By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Íocaíocht €33m d'úinéirí foraoise fógartha ag Doyle

Tá sé fógartha ag Andrew Doyle, T.D., Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar a bhfuil freagracht maidir le foraoiseacht, go bhfuil tús á chur le híocaíocht préimhe foraoiseachta 2020 d'úinéirí thailte na hÉireann. Eiseofar na híocaíochtaí, atá saor ó cháin, chuig breis is 7,000 úinéir foraoise, €33.24 milliún san iomlán, inniu.

Dúirt an tAire Doyle go raibh "tús curtha leis na híocaíochtaí foraoiseachta go luath i mbliana agus go raibh méadú beagnach 30% curtha leis na híocaíochtaí iomlána le hais na n-íocaíochtaí a rinneadh an t-am seo anuraidh.  Léiríonn an íocaíocht saor ó cháin seo gur rogha infheistíochta inmharthana fadtéarmach d'fheirmeoirí atá sa bhforaoiseacht fós a chuireann sruth ioncaim rialta ar fáil ar feadh tréimhse suas le 15 bliana tar éis plandála agus is margadh seasmhach é chomh maith d'adhmad. Cuireann an modh feirme-foraoiseachta seo ar chumas fheirmeoirí a n-ioncam a éagsúlú fad is atá beostoc á chothabháil acu más mian leo sin a dhéanamh. Mholfainn d'fheirmeoirí ar fad na roghanna atá curtha ar fáil faoin gClár Foraoiseachta reatha a mheas agus an réimse scéimeanna a plé lena gcomhairleoir talmhaíochta."

Is ionann an tsraith íocaíochtaí seo agus méadú 40% ó thaobh úinéirí foraoiseachta a chur isteach ar phréimheanna i gcomparáid le anuraidh agus léiríonn sé chomh maith is atá ag éirí leis an aistriú chuig córas iomlán iarratais ar líne.  Is iad na buntáistí a bhaineann leis an gcóras ar líne ná gur féidir aga comhlánaithe níos sciobtha a bhaint amach agus tá an próiseas iarratais níos simplí. Is léiriú ar chomh maith is atá ag éirí leis an gcóras a leathadh amach, clinicí eolais Ranna in áiteanna éagsúla, deasc cabhrach tiomnaithe agus tacaíocht d'úinéirí talún ó Teagasc agus ó chomhairleoirí talmhaíochta phríobháideacha ina measc, líon na ndaoine atá cláraithe anois ar líne. 

Leanfar de na híocaíochtaí gach seachtain agus tá úinéirí foraoise, nár chuir ar aghaidh a n-iarratais ar líne go fóill, ábalta iarratas a dhéanamh ar phréimheanna foraoiseachta ar líne trí láithreán gréasáin Sheirbhísí Ar Líne na Roinne (www.agfood.ie).

 

Nótaí d'Eagarthóirí

  • Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil d'úinéirí talún faoi na Scéimeanna Foraoiseachta a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne ag: https://www.agriculture.gov.ie/forestservice/
  • Tá deasc cabhrach tiomnaithe ar fáil chomh maith ag an Uimhir: 076 106 4437 nó ar Ríomhphost: forestservicepremiums@agriculture.gov.ie.
  • Beidh Teagasc ag reáchtáil sraith de Chlinicí Comhairleoireachta Foraoiseachta ar fud na tíre in Eanáir ina mbeidh comhairleoir foraoiseachta de chuid Teagasc a bhfuil taithí aige/aici ábalta comhairle aghaidh ar aghaidh a chur ar fáil d'úinéirí foraoise agus d'úinéirí talún atá ag déanamh machnamh ar fhoraoiseacht den chéad uair. Chun dátaí agus sonraí teagmhála a fháil do chlinicí, féach https://www.teagasc.ie/crops/forestry/events/
  • Faoi Chlár Foraoiseachta 2014-2020 leagtar amach plean uaillmhianach chun acmhainn foraoiseachta na hÉireann a mhéadú. Tá an chuid is mó den mhaoiniú á chur ar fáil chun tacú leis an Deontas Foraoisithe agus leis an Scéim Préimhe trína gcuirtear deontais ar fáil chun an costas a bhaineann le foraois a chur agus a chothabháil a sheasamh, mar aon le híocaíochtaí préimhe bliantúla foraoise a chur ar fáil ar feadh 15 bliana, do gach úinéir talún a chuireann foraoisí agus coillearnacha nua.  Féadfaidh coillearnacha leathanduilleacha incháilithe a bheith chomh beag le 0.10 heicteár, cé gur 1.00 heicteár an limistéar is lú atá incháilithe d'fhoraoisí buaircíneacha.  Tá oibleagáid ann maidir le foraoisí nuachurtha go n-áireofaí 15% de chrainn leathanduilleacha ar a laghad iontu agus tá deontais níos mó ar fáil chun crainn leathanduilleacha a chur. Tá foraoisí agus coillearnacha a ndéantar a chur chun críocha cumarsáide, timpeallachta, aeistéitiúla agus conláiste incháilithe le haghaidh tacaíochta faoin Scéim.

 

Tugtar miondealú thíos ar an íocaíocht in aghaidh an chontae.

Contae Plandaithe Foraoise

An tIomlán a Íocadh in aghaidh an Chontae (i €)

Ceatharlach

243,542

An Cabhán

1,309,204

An Clár

2,781,613

Corcaigh

4,358,425

Dún na nGall

619,576

Baile Átha Cliath

14,855

Gaillimh

1,871,525

Ciarraí

2,830,393

Cill Dara

362,366

Cill Chainnigh

1,387,809

Laois

844,243

Liatroim

1,430,976

Luimneach

1,882,385

An Longfort

986,874

127,114

Maigh Eo

1,662,877

An Mhí

617,423

Muineachán

346,174

Uíbh Fhailí

1,176,920

Ros Comáin

1,741,965

Sligeach

992,270

Tiobraid Árann

2,235,972

Port Láirge

789,352

An Iarmhí

1,099,253

Loch Garman

915,915

Cill Mhantáin

607,232

 

 

 

CRÍOCH

 

Date Released: 08 January 2020