By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Dara Calleary roimh Mheabhrán Tuisceana atá sínithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus ag an mBord Rialála um Rásaíocht Chapall na hÉireann (IHRB) a thugann cumhachtaí imscrúdaithe níos fearr d'Oifigigh an IHRB

Shínigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Dara Calleary T.D Meabhrán Tuisceana (MOU) go foirmeálta idir a Roinn agus an IHRB faoina dtabharfaidh an tAire cumhachtaí mar oifigigh údaraithe d'oifigigh an Bhoird Rialála faoi alt 10 den Acht um Leigheasanna Ainmhithe 1993 arna leasú, ag tabhairt cumhachtaí imscrúdaithe níos fearr don IHRB maidir le húsáid Leigheasanna Ainmhithe. Tabharfaidh seo dearbhú breise do pháirtithe leasmhara maidir leis an gcáil atá ar Rásaíocht Chapall na hÉireann agus an muinín atá acu aisti a chaomhnú.

 

Dúirt an tAire Calleary, "Tá sé mar aidhm leis an MOU seo na socruithe oibre i gcomhar atá ann cheana idir mo Roinnse agus an IHRB a thabhairt chun cinn chun cumhacht maoirseachta, imscrúdaithe agus forfheidhmithe thionscal na gCapall Rása a fheabhsú d'fhonn tacú le leas ainmhithe agus d'fhonn muinín sa bhaile agus go hidirnáisiúnta i 'mbranda' an tionscail a neartú. Cé go bhfuiltear ag cur síneadh le cumhachtaí oifigeach an IHRB, ní athraíonn an MOU critéir ná próiseas ceadaithe an IHRB. Is faoi lánrogha mo Roinnse a fhanfaidh ionchúisimh lena mbaineann." 

Dúirt an tAire Calleary chomh maith, "Tá mo Roinnse i mbun idirchaidrimh leis an IHRB le cúpla mí anuas chun an comhaontú seo a fhorbairt agus leanfar de sin chun cuidiú a chur ar fáil don Bhord, d'fhonn riachtanais thionscal na gcapall rása, riachtanais a bhíonn ag athrú, a shásamh fad agus atá ómós á léiriú d'oidhreacht láidir rásaíochta na hÉireann."

Dúirt Denis Egan, Príomhfheidhmeannach an IHRB "Tá áthas orainn an MOU a shíniú leis an Roinn. Tabharfaidh sé cumhachtaí breise mar oifigigh údaraithe dár nOifigigh Thréidliachta, cumhachtaí a gcuirimid fáilte rompu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Roinn agus a cuid oifigeach chomh maith as a gcuidiú leanúnach a thugann siad agus táimid ag súil le bheith ag leanúint den chaidreamh iontach oibre atá againn leo amach anseo faoi na socruithe nua."

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Cuirfidh an MOU cumhachtaí breise ar fáil d'oifigigh ainmnithe an IHRB faoi alt 10 den Acht um Leigheasanna Ainmhithe 1993 arna leasú.

Cuirfear traenáil ar oifigigh IHRB chun a gcumhachtaí agus feidhmeanna mar oifigigh údaraithe a chur i bhfeidhm, mar leigheasanna ainmhithe neamhúdaraithe nó coiscthe a urghabháil, maidir le capaill éagsúla, talamh, áitribh agus roinnt cúinsí ar fud na hearnála. Áirítear leo sin:

  • Tógálaithe capaill folaíochta, na forais phóraitheora a bhfuil baint acu leo, nó capaill ó fhorais eile den saghas céanna nach bhfuil tús curtha lena thraenáil fós;
  • Daoine atá ag gníomhú faoi stiúir nó faoi rialú tógálaí capaill Folaíochta maidir le capall lena mbaineann an MOU;
  • Daoine Ceadúnuithe agus Capaill atá i seilbh, tugtha ar ais agus atá fós i mbun traenála ag Duine Ceadúnuithe nó faoi cheannas Duine Ceadúnuithe de réir bhrí na Rialacha Rásaíochta;
  • Rásaí capall agus socraithe Pointe go Pointe arna riar faoi dhlínse agus faoi údarás an IHRB agus Coiste Léimrása Seilge Náisiúnta na hÉireann; 
  • Duine ar bith ar Úinéir, Traenálaí, Láimhseálaí, Sealbhóir Ceadúnais, Gníomhaire Údaraithe nó Ionadaí Údaraithe iad (de réir bhrí na Rialacha Rásaíochta agus Rialacha Léimrása Seilge Náisiúnta na hÉireann agus/nó Rialacháin Rásaíocht Seilge Náisiúnta na hÉireann do Léimrásaí Pointe go Pointe de réir mar is cuí) agus aon duine eile atá ag gníomhú faoi stiúir nó faoi cheannas nó thar ceann Úinéara, Traenálaí, Gníomhaire Údaraithe nó Ionadaí Údaraithe i ndáil le capall lena mbaineann MOU; agus
  • Talamh ar bith ar a bhfuil nó ar a raibh capall lena mbaineann an MOU.

 

 

CRÍOCH

Date Released: 07 August 2020