By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tacaíocht leanúnach d'Fheirmeoireacht Shóisialta faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) 2020 fógartha ag an Roinn

Tá na tionscadail a mbeidh maoiniú le fáil i mbliana acu faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe na Roinne a rachaidh chun tairbhe tionscnamh chun tionscadail feirmeoireachta sóisialta a fhorbairt agus a chur chun cinn i gceantair thuaithe fógartha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

 

Bronnadh conradh ar Chuideachta Forbartha Comhtháite Liatroma CLG i ndiaidh nós imeachta soláthair phoiblí iomaíoch maidir le Líonra Feirmeoireachta Sóisialta chun go leanfaidh sí de Líonra Feirmeoireachta Sóisialta ar a dtugtar "Feirmeoireacht Shóisialta Éireann" a fhorbairt lena mbeidh maoiniú €400,000 i gceist.

 

Chomh maith leis an Líonra Feirmeoireachta Sóisialta, tá síneadh curtha leis na conarthaí a leanas ar feadh tréimhse bliana lena mbainfidh maoiniú de bheagnach €360,000:

 

  • Comhpháirtíocht Forbartha Dheisceart Chiarraí do 'Thionscadal Feirmeoireachta Sóisialta Chiarraí' - chun go mbeidh sí ábalta leanúint de rogha a chur ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas teagmháil a dhéanamh le teaghlaigh feirme agus leis an bpobal chun a gcuid spriocanna forbartha pearsanta a bhaint amach.
  • Cuideachta Forbartha Liatroma do 'Mhúnla maidir le Dea-chleachtas i bhFeirmeoireacht Shóisialta' a fhorbairt - chun go mbeidh sí ábalta leanúint d'fhoghlaim ar bhonn fianaise, dea-chleachtas agus moltaí beartas a chur ar fáil a chuirfidh leis an bhfeirmeoireacht shóisialta a chur chun cinn agus a fhorbairt in Éirinn
  • Down Syndrome Ireland (Craobh Chorcaí) do 'Garraí na mBrionglóidí'- ionad gairneoireachta do dhaoine fásta a bhfuil siondróm Down orthu le go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh in oiliúint fhónta agus deiseanna oibre praiticiúla a chur ar fáil i dtimpeallacht atá slán, comhbhách agus spreagúil.

 

 

Nótaí don Eagarthóir:

 

Is ionann Feirmeoireacht Shóisialta is deis a thabhairt do dhaoine a bhaineann leas as réimse seirbhísí teiripeacha tacaíochta lae dul i mbun gairneoireachta agus feirmeoireachta ar bhonn deonach i dtimpeallacht feirmeoireachta. Ní feirm sainchóireála atá sa bhfeirm; ach is gnáthfheirm oibre í ar a bhfuil daoine a mbíonn tacaíochtaí de dhíth orthu ábalta caidrimh a fhorbairt agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí lae feirme i dtimpeallacht neamh-chliniciúil agus is féidir leas a bhaint as seo mar fhoirm tacaíochta sóisialta.  Déantar na hoibríochtaí seo a reáchtáil i roinnt suíomhanna ó fheirmeacha oibre teaghlaigh, tionscnaimh áitiúla pobail go creataí institiúide eile.

 

Tá sé léirithe go mbíonn tairbhí i gceist do rannpháirtithe páirt a ghlacadh i bhfeirmeoireacht shóisialta mar naisc agus caidrimh sa phobal a fheabhsú, féinmhuinín agus acmhainní a mhéadú, sláinte agus folláine a fheabhsú, agus tugann a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí ar an bhfeirm deis do dhaoine scileanna gairme agus saoil a fhorbairt. 

 

Ní raibh mórán rannpháirtíochta i gceist ar dtús, go háirithe i gcontaetha teorann sa Phoblacht ach tá borradh mór tagtha faoi Fheirmeoireacht Shóisialta in Éirinn le dhá bhliain anuas. Cuireann Feirmeoireacht Shóisialta Éireann, arna treorú ag Cuideachta Forbartha Liatroma, réimse leathan seirbhísí agus tionscnamh ar fáil chun tacú le forbairt na feirmeoireachta sóisialta ar bhonn náisiúnta lena n-áirítear eolas a scaipeadh, rannpháirtíocht / earcaíocht feirmeoireachta, oiliúint agus forbairt, ag obair le cúrsaí sláinte, cúram sóisialta agus seirbhísí eile chun socrúcháin shóisialta feirmeoireachta a chur i bhfeidhm. 

 

Tá méadú ag teacht ar na seirbhísí lena mbíonn Feirmeoireacht Shóisialta Éireann ag obair agus mar thoradh ar obair an Líonra tá earnálacha "nua" ag teacht chun cinn ar bhonn leanúnach le cúpla bliain anuas, earnálacha mar oideachas na n-óg, seirbhísí do dhaoine gan dídean, seirbhísí do theifigh agus seirbhísí do dhaoine aosta. 

 

CRÍOCH

Date Released: 27 August 2020