By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ráiteas agus Tuarascáil Riosca um Stair Tréada maidir le TB Bólachta á gcur ar fáil d'fheirmeoirí ag an Roinn

Cuirfidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Ráitis agus Tuarascálacha um Stair Tástála Tréada pearsantaithe ar fáil d'fheirmeoirí eallaigh sna laethanta amach romhainn chun cuidiú leo an riosca a bhaineann le TB Bólachta ina dtréada a mhaolú.

 

Aithníodh i dTuarascáil Eatramhach Fhóram TB Bólachta an gá atá ann eolas níos éifeachtaí a chur ar fáil d'fheirmeoirí chun cuidiú leo an riosca a bhaineann le TB ina dtréad a mhaolú agus a bheith i bhfách catagóirí riosca tréada a fhorbairt atá "simplí, soiléir, agus a chuireann eolas leordhóthanach in iúl chun a chur ar chumas feirmeoirí na cinntí a dhéanamh atá ábhartha maidir lena gcás féin". I bhfianaise sin, tá tuarascálacha atá curtha in oiriúint forbartha ag an Roinn a chuireann catagóir riosca TB tréada simplithe ar fáil d'fheirmeoirí, ina bhfuil comhairle faoi leith maidir lena dtréad ar conas riosca a bhaineann le TB a mhaolú. Cuirtear eolas ar fáil d'fheirmeoirí cheana maidir leis an riosca TB a bhaineann lena dtréad, ach cuireann an tuarascáil nua seo an t-eolas sin in iúl i bhfoirm atá níos éasca le húsáid, níos mionsonraithe agus níos praiticiúla.

 

Chomh maith leis an Ráiteas Riosca um Stair Tréada maidir le TB Bólachta a fhorbairt, tá roinnt moltaí eile tugtha chun cinn ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara:

 

  • Choimisiúnaigh sí athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar Scéim Luachála Feirme chun a chinntiú go bhfuil luachanna margaidh beachta á bhfáil ag feirmeoirí ar ainmhithe frithghníomhaithe.
  • Choimisiúnaigh sí Anailís Costais is Tairbhe neamhspleách a dhéanamh ar an gClár TB chun eolas a dhéanamh do mhúnla maoinithe inbhuanaithe a fhorbairt i ndáil leis an gClár don am atá le teacht.
  • Lean sí de mhaoiniú a chur ar fáil chun tabhairt faoi thaighde eolaíochta neamhspleách ar tharchur speicis an ghalair lena n-áirítear na tosca a bhfuil tionchar acu ar scaipeadh áitiúil.
  • Chuaigh an Roinn i mbun idirchaidrimh leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta chun tabhairt faoi thaighde ar iompraíochtaí a bhaineann leis an gclár.
  • Leathnaigh sí roinnt pleananna Ardtionchair TB (HIT) amach i limistéir ina mbíonn fadhbanna le TB, lena n-áirítear Muineachán, an Cabhán and an Clár.
  •  

Chomh maith leis sin, mar chuid dá dtiomantas leanúnach i dtreo deireadh a chur le TB, tá 16 phost bhreise ceadaithe ag an Roinn ar fud seirbhísí polasaithe, oibríochta, fiadhúlra agus saotharlainne a bhfuil costas bliantúil breise measta €1m in aghaidh na bliana ag baint leis.

 

Is é is cuspóir leis na bearta seo ná uirlisí nua a chur ar fáil d'fheirmeoirí lena riosca féin a laghdú, agus acmhainní breise Roinne a dhíriú ar bhealach a mbeidh tionchar ceart acu ar mhinicíocht an ghalair a mbíonn mar thoradh air go mbíonn costas mór curtha ar gach feirmeoir beostoic sa tír.  

 

Cé go bhfuil go leor blianta curtha dínn againn inar éiríodh le leibhéil an TB bólachta a laghdú chun tairbhe fheirmeoirí na hÉireann, tá ardú incriminteach ar cúis imní é tagtha ar an ngalar ón mbliain 2016. Tá sin fós ag tarlú sa bhliain 2020 agus tuilleadh ardaithe tagtha ar líon na gcásanna i measc tréad agus líon na bhfrithghníomhaithe tugtha faoi deara. Tá 4% sáraithe ag líon na gcásanna i measc tréad (ar bhonn atrátha 12 mhí) den chéad uair ón mbliain 2012 agus tá 20,000 sáraithe ag líon na bhfrithghníomhaithe - an líon is airde cásanna ón mbliain 2009.  Leagann na treochtaí seo béim ar an ngá atá le gníomh práinneach chun an baol seo a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtaí.

 

Nóta d'eagarthóirí:

Is féidir teacht ar liosta de Cheisteanna a Chuirtear go Minic chomh maith le sampla de Ráiteas agus Tuarascáil Riosca um Stair Tréada maidir le TB Bólachta ag www.bovinetb.ie

 

Is féidir teacht ar Thuarascáil an Fhóraim Páirtithe Leasmhara TB ag bovinetb.ie

 

CRÍOCH

Date Released: 25 August 2020