By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

10. RIALÚ ÁBHAR BEATHÚCHÁIN

RIALÚ DÉANTÚIS

Tá an déantús i gcomhair díolacháin d'ábhair beathúcháin chumaisc agus meascáin mianraí do bheathú ainmhithe rialaithe go hoifigiúil. Tá ar dhéantóirí a bheith formheasta nó cláraithe ag brath ar a ngníomhaíochtaí. D'fhonn a chinntiú go gcomhlíonann cumascóirí an reachtaíocht riachtanach agus go mbeidh na táirgí ag cloí leis na dearbhuithe lipéid maidir le hábhar na gcomhábhar sainiúil, déanann oifigigh na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia cigireacht go rialta ar áitribh déantóirí agus déantar taifid táirgeachta a scrúdú. Tógtar samplaí de tháirgí monaraithe ag pointí táirgthe, ag áitribh mhiondíoltóirí agus ar fheirmeacha agus cuirtear chuig an tSaotharlann Stáit iad chun anailís a dhéanamh orthu. D'fhéadfaí táirgeoirí a leanann orthu ag sárú na rialachán a rialaíonn déantús beathuithe cumaisc a ionchúiseamh.

 

RIACHTANAS LIPÉADAITHE

I gcás gach ábhar beathúcháin, tá sé mar oibleagáid ar an díoltóir ráiteas reachtúil a thabhairt don cheannaitheoir. I gcás ábhair beathúcháin nó meascáin mianraí i málaí, tá an ráiteas priontáilte ar an mála nó ar lipéad greamaithe leis an mála; i gcás seachadtaí builc, ní mór é a thabhairt ar dhoiciméad atá in éindí le gach coinsíneacht.

Le haghaidh gach coinsíneachta d'ábhar beathúcháin cumaisc, ba chóir don cheannaitheoir ráiteas a fháil ar a léirítear na nithe seo a leanas:

 • Speiceas an ainmhí lena bhfuil an beathú ceaptha;
 • Treoracha chun é a úsáid;
 • Liosta de chomhábhair de réir ord an mheáchain atá san ábhar beathúcháin anuas;
 • Saol stórála íosta;
 • Glanmheáchan;
 • Dearbhú faoi thréithe an chomhdhéanaimh;
 • Ainm agus seoladh an déantóra nó an tsoláthraí;
 • Uimhir fhormheasta / chlárúcháin an déantúsóra.

 

SRIANTA AR ÚSÁID PRÓITÉINÍ ÁIRITHE

Tá cosc iomlán ar phróitéiní ainmhithe a thabhairt mar bhia d'ainmhithe feirme. Coinnítear, ramhraítear nó póraítear ainmhithe feirme chun bia a tháirgeadh. Baineann an srian seo freisin le min éisc agus le fosfáit déchailciam a fhaightear ó chnámha díshaillte, ach amháin i gcás go bhfuil sé údaraithe faoi Rialachán an AE (CE) Uimh. 999/2001. Caithfidh gach duine ar mian leo min éisc nó fosfáit déchailciam a allmhairiú, a stóráil, a ionchorprú nó a thrádáil a bheith údaraithe faoin Rialachán thuas.

Is féidir foirmeacha iarratais d'údarú chun aon cheann de na próitéiní seo a úsáid a fháil ón Rannóg um Beartais Barr agus um Tháirgeadh agus Shábháilteacht Barr, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Riaracháin, Campas Bhacastúin, Co. Chill Dara. Teil: 01 5058772.

 

SLÁINTEACHAS BEATHAITHE

Baineann Rialachán an AE (CE) Uimh. 183/2005 a leagann síos na riachtanais do shláinteachas beatha leis na hoibrithe gnólachtaí beathaithe uile ón 1 Eanáir 2006. Ciallaíonn an cur chuige 'feirm go forc' seo go mbaineann an rialachán le gach aon ghnólacht lena n-áirítear táirgeadh príomhúil ábhair bheatha agus freisin le láimhseáil, iompar, déantús, margaíocht agus úsáid beatha ainmhithe. Tá sí mar aidhm ag na rialacháin a chinntiú go nglacann gach duine bainteach na réamhchúraimí riachtanacha chun sábháilteacht an bheatha a chinntiú. Is iad seo a leanas príomhghnéithe na reachtaíochta:

 • Tá sé riachtanach go mbeadh oibreoirí gnólachtaí beathaithe uile formheasta nó cláraithe le haghaidh a ngníomhaíochtaí. Cuimsíonn sé seo na feirmeoirí ar fad a choinníonn beostoc agus/nó a fhásann barra a bhféadfaí iad a thabhairt le n-ithe do bheostoc (Táirgeoirí Príomhúla);
 • Prionsabail HACCP le glacadh ag na hoibreoirí uile seo seachas le haghaidh táirgeadh príomhúil beatha agus beathú ainmhithe feirme;
 • Cur i bhfeidhm dea-chleachtas talmhaíochta ag leibhéal an táirgthe phríomhúil d'ábhair bheatha agus beathú ainmhithe feirme;
 • Caithfidh oibreoirí beatha a fhoinsiú ó oibreoirí atá formheasta nó cláraithe.

Is féidir foirmeacha iarratais d'fhormheas nó le clárú faoin reachtaíocht thuas a fháil ón Rannóg um Beartais, Tháirgeadh agus Shábháilteacht Barr, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Riaracháin, Campas Bhacastúin, Co. Chill Dara. Teil: 01 505 8812.

 

BREISEÁIN IN ÁBHAIR BEATHÚCHÁIN

Leagtar síos rialacháin an AE maidir le breiseáin rialacha sainiúla le haghaidh measúnú, cuir i gcúrsaíocht agus úsáid bhreiseáin in ábhair beathúcháin. Ní fhéadfaí ach breiseáin údaraithe faoi réir reachtaíocht AE a chur i gcúrsaíocht agus ní fhéadfaí iad a úsáid ach amháin má tá siad ionchorpraithe in ábhair beathúcháin faoi na coinníollacha a leagtar amach sa rialachán údaraithe. I gcás ábhair beathúcháin ina bhfuil vitimíní sailltuaslagtha agus coiciodastat, caithfear ainmneacha feirmeoirí a sholáthar le sonraí cuí ar nós ainm, leibhéal na mbreiseán sin san ábhar agus an dáta éaga a bhaineann le ráthaíocht an leibhéil sin agus coinníollacha úsáide freisin, m.sh. tréimhse aistarraingthe sula marófar an t-ainmhí.

Is féidir foirmeacha iarratais d'fhormheas nó le clárú faoin reachtaíocht thuas a fháil ón Rannóg um Beartais, Tháirgeadh agus Shábháilteacht Barr, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Riaracháin, Campas Bhacastúin, Co. Chill Dara. Teil: 01 5058772.

 

SUBSTAINTÍ NEAMH-INMHIANAITHE

Leagtar síos na huasleibhéil cheadaithe le haghaidh na cineálacha substaintí neamh-inmhianaithe is coitianta a fhaightear in ábhair beathúcháin. I measc na substaintí seo, áirítear dé-ocsaíní, miotail throma, aflatocsain, gosaipól, síolta fiailí tocsaineacha, srl.

 

LUACH COTHAITHE

Tá ráiteas ar an leibhéal amhphróitéin, amhola, garbhshnáithín, garbhluaith, agus méid taise srl áit ina mbíonn sé cothrom le 14% nó os a cionn mar threoir ar luach cothaithe an ábhair beathúcháin agus ba chóir é a áireamh go cúramach nuair atá beathú á cheannach.

 

SEIRBHÍS SAMPLÁLA AGUS ANAILÍSE D'FHEIRMEOIRÍ

D'fhéadfadh feirmeoir atá tar éis ábhar beathúcháin a cheannach iarratas a dhéanamh chun go dtógfaí sampla de agus go ndéanfaí anailís oifigiúil air le dearbhú go bhfuil na sonraí a thug an díoltóir faoi reachtaíocht an AE i gceart. Ba chóir iarratais a chur, mar aon leis an táille ábhartha le haghaidh gach anailíse atá ag teastáil, chuig an Rannóg um Beartais, Tháirgeadh agus Shábháilteacht Barr na Roinne laistigh de seasca lá ó dháta seachadta an ábhair beathúcháin lena mbaineann an t-iarratas. Níor chóir go gcuirfí samplaí leis an iarratas, toisc go bhfuil sé riachtanach de réir an dlí go dtabharfadh oifigeach údaraithe faoin tsampláil i slí ordaithe. Tá sé riachtanach go mbeadh málaí nach bhfuil oscailte agus atá stóráilte i slí shásúil ar fáil le haghaidh samplála, agus i gcás seachadtaí builc ba chóir go mbeadh faisnéis imleor ar fáil chun an t-oifigeach a shásamh gur ó choinsíneacht ar leith an t-ábhar beathaithe atá i gceist agus go bhfuil sé stóráilte i slí oiriúnach.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg um Beartais, Tháirgeadh agus Shábháilteacht Barr, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Riaracháin, Campas Bhacastúin,Co. Chill Dara. Teil: 01 505 8772.