By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

January

TitleDate
Creed launches public consultation on Seafood Development Programme 2021-27 05 January 2020
Minister reminds farmers of the opening of the Calf Investment Scheme 06 January 2020
Comhchomhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27 seolta ag Creed 05 January 2020
Tús na Scéime Infheistíochta Laonna curtha i gcuimhne ag an Aire d'fheirmeoirí 06 January 2020
Department urges all poultry owners including backyard flock owners to be vigilant of Avian Influenza (AI) 08 January 2020
Doyle Announces Payment of €33m to Forest Owners 08 January 2020
The Droimeann cattle breed recognised as a Native Rare Irish breed 08 January 2020
Minister Creed issues a call for proposals for Agri-Food Tourism Initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 08 January 2020
An Roinn ag moladh do gach úinéir éanlaithe, lena n-áirítear úinéirí ealta cúlchlóis, a bheith airdeallach maidir le Fliú na nÉan (AI) 08 January 2020
Minister Creed issues final reminder for responses to Ag Climatise consultation 08 January 2020
Íocaíocht €33m d'úinéirí foraoise fógartha ag Doyle 08 January 2020
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 08 January 2020
Aithnítear an pór eallaigh Droimeann mar phór Dúchasach neamhchoitianta de chuid na hÉireann 08 January 2020
An meabhrúchán deiridh le haghaidh freagraí ar chomhairliúchán Ag Climatise eisithe ag an Aire Creed 08 January 2020
Second Beef Taskforce meeting takes place in Agriculture House 09 January 2020
An Dara cruinniú de chuid an Tascfhórsa Mairteola ar siúl i dTeach na Talmhaíochta 09 January 2020
General Scheme of the Sea-Fisheries (Amendment) Bill 2020 10 January 2020
Scéim Ghinearálta an Bhille Iascaigh Mhara (Leasú) 2020 10 January 2020
Department Announces the Opening of Year 4 of the Sheep Welfare Scheme 15 January 2020
President of Ireland Michael D. Higgins ceremonial planting of a native Irish oak tree to commemorate Ireland’s launch of International year of Plant Health IYPH 2020 in Dublin’s Phoenix Park 15 January 2020
2020 GLAS Traditional Farm Buildings Scheme 15 January 2020
Dair Ghaelach curtha ag Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins mar chuid de shearmanas chun comóradh a dhéanamh ar sheoladh na hÉireann ar an mBliain Idirnáisiúnta um Shláinte Plandaí IYPH 2020 i bPáirc an Fhionnuisce 15 January 2020
Scéim GLAS d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme 2020 15 January 2020
Oscailt Bhliain 4 de Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Roinn 15 January 2020
Department welcomes recommendation for National Reserve in 2020 23 January 2020
Fáilte curtha ag an Roinn roimh mholadh don Chúlchiste Náisiúnta in 2020 23 January 2020
Department of Agriculture Food and the Marine has identified evidence of exposure to Lyssavirus in an imported sable 25 January 2020
Fianaise aimsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara go raibh teagmháil ag sáible a tugadh isteach sa tír leis an lisivíreas 25 January 2020
Minister Creed reiterates call for a strong CAP budget to support agriculture’s essential role in combating climate change 27 January 2020
Béim leagtha arís ag an Aire Creed ar an tábhacht atá le buiséad láidir CAP d'fhonn tacú leis an ról ríthábhachtach atá ag cúrsaí talmhaíochta le dul i ngleic le hathrú aeráide 27 January 2020
Exemption to Crop Diversification Requirements 2020 28 January 2020
Department reminds sellers and suppliers of pet animals of new rules 29 January 2020
Díolúine ó Riachtanais maidir le hÉagsúlú Bairr 2020 28 January 2020
Deadline for return of 2019 Sheep and Goat Census is fast approaching 29 January 2020
Meabhrú tugtha ag an Roinn do dhíoltóirí agus do sholáthróirí peataí faoi rialacha nua 29 January 2020
Is gearr uainn an spriocdháta chun Áireamh Caorach agus Gabhar 2019 a sheoladh ar aghaidh 29 January 2020

 

February

TitleDate
Department of Agriculture, Food and the Marine lead Trade Mission to Algeria and Egypt 01 February 2020
DAFM announces expansion of market access for Irish livestock exports to Algeria 02 February 2020
Fógartha ag an DAFM go bhfuil an teacht atá ag onnmhairí beostoic na hÉireann leathnaithe anois go dtí margadh na hAilgéire 02 February 2020
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara i mbun misean trádála chuig an Ailgéir agus an Éigipt 01 February 2020
Important State Aid approval for capital investment for the Irish food industry 04 February 2020
Cúnamh Stáit tábhachtach ceadaithe le hinfheistíocht caipitil a chur ar fáil do thionscal bia na hÉireann 04 February 2020
Successful conclusions to Trade Mission to North Africa 06 February 2020
Clabhsúr maith curtha leis an Misean Trádála chuig an Afraic Theas 06 February 2020
Nitrates Derogation Applications 2020 11 February 2020
Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 11 February 2020
Advisory Note - Disruption in intra-community trade of calves due to poor weather conditions 13 February 2020
Fógra Comhairleach - drochaimsir ag cur isteach ar thrádáil ionchomhphobail laonna 13 February 2020
Creed announces proposal to increase the TAMS investment ceiling for pig and poultry sectors 19 February 2020
Togra chun teorainn infheistíochta TAMS a ardú do na hearnálacha muiceola agus éanlaithe fógartha ag an Aire Creed 19 February 2020
Protecting CAP Budget is a National Priority – Creed 20 February 2020
Department issues a call for proposals for Food Waste Reduction initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 20 February 2020
Tosaíocht Náisiúnta is ea Buiséad CAP a Chosaint - Creed 20 February 2020
Glao ar thograí maidir le tionscnaimh chun Dramhaíl Bia a Laghdú eisithe ag an Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 20 February 2020
2020 Basic Payment Scheme Opens for Applications 21 February 2020
Is Féidir Iarratas a Dhéanamh Anois ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2020 21 February 2020
Department Announces Request for Tender for a Social farming Network under the Rural Innovation and Development Fund (RIDF) 25 February 2020
Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Fobartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) i leith Líonra Feirmeoireachta Sóisialta 25 February 2020
Fallen Animal Schemes for Fallen Farm Stock 25 February 2020
Scéimeanna um Ainmhithe Tite do Stoc Feirme atá Tite 25 February 2020

 

March

TitleDate
Department removes surveillance zone associated with lyssavirus investigation in County Cork 04 March 2020
Deireadh curtha ag an Roinn le limistéar faireachais a bhaineann le himscrúdú i ndáil leis an lisivíreas i gContae Chorcaí 04 March 2020
Reminder – Nitrates Derogation Applications 2020 09 March 2020
Meabhrúchán – Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 09 March 2020
Beef Environmental Efficiency Programme (SUCKLERS) to open for applications today 11 March 2020
DAFM cancel LPIS meetings 12 March 2020
An Clár Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil (LAONNA) le hoscailt d'iarratais inniu 11 March 2020
Cruinnithe LPIS curtha ar ceal ag DAFM 12 March 2020
Statement from the Department of Agriculture, Food and the Marine on COVID-19 13 March 2020
Ráiteas ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le COVID-19 13 March 2020
Extension to closing date for Nitrates Derogation Applications 2020 19 March 2020
Síneadh curtha leis an dáta deiridh a nglacfar le hIarratais faoi Mhaolú Níotráití 2020 19 March 2020
Minister Creed meets fishing industry representatives on the impact of COVID 19 on the fishing fleet and processors 20 March 2020
Buaileann an tAire Creed le hionadaithe sa tionscal iascaireachta chun plé a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag COVID 19 ar an bhflít iascaigh agus ar phróiseálaithe 20 March 2020
Department will Consider Exemptions to the Two and Three Crop Greening Rules 24 March 2020
Déanfaidh an Roinn Díolúintí maidir leis na Rialacha um Ghlasú Dhá agus Trí Bharr a Mheas 24 March 2020
Creed Calls for EU Support for the Agri-Food and Fisheries Sectors in the Fight Against COVID-19 25 March 2020
New Dairy Breeding Guidelines 26 March 2020
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh ráiteas thar ceann sheacht gcinn de na hEagraíochta Iascaireachta is mó 25 March 2020
Treoirlínte Nua maidir le Pórú Eallaigh Déiríochta 26 March 2020
Creed ag Iarraidh Tacaíocht ón AE don Earnáil Agraibhia agus don Earnáil Iascaigh agus Aghaidh á thabhairt ar COVID-19 againn Béim á leagan ag an Aire ar an ról ríthábhachtach a bhaineann le soláthar bia a choinneáil ag imeacht 25 March 2020
Minister Creed Issues Strong Warning against any Illegal Burning of land 27 March 2020
Rabhadh láidir tugtha ag an Aire Creed faoin talamh a bheith á dó go mídhleathach 27 March 2020
Minister Creed confirms latest DAFM supports for Farmers during Covid-19 response 31 March 2020
Minister Creed welcomes a statement on behalf of seven of the largest Fishing Organisations 25 March 2020

 

April

TitleDate
Minster Creed announces new COVID-19 information helpline for farmers 01 April 2020
An tAire Creed ina chathaoirleach ar chruinniú freagartha Covid-19 le gníomhaireachtaí 16 April 2020
Creed ag iarraidh feirmeoirí laonna diúil a spreagadh le cur isteach ar dheontais suas le €8,000 faoi chlár €35 milliún BEEP-S agus cuireann i gcuimhne d'fheirmeoirí a n-iarratas ar Scéim na hÍocaíochta Bunúnsaí a chur isteach roimh an 15 Bealtaine 08 April 2020
Creed announces early commencement of GLAS balancing payments worth €26m to farmers 15 April 2020
Creed announces flexibilities on DAFM schemes in response to Covid-19 issues 01 April 2020
Creed encourages suckler farmers to apply for grants of up to €8,000 under the €35 million BEEP-S and reminds farmers to submit their Basic Payment Scheme before 15th May 08 April 2020
Creed i gceannas ar an Dícheall uile-Eorpach maidir le Freagra an Choimisiúin ar Thionchair COVID-19 ar Fheirmeoirí agus ar an Earnáil Agraibhia Níos Leithne Glao 27 Ballstáit maidir le dul i mbun Gnímh ag Leibhéal Eorpach faighte ag Éirinn 18 April 2020
Creed Leads Pan-European Push for Commission Response to COVID-19 Impacts on Farmers and the Wider Agri-Food Sector Ireland Secures 27-Member State Call for Action at European Level 18 April 2020
Fógartha ag Creed go bhfuil tús luath curtha le híocaíochtaí comhardaithe GLAS, ar fiú €26m iad, le feirmeoirí 15 April 2020
Líne chabhrach eolais nua d'fheirmeoirí i ndáil le COVID-19 fógartha ag an Aire Creed 01 April 2020
Meabhrúchán – Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2020 20 April 2020
Minister Creed announces the delayed implementation of the Pilot Quota Balancing Policy for Demersal (Whitefish) Stocks 24 April 2020
Minister Creed chairs Covid-19 response meeting with agencies 16 April 2020
Minister Creed Repeats Strong Warning against any Illegal Burning of land 03 April 2020
Moill ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Cothromaithe Cuótaí Phíolótaigh maidir leis na Stoic Éisc Grinnill (Iasc Geal) fógartha ag an Aire Creed 24 April 2020
Rabhadh Láidir tugtha arís ag an Aire Creed faoin Talamh a bheith á Dó go Mídhleathach 03 April 2020
Reminder – Nitrates Derogation Applications 2020 20 April 2020
Réamhaisnéis na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir leis an ngalar Nematodirus sa bhliain 2020 20 April 2020
Solúbthacht maidir le scéimeanna DAFM mar fhreagra ar fhadhbanna a bhaineann le Covid-19 fógartha ag Creed 01 April 2020
The Department of Agriculture, Food and the Marine’s 2020 Nematodirus Forecast 20 April 2020

 

May

TitleDate
Minister Creed Reminds Farmers of 15 May Deadline of Online Submission of BPS and BEEP-S Applications 08 May 2020
Creed announces Temporary Covid-19 Voluntary Tie-Up Scheme for parts of the Fishing Fleet 08 May 2020
Meabhraíonn an tAire Creed d’fheirmeoirí gurb é an 15 Bealtaine an spriocdháta chun Iarratais BPS a Chur ar Aghaidh ar Líne 08 May 2020
Creed announces early commencement of Organic Farming Scheme balancing payments 10 May 2020
Tús luath le híocaíochtaí comhardaithe faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí fógartha ag Creed 10 May 2020
Department Announces Request for Tender for the development of a Rural Female Entrepreneurs initiative under the Rural Innovation and Development Fund (RIDF) 11 May 2020
Scéim Shealadach Feistiú Deonach Covid-19 fógartha ag Creed i ndáil le cuid den Fhlít Iascaireachta 08 May 2020
Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) chun tionscnamh d’Fhiontraithe Mná faoin Tuath a fhorbairt 11 May 2020
Minister Creed announces opening of the Mexican market for Irish pigmeat exports 12 May 2020
Minister Creed Launches Mobile Calf Registration App 13 May 2020
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil margadh Mheicsiceo á oscailt do mhuiceoil 12 May 2020
Creed Pushes for Further EU Support to Help the Agri-Food and Fisheries Sectors to Deal with the impacts of COVID-19 13 May 2020
Creed announces support for World Food Programme’s COVID-19 response 14 May 2020
Aip Mhóibíleach um Chlárú Laonna Seolta ag an Aire Creed 13 May 2020
Creed ag Iarraidh Tacaíochtaí Breise AE chun Cuidiú leis na hEarnálacha Agraibhia agus Iascaigh Dul i nGleic le tionchar COVID-19 14 May 2020
Tacaíocht do fhreagra an Chláir Dhomhanda Bia maidir le COVID-19 fógartha ag Creed 13 May 2020
Minister Creed announces commencement of Year 3 Balancing Payments under the Sheep Welfare Scheme 15 May 2020
Tús curtha le hÍocaíochtaí Comhardaithe do Bhliain 3 faoi Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Aire Creed 15 May 2020
Creed announces Hen Harrier Bonus payments to qualifying farmers 18 May 2020
Creed announces funding for 58 Local Authority harbour projects 19 May 2020
Íocaíochtaí Bónais Chromán na gCearc fógartha ag Creed d’fheirmeoirí incháilithe 18 May 2020
Minister Creed welcomes GLAS top-up payments (GLAS PLUS) 20 May 2020
Maoiniú do 58 tionscadal cuain Údarás Áitiúil fógartha ag Creed 19 May 2020
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh príomhíocaíochtaí GLAS (GLAS PLUS) 20 May 2020
New Forestry Knowledge Transfer Scheme 2020 has opened 26 May 2020
Minister Creed and other Fisheries Ministers meet with Mr Michael Barnier & Commissioner Virginius Sinkevicius on fisheries negotiations with the UK 26 May 2020
An tAire Creed agus Airí Iascaigh eile tagtha le chéile le Michel Barnier Uasal agus an Coimisinéir Virginius Sinkevicius maidir le hidirbheartaíochtaí iascaigh leis an RA 26 May 2020
Creed Notes Significant Proposed Improvement in CAP Funding under Revised EU Budget Proposal 27 May 2020
Scéim Aistrithe Eolais Foraoiseachta nua 2020 oscailte 26 May 2020
Minister Creed provides Brexit update and focuses on preparedness at Stakeholders Consultative Committee Meeting 28 May 2020
Feabhas Suntasach Beartaithe ar Mhaoiniú CAP faoi Thogra Athbhreithnithe Buiséid an AE tugtha ar aird ag Creed 27 May 2020
N & P Statements to 30 April 2020 now available 28 May 2020
An nuacht is déanaí maidir leis an mBreatimeacht tugtha ag an Aire Creed ag Cruinniú Choiste Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara agus béim leagtha aige ar ullmhacht i leith an Bhreatimeachta 28 May 2020
Ráitis N & P go dtí an Déardaoin 30 Aibreán 2020 ar fáil anois 28 May 2020

 

June

TitleDate
Creed welcomes new EU Farm to Fork and Biodiversity Strategies Minister calls for rigorous impact assessment and extensive consultation 08 June 2020
BVD Eradication Programme 09 June 2020
Department reminds farmers that BPS Preliminary Check notifications are now issuing 09 June 2020
Fáilte curtha ag Creed roimh Straitéis ón bhFeirm go dtí an Bord agus Straitéis Bithéagsúlachta nua an AE Dianmheasúnú tionchair agus próiseas fada comhchomhairliúcháin éilithe ag an Aire 08 June 2020
Minister Creed announces €197,500 funding for Agri-Food Tourism projects 10 June 2020
Maoiniú €197,500 fógartha ag an Aire Creed do Thionscadail Turasóireachta Agraibhia 10 June 2020
Creed announces €3.5million investment in six seafood processing companies 11 June 2020
Curtha i gcuimhne ag an Roinn d'fheirmeoirí go bhfuil fógraí Réamhsheiceála BPS á n-eisiúint anois 09 June 2020
Infheistíocht €3.5m i sé chomhlacht próiseála bia mara fógartha ag an Aire Creed 11 June 2020
Creed announces €50 million in supports for beef farmers impacted by economic effects of Covid-19 pandemic 12 June 2020
€50 milliún i dtacaíochtaí fógartha ag Creed d'fheirmeoirí mairteola a bhfuil tionchar ag éifeachtaí eacnamaíochta Phaindéim COVID-19 orthu 12 June 2020
Minister Creed launches public consultation on EU Regulation on veterinary medicinal products 16 June 2020
Creed confirms 3,000 registered Farm Partnerships 17 June 2020
3,000 Comhpháirtíocht Feirme cláraithe deimhnithe ag Creed 17 June 2020
Comhchomhairliúchán poiblí seolta ag an Aire Creed faoi Rialachán AE maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta 16 June 2020
Joint Press Release on Farm Safety Ministers come together to call for increased awareness of farm safety on the island of Ireland 24 June 2020
Preasráiteas i gComhar maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha Airí tagtha le chéile chun níos mó feasachta maidir le sábháilteacht ar fheirmeacha ar oileán na hÉireann a éileamh 24 June 2020
DAFM hosts third meeting of the Beef Taskforce 25 June 2020
An tríú cruinniú den Tascfhórsa Mairteola reáchtáilte ag DAFM 25 June 2020
Minster Creed announces €13.35m Basic Payment Scheme Refund to almost 100,000 farmers 26 June 2020
Fógartha ag Creed go bhfuil €13.35m le híoc le 100,000 feirmeoir in aisíocaíocht faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 26 June 2020
Cowen calls for climate ambition to be matched by funding 29 June 2020
Cowen ag éileamh maoiniú a bheadh ag teacht leis an uaillmhian atá ann ó thaobh 29 June 2020
Minister Cowen chairs his First Meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 30 June 2020

 

July

TitleDate
Cowen announces €3.4 million investment in 15 aquaculture enterprises 01 July 2020
Cowen meets with CAP Stakeholder Consultative Committee 02 July 2020
Infheistíocht €3.4 milliún in 15 d'fhiontair dhobharshaothraithe fógartha ag Cowen 01 July 2020
Cathaoirleacht déanta ar a Chéad Chruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 ag an Aire Cowen 30 June 2020
Cowen agus Coiste Comhairleach Pháirtithe Leasmhara CAP tagtha le chéile 02 July 2020
Minister Hackett congratulates Farming for Nature on becoming a prize winner in a prestigious international competition 03 July 2020