By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Maoiniú do 58 tionscadal cuain Údarás Áitiúil fógartha ag Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., sonraí inniu maidir le pacáiste €3.1m a chuideoidh le 10 nÚdarás Áitiúla le cósta tabhairt faoi 58 dtionscadal forbartha agus deisiúcháin ar chalafoirt agus ar fhánáin atá faoi úinéireacht acu agus na tionscadail sin a thabhairt chun críche (féach an tábla thíos le haghaidh sonraí). Cuirfear maoiniú ar fáil faoin bpacáiste seo d'obair chothabhála agus d'obair dheisiúcháin agus chun tacú le forbairt agus feabhas leanúnach shaoráidí na gcalafort lena n-áirítear roinnt forbairtí fóillíochta mara.

Dúirt an tAire; "Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuilimid chun leanúint leis an gclár atá againn chun cuidiú leis na hÚdaráis Áitiúla atá le cósta na bonneagair mara atá ceangailte le hiascaigh agus leis an dobharshaothrú atá faoi úinéireacht acu a dheisiú agus a fhorbairt".

 

Is cuid de Chlár Forbartha Caipitil Infreastruchtúir Cuanta Iascaigh agus Cósta 2020 na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara é clár na nÚdarás Áitiúil, faoina ndéanann an Roinn suas le 75% de chostas iomlán na dtionscadal ceadaithe a chómhaoiniú agus faoina gcuireann an tÚdarás Áitiúil an fuílleach ar fáil.

 

Dúirt an tAire freisin “Tá bunthábhachtach ag baint leis na calafoirt faoi úinéireacht Údarás Áitiúil a fuair maoiniú faoi chlár na bliana seo maidir le folláine shóisialta na bpobal tuaithe le cósta agus tá ról sóisialta agus eacnamaíochta fíorthábhachtach acu maidir lena n-áit faoi seach trí chur le forbairt leanúnach gníomhaíochtaí a bhaineann le hiascaireacht, rannpháirtíocht i bhfóillíocht mhara a mhéadú agus cur le beartais bhreise chun níos mó turasóirí a mhealladh mar gurb iad sin a chruthaíonn an timpeallacht sa deireadh thiar thall ina mbítear ábalta deiseanna fostaíochta a chruthú."

 

Mar fhocal scoir dúirt an tAire Creed "Is ionann an €3.1m atá curtha ar fáil in 2020 agus léiriú ar an ngealltanas a rinne mé cuidiú leis an bhforbairt eacnamaíochta agus shóisialta leanúnach phobail le cósta na tíre. Cuirfidh an scéim mhéadaithe seo borradh eacnamaíochta a bhfuil géarghá leis faoi na pobail seo, i bhfianaise thionchar phaindéim Covid-19 ar cheantair thuaithe. Tá an réimse éagsúil tionscadal a ceadaíodh maoiniú dóibh faoin gclár scaipthe go tíreolaíoch ar fud 10 nÚdarás Áitiúil agus ní amháin go gcuirfear fostaíocht ar fáil san earnáil tógála thar thréimhse na dtionscadal dá mbarr ach cuirfear feabhas ar na saoráidí a chuirtear ar fáil do phobal na Mara sna ceantair le cósta seo."

 

 

Oibreacha Údarás Áitiúil 2020 arna maoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 2019

 

Comhairle Contae

Áit

Oibreacha

Cúnamh Deontais atá Ceadaithe

Comhairle Chontae

an Chláir

 

Cé Charraig an Chabhaltaigh

Obair dheisiúcháin agus atógáil riachtanach ar chuid de sheanbhalla na cé.

 

 

Cé Bournapeaka (Baile Uí Bheacháin)

Taca a chur faoin gcuid láir den ché. An chuid den ché atá scoilte a bhaint agus píosa nua a chur ina áit.   Cuid den deic a bhaint agus píosa nua a chur ina áit a thiocfaidh leis an gcuid deisithe den ché. Cloch gearrtha a bhaint agus a athleagan ar feadh imeall na cé.

 

Cé Bhaile Uí Bheacháin

Geata tuile agus 3 chomhla liopa a shuiteáil. Armúr carraige a chur ar fáil chun balla na cé a chosaint.

 

Maoiniú iomlán an Chláir

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhairle

Chontae Chorcaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cé Bhaile Choitín

Spás feistithe breise a chur ar fáil sa chuid is doimhne den ché. 1 sholas loingseoireachta nua a shuiteáil ag béal an chuain. Gardaí nua a shuiteáil ag ceann na príomhché.

 

Cuan Chionn tSáile - Cé ag Pontún an Iascaire

Athghrádáil agus deic a nua a chur ar an mbealach isteach chuig pontún an iascaire. Geata bordála nua a chur in áit an tseanchinn. Comharthaíocht nua agus, más gá, ráillí sábháilteachta a chur ar fáil.

 

Cé Eochaille - Cé Nealson, Market Dock & Green Dock

Ráillí láimhe nua, gardaí coise a shuiteáil, dréimirí, fáinní múrála, ceap múrála agus geata i gcomhair aimsir stoirme nua a chur in áit na seanchinn. Na céimeanna atá ann a uasghrádú agus obair fheabhsúcháin a dhéanamh ar bhalla na cé agus dromchla nua a chur ar an bhfánán.

 

Keelbeg - Cé Bhréantrá - Bearta Sábháilteachta

Bacán fisiciúil a chur ar fáil chun teacht ar a gcé a rialú. Tá línte marcála de dhíth ar limistéir ainmnithe oibre, áit siúlóide agus áit stórála. Córas CCTV a chur ar fáil. Gardaí coise a shuiteáil ar feadh imeall na cé.

 

Fóntas a Uasghrádú (uisce) ag Keelbeg (Cé Bhréantrá), Cé Dhún na Séad, Cé Bhaile Choitín

Córas dírithe uisce a uasghrádú lena n-áirítear pointí soláthair ar thaobh na cé chun saoráidí a fheabhsú d'úsáideoirí/iascairí.

Beart Bhearta Sábháilteachta & Obair Fheabhsúcháin - Oileán na gCaorach (An tOileán Mór), Cé Bea Lough, Cé na Mainistreach (Inis Arcáin), An Cé Thoir (Oileán Heir), Middle Land (Inis Fada). Cé an Chalaidh & Cé na Mainistreach (Inis Arcáin)

Comharthaí sábháilteachta caighdeánacha a chur in airde ar Oileán na gCaorach, ar Ché Bea Lough, Cé na Mainistreach, An Ché Thoir & Middle Land. Dréimirí, ráillí láimhe, gardaí coise nua a chur in áit cinn a bhfuil damáiste déanta dóibh, miondheisiúcháin coincréite ar Ché Bea Lough, ar Ché an Chladaigh & Cé na Mainistreach.

Beart Fóntais a Uasghrádú (Uisce & Leictreachas) Cé na Scoile, Cúirt Mhic Shéafraidh & Middle Land (Inis Fada)

An Scoil - An córas leictreachais atá ann a uasghrádú agus córas dáilte a chur ar fáil, lena n-áirítear pointe soláthair ar an gcé. Cúirt Mhic Shéafraidh - An córas uisce & leictreachais atá ann a uasghrádú agus córas dáilte a chur ar fáil, lena n-áirítear pointe soláthair ar an gcé.  Middle Land (Inis Fada) - An córas uisce & leictreachais atá ann a uasghrádú agus córas dáilte a chur ar fáil, lena n-áirítear pointe soláthair ar an gcé.

 

Cé Monkstown Sand

Plionta coincréite a chur ar fáil le taobh an fhánáin. Ráille láimhe a shuiteáil. Garda coise ceartingearach a chur ar fáil ar an dá fhánán. Bealach isteach a shoiléiriú le Slabhraí/Ceap Sábháilteachta. Baoi Tarrthála nua a shuiteáil. Comharthaíocht Sláinte & Sábháilteachta caighdeánaithe a shuiteáil.

 

Baile an Chaisleáin

Ráille láimhe agus garda coise a shuiteáil chuig na céimeanna. Obair dheisiúcháin coincréite a dhéanamh ar na céimeanna agus ar áiteanna ar dheic na cé atá lochtach. Comharthaíocht sábháilteachta. Líneáil bóthair a chur ar fáil ag an mbealach isteach chuig an gcé. Baoi tarrthála a chur ar fáil.

 

Drom Leamh (Eadargóil)

Dréimire nua a chur in áit an dréimire lochtaigh agus dréimire breise, garda coise, ráille láimhe agus fáinní múrála a chur ar fáil. Obair fheabhsúcháin coincréite a dhéanamh ar na céimeanna. Comharthaíocht sábháilteachta.

 

 

 

 

 

 

 

Cé & Fánán Chnoc an Dúin

Deic nua coincréite ar an gcuid uachtarach den fánán. Stráice garda coise coincréite a chur ar fáil ar an dá thaobh den fhánán. Stráice nua ráille láimhe a chur ar fáil ar an bpíosa coincréite ardaithe ag an trá & tonnchosc. 2 dhréimire nua a chur in áit na gcinn atá ag béal an tonnchoisc. Draein uisce dromchla nua le silteán le taobh na ngaibiún. Comharthaíocht sábháilteachta.

 

Loch Hyne Thoir

Ráille láimhe a shuiteáil ar na céimeanna. Obair dheisiúcháin coincréite ar bhalla na cé lena n-áirítear an cúinne a dheisiú. Comharthaíocht sábháilteachta.

 

Cé Theach Bád Warren

Céimeanna a uasghrádú agus ráillí láimhe a shuiteáil. Deic coincréite agus fánán nua ar an gcé.   Dréimirí adhmaid a uasghrádú agus cinn nua a chur ina n-áit.  Fáinní múrála, ceap múrála agus garda coise a chur ar fáil. Comharthaíocht sábháilteachta.

 

Maoiniú iomlán Chorcaí

Comhairle Chontae Dhún na nGall

Fánán an Líonáin

Fánán nua 8m ar leithead a thógáil chun báid a thabhairt i dtír chun iad a stóráil go sábháilte le linn drochaimsire.

Cé an Chaisleáin Nua

Obair Dheisiúchán ar Phíle - Conraitheoir tumadóireachta a fháil chun na pílí atá ann cheana féin a dhaingniú trí plátaí cruach a tháthú dóibh atá ar phróifíl cosúil leo.

 

Crann Tochrais Fhánán Mhálainn Bhig

Crann tochrais leictrihiodrálach a chur in áit an chrainn tochrais leictreonaigh atá ann.

 

Cé Ballyederlan

Soilsiú, deiceáil fánáin, comharthaíocht agus ráillí sábháilteachta a chur ar fáil.

Carrickarory

Gardaí D ceartingearacha a chur ar fáil ag ceann na cé chomh maith le dréimirí a dheisiú/nua a chur in áit na gcinn atá ann, an suiteáil leictreonach a dheisiú (soicéad cumhachta) agus comharthaíocht a chur ar fáil. Obair dheisiúcháin agus atógála a dhéanamh ar bhalla na cé atá ann.

Port Inver (Comharthaí Loingseoireachta)

Baoi Clébhoird agus solas loingseoireachta chomh maith le comharthaíocht sábháilteachta a chur ar fáil ar an gcé.

Nead na Gé

Dromchla a chur ar dheic an fhánáin an athuair, comharthaíocht agus soilsiú poiblí a chur ar fáil.

Béal Loch Chionn Caslach (Comharthaí Loingseoireachta)

Rabhchán Deasbhoird agus solas loingseoireachta chomh maith le comharthaíocht sábháilteachta a chur ar fáil. Dréimirí nua a chur in áit na dréimirí atá creimthe ag an bhfarraige ar Charraig an Toirc, Leac na bhFear agus ar Chúrsa an Éilín.

An Chruit Íochtarach

An fánán a dheisiú, dréimirí nua a chur in áit na ndréimirí atá ann, ráille láimhe, comharthaíocht a chur ar fáil agus sábháilteacht go ginearálta a fheabhsú.

Baile Dhún na nGall (Comharthaí Loingseoireachta)

Soilse nua a chur in áit na gcinn atá ann ar 8 mBaoi chun loingseoireacht chuig cé an bhaile a dhéanamh níos sábháilte.

Mullanasole

Soilsiú hibrideach nua a chur ar fáil ag ceann na cé.

Maoiniú iomlán Dhún na nGall

Comhairle Chontae

Fhine Gall

Cé Bhaile Brigín

Pointí soláthair seirbhísí (uisce agus leictreachas) a chur ar fáil ar thaobh ó thuaidh an chalafoirt agus naisc lena mbaineann.

Cuan Loch Sionnaigh

Pábháil agus balla farraige a athriochtú agus a athneartú.

Cuan Loch Sionnaigh

Dréimirí nua, ráillí cosanta a shuiteáil in áit na gcinn atá ann, agus obair foghabhálach lena mbaineann ar an gCé Theas.

Cé an Rois

Roinnt de bhunchlocha dhromchla an fhánáin a bhaint aníos agus a athleagan agus iad a athdhaingniú sa chuid ó thuaidh de Ché an Rois.

 

Maoiniú iomlán Fhine Gall

Comhairle Chontae Chiarraí

Cé Thairbirt

Balla na cé a láidriú tuilleadh agus taca breise a chur faoi chomh maith le héadan cloiche a chur ar an mballa. Painéil réamhtheilgthe a shocrú agus na poill a ghrútáil

 

Cé Glin, Baile an Sceilg

Obair dheisiúcháin ar an gcé - céimeanna nua a thógáil agus na poill a líonadh isteach.

 

Cé Fhionntrá

Céimeanna coincréite a thógáil.

 

Maoiniú iomlán Chiarraí

 

 

Comhairle Chontae Mhaigh Eo

 

Ruanaid

 

Craein nua a sholáthar. Obair fheabhsúcháin sábháilteachta.

 

 

 

Cill Ala

Áit talamh chrua feistithe a thógáil chun obair dheisiúcháin ar bháid / stóráil / bainistiú dramhaíola a éascú. Obair chothabhála chun siolta a ghlanadh ón áit feistithe / ceangailte. Obair sábháilteachta ar chéimeanna, ráillí etc.

 

An Fód Dubh

Craein nua a sholáthar. Obair fheabhsúcháin sábháilteachta ar Ché an Fhóid Dhuibh

 

Cé Bhéal an Átha

Tuilleadh obair dheisiúcháin ar dheic na cé agus bealach isteach sábháilte chuig limistéir an chalafoirt a chur ar fáil. Comharthaí Loingseoireachta ag béal na Muaidhe chuig an gcalaidh a fheabhsú, a uasghrádú agus cinn nua a chur in áit na seanchinn.

 

Maoiniú iomlán Mhaigh Eo

Comhairle Chontae Shligigh

Cé Iascaí

Mórobair dheisiúcháin ar struchtúir lena n-áirítear obair dheisiúcháin ar cheann na cé; an spallú ag cúl na cé a dheisiú; an spallú agus an sciúradh ar an gcé le taobh an fhánáin a dheisiú; agus spallú ar bharr bhalla na cé a dheisiú.

Cé Eachrois

Mórobair dheisiúcháin ar struchtúr lena n-áirítear ceann na cé de bharr sciúrtha agus spallaithe; agus ar chúl an bhalla de bharr spallaithe agus scoilte.

Cuan na Srithidí

Mórobair dheisiúcháin ar struchtúr lena n-áirítear obair dheisiúcháin ar bhallaí na cé agus an deic a athchóiriú.

 

Maoiniú iomlán Shligigh

Comhairle Chontae Loch Garman

Cé Thuaidh Thrá Mhór

Obair fheabhsúcháin ar an mballa ar aghaidh chun farraige bhalla na cé ó dheas, balla nua RC a mhúnlú den aghaidh nochta chomh maith le cosaint bunsraithe agus creimthe a mbeidh obair coincréite RC i gceist leis.

Cé Heilbhic

Leac choincréite a thógáil ar bhalla na cé níos giorra, obair dheisiúcháin a dhéanamh ar bhalla na cé agus limistéir a ghrútáil de réir mar a bheidh de dhíth ag Calafort Heilbhic.

Cé Thrá na mBád

An chéim deiridh le hoibreacha láidrithe ar an bpríomhché thoir.  An aghaidh ar fhad lasmuigh aghaidh thoir theas na príomhché a chríochnú.

 

Droichead Eochaille / Cé Ticknock

Ní mór dréimire rochtana nua a chur in áit an dréimire atá ag an gcé seo.

 

Maoiniú iomlán Phort Láirge

 

 

 

Comhairle Chontae Loch Garman

 

 

 

 

 

 

Calafort an tSlaoid

Obair dheisiúcháin struchtúrtha riachtanach ar bhallaí agus ar fhánán an chalafoirt. Obair Sláinte agus Sábháilteachta.

Cé na Cille Móire

Obair dreideála caipitil ag cainéal slí isteach an chalafoirt.

Cé na Cille Móire

Uasghrádú ar phointí cumhachta.

Cé na Cille Móire

Balla an chalafoirt Thiar - Fiondar agus obair dheisiúcháin ar an mballa

Muiríne Ros Mhic Triúin

An mhuiríne a uasghrádú

Muiríne Ché na Cille Móire

An mhuiríne a uasghrádú

Calafort Fhiodh Ard

Feabhsúcháin rochtana, obair Sláinte agus Sábháilteachta.

Calafort Bhaile na Cúirte

Córas bacainne a chur ar fáil ar an bhfánán

 

Maoiniú Iomlán Loch Garman

Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Na Céanna Thuaidh agus Theas, An tInbhear Mór

Solas teascógtha LED nua a bhfuil raon 9 míle aige a shuiteáil ar an gCé Thuaidh. Grianshoilse 15 vata de Ghrád Mara a shuiteáil feadh na Cé Thuaidh. Soilsiú teascógtha LED MSM agus na cáblaí bainteacha a shuiteáil ar an gCé Theas.

Cé Packet, Cill Mhantáin

Ceap ceangail múrála nua 50 tonna tromshaothair a sholáthar agus a shuiteáil. Tá trí cheap ceangail múrála 7.5/10 dtonna bhreise le suiteáil ag áiteanna ar Ché Packet.

An Ché Thuaidh agus an Ché Theas, Cill Mhantáin

Uasghrádú a dhéanamh ar dhréimirí atá ann agus dréimirí nua le ráillí láimhe a shuiteáil feadh na Cé Thuaidh agus na Cé Theas.

An Ché Thoir, Cill Mhantáin

Áirítear ar na mionoibreacha feabhsúcháin atá le déanamh ar an gCé Thoir: Gardaí rubair ceartingearacha a shuiteáil; Soilse LED a shuiteáil; ráillí nua a chur in áit ráillí damáistithe agus ráillí nua a shuiteáil ag pointí áirithe, Pointí cumhachta agus uisce a sholáthar; Obair fheabhsúcháin a dhéanamh ar na céimeanna atá ag dul i dtreo an uisce ag barr Ché Packet agus taobh na mbád tarrthála; 3 dhréimire nua a shuiteáil; 2 nó 3 cheap ceangail bheaga a shuiteáil idir na ceapa ceangail atá ann d'fhonn acmhainní a mhéadú / trasnasc a laghdú.

Calafort Chill Mhantáin agus an Inbhir Mhóir

Comharthaíocht Shábháilteachta a chur in airde thimpeall ar na calafoirt agus céanna.

 

Maoiniú iomlán Chill Mhantáin

 

CÚNAMH DEONTAIS IOMLÁN ATÁ CEADAITHE

 

 

CRÍOCH

 

Date Released: 19 May 2020