By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cúnamh Stáit tábhachtach ceadaithe le hinfheistíocht caipitil a chur ar fáil do thionscal bia na hÉireann

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D. inniu roimh fhógra an Choimisiúin Eorpaigh cúnamh stáit a cheadú do scéim mhór infheistíochta caipitil do thionscal bia na hÉireann. "Cuirfidh an ceadú seo, a bhí á shocrú ag oifigigh mo Roinnse la dhá bhliain anuas, deiseanna ar fáil do thionscal bia na hÉireann d'fhonn infheistíocht shuntasach a dhéanamh atá de dhíth chun táirgí agus an margadh a éagsúlú. Is ionann an ceadú seo agus freagra suntasach ón gCoimisiún, atá ag obair le hÉirinn chun na héifeachtaí a bhíonn mar thoradh ar thimpeallacht margaidh sheachtrach dhúshlánach shuntasach (ar nós an Bhreatimeachta) don tionscal a mhaolú."

 

Rachaidh an ceadú seo chun tairbhe na bpríomhthionscail próiseála déiríochta agus feola, atá rangaithe mar tháirgí 'Iarscríbhinn 1' faoi reachtaíocht an AE.

 

Is í an DAFM in éindí lena comhghleacaithe sa DBEI a shocraigh an ceadú seo leis an gCoimisiún Eorpach le dhá bhliain anuas. Is faoi threoirlínte maidir le Cúnamh Stáit talmhaíochta arna riar ag DG Agri a thagann an ceadú seo.

 

Is í Fiontraíocht Éireann a fhorbróidh agus a riarfaidh an scéim mhionsonraithe ar chúnamh stáit do phróiseáil bia chun an ceadú seo a chur i bhfeidhm. 

 

Dúirt an tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta, Heather Humphreys, Uasal: "Tá cáil na hÉireann mar fhoinse ardchaighdeáin bia agus dí ar cheann de na sócmhainní náisiúnta is luachmhaire sa tír.  Ní raibh sé chomh tábhachtach riamh, le linn tréimhse ina bhfuil athruithe agus neamhchinnteacht ann maidir le dinimic an tsoláthair bia dhomhanda, béim a leagan ar phrionsabail sheanbhunaithe na hinbhuanaitheachta a fhrithgheallann ár gcórais próiseála bia. 

 

Gné thábhachtach eile í an scéim seo i sraith na dtacaí atá á bhforbairt ag mo Roinnse, i gcomhar le Fiontraíocht Éireann agus le mo chomhghleacaí, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus a Roinn, d'fhonn tacaíocht a thabhairt d'fhiontair a mbeidh tionchar ag an mBreatimeacht orthu.  Cuirfidh an scéim chlaochlaithe seo ar chumas comhlachtaí a bhíonn ag feidhmiú sa phríomhearnáil próiseála bia tabhairt faoi tháirgí agus an margadh a éagsúlú agus níos mó luach ar airgead a chruthú".

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhiontraíocht Éireann Julie Sinnamon "Cuireann muid fáilte mhór roimh fhógra an Choimisiúin Eorpaigh inniu a chuirfidh breis solúbthachta ar fáil do chomhlachtaí bia faoi rialacha cúnaimh stáit maidir le hinfheistíocht chaipitil. Tacóidh an scéim le níos mó nuálaíochta agus comórtas idirnáisiúnta san earnáil talmhaíochta agus le poist sna réigiúin, agus beidh tábhacht faoi leith ag baint leis sin i gcomhthéacs an Bhreatimeachta".

  

CRÍOCH

 

Date Released: 04 February 2020