By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Clabhsúr maith curtha leis an Misean Trádála chuig an Afraic Theas

Chuir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara clabhsúr inniu le misean trádála chuig an Ailgéir agus an Éigipt in éineacht le Córais Bia Inbhuanaithe Éireann agus toscaireacht a bhí ag déanamh ionadaíochta ar an tionscal déiríochta agus ar an earnáil onnmhairithe beostoic.

Féachadh le linn an mhisin trádála feasacht ar Éirinn mar fhoinse bia ar ardchaighdeán, sábháilte agus inbhuanaithe ar ardú chomh maith le deiseanna le haghaidh comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhorbairt.

I gCaireo, bhí oifigigh ón Roinn, chomh maith le foireann Ambasáid na hÉireann, rannpháirteach le hoifigigh na hÉigipte chun saincheisteanna teicniúla i ndáil le teacht a bheith ar an margadh a phlé. 

Bhí cruinniú mionsonraithe ag an toscaireacht leis an Leas-Aire Talmhaíochta, Mostafa El Sayad, agus comhaontaíodh go rachadh cigirí na hÉigipte i mbun iniúchadh córas ar mhonarchana mairteola agus caoireola na hÉireann in 2020. Tá teacht ag tionscal mairteola na hÉireann cheana féin ar mhargadh na hÉigipte agus, le linn na cuairte, chuir oifigigh ón Roinn teastas sláinte tréidliachta atá beartaithe le haghaidh caoireola faoi bhráid oifigigh na hÉigipte.

Chas an toscaireacht leis an Aire Talmhaíochta, Al Sayed El Quseir, chomh maith chun féidearthachtaí maidir le comhoibriú teicniúil amach anseo a phlé.

Ag tús na seachtaine seo, d'fhógair an Roinn go rabhthas chun an teacht atá ag onnmhairí beostoic na hÉireann ar mhargadh na hAilgéire a leathnú le héifeacht láithreach, nuair a ceadaíodh teastas chun eallaí a onnmhairiú lena marú. 

Chuir an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a buíochas in iúl d'Ambasadóir chun na hAilgéire, Eamon Hickey agus do Sheán O'Regan, Ambasadóir chun na hÉigipte agus lena bhfoirne faoi seach as an gcúnamh a thug siad go léir chun go n-éireodh go maith le Misean Trádála na seachtaine seo. 

Gníomhaíocht Bord Bia:

Rinne Bord Bia 150 cruinniú gnó duine le duine a éascú chun ceannaitheoirí a bhféadfadh poitéinseal mór a bheith ag baint leo a chur in aithint do chomhlachtaí as Éirinn a bhí thall. 

Is tosaíocht í do Bord Bia leanúint den rannpháirtíocht margaidh. Faoi oifig Bord Bia san Afraic, leanfaidh siad de thacú leis na deiseanna atá ann do lucht onnmhairithe na hÉireann san Ailgéir agus san Éigipt trí fheasacht a ardú ar dhéiríocht agus ar bheostoc den scoth na hÉireann, chun an t-eolas atá ar an margadh a chothú i measc lucht onnmhairithe na hÉireann agus níos tábhachtaí fós, caidrimh thrádála a chothú. 

Chomh maith leis sin leanfaidh Bord Bia suas na teagmhálacha a rinneadar an tseachtain seo trí fhreastal ar aonach trádála Gulfood an mhí seo in Dubai. Tríd na cruinnithe seo cuideofar le cáil na hÉireann mar sholáthróir atá le trust a láidriú i margaí na hAilgéire agus na hÉigipte araon.

CRÍOCH

 

Date Released: 06 February 2020