By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Scéimeanna agus Seirbhísí 2010 - 2011

Irish Schemes and Services Cover - 02.11.2010

Irish Map Schemes and Services - 02.11.2010

Tá cóipeanna den leabhrán seo ar fáil ach iad a iarraidh ó oifigí áitiúla na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus ó Oifigí Theagasc, trí ríomhtheachtaireacht a sheoladh chuig publications@agriculture.gov.ie nósa phost ó: Rannóg na gCúrsaí, Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Ar fáil freisin ar láithreán Gréasáin na Roinne: www.agriculture.gov.ie

Tá bearta tacaíochta faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe in Éirinn 2007 - 2013cómhaoinithe ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (EAFRD)

An Ciste Eorpach Talmhaíochta
um Fhorbairt Tuaithe
Infheistíocht na hEorpa i gCeantair
Thuaithe

(C) AN ROINN TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS BIA 2010

Tá an leabhrán seo ceaptha mar threoir amháin ar na scéimeanna agus seirbhísí arna bhfeidhmiú ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí ábhartha eile, agus níl aon stádas dlítheanach aige.

CLÁR NA nÁBHAR LEATHANACH

BROLLACH ÓN AIRE

1. FAISNÉIS GHINEARÁLTA

Láithreán Gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
Seirbhísí Ar Líne
Seirbhísí do Chustaiméirí
Riachtanais an Achta um Míchumas 2005
Plean Gníomhaíochta na Cairte le haghaidh Feirmeoirí
Ráiteas Íocaíochta Bliantúil na bhFeirmeoirí
Íocaíochtaí Sochair Dhírigh
An tAcht um Shaoráil Faisnéise
Seirbhísí Saotharlainne
An Plean Forbartha Náisiúnta/An Clár um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013
An Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an Oifig Achomhairc Talmhaíochta, Cúirt Kilminchy, Port Laoise, Co. Laoise. Íosghlao: 076 1064418 nó Teil: 057 8631900; Facs: 057 8667177 r-phost: appeals.office@agriappeals.gov.ie láithreán Gréasáin: www.agriappeals.gov.ie

2. ÍOCAÍOCHTAÍ TACAÍOCHTA D'FHEIRMEOIRÍ

Scéim na hAoníocaíochta
An Cúlchiste Náisiúnta
Trádáil/Aistriú Teidlíochtaí Aoníocaíochta
An tAonad Fiosrúchán Oidhreachta
Comhdhlúthú Teidlíochtaí
Modhnú
Traschomhlíonadh
Maolú um Níotráití
Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste Bunaithe ar Limistéir

3. BEARTA TACAÍOCHTA MARGAIDH

Aisíocaíochtaí Onnmhairíochta
Cúnamh do Stóráil Phríobháideach
Idirghabháil Arbhar
Idirghabháil maidir le hIm agus Púdar Bainne Bhearrtha (SMP)
Bearta Tacaíochta Eile don Mhargadh Bainne ón AE

4. AN COMHSHAOL TALMHAÍOCHTA

An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta (AEOS) agus Scéim NATURA 2000
An Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil Faoin Tuath (REPS)
Feirmeoireacht Orgánach
Scéim Bithfhuinnimh 2010-2012

5. FORAOISEACHT

Deontais Coillteoireachta agus Rátaí Préimhe
An Comhshaol
Clár Foraoiseachta 2007-2013
Cur Chun Cinn agus Oiliúint Foraoiseachta
Taighde agus Forbairt Foraoiseachta
Rannóg an Bheartais Foraoiseachta
Nós Imeachta Achomhairc na Seirbhíse Foraoiseachta
Rialú Leagain
Cosaint i gCoinne Lotnaidí agus Galair Foraoiseachta - Rialacháin Allmhairithe
Ábhar Pacáistithe Adhmaid (Pailléid, Cliathbhoscaí, srl) - Rialacháin Onnmhairithe
Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta

6. FEABHSÚCHÁIN STRUCHTÚRTHA

Scéimeanna um Luathscor ó Fheirmeoireacht
Scéim Leasa um Thithíocht Cránach
Scéim Leasa um Éanlaith Chlóis

7. INRIANAITHEACHT AINMHITHE

Córas Éireannach Sainaitheanta do Bhuaibhigh
An Scéim Náisiúnta Céannaithe Caorach (NSIS)
Córas Náisiúnta Céannaithe agus Lorgaireachta Muc (NPITS)
An Córas Náisiúnta Sainaitheanta Gabhar (NGIS)
Clibeanna agus Soláthraithe Clibeanna
Soláthraithe Faofa Clibeanna

8. TÁIRGEADH/TÁIRGÍ AINMHITHE

EALLAIGH
Tógáil Eallaigh
Seirbhísí Eile
Scéim an AE um Chonablaigh Mhairteola a Aicmiú
Lipéadú Mairteola

BAINNE
Cuótaí Bainne
Comhpháirtíochtaí Táirgthe Bainne
Scéim na bhFeirmeoirí Nua
Clár Éifeachtúlachta Déiríochta
Caighdeáin an AE d'Fheirmeacha Déiríochta agus do Bhainne Díolta do Thomhaltas ag Daoine
Táille Cigireachta Déiríochta

CAORAIGH
Tógáil Caorach
Aicmiú Conablach Uain
Scéim na gCaorach Féaraigh

MUCA
Tógáil Muc
Grádú Conablach Muice
Scéim Rialaithe Salmonella Muice

SLÁINTEACHAS FEOLA
Beartas maidir le Beostoc Glan
Reachtaíocht i leith Sláinteachas Feola
Bunaíochtaí Feola a Fhaomhadh

ÉANLAITH CHLÓIS AGUS UIBHEACHA
Gorlanna Éanlaith Chlóis agus Feirmeacha Soláthair Uibheacha Goir
Margaíocht Feoil Éanlaith Chlóis
Rialacháin Margaíochta Uibheacha

CAPAILL
Leabhar Folaíochta a Fhaomhadh
Clárú Capall
Eachspórt Éireann
Bord na gCapall
Forbairt Thionscal na gCapall

9. SLÁINTE AGUS LEAS AINMHITHE - 1

Galair Infhógartha
Scéimeanna Díothaithe Eitinne agus Brúsalóise
Galair Ainmhithe Eile
Sláinte Ainmhithe Éireann (AHI)
Rialú ar Bhraicheas
Fóirdheontas don Scéim Tástála TSE

9. SLÁINTE AGUS LEAS AINMHITHE - 2

Fotháirgí Ainmhithe
Rialuithe ar Chógais Tréidliachta agus ar Iarmhair
Faomhadh agus Clárú Déileálaithe
Rialacháin a Rialaíonn Díolachán Ainmhithe ag Marglanna Beostoic
Rialacháin a Rialaíonn Ionaid Tionóil
Rialuithe Allmhairithe/Onnmhairithe
Leas Ainmhithe

10. RIALÚ ÁBHAR BEATHÚCHÁIN

Rialú Déantúis
Riachtanas Lipéadaithe
Srianta ar Úsáid Próitéiní Áirithe
Sláinteachas Beathaithe
Breiseáin in Ábhair Beathúcháin
Substaintí Neamh-Inmhianaithe
Luach Cothaithe
Seirbhísí Samplála agus Anailíse d'Fheirmeoirí

11. BARRA AGUS GORTÓIREACHT

BARRA
Scéim Deimhnithe Síolta
Cláruithe Cineálacha
Seirbhís Tástála Síolta
Clár Measúnaithe Cineálacha Barr
Acmhainní Géiniteacha Plandaí
Prátaí
Torthaí agus Glasraí
Rialú Fiailí Díobhálacha
Scéimeanna Cúnaimh

BEACHAIREACHT / MIL

SLÁINTE AGUS TRÁDÁIL PLANDAÍ / LEASACHÁIN
Caighdeáin Mhargaíochta do Thorthaí agus Glasraí Úra
Sláinte agus Trádáil Plandaí/Lotnaidicídí
Cosaint Plandaí agus Táirgí Bithicídí
Aolchloch Mheilte agus Leasacháin

12. IASCAIGH MHARA

Forbairt ar Thionscail Iasc Mara agus Dobharshaothraithe na hÉireann
Rialú Thionscail Iasc Mara agus Dobharshaothraithe na hÉireann
Ceadúnais agus Léasanna Urthrá

13. COMHLACHTAÍ AGUS GNÍOMHAIREACHTAÍ STÁIT

Teagasc
Bord Bia
Coillte Teoranta
Bord na gCon
Rásaíocht Capall Éireann (HRI)
Cuideachta Náisiúnta Graí na hÉireann Teoranta
An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne
Comhairle Tréidlianna na hÉireann
Bord Iascaigh Mhara (BIM)
Foras na Mara
An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA)

14. SEIRBHÍSÍ RIALTAIS EILE

AN ROINN GNÓTHAÍ POBAIL, COMHIONANNAIS AGUS GAELTACHTA
An Clár um Fhorbairt Tuaithe in Éirinn 2007-2013, Aguisín 3 agus 4
CLÁR
INTERREG IVA

AN ROINN FIONTAR, TRÁDÁLA AGUS NUÁLAÍOCHTA
Íosphá agus Coinníollacha Fostaíochta d'Oibrithe Talmhaíochta

AN ROINN COMHSHAOIL, OIDHREACHTA AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL
Cánachas Tarracóirí
Clár Uisce Tuaithe

AN ROINN IOMPAIR
Sábháilteacht TarracóraScéim Fheabhsúcháin Áitiúla (LIS): Oibreacha Bóthair Feirme

AN tÚDARÁS SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA

CLÁRLANN NA TALÚN

MET ÉIREANN

OIFIG NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM
Impleachtaí Cánach Scéim na hAoníocaíochta
Cáin Ioncaim/Cáin Chorparáide/Cáin Ghnóthachan Caipitiúil
Faoiseamh Talmhaíochta ó Cháin Fáltas Caipitiúil
Dleachtanna Stampála
Cáin Bhreisluacha
Comhpháirtíocht Táirgthe Bainne
Cánachas ar Ioncam ó Fheirmeoireacht

SUIRBHÉIREACHT ORDANÁIS ÉIREANN

AN ROINN COIMIRCE SÓISIALAÍ
An Scéim um Chúnamh Feirme
ÁSPC do Chéilí Feirme
Comhpháirtíochtaí Feirme
Scéim Sóisialta Tuaithe (SST)

COIMISIÚN FORBARTHA AN IARTHAIR (WDC)

AGUISÍNÍ

1A Oifigí na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

1B Oifigí Réigiúnacha na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

1C Cigireacht na Seirbhíse Foraoiseachta

1D Saotharlanna agus Stáisiúin Allamuigh

1E Foireann Theicniúil Deimhnithe Prátaí Síl

1F Cigirí Sláinte Plandaí

1G An Rannóg Innealtóireachta Muirí