By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Scéim Aistrithe Eolais Foraoiseachta nua 2020 oscailte

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle, go bhfuil an Grúpscéim Aistrithe Eolais Foraoiseachta (KTG) 2020 oscailte. Seoladh coinníollach is ea seo i bhfianaise na srianta sláinte poiblí reatha maidir le grúpaí a theacht le chéile. Is é is cuspóir leis an scéim seo a sheoladh anois ná go mbeidh lucht eagraithe ábalta rannpháirtithe a chinntiú agus na socruithe is gá a bheidh i bhfeidhm chun tús a chur leis na cruinnithe nuair a cheadóidh treoirlínte sláinte poiblí sin a dhéanamh a chur i gcrích.

 

Dúirt an tAire Doyle, "Tá an-áthas orm a fhógairt go bhfuil Scéim Foraoiseachta KTG eile oscailte do 2020 i ndiaidh chur i bhfeidhm Scéimeanna Foraoiseachta KTG in 2018 agus 2019, scéimeanna ar éirigh go maith leo. Bhí os cionn 600 úinéir foraoise ar fud na tíre páirteach sa Scéim anuraidh. Léirigh torthaí ó 2018 agus 2019 go bhfuair rannpháirtithe sna scéimeanna seo go leor eolas praiticiúil maidir lena bhforaois a bhainistiú ar bhealach níos fearr agus an toradh is fearr ó thaobh ioncaim a bhaint amach óna ngabháltas.

 

De bharr na ráige COVID-19 tá bearta i bhfeidhm ag an Rialtas i láthair na huaire a bheidh faoi réir athruithe agus a bheidh á dtabhairt cothrom le dáta sna míonna amach romhainn. Is é an cuspóir atá leis an scéim a sheoladh anois ná deis a thabhairt do lucht eagraithe baill a earcú chuig a gcuid grúpaí le súil is tús a chur le cruinnithe amach sa bhliain i gcomhréir leis na treoirlínte sláinte poiblí. Gan dabht beifear ag déanamh athbhreithniú ar an scéim i bhfianaise na dtreoirlíne sin."

 

Is é is aidhm le Scéim Foraoiseachta KTG eolas atá de dhíth a thabhairt d'úinéirí príobháideacha foraoise a ghlacann páirt chun a bhforaois féin a bhainistiú go gníomhach, an acmhainn adhmaid atá acu a aistriú agus ioncam luachmhar ón mbarr a chinntiú sa mhargadh. Tá úinéirí príobháideacha foraoise ar fad i dteideal páirt a ghlacadh, is cuma má tá a bhforaois á maoiniú faoi na Cláir Foraoiseachta nó nach bhfuil. Leagann rannpháirtithe a gclár oibre foghlamtha féin amach, arna dtreorú ag áisitheoir, ar foraoiseoir gairmiúil é nó í.

 

D'fhoilsigh Roinn an Aire athbhreithniú cuimsitheach inniu chomh maith maidir le hoibriú na scéime in 2019 ina ndearnadh anailís ar an éifeacht a bhí ag rannpháirtíocht ar rannpháirtithe cinntí foraoiseachta a ghlacadh. B'ábhar misnigh a bhí sna torthaí agus léirigh go bhfuil a bhforaois á mbainistiú ar bhealach difriúil anois ag nach mór na rannpháirtithe ar fad mar thoradh díreach ar an taithí a fuaireadar óna gcruinnithe grúpa. Tharraing an t-athbhreithniú aird chomh maith ar chuid de na feabhsúcháin a d'fhéadfaí a dhéanamh maidir leis an scéim agus a d'fhéadfaí a chur san áireamh in 2020.

 

Tugtar cuireadh do chuideachtaí, comhairleoirí agus grúpaí táirgthe Grúpaí Aistrithe Eolais a eagrú.  Chomh luath agus a bhíonn ceadú faighte, is féidir le lucht eagraithe cuireadh a thabhairt d'úinéirí foraoise páirt a ghlacadh sna grúpaí. Dúirt an tAire chomh maith, "Cuireann KTGanna Foraoiseachta bunáit mhaith ar fáil d'úinéirí foraoise chun teagmháil a dhéanamh agus tús a chur le comhoibriú chun scála a uasmhéadú. Molaim do chách atá páirteach sa scéim leanúint de bheith ag obair le chéile go neamhfhoirmeálta nó mar chuid de ghrúpa táirgeoirí nuair a bheidh deireadh tagtha leis an scéim."

 

Nóta d'Eagarthóirí:

 

Rannpháirtíocht sa KTG

Beidh cead 20 rannpháirtí ar a mhéad a bheith i ngach KTG agus beidh ar gach rannpháirtí freastal ar sheacht gcruinniú nó imeacht faoin aer d'fhonn an clár a chur i gcrích.  Ní thabharfar cead do rannpháirtithe i Scéimeanna 2018 agus 2019 a bheith páirteach i KTG in 2020.

 

Íocaíochtaí KTG

Déantar íocaíochtaí KTG a bhriseadh síos mar seo a leanas;

 

Íocaí

Aisíocaíocht/íocaíocht deontais de réir

Rannpháirtí KTG

An cruinniú ar ar freastalaíodh

€70 an cruinniú

Eagraí KTG

An KTG a eagraíodh

€6,500 an KTG

 

Eagrófar seacht gcruinniú agus imeacht ar an iomlán de réir an KTG - is €490 an íocaíocht is mó a íocfar le gach rannpháirtí. 

 

KTG a cheadú

Beidh próiseas measúnaithe i gceist lena chinntiú nach mbreithneofar ach na hiarratais a bhaineann an bunchaighdeán amach maidir le KTG a eagrú.  Déanfar na hiarratais a rangú chomh maith sa chás is go mbeidh an iomarca rannpháirtithe cláraithe.

 

Déanfar gach iarratas KTG a fhaightear a mharcáil de réir na gcritéar seo a leanas;

 

  • Mar a bheadh leas ag bunachar cliant/ballraíocht/rannpháirtithe amach anseo as ballraíocht a bheith acu i do KTG(anna);
  • Acmhainn/taithí gach eagraí KTG chun an clár KTG a rith;
  • An méid atá ar eolas ó thaobh gníomhaíochtaí aistrithe eolais roimhe seo (liostaigh turais allamuigh, seimineáir, foilseacháin etc);
  • Straitéis chur chun cinn chun úinéirí foraoise atá neamhghníomhach a mhealladh chuig an KTG.

 

Déanfar na hiarratasóirí ar fad a rangú de réir na marcanna a bhronnfar. Roinnfear na KTGanna atá ar fáil 50:50 idir grúpaí táirgthe foraoiseachta agus cuideachtaí foraoiseachta/comhairleoirí foraoiseachta.

 

Is féidir teacht ar eolas breise agus ar fhoirmeacha iarratais ar láithreán gréasáin na Roinne Talmhaíochta ar:

https://www.agriculture.gov.ie/forestservice/grantsandpremiumschemes2014-2020/

 

Is féidir Téarmaí & Coinníollacha na Scéime agus Foirm iarratais A a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Roinne ag

 

https://www.agriculture.gov.ie/forestservice/grantsandpremiumschemes2014-2020/

 

Ní mór iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost chuig:  Foraoiseacht KTG@agriculture.gov.ie faoin 4pm an 26 Meitheamh, 2020.

 

Chomh maith leis sin is féidir athbhreithniú ar scéim 2019 a fháil ag

https://www.agriculture.gov.ie/forestservice/grantsandpremiumschemes2014-2020/

 

 

CRÍOCH

Date Released: 26 May 2020