By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Togra chun teorainn infheistíochta TAMS a ardú do na hearnálacha muiceola agus éanlaithe fógartha ag an Aire Creed

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. go bhfuil sé beartaithe aige teorainn infheistíochta TAMS maidir leis an Scéim Infheistíochta Muca agus Éanlaithe a ardú. Cuirfear an togra seo ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach lena cheadú agus beidh Clár Forbartha Tuaithe na hÉireann le leasú dá bharr.

 

Ardófar an uasteorainn infheistíochta faoin Scéim Infheistíochta Muca agus Éanlaithe ó €80,000 an gabháltas go dtí €200,000 an gabháltas leis an leasú atá beartaithe. De réir fhorálacha scéim TAMS, cuirfear cúnamh deontais ar fáil ag ráta 40% den chaiteachas. Cuirfear an t-iarratas seo chuig páirtithe leasmhara ar Choiste Monatóireachta an RDP ar dtús de réir nósanna imeachtaí seanbhunaithe.

 

Dúirt an tAire "D'éirigh thar barr le scéim TAMS a thagann faoinár RDP agus íocadh nach mór €77m i gcúnamh deontais anuraidh. Baineann tábhacht leis chun talmhaíocht na hÉireann a nua-aoisiú d'fhonn ionchais tomhaltóirí agus d'fhonn éileamh domhanda a thabhairt san áireamh. Cuirfidh an t-ardú ar an teorainn infheistíochta do na hearnálacha muiceola agus éanlaithe atá beartaithe breis infheistíochta ar fáil chun go cuirfear tuilleadh leis an gclú atá ar thalmhaíocht na hÉireann ó thaobh sláinte agus leas ainmhithe de. Beidh muid ag obair leis na páirtithe leasmhara agus leis an gCoimisiún Eorpach chun an togra a thabhairt chun críche le súil is é a thabhairt isteach faoi thráinse TAMS atá ag teacht aníos.  

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá tuilleadh sonraí a bhaineann le bearta TAMS II ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag:

https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/tams/

Is ceann de réimse sheacht mbeart faoi scéim TAMS II í an Scéim Infheistíochta Muca agus Éanlaithe.

 

CRÍOCH

Date Released: 19 February 2020