By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tAire Calleary ag moladh d'fhiontraithe mná faoin tuath iarratas a dhéanamh ar an 6ú babhta den Chlár ACORNS

 • Clár a bhfuil tacaíocht rialtais aige chun cuidiú ag an luathchéim le 50 fiontraí nua mná eile faoin tuath agus leanúint de thacaíocht a thabhairt do rannpháirtithe a ghlac páirt roimhe seo
 • Ar an iomlán, cuirfidh ACORNS tacaíocht ar fáil d'os cionn 200 fiontraí mná faoin tuath in Éirinn sna míonna amach romhainn.

 

Is ríthábhachtach atá sé tacaíocht a thabhairt d'fhiontair inbhuanaithe agus gníomhaíocht fiontraíochta in gceantair thuaithe chun tacú le téarnamh na tíre i ndiaidh Covid, mar go mbeidh sin mar bhonn ag forbairt phobal inbhuanaithe.

 

Is tionscnamh forbartha é ACORNS d'fhiontraithe mná atá ina gcónaí faoin tuath in Éirinn, tionscnamh a bhfuil ag éirí thar cionn leis, agus cuireann go gníomhach leis an gcuspóir sin.

 

Tá an glao anois oscailte do mhná a bhfuil gnóthaí nua nó smaointe forbartha go maith acu páirt a ghlacadh sa tsraith nua den chlár saor in aisce — ACORNS 6. Leanfar de thacaíocht a thabhairt do rannpháirtithe ó shraitheanna roimhe seo trí chéimeanna breise forbartha leis an tionscnamh.

 

Rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Dara Calleary, T.D. an clár a sheoladh inniu agus is ina dhiaidh a rinne sé an glao ar iarratais.

 

Dúirt an tAire Calleary, "Táim tiomanta do thacaíocht a thabhairt d'fhiontair inbhuanaithe agus gníomhaíocht fiontraíochta i gceantair thuaithe mar go mbeidh seo mar bhonn ag forbairt pobail inbhuanaithe. Ba mhaith liom chomh maith go ndéanfaí an leas is mó agus is féidir a bhaint as an gcumas eacnamaíochta atá ag mná. Ina fhianaise sin, tá ríméad orm go bhfuil mo Roinnse, tríd an gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe, ag leanúint de thacaíocht a thabhairt do thionscnamh ACORNS. Cuireann ACORNS tacaíocht comhpháirtithe luachmhar ar fáil d'fhiontraithe mná ag an luathchéim atá faoin tuath in Éirinn, atá i ndiaidh tús a chur le gnó nua le gairid nó atá ar tí tús a chur le gnó nua. I bhfianaise na gcúinsí dúshlánacha seo ina bhfuilimid tá an tacaíocht seo níos tábhachtaí anois ná mar a bhí riamh. Mholfainn d'fhiontraithe mná ag an luathchéim faoin tuath in Éirinn iarratas a dhéanamh gan mhoill".

 

Táthar ag lorg 50 rannpháirtí nua d'ACORNS 6. Beidh an clár ar siúl ar feadh sé mhí ó Dheireadh Fómhair 2020 go Aibreán 2021. An 21 Meán Fómhair 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais do shraith na bliana seo.

 

Is féidir le bean ar bith a bhfuil gnó nua bunaithe aici faoin tuath in Éirinn - nó a bhfuil smaoineamh aici d'fhiontar nua - tuilleadh eolais a fháil agus an fhoirm iarratais a íoslódáil ag www.acorns.ie.  Níl aon táille le híoc le bheith páirteach ann. (Critéir incháilitheachta le fáil sna nótaí thíos)

 

Is iad Fitzsimons Consulting, a bhfuil saineolas acu ar fhiontraíocht agus ar fhorbairt, a d'fhorbair an tionscnamh. Dúirt Paula Fitzsimons “gluaisteacht pobail cheart é ACORNS, trína léirítear an neart a bhaineann le tacaíocht comhpháirtithe, agus fiontraithe ag tabhairt tacaíochta dá chéile. Laghdaítear aonrú síceolaíoch, cuirtear le muinín agus cruthaítear líonraí nua. Sna sé mhí amach romhainn beifear ag tacú go gníomhach le os cionn 200 fiontraí mná faoin tuath in Éirinn trí ACORNS. Tá ríméad orm go bhfuil an deis seo á cur ar fáil arís a bhuíochas sin don tacaíocht a fhaightear ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus don chúnamh a chuireann na Ceann-Fhiontraithe deonacha ar fáil.

 

 Tá ACORNS bunaithe a thacaíocht piara agus ar fhoghlaim i gcomhar. Gheobhaidh gach rannpháirtí deis le bheith ag foghlaim ó fhiontraithe mná ar éirigh go maith leo - Ceann-Fhiontraithe.

 

Roinnfidh na Ceann-Fiontraithe, a bheidh ag gníomhú ar bhonn deonach, a gcuid tuairimí agus taithí leis an ngrúpa agus tabharfaidh cúnamh do na rannpháirtithe dul i ngleic le fadhbanna agus dúshláin atá le sárú acu d'fhonn tús a chur lena ngnóthaí agus iad a bhrú chun cinn.  Feidhmíonn siad chomh maith ina n-eiseamláirí, ag léiriú gur féidir gnó a bhfuil ag éirí go maith leis a bhunú agus a fhás faoin tuath in Éirinn.

 

Is iad na Cinn-Fhiontraithe ACORNS atá i gceist i mbliana ná:  Anne Reilly, Paycheck Plus, Co. Lú; Caroline McEnery, The HR Suite, Co. Chiarraí, Eimer Hannon, Eimer Hannon Travel, Co. na Mí; Larissa Feeney, Accountant Online, Mary B. Walsh, Ire Wel Pallets, Co. Loch Garman; agus Triona MacGiolla Rí, Aró Digital Strategies, Co. na Gaillimhe.

 

Tugtar cuireadh do mhná a bhí páirteach i gclár ACORNS roimhe seo páirt a ghlacadh chomh maith i gcéim forbartha bhreise, freastal ar cheardlanna bunaithe ar ábhar agus a bheith rannpháirteach i bPobal ACORNS, chun go mbeidh siad ábalta a bheith ag cur lena líonra tacaíochtaí de naisc luachmhara. Cuirtear an deis ar fáil do dhaoine atá tiomanta fás a dhéanamh ar a ngnóthaí páirt a ghlacadh i seisiúin chomhchainteanna atá dírithe ar fhorbairt - ACORNS Plus agus ACORNS Plus Review.

 

Bhí an chuid deiridh den tsraith roimhe seo - ACORNS 5 - ann ag an am céanna leis na srianta náisiúnta chun scaipeadh na paindéime Covid-19 a laghdú. Bhí drochthionchar diúltach aige seo ar ghnóthaí ar fud na tíre agus ní raibh rannpháirtithe ábalta na héifeachtaí sin a sheachaint. Chuaigh ACORNS ar líne ar an bpointe agus is go cianda a reáchtáladh na seisiúin chomhchainteanna agus na ceardlanna deiridh.

 

Le cuidiú óna gCeann-Fhiontraithe agus a ngrúpa, d'athraigh rannpháirtithe a ngnó chun na cúinsí athraithe a ghlacadh san áireamh agus thuairiscigh 27% díobh go raibh tionchar dearfach aige sin ar a ngnó.

 

D'ainneoin na dúshláin a bhí rompu bhí rannpháirtithe ACORNS 5 an-dearfach ina gcuid aiseolais maidir lena dtaithí leis an tionscnamh:

 • Thuairiscigh 88% go ndearnadar cinneadh faoina ngnó le linn na seisiún comhchainteanna.
 • Dúirt 79% gur tháinig athrú praiticiúil ar a ngnó de bharr a gcuid rannpháirtíochta ann.
 • Mheas 92% go raibh siad níos gaire dá mian a bhaint amach.
 • Mholfadh 98% do dhaoine eile páirt a ghlacadh in ACORNS.
 • Chuirfeadh 100% fáilte roimh bhealach chun fanacht i dteagmháil le Pobal ACORNS agus leanúint de thacaíocht a fháil.

 

Nóta d'Eagarthóirí:

Seasann ACORNS do - Accelerating the Creation of Rural Nascent Start-ups. Ba é ACORNS a bhí sa dara háit ag Gradaim Chur Chun Cinn Fiontraíochta na hEorpa, Ag Infheistiú i Scileanna Fiontraíochta.

Critéir Incháilitheachta le bheith páirteach in ACORNS

Le gur féidir iarratasóirí a bhreithniú le bheith páirteach in ACORNS, ní mór dóibh:

 • Gnó nua a bheith bunaithe acu a bhfuil díolacháin déanta aige tráth nach luaithe ná an 1 Eanáir 2018, nó a bheith i mbun pleanáil ghníomhach ar fhiontar nua agus dul chun cinn maith déanta tús a chur leis an bhfiontar nua sin. I measc táscairí a léiríonn go bhfuil gnó á phleanáil go gníomhach tá foireann nuathionscanta a bheith eagraithe, trealamh/áiseanna a bheith foinsithe, airgead a bheith bailithe chun an gnó a bhunú, plean gnó a bheith scríofa, srl.
 • Ní mór úinéireacht nó páirt-úinéireacht a bheith agat ar an ngnó a chaithfidh a bheith lonnaithe i gceantar tuaithe, atá i gceantar lasmuigh de theorainneacha riaracháin cathrach Bhaile Átha Cliath, Chorcaí, Ghaillimh, Luimnigh agus Phort Láirge.
 • Má roghnaítear iarratasóirí ní mór dóibh a bheith ar fáil chun freastal ar an gcéad seisiún comhchainteanna an 23 Deireadh Fómhair 2020. Beidh an seisiún seo ar siúl aghaidh ar aghaidh nó ó chian ag brath ar chúinsí agus ar na treoirlínte Rialtais a bheidh ann.
 • Ní mór dóibh a bheith ag súil a bheith ina bhfostóir laistigh de thrí bliana.

 

Teistiméireachtaí ó rannpháirtithe ACORN roimhe seo

Féach thíos sampla de theistiméireachtaí ó rannpháirtithe in ACORNS cheana.

 

Rinne ACORNS díreach mar a bhí ráite a dhéanfadh sé - 'dlús' a chur fút agus do gnó. Tá fíor-ríméad orm gur tugadh an deis dom páirt a ghlacadh ann.

 • Aisling Kelly, WB’s Café agus Sligo Oyster Experience, Contae Shligigh(ACORNS 2 agus ACORNS Plus)

 

Eispéireas an-tairbheach a bhí in ACORNS. Thug sé spreagadh agus gríosadh dom casadh le mná tacúla, dírithe agus dearfacha chomh maith leis an gcuimse eolais agus taithí ollmhór a thug ár gCeann-Fhiontraithe dúinn.

 • Anne Marie Feighery, Feighery’s Farm Beetroot Juice, Contae Uíbh Fhailí (ACORNS 5)

 

 

B'iontach an bealach é clár ACORNS chun leas a bhaint as taithí dhaoine eile, casadh le daoine a bhfuil an dearcadh céanna acu leat agus tacaíocht a thabhairt dá chéile trí ghnó rathúil á shocrú suas.

 • Maeve Sheridan, Western Herd Brewing, Contae an Chláir (ACORNS Píolótach agus ACORNS Plus)

 

Is féidir teacht ar tuilleadh teistiméireachtaí ag https://acorns.ie/testimonials-2/

 

 

Maidir le Fitzsimons Consulting

Tá saineolas ag Fitzsimons Consulting ar réimsí a bhaineann le fiontraíocht agus fás, ina leagtar béim ar leith ar chláir forbartha fiontraíochta a leagan amach agus a chur ar fáil bunaithe ar thacaíocht comhpháirtithe - fiontraithe ag cuidiú le fiontraithe.  Aithnítear Paula Fitzsimons, bunaitheoir agus Stiúrthóir Bainistíochta na cuideachta, ina saineolaí ar chúrsaí fiontraíochta.   Is í Paula atá ina comhordaitheoir náisiúnta don Mhonatóir Fiontraíochta Domhanda (GEM) d'Éirinn ón mbliain 2000, agus d'fhorbair sí Going for Growth a bhfuil gradaim buaite aige chomh maith lena chur i bhfeidhm (www.goingforgrowth.com) chomh maith leis an tionscnamh Back for Business (www.backforbusiness.com), faoina gcuirtear tacaíocht ar fáil d'fhiontraithe atá ag an luathchéim atá i measc eisimircigh na hÉireann atá tagtha ar ais chuig an tír seo.

 

Acorns 2

 Acorns 1

CRÍOCH

Date Released: 11 August 2020