By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Preasráiteas i gComhar maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha Airí tagtha le chéile chun níos mó feasachta maidir le sábháilteacht ar fheirmeacha ar oileán na hÉireann a éileamh

I bhfianaise an ráta ard leanúnach atá ann de thimpistí ar fheirmeacha ina maraítear daoine tá Michael Creed T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Edwin Poots, an tAire Talmhaíochta, Comhshaoil agus Gnóthaí Tuaithe, Diane Dodds, Aire an Gheilleagair agus Heather Humphries T.D., an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta tagtha le chéile chun béim a chur ar an ngá atá ann d'fheirmeoirí agus do chách a bhfuil baint acu le cúrsaí talmhaíochta a gcuid féin a dhéanamh agus ráta na dtimpistí ar fheirmeacha a laghdú.

 

Dúirt na hAirí agus achainí i gcomhar á dhéanamh acu "Tá an-cheangal againn ar fad le feirmeoireacht le fada agus tá taithí phearsanta againn ar fad ar an mbriseadh croí a bhíonn ann i ndiaidh eachtraí agus básanna ar fheirmeacha. Cuireann an méadú géar atá tagtha ar eachtraí ar fheirmeacha ar oileán na hÉireann ina maraítear daoine an-imní orainn.  Tharla 16 eachtra ar oileán na hÉireann inar maraíodh daoine ar fheirmeacha, tharla 13 de na heachtraí sin i bPoblacht na hÉireann agus trí cinn acu i dTuaisceart Éireann". Dúirt na hAirí chomh maith, "Is le linn shrianta Covid-19 a tharla an chuid is mó de na timpistí sin agus tá an méid leanaí agus daoine aosta atá básaithe ar na feirmeacha le cúpla seachtain anuas ag cur as go mór dúinn."

 

Bhásaigh triúr leanaí agus naonúr os cionn 65 i mbliana.  Tharla ceithre cinn déag díobh le linn shrianta Covid-19.

 

Tá leibhéal feasachta poiblí iontach ann ar fud an dá dhlínse maidir leis an ngá atá ann Covid a cheansú.  Agus aghaidh á thabhairt anois againn ar an ordú sláinte poiblí, is gnáthrud é an scaradh sóisialta, dea-bhéasa maidir le casacht agus díghalrú lámh inár gcultúr anois.

 

Tá iarracht den chineál sin de dhíth láithreach uainn má táimid chun tionchar ceart a bheith againn ar chomh minic agus a dtarlaíonn timpistí ar fheirmeacha.  Ní mór go mbeadh sábháilteacht ar fheirmeacha go smior ionainn.  Tá sé léirithe againn lenár bhfreagra i gcomhar maidir le Covid gur féidir é seo a bhaint amach. 

 

Léiríonn taighde go bhfuil feirmeoirí agus conraitheoirí sách eolach maidir leis na baoil atá ann, ach gur minic nach gcloíonn siad le rialacha sábháilteachta nó nach nglacann siad céimeanna ar leith chun a chinntiú go bhfuil siad ábalta an obair atá siad ag tabhairt fúithi a dhéanamh ar bhealach sábháilte.  Ní féidir sábháilteacht ar fheirmeacha a fhágáil faoi chúram dhuine éigin eile.  Ní mór don fheirmeoir féin, muid ar fad, an cúram a ghlacadh agus go mbeadh sé fite fuaite sna gnáthnósanna feirme.  Táimid ag impí ar fheirmeoirí agus ar dhaoine atá ag obair ar fheirmeacha am a chur ar leataobh gach maidin chun cuimhneamh ar shábháilteacht ar fheirmeacha, sula dtéann siad amach i gclós na feirme.  Ba chóir duit plean a bheith i bhfeidhm maidir le do chuid oibre, STOP agus CUIMHNEAMH ort fhéin ar feadh nóiméid:

 

■          cén chaoi a ndéanfaidh mé an jab seo ar bhealach sábháilte?

■          an bhfuil gach a theastaíonn uaim agam?

■          an bhfuil daoine eile nó contúirtí (innealra, bacainní, beostoc) san áit ina bhfuilim ag obair?

 

Ní chosnaíonn an cur chuige seo dada.  Ní thógann sé ach cúpla nóiméad.  Ach, tá machnamh comhfhiosach de dhíth áfach, maidir le sábháilteacht ar an bhfeirm gach aon lá agus sula dtugtar faoi gach aon jab.

Tá rioscaí breise ann i láthair na huaire agus feirmeoirí agus conraitheoirí gnóthach ag obair le hainmhithe, ag déanamh sadhlais agus ag scaipeadh leasacháin agus sciodair.  Anuas air sin, beidh leanaí sa bhaile ón scoil agus iad sa bhaile ar fheirmeacha agus mar sin, ní mór do gach duine a bheith níos airdeallaí.

 

Bhaineamar ar fad sult as an aimsir bhreá a bhí againn i mí na Bealtaine, ach tá sé fíorthábhachtach go mbeidh gach duine ar an eolas maidir leis an mbaol níos mó a bhaineann le bheith ag obair le sciodar.  D'fhéadfadh níos mó gáis a theacht as an sciodar nuair atá sé á chartadh ná mar a bhíonn de ghnáth mar gheall ar an aimsir bhreá.  Cuirimid i gcuimhne d'fheirmeoirí agus do chonraitheoirí ar fad go bhfuil anáil mhór amháin de sciodar ábalta duine a mharú.  Mar sin, tabhair aird agus tú ag obair le sciodar agus cloí leis an gcomhairle atá foilsithe.

 

Tá baint ríthábhachtach ag feirmeoireacht le struchtúir agus le geilleagar ar fud an oileáin. Leanann feirmeoirí de bheith ag obair go crua agus cuireann siad uaireanta fada isteach gach aon lá chun bia riachtanach a tháirgeadh.  Cé gur láithreacha oibre iad feirmeacha a mbíonn go leor rioscaí i gceist leo, ní gá go mbeadh feirmeoireacht contúirteach.  Tá na réamhchúramaí is lú ábalta na rioscaí a laghdú agus timpistí a chosc amach anseo. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo i láthair na huaire i bhfianaise shrianta Covid 19 mar go bhfuil níos mó daoine sa bhaile agus ar an bhfeirm, leanaí óga agus daoine muinteartha níos sine ina measc.

 

Chomh maith lenár gComhpháirtíocht um Shábháilteacht ar Fheirmeacha, tá an ceathrar Aire tagtha le chéile chun an imní atá orthu a leagan amach agus chun a éileamh ar chách a bheith ag obair as lámh a chéile chun aon chuspóir a bhaint amach, is é sin timpistí a sheachaint agus daoine a thabhairt slán.

 

CRÍOCH

Date Released: 24 June 2020