By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

12. IASCAIGH MHARA

FORBAIRT AR THIONSCAIL IASC MARA AGUS DOBHARSHAOTHRAITHE NA hÉIREANN

BORD IASCAIGH MHARA (BIM)

Is é BIM an áisíneacht Stáit ar a bhfuil freagracht as tionscail iascaireachta farraige agus dobharshaothraithe na hÉireann a fhorbairt (ach amháin tionscail dobharshaothraithe sna ceantair Ghaeltachta).

Is é Bord BIM a chinneann na cláir a ghlacfar chun an misean seo a chomhlíonadh agus leagtar na cláir sin amach faoi chuimsiú chreat bheartais na hAireachta atá leagtha amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 (NDP), agus faoi chuimsiú bheartais an AE agus na n-acmhainní atá ar fáil.

Is é príomhchuspóir bheartas BIM ná toirt, cáilíocht agus luach an aschuir ó na hearnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe a mhéadú. Is é cur chuige BIM ná díriú ar na deiseanna fáis sna hearnálacha seo agus, ag an am gcéanna, iarracht a dhéanamh laincisí atá mar bhac ar an bhforbairt a mhaolú.

Cuireann BIM raon seirbhísí ar fáil lena n-áirítear tacaí comhairleacha, airgeadais, teicniúla, agus oiliúna d'earnálacha uile thionscal bhia mara na hÉireann. Cuireann na ceithre rannóg fhorbartha in BIM na seirbhísí sin ar fáil trí roinnt cláir chomhtháite. Is tríd an Státchiste, an Coimisiún Eorpach agus táillí i gcomhair seirbhísí a mhaoinítear na cláir seo.

Faigheann Scéimeanna arna gcómhaoiniú ag an AE tacaíocht ó BIM faoin gCiste Eorpach Iascaigh (EFF). Tá na scéimeanna cómhaoinithe ina gcuid den Chlár Oibriúcháin cómhaoinithe d'Fhorbairt Bhia Mara 2007-2013 agus áirítear na scéimeanna seo a leanas leo:

  • Díchoimisiúnú an Chabhlaigh;
  • Scéim Deimhnithe agus Bainistíochta Comhshaoil an Bhia Mhara
  • V-Eangú na nGliomach, Scéim um Líon na Sliogiasc a Chaitear Amach agus na Sliogiasc Beo a Choinnítear a Laghdú;
  • Beart Cosanta an Chomhshaoil Mhuirí.

Tá an scéim seo a leanas san áireamh sna scéimeanna arna maoiniú ag an Státchiste a fhaigheann tacaíocht ó BIM faoi láthair:

  • An Scéim um Shábháilteacht an Chabhlaigh.

I gcomhair tuilleadh sonraí, téigh i dteagmháil le: B.I.M., Bosca Poist 12, Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath. Teil: 01 2144100, Ríomhphost: info@bim.ie.

ÚDARÁS NA GAELTACHTA

Is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Spreagann an tÚdarás infheistíocht sa Ghaeltacht le raon dreasachtaí flaithiúla d'fhiontair nua agus le tacaíocht agus cúnamh do ghnólachtaí reatha.

Is é an tÚdarás an áisíneacht a chuireann forbairt na dtionscadal dobharshaothraithe i bhfeidhm sna ceantair Ghaeltachta agus oibríonn sé go dlúth le BIM agus an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia lena chinntiú go ndéantar tionscadail a fhaigheann maoiniú ó chistí an NDP/AE a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú gan tuisliú.

I gcomhair tuilleadh sonraí téigh i dteagmháil le: Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha,Co. na Gaillimhe. Teil: 091-503100; Facs: 091-503101; Ríomhphost: eolas@udaras.ie.

RIALÚ THIONSCAIL IASC MARA AGUS DOBHARSHAOTHRAITHE NA hÉIREANN

BÁID IASCAIREACHTA MARA A CHEADÚNÚ

Tá an reachtaíocht lena rialaítear ceadúnú na mbád iascaireachta mara leagtha amach in Alt 4 den Acht Iascaigh (Leasú), 2003 ("Acht 2003"), (arna chur isteach le hAlt 97 den Acht Iascaigh Mara agus Dlínse Muirí, 2006). Caithfear bád iascaireachta Éireannach a iontráil i gClár na mBád Iascaireachta sula gceadúnófar é chun dul i mbun gníomhaíochtaí iascaireachta mara ar bhonn tráchtála.

CLÁRÚ NA mBÁD IASCAIREACHTA MARA

De réir Alt 3 den Acht Iascaigh (Leasú) 2003 (Uimh. 21 de 2003), aistríodh an fheidhm maidir le báid iascaireachta mara a cheadúnú go dtí an tÚdarás Ceadúnúcháin do Bháid Iascaireachta Mara le héifeacht ó 1 Iúil 2003.Faoi mar a sonraíodh san Acht sin, is é an tÚdarás Ceadúnúcháin Ard-Chláraitheoir na mBád Iascaireachta, nó, faoi mhaoirseoireacht an Ard-Chláraitheora, Leas-Ard-Chláraitheoir na mBád Iascaireachta.

Tá an reachtaíocht lena rialaítear clárú na mbád iascaireachta mara leagtha amach in Ailt 74 go 80 agus in Alt 100 den Acht Iascaigh Mara agus Dlínse Muirí, 2006, agus sna Rialacháin Loingis Cheannaíochta (Clárú, Litreoireacht agus Uimhriú Bád Iascaireachta) 2005 (I.R. Uimh. 261 de 2005). Cuirtear de dhualgas ar an Ard-Chláraitheoir leis an reachtaíocht sin Clár na mBád Iascaireachta ("Clár") a choinneáil ar bun agus inniúlacht bháid iascaireachta mara na hÉireann a bhainistiú i gceart.

I gcomhair tuilleadh sonraí téigh i dteagmháil leis an Údarás Ceadúnúcháin do Bháid Iascaireachta Mara, An Cloichín, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. Teil: 1890 252741, nó ríomhphost: fleetregister@agriculture.gov.ie.

CEADÚNAIS DOBHARSHAOTHRAITHE

Faoi Alt 6 den Acht Iascaigh (Leasú), 1997 tá sé in aghaidh an dlí dul i mbun dobharshaothraithe gan Ceadúnas Dobharshaothraithe cuí a bheith agat. Cuimsíonn dobharshaothrú saothrú nó feirmeoireacht ar éisc, inveirteabraigh uisceacha, plandaí uisceacha nó foirm uisceach ar bith de bhia atá oiriúnach chun éisc a chothú. D'fhéadfadh sé go mbeadh cead pleanála agus ceadúnas urscaoilte ón údarás áitiúil ag teastáil do dhobharshaothrú atá bunaithe ar thalamh.

Is é an Rannóg Bainistíochta Dobharshaothraithe agus Urthránna sa Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a riarann an próiseas ceadúnaithe dobharshaothraithe. Ina theannta sin, próiseálann an Rannóg ceadúnais urthrá a ghabhann leo agus a bhíonn ag teastáil le haghaidh oibríochtaí dobharshaothraithe cois cósta. Déanann an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia cinneadh ar iarratais a dhéantar leis an Rannóg ar an bhfoirm iarratais fhormheasta agus a bhfuil na táillí oiriúnacha leo. Is féidir duine ar bith a théann i mbun dobharshaothraithe gan cheadúnas nó a sháraíonn téarmaí ceadúnais a ionchúiseamh sna Cúirteanna. D'fhéadfadh na pionóis a bheith dian, agus anuas ar na fíneálacha a ghearrtar sa Chúirt, d'fhéadfadh an tAire, trí Ordú, iachall a chur ar an duine ciontaithe struchtúir agus/nó trealamh ar bith a bhaint.

Is féidir foirm iarratais i gcomhair ceadúnas dobharshaothraithe a fháil ón Rannóg Ceadúnaithe Dobharshaothraithe, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, An Cloichín, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí; Teil: 1890 25 27 41.

NÓSANNA IMEACHTA ACHOMHAIRC UM CHEADÚNAIS DOBHARSHAOTHRAITHE

Déanann an Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe neamhspleách, a bunaíodh an 17 Meitheamh 1998 faoi Alt 22 den Acht Iascaigh (Leasú), 1997, an nós imeachta Achomhairc do cheadúnú dobharshaothraithe a láimhseáil. Fostaítear na comhaltaí Boird uile ar bhonn páirtaimseartha. Is féidir le custaiméirí, an pobal nó eagraíochtaí comhshaoil atá míshásta le cinneadh an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoi iarratas ar cheadúnas dobharshaothraithe, nó faoi aisghairm nó leasú a rinneadh ar cheadúnas dobharshaothraithe, achomharc a dhéanamh laistigh de mhí amháin tar éis do chinneadh a bheith foilsithe nó fógra a bheith faighte (i gcás aisghairme/leasaithe).

Ní mór gach achomharc a dhéanamh i scríbhinn ar an bhfoirm iarratais achomhairc ag leagadh amach forais an achomhairc, agus ní mór é a sheoladh chuig: An Bord Achomhairc um Cheadúnais Dobharshaothraithe, Teach Holbrook, Sráid Holles, Baile Átha Cliath 2. Teil: (01) 662 0331, ríomhphost: info@alab.ie.

CEADÚNAIS AGUS LÉASANNA URTHRÁ

Sainmhínítear an urthrá mar an talamh agus grinneall na farraige idir taoide lán na ngnáththaoidí nó na meántaoidí (a thaispeántar le HWM ar léarscáileanna Shuirbhéireacht Ordanáis) agus teorann an dá mhíle dhéag (tá 12 mhíle farraige cothrom le thart ar 22.24 ciliméadar).

Is é an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia atá freagrach as an gceadúnú urthránna i leith tionscadal a bhaineann go príomha nó go hiomlán leis an dobharshaothrú nó leis an iascaireacht mhara. Tá an fhreagracht ar an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia as próisis uile an cheadúnúcháin urthrá laistigh de na Lárionaid Cuain Iascaigh ainmnithe freisin.

Tá an fhreagracht ar an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil as iarratais ar léasanna/ceadúnais urthrá i leith tionscadal seachas tionscadail a bhaineann leis an dobharshaothrú, leis an iascaireacht mhara agus le forbairtí laistigh de na Lárionaid Cuain Iascaigh.

Is é an Rannóg Bainistíochta Dobharshaothraithe agus Urthránna sa Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a riarann próiseas na n-iarratas ar léasanna nó ar cheadúnais urthrá. Is é an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a chinneann iarratais a dhéantar leis an Rannóg ar an bhfoirm iarratais fhormheasta. Is féidir duine ar bith a chuireann struchtúr san urthrá gan léas nó a théann i mbun gníomhaíochta gan cheadúnas nó a sháraíonn téarmaí léasa/ceadúnais a ionchúiseamh sna Cúirteanna. D'fhéadfadh na pionóis a bheith dian, agus anuas ar na fíneálacha a ghearrtar sa Chúirt, d'fhéadfadh an tAire, trí Ordú, iachall a chur ar an duine ciontaithe struchtúir agus/nó trealamh ar bith a bhaint.

Is féidir foirm iarratais i gcomhair léas nó ceadúnas urthrá a fháil ón Rannóg Comhordaithe Urthránna, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, An Cloichín, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí; Teil: 1890 25 27 41.