020
Department will Consider Exemptions to the Two and Three Crop Greening Rules 24 March 2020
Déanfaidh an Roinn Díolúintí maidir leis na Rialacha um Ghlasú Dhá agus Trí Bharr a Mheas 24 March 2020
Creed Calls for EU Support for the Agri-Food and Fisheries Sectors in the Fight Against COVID-19 25 March 2020
New Dairy Breeding Guidelines 26 March 2020
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh ráiteas thar ceann sheacht gcinn de na hEagraíochta Iascaireachta is mó 25 March 2020
Treoirlínte Nua maidir le Pórú Eallaigh Déiríochta 26 March 2020
Creed ag Iarraidh Tacaíocht ón AE don Earnáil Agraibhia agus don Earnáil Iascaigh agus Aghaidh á thabhairt ar COVID-19 againn Béim á leagan ag an Aire ar an ról ríthábhachtach a bhaineann le soláthar bia a choinneáil ag imeacht 25 March 2020
Minister Creed Issues Strong Warning against any Illegal Burning of land 27 March 2020
Rabhadh láidir tugtha ag an Aire Creed faoin talamh a bheith á dó go mídhleathach 27 March 2020
Minister Creed confirms latest DAFM supports for Farmers during Covid-19 response 31 March 2020

 

April

TitleDate
Minster Creed announces new COVID-19 information helpline for farmers 01 April 2020
Creed announces flexibilities on DAFM schemes in response to Covid-19 issues 01 April 2020
Líne chabhrach eolais nua d'fheirmeoirí i ndáil le COVID-19 fógartha ag an Aire Creed 01 April 2020
Minister Creed Repeats Strong Warning against any Illegal Burning of land 03 April 2020
Rabhadh Láidir tugtha arís ag an Aire Creed faoin Talamh a bheith á Dó go Mídhleathach 03 April 2020
Solúbthacht maidir le scéimeanna DAFM mar fhreagra ar fhadhbanna a bhaineann le Covid-19 fógartha ag Creed 01 April 2020