By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

13. COMHLACHTAÍ AGUS GNÍOMHAIREACHTAÍ STÁIT

TEAGASC

Tacaíonn Teagasc - an tÚdarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia - leis an nuáil bunaithe ar an eolaíocht san earnáil agraibhia agus sa bhitheacnamaíocht ar bhonn níos leithne mar bhonn agus mar thaca leis an mbrabúsacht, leis an iomaíochas agus leis an inbhuanaitheacht. Trí na seirbhísí Taighde (talmhaíochta agus bia) agus na seirbhísí Aistrithe Eolais (seirbhísí oideachais agus comhairleacha), leanann Teagasc de cheithre sprioc:

 • Iomaíochas na heacnamaíochta talmhaíochta agus bia a fheabhsú chomh maith le hiomaíochas na bitheacnamaíochta ar bhonn níos leithne
 • Tacú leis an bhfeirmeoireacht inbhuanaithe agus leis an gcomhshaol
 • Éagsúlú na heacnamaíochta tuaithe a spreagadh agus cáilíocht na beatha i limistéir tuaithe a bhreisiú
 • An cumas eagrúcháin a fheabhsú agus luach ar airgead a sheachadadh

STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTÚIL

Soláthraítear seirbhísí comhtháite maidir le taighde (talmhaíocht agus bia) agus maidir le haistriú eolais (seirbhísí oideachais agus comhairleacha) trínár n-ionaid taighde, trínár gcoláistí agus trí líonra d'oifigí comhairleacha.

Ceannoifig: Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach, Teil: (059) 9170200; ríomhphost: info@teagasc.ie www.teagasc.ie

ARDBHAINISTÍOCHT

Stiúrthóir Teagasc: An tOll. Gerry Boyle; ríomhphost: gerry.boyle@teagasc.ie
Stiúrthóir Taighde: An Dr Frank O'Mara; ríomhphost: frank.omara@teagasc.ie
Stiúrthóir an Aistrithe Eolais: An Dr Tom Kelly; ríomhphost: tom.kelly@teagasc.ie
Príomhoifigeach Oibríochtaí: Tom Doherty; ríomhphost: tom.doherty@teagasc.ie Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: (059) 9170200

TAIGHDE

Stiúrthóir Taighde: An Dr Frank O'Mara; ríomhphost: frank.omara@teagasc.ie Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: (059) 9170200
Stiúrthóir Cúnta Taighde: Declan Troy; ríomhphost: declan.troy@teagasc.ie An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15. Teil. (01) 8059500
Bainisteoir Oibríochtaí Taighde: An Dr Owen Carton; ríomhphost: owen.carton@teagasc.ieTeagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: (059) 9170200

AISTRIÚ EOLAIS

Stiúrthóir an Aistrithe Eolais: An Dr Tom Kelly; ríomhphost: tom.kelly@teagasc.ie  Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: (059) 9170200
Stiúrthóir Cúnta an Aistrithe Eolais: Folamh
Ceann an Chláir Oideachais: Paddy Browne; ríomhphost: paddy.browne@teagasc.ie Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: (059) 9170200
Stiúrthóir Cúnta - Réimsí Comhairleacha: Dermot McCarthy, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. ríomhphost: dermot.mccarthy@teagasc.ie Teil: (025)42244

CLÁIR

Ceann an Chláir Bhia: An tOll. Paul Ross; ríomhphost: paul.ross@teagasc.ie An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Teil: (025) 42222
Ceann an Chláir Ainmhithe agus Tailte Féaraigh: An Dr Pat Dillon; ríomhphost: pat.dillon@teagasc.ie Ionad Taighde agus Nuálaíochta Ainmhithe agus Tailte Féaraigh, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Teil: (025) 42222
Ceann an Chláir ar Bharra, ar an gComhshaol agus ar Úsáid Talún: An Dr Noel Culleton, Ionad Taighde ar Bharra, ar an gComhshaol agus ar Úsáid Talún, Caisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman. Ríomhphost: noel.culleton@teagasc.ie Teil (053) 9171200
Ceann an Chláir um Eacnamaíocht agus Forbairt na Tuaithe: An Dr Cathal O'Donoghue, An tIonad Taighde um Eacnamaíocht na Tuaithe, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Ríomhphost: cathal.odonoghue@teagasc.ie Teil: 091 84500
Ceann an Chláir Oideachais: Paddy Browne; ríomhphost: paddy.browne@teagasc.ie Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: (059) 9170200

AN CLÁR BIA

Ceann an Chláir Bhia: An tOll. Paul Ross; ríomhphost: paul.ross@teagasc.ie An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. ChorcaíTeil: (025) 42222

Ionaid Taighde:
An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15. Teil: (01) 8059500
An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí Teil: (025) 42222
Moorepark Technology Ltd., Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Teil: (025) 42222

Rannóga Taighde:
An Rannóg Taighde ar Shábháilteacht Bhia; An Dr Geraldine Duffy; ríomhphost: geraldine.duffy@teagasc.ie Teil: (01) 8059500
An Rannóg Taighde ar Eolaíocht Bhitheach Bhia An Dr Tom Beresford; ríomhphost: tom.beresford@teagasc.ie Teil: (025) 42222
An Rannóg Taighde Teicneolaíochta agus Cáilíochta Bia: An Dr Mark Fenelon; ríomhphost: mark.fenelon@teagasc.ie Teil: (025) 42222
Rannóg Forbartha Thionscal an Bhia; Pat Daly; ríomhphost: pat.daly@teagasc.ie Teil: (01) 8059500

AN CLÁR AINMHITHE AGUS TAILTE FÉARAIGH

Ceann an Chláir Taighde Ainmhithe agus Tailte Féaraigh: An Dr Pat Dillon; ríomhphost: pat.dillon@teagasc.ie

Ionaid Taighde:
Ionad Taighde agus Nuálaíochta Ainmhithe agus Tailte Féaraigh
Campas Mellows, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Teil: (091) 845845
An Ghráinseach, Dún Samhnaí, Co. na Mí. Teil: (046) 9061100
Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Teil: (025) 42222

Rannóga Taighde:
An Rannóg Taighde Ainmhithe agus Eolaíochta Bithí; An Dr Richard Dewhurst; ríomhphost: richard.dewhurst@teagasc.ie Teil: (046) 9061100

An Rannóg Taighde ar Eolaíocht Thailte Féaraigh; An Dr Michael O'Donovan; ríomhphost: michael.odonovan@teagasc.ie Teil: (025) 42222

An Rannóg Taighde ar Chórais Beostoic; An Dr Pádraig French; ríomhphost: padraig.french@teagasc.ie Teil: (025) 42222

Ceannairí Taighde Fiontraíochta:
Ceannaire Fiontraíochta Caorach - Baile Átha an Rí; an tOll. Michael Diskin; ríomhphost: michael.diskin@teagasc.ie Teil: (091) 845845
Ceannaire Fiontraíochta Mairteola - An Ghráinseach; An Dr Edward O'Riordan; ríomhphost: edward.oriordan@teagasc.ie Teil: (046) 9061100
Ceannaire Fiontraíochta Déiríochta - Páirc Uí Mhórdha; An Dr Padraig French; ríomhphost: padraig.french@teagasc.ie Teil: (025) 42222

Rannóga Aistrithe Eolais:
Déiríocht:
Tom O Dwyer, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. ríomhphost: tom.odwyer@teagasc.ie Teil (024) 42244

Stoc Tirim: Bernard Smyth, Teagasc, Béal Átha hÉis, Contae an Chabháin. ríomhphost: bernard.smyth@teagasc.ie Teil. (049) 4338108

Aonad Forbartha:
Aonad Forbartha na Muc:
Michael Martin, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. ríomhphost: michael.martin@teagasc.ie Teil: (025) 42222

AN CLÁR AR BHARRA, AR AN gCOMHSHAOL AGUS AR ÚSÁID TALÚN:

Ceann an Chláir ar Bharra, ar an gComhshaol agus ar Úsáid Talún: An Dr Noel Culleton; Ríomhphost: noel.culleton@teagasc.ie 

Ionaid Taighde:
An tIonad Taighde ar Bharra, Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach.
An tOll. James Burke; ríomhphost: jim.burke@teagasc.ie Teil. (059) 9170200
An tIonad Taighde ar an gComhshaol, Teagasc, Caisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman.
An Dr Noel Culleton; ríomhphost: noel.culleton@teagasc.ie Teil: (053) 9171200

Rannóga Taighde:
An Rannóg Taighde ar Eolaíocht Barr
Dermot Forristal; ríomhphost: dermot.forristal@teagasc.ie Teil. (059) 9170200

An Rannóg Taighde ar an gComhshaol
An Dr Rogier Schulte; ríomhphost: rogier.schulte@teagasc.ie Teil: (053) 9171200

Rannóga Aistrithe Eolais:
Barra:
Jim O'Mahony, Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. ríomhphost: jim.omahony@teagasc.ie Teil: (059) 9170200

Comhshaol: Pat Murphy, Teagasc, Caisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. ríomhphost: pat.murphy@teagasc.ie Teil: (053) 9171255

Aonaid Forbartha:
An tAonad Forbartha Gortóireachta: Jim O'Mahony, Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach.ríomhphost: jim.omahony@teagasc.ie Teil: (059) 9170200 freisin:
Ionad Chionn Sáile, Bóthar Mhullach Íde, Baile Átha Cliath 17. Teil: (01) 8459000

An tAonad Forbartha Foraoiseachta: An Dr Nuala Ní Fhlatharta, Teagasc, Campas Mellows, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Ríomhphost: nuala.nifhlatharta@teagasc.ie Teil: (091) 845200

AN CLÁR UM EACNAMAÍOCHT AGUS FORBAIRT NA TUAITHE

Ceann an Chláir um Eacnamaíocht agus Forbairt na Tuaithe;
An Dr Cathal O'Donoghue ríomhphost: cathal.odonoghue@teagasc.ie Teil: (091) 845200

Ionaid Taighde:
An tIonad Taighde um Eacnamaíocht na Tuaithe, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. An Dr Cathal O'Donoghue; ríomhphost: cathal.odonoghue@teagasc.ie Teil. (091) 845200

Rannóga Taighde:
An Rannóg Taighde ar Eacnamaíocht Agraibhia;
An Dr Thia Hennessy; ríomhphost: thia.hennessy@teagasc.ie Teil. (091) 845200

An Rannóg Taighde ar Inbhuanaitheacht na Tuaithe
An Dr Cathal O'Donoghue; ríomhphost: cathal.odonoghue@teagasc.ie Teil. (091) 845200

An Rannóg Taighde ar Shuirbhéireachtaí
An Dr Liam Connolly; ríomhphost: liam.connolly@teagasc.ie Teil. (091) 845200

An Rannóg Aistrithe Eolais:
Bainistíocht Feirme agus Forbairt Tuaithe: Folamh

CLÁR OIDEACHAIS

Ceann an Chláir Oideachais: Paddy Browne, Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. ríomhphost: paddy.browne@teagasc.ie Teil: (059) 9170200

Bainisteoir Oideachais an Tuaiscirt: Larry Kennedy, Teagasc, An Ghráinseach, Dún Samhnaí,Co. na Mí. ríomhphost: larry.kennedy@teagasc.ie Teil: (046) 9061145

Bainisteoir Oideachais an Deiscirt: Tom Kelly, Teagasc, Coláiste Chill Daltún, Baile an Phoill,Co. Chill Chainnigh. ríomhphost: tony.pettit@teagasc.ie Teil: (051) 644000

Bainisteoir Oideachais um Ghortóireacht: An Dr Paul Cusack, Coláiste Gortóireachta Taitneamhachta, Garraithe Náisiúnta na Lus, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. ríomhphost: paul.cusack@teagasc.ie Teil: (01) 8040201

Ceann an Aonaid Curaclaim agus Dearbhaithe Cáilíochta: Liam Myles (Gníomhach),Teagasc, Ionad Chionn Sáile, Bóthar Mhullach Íde, Baile Átha Cliath 17. ríomhphost: liam.myles@teagasc.ie Teil: (01) 8459000

COLÁISTÍ TALMHAÍOCHTA AGUS GORTÓIREACHTA:

www.teagasc.ie/training/collegescentres.asp

Coláiste Talmhaíochta, Béal Átha hÉis, Co. an Chabháin.
Príomhoide: An tUas. Felix McCabe; ríomhphost: felix.mccabe@teagasc.ie Teil: (049) 4338108

Coláiste Talmhaíochta, Dairbhre, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.
Príomhoide: John Mulhern; ríomhphost: john.mulhern@teagasc.ie Teil: (023) 88 33302

Coláiste Talmhaíochta Chill Daltún, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh
Príomhoide: Frank Murphy; ríomhphost: frank.murphy@teagasc.ie Teil: (051) 644400

Coláiste Talmhaíochta Ghoirtín, Baile an Gharraí, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann. Príomhoide: Michael Pearson; ríomhphost: principal@gurteencollege.ie Teil: (067) 21282

Coláiste Talmhaíochta na mBráithre Proinsiasaigh, An Creagán, Co. na Gaillimhe. Príomhoide: Tom Burke; ríomhphost: tburke@agbellewosf.ie Teil: (090) 9679205

Coláiste Talmhaíochta Salesian, Pailís Chaonraí, Co. Luimnigh.
Príomhoide: John McCarthy; ríomhphost: info@pallaskenry.com Teil: (061) 393100

Coláiste Gairneoireachta Taitneamhachta, Garraithe Náisiúnta na Lus, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9.
Príomhoide: An Dr Paul Cusack; ríomhphost: college@botanic.teagasc.ie Teil: (01) 8040201

Coláiste Gairneoireachta Chill Daltún, Baile an Phoill, Co. Chill Chainnigh.
Príomhoide Cúnta: An tUasal Ciaran Walsh; ríomhphost: ciaran.walsh@teagasc.ie e Teil: (051) 644400

Coláiste Ríomhoiliúna
Teagasc, Ionad Chionn Sáile, Bóthar Mhullach Íde, Baile Átha Cliath 17. Teil: (01) 8459000

AISTRIÚ EOLAIS

Ceantair Chomhairleacha: www.client.teagasc.ie/map/index.asp

Ceantar Comhairleach an Chabháin/Mhuineacháin
Teagasc, Oifig Chomhairleach, Coláiste Bhéal Átha hÉis, Béal Átha hÉis, Co. an Chabháin. Bainisteoir Ceantair: Larry O Loughlin; ríomhphost: larry.oloughlin@teagasc.ie Teil: (049) 4338300

Ceantar Comhairleach an Chláir
Teagasc, Bóthar an Stáisiúin, Inis, Co. an Chláir. Bainisteoir Ceantair: Gerard MacMahon; ríomhphost: gerard.macmahon@teagasc.ie Teil: (065) 6828676

Ceantar Comhairleach Chorcaí Thoir
Teagasc, Sandfield, Mala, Co. Chorcaí. Bainisteoir Ceantair: Jerry McCarthy; ríomhphost: jerry.mccarthy@teagasc.ie Teil: (022) 21936

Ceantar Comhairleach Chorcaí Thiar
Teagasc, Oifig Chomhairleach, Coláiste Chloich na Coillte, Dairbhre, Co. Chorcaí. Bainisteoir Ceantair: Tom Egan; ríomhphost: tom.egan@teagasc.ie Teil: (023) 8832580

Ceantar Comhairleach Dhún na nGall
Teagasc, An Cabhán Íochtair, Bealach Féich, Co. Dhún na nGall. Bainisteoir Ceantair: Martin Henry; ríomhphost: martin.henry@teagasc.ie Teil: (074) 9131189

Ceantar Comhairleach na Gaillimhe
Teagasc, Campas Mellows, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Bainisteoir Ceantair: Brendan Heneghan; ríomhphost: brendan.heneghan@teagasc.ie Teil: (091) 845200

Ceantar Comhairleach Chiarraí
Teagasc, The Pavilion, Páirc Aibhistín de Staic, Trá Lí, Co. Chiarraí. Bainisteoir Ceantair: Tom Shanahan; ríomhphost: tom.shanahan@teagasc.ie Teil: (066) 7125077

Ceantar Comhairleach Laoise/Chill Dara
Teagasc, 1 Park Villas, Port Laoise, Co. Laoise. Bainisteoir Ceantair: Con Feighery; ríomhphost: con.feighery@teagasc.ie Teil: (057) 8621326

Ceantar Comhairleach Luimnigh
Teagasc, An Gort Buí, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh. Bainisteoir Ceantair: Tom Shanahan; ríomhphost: tom.shanahan@teagasc.ie Teil: (069) 61444

Ceantar Comhairleach Mhaigh Eo
Teagasc, Bóthar Bunree, Ard na Ria, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Bainisteoir Ceantair: Peter McGrath; ríomhphost: peter.mcgrath@teagasc.ie Teil: (096) 22335

Ceantar Comhairleach na Mí/Bhaile Átha Cliath/Lú
Teagasc, Bóthar Cheanannais, An Uaimh, Co. na Mí. Bainisteoir Ceantair: Larry O Loughlin; ríomhphost: larry.oloughlin@teagasc.ie Teil: (046) 9021792

Ceantar Comhairleach Ros Comáin/an Longfoirt
Teagasc, Sráid na Mainistreach, Ros Comáin. Bainisteoir Ceantair: Oliver Burke; ríomhphost: oliver.burke@teagasc.ie Teil: (0906) 626166

Ceantar Comhairleach Shligigh/Liatroma
Teagasc, Ceathrú na Neanta, Baile an Mhóta, Co. Shligigh. Bainisteoir Ceantair: Martin Henry; ríomhphost: martin.henry@teagasc.ie Teil: (071) 9183369

Ceantar Comhairleach Thiobraid Árann
Teagasc, An Carraigín, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann. Bainisteoir Ceantair: Donal Mullane; ríomhphost: donal.mullane@teagasc.ie Teil: (052) 6121300

Ceantar Comhairleach Phort Láirge/Chill Chainnigh
Teagasc, An Seandún, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge. Bainisteoir Ceantair: John Moloney; ríomhphost: john.moloney@teagasc.ie Teil: (058) 41211

Ceantar Comhairleach na hIarmhí/Uíbh Fhailí
Teagasc, Bellview, Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí. Bainisteoir Ceantair: Des Keegan; ríomhphost: desmond.keegan@teagasc.ie Teil: (044) 9340721

Ceantar Comhairleach Loch Garman
Teagasc, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman. Bainisteoir Ceantair: John Keating; ríomhphost: john.keating@teagasc.ie Teil: (053) 9239210

Ceantar Comhairleach Chill Mhantáin/Cheatharlach
Teagasc, Coolruss, Tigh na hÉille, Co. Chill Mhantáin. Bainisteoir Ceantair: John Keating; ríomhphost: john.keating@teagasc.ie Teil: (0402) 38171

SEIRBHÍSÍ AISTRITHE EOLAIS D'FHEIRMEOIRÍ

Comhairle
Is é aidhm na Seirbhíse Comhairlí de chuid Teagasc ioncam agus inbhuanaitheacht teaghlaigh feirmeoireachta a mhéadú oiread agus is féidir laistigh de phobail tuaithe trí na cláir seo a leanas a chur i bhfeidhm:

An Clár Gnó agus Teicneolaíochta
Is mó tacaíocht teicniúla agus airgeadais atá ag teastáil ó fheirmeoirí chun a ngnó a fhorbairt mar fhreagairt ar an mbail atá ar chúrsaí seachtracha, rud atá amhlaidh de bharr líon méadaithe na ndeiseanna sa mhargadh agus na ndúshlán a bhaineann leis na margaí idirnáisiúnta atá níos luainí. Tríd an tSeirbhís Gnó agus Teicneolaíochta dá chuid, leanann Teagasc ar aghaidh le hiomaíochas thalmhaíocht na hÉireann a mhéadú. Áirítear an méid seo a leanas ina gcomhchodanna buntábhachtacha den chlár seo: úsáid mhéadaithe a bhaint as uirlisí airgeadais agus gnó (an monatóir brabúis, pleanálaí le costais a rialú agus uirlisí eile airgeadais), monatóireacht ar fheirmeacha, pléghrúpaí, cláir i gcomhar le lucht an tionscail, cuairteanna fócasaithe ar fheirmeacha, agus oiliúint gnó agus teicneolaíochta d'fheirmeoirí fásta. Leis an gclár, bítear ag díriú ar fheirmeoirí a bheith ag bainistiú a ngnó ar bhealach níos fearr agus níos mó díobh a bheith ag glacadh leis an teicneolaíocht, rud a chinntíonn gur féidir leo dul san iomaíocht go hidirnáisiúnta i gcomhthéacs na n-athruithe a dhéanfar ar an gComhbheartas Talmhaíochta amach anseo.

An Clár Comhshaoil agus Teicneolaíochta
Is ceann de na príomhspriocanna atá ag Teagasc Córais Inbhuanaithe Talmhaíochta a Bhaint Amach. Leis an gClár nua Comhshaoil agus Teicneolaíochta, dírítear ar sheirbhísí comhshaoil, oiliúna agus comhairle a sholáthar d'fheirmeoirí. Tacaítear leis an bhfeirmeoireacht inbhuanaithe leis an gclár seo trí sheirbhísí comhshaoil a sholáthar chomh maith le seirbhísí pleanála bainistíochta le haghaidh na gcothaitheach/aoiligh agus teicneolaíochtaí comhshaoil a aistriú ó thaighde. Soláthraítear idir chomhairle comhshaoil agus chomhairle theicniúil d'fheirmeoirí leis an gClár.

Is iad seo a leanas gníomhaíochtaí buntábhachtacha an chláir:

 • Tacú le feirmeoirí páirt a ghlacadh i scéimeanna comhshaoil amhail AEOS agus REPS
 • Seirbhísí pleanála leasacháin a sheachadadh d'fheirmeoirí
 • Éifeachtúlacht agus brabúsacht feirmeacha a fheabhsú
 • Tacú le tionscnaimh náisiúnta maidir leis an gcáilíocht uisce náisiúnta agus gáis cheaptha teasa a laghdú

An Clár Nuála Tuaithe
Seachadtar leis an gclár seo comhairle maidir le fiontair agus gnónna malartacha, lena n-áirítear an turasóireacht tuaithe, bia ceardaithe, an fheirmeoireacht orgánach, táirgeadh capaill spóirt, táirgeadh fianna, éanlaith chlóis saor-raoin, agus feirmeoireacht gabhair. Soláthraítear seirbhís chun cabhrú le daoine faoin tuath a bhfuil sé i gceist acu a ngnó féin a bhunú, lena n-áirítear seirbhísí oiliúna agus meantóireachta agus cúnamh maidir le maoiniú, pleanáil agus margaíocht gnó agus caidreamh poiblí.  Tugtar tacaíocht do chliaint a bhfuil orthu dul i ngleic le saincheisteanna suntasacha ó thaobh cúrsaí forbartha nó inmharthanachta ó thaobh cúrsaí airgeadais, le linn próiseas pleanála foirmiúil chun déileáil leis na dúshláin a bheidh rompu.

SEIRBHÍSÍ DON AGRA-GHNÓ

Soláthraíonn Teagasc réimse de sheirbhísí comhairleoireachta, oiliúna agus sainchomhairliúcháin speisialaithe don earnáil agra-ghnó. Tá clár comhfhorbartha i bhfeidhm anois le próiseálaithe déiríochta, próiseálaithe feola, marglanna beostoic agus agra-ghnóthaí eile.

Ba chóir do chliaint chorparáideacha ar mian leo tairbhe a bhaint astu seo nó as aon cheann de sheirbhísí comhairleacha oiliúna, taighde nó saotharlainne de chuid Teagasc dul i dteagmháil leis na Bainisteoirí Comhairleacha Ceantair.

Seirbhísí Anailíse
Soláthraíonn Teagasc seirbhís anailíseach neamhspleách d'fheirmeoirí agus don tionscal trí na hionaid seo a leanas:
Comhairle maidir le cothaithigh don ithir An tIonad Taighde ar an gComhshaol, Teagasc, Caisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman. Teil: (053) 71200

Lotnaidí agus Galair Phlandaí
An tIonad Taighde ar Bharra, Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach, Teil: (059) 9170200

Sainanailís ar iarmhair agus ar ábhair shalaithe cheimiceánacha
An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15, Teil (01) 8059500

Tacaí Taighde agus Forbartha do Thionscal an Bhia
Soláthraíonn Teagasc taighde agus seirbhísí sainchomhairliúcháin ar conradh do chomhlachtaí bia ón dá ionad taighde bia dá chuid ag:
An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15. Teil: (01) 8059500
An tIonad Taighde ar Bhia, Teagasc, Páirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Teil: (025) 42222

Soláthraítear tacaí do thionscal an bhia trí roinnt bealaí mar seo a leanas:

 • Rochtain ar an saineolas agus ar na haschuir ón gclár taighde bia
 • Rochtain ar raon áiseanna nua-aimseartha i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh le haghaidh bia a tháirgeadh agus táirgí a thástáil
 • Cláir oiliúna bia agus taighde ar conradh agus deiseanna comhairliúcháin do chuideachtaí aonair

OIDEACHAS AGUS OILIÚINT

Soláthraíonn Teagasc sraith oiliúna d'iontrálaithe óga, feirmeoirí, fiontraithe tuaithe agus feidhmeannaigh/oibrithe i dtionscal an bhia. Tá líonra de bhreis is 150 múinteoir agus traenálaí ag Teagasc atá ag feidhmiú ó choláistí, ionaid oiliúna áitiúla agus ionaid taighde. Freastalaíonn os cionn 10,000 duine ar chúrsaí oiliúna Teagasc gach bliain.

Le déanaí tá measúnú, uasghrádú agus tagarmharcáil déanta ar na cláir oideachais agus oiliúna uile chuig na caighdeáin idirnáisiúnta is fearr.

Is iad seo a leanas tréithe tábhachtacha na bhforbairtí nua seo:

Creidiúnú Náisiúnta
Tá an creidiúnú ar chláir oideachais agus oiliúna Teagasc laistigh de chreat Údarás Náisiúnta na gCáilíochtaí tar éis clú chúrsaí Teagasc a ardú go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna
Tá cláir bhreisoideachais agus bhreisoiliúna ar fáil ar thalmhaíocht, ar ghortóireacht, ar fhoraoiseacht agus ar chapaill. Tá na cúrsaí seo ar fáil i seacht gcoláiste agus in ionaid áitiúla de chuid Teagasc ag brath ar éileamh. Tá líon na bhfeirmeoirí páirtaimseartha ag dul i méid agus chun freastal ar a riachtanais siúd, soláthraítear go leor cúrsaí istoíche, ag deirí seachtaine agus le linn tréimhsí saoire bliantúla. Bíonn cúrsaí ar fáil ar líne freisin.

Osclaíonn na cúrsaí seo réimse leathan de roghanna gairme do rannpháirtithe. Fillfidh go leor daoine ar an bhfeirmeoireacht ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha ach tá na hearnálacha gortóireachta taitneamhachta agus foraoiseachta ag leathnú agus tá an-dóchúlacht sna hearnálacha sin le haghaidh fostaíochta.

Tá oiliúint phraiticiúil le hóstaigh fhormheasta, rannpháirtíocht ar an bhfeirm sa bhaile agus rannpháirtíocht i bpléghrúpaí ina gcodanna tábhachtacha de na cúrsaí seo agus bíonn an deis ag rannpháirtithe na scileanna agus na hinniúlachtaí a bhaineann leis an ngairm atá roghnaithe acu a fhorbairt.

Féadfaidh na rannpháirtithe a bhaineann na torthaí riachtanacha amach aistriú chuig cúrsa ar leibhéal níos airde agus dul suas dréimire na Creatlaí Náisiúnta Cáilíochtaí.

Cúrsaí Ardoideachais
Tá aon chlár ardoideachais déag le feiceáil ar an liosta CAO anois agus tá líon na gclár sin le dul i méid sna blianta atá le teacht. Reáchtálann coláistí Teagasc na cúrsaí uile seo i gcomhpháirt le hInstitiúidí Teicneolaíochta agus institiúidí éagsúla ardleibhéil, rud a fhágann go mbaintear an úsáid is fearr as príomhinniúlachtaí gach ceann de na hinstitiúidí comhpháirteacha.

Tá na cúrsaí seo creidiúnaithe ag Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC) agus tá an deis acu siúd a dhéanann na cúrsaí dul ar aghaidh go leibhéal na céime. Tá earcaíocht chuig na cúrsaí ann trí chóras an CAO le roinnt áiteanna curtha in áirithe do mhic léinn lánfhásta agus do shealbhóirí dámhachtainí de chuid Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC).

Scéim na Nasc Ardoideachais
Ligeann Scéim na Nasc Ardoideachais do shealbhóirí dámhachtain bhreisoideachais iarratas a chur isteach ar chuóta de chúrsaí ardoideachais. Tá cúrsaí breisoideachais ar leith nasctha le cúrsaí ardoideachais ar leith. Déantar iarratais ar chúrsa ardoideachais, atá clúdaithe ag an scéim, trí fhoirm chaighdeánach an CAO.

CÚRSAÍ THIONSCAL AN BHIA

Ní mór do thionscal an bhia in Éirinn a bheith ábalta caighdeán an táirge atá á sholáthar do thomhaltóirí sár-idirdhealaitheacha a chinntiú. D'fhonn suíomh an mhargaidh a choinneáil agus a fheabhsú, caithfidh cuideachtaí bia a bheith tiomanta a bpearsanra a oiliúint i dteicneolaíochtaí atá riachtanach i ndéantús bia nua-aimseartha.

Tá Teagasc mar an príomhsholáthraí oiliúna chuig an earnáil próiseála agus miondíola bia i sábháilteacht bhia agus córais cáilíochta, nuálaíocht bia agus forbairt táirgí nua. Soláthraíonn Teagasc oiliúint sna gnéithe uile de cháilíocht agus shábháilteacht bhia d'fhonn cúnamh a thabhairt do ghnóthaí bia freastal ar dhualgais dhlíthiúla, riachtanais chustaiméirí agus dea-chleachtas an tionscail.

Tagann príomhláidreachtaí Teagasc ó thaithí leathan ó earnáil an bhia agus nádúr feidhmithe na gclár oiliúna a chuirtear ar fáil. Bíonn gné phraiticiúil ghairme mar ghné in go leor dár gcláir chun an t-aistriú eolais a bharrfheabhsú agus feidhmiú a uasmhéadú.

Soláthraítear oiliúint de chuid Teagasc do thionscal an bhia ag dhá phríomhionad, Ionad Taighde ar Bhia i mBaile an Ásaigh, Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15, agus ag Ionad Taighde ar Bhia i bPáirc Uí Mhórdha, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Cuirtear oiliúint ar fáil freisin ar leibhéal áitiúil agus ar an láthair, áit a meastar go bhfuil sé sin oiriúnach.

FAISNÉIS AR CHÚRSAÍ

Tá faisnéis mhionsonraithe ar chúrsaí Teagasc uile ar fáil ón Stiúrthóireacht Aistrithe Eolais, An Cheannoifig, Páirc na Darach, Ceatharlach chomh maith le coláistí agus oifigí áitiúla Teagasc.

Tá Réamheolaire bliantúil de chúrsaí Teagasc ina bhfuil próifílí ar iarmhic léinn ar fáil freisin ó gach ceann de na láithreacha thuas.

Tá faisnéis chuimsitheach ar oiliúint Teagasc ar fáil freisin ar láithreán Gréasáin Teagasc ag www.teagasc.ie

FOILSEACHÁIN

Tá réimse leathan foilseachán - lámhleabhair, bileoga, feasacháin airgeadais, leatháin taifeadta agus fístéipeanna - ar fáil ó Teagasc.

Is féidir sonraí iomlána na bhfoilseachán seo a fháil ó oifigí áitiúla Teagasc nó Oifig na bhFoilseachán, Teagasc, An Cheannoifig, Páirc na Darach, Ceatharlach. Teil: 059 9183409, ríomhphost: publications@teagasc.ie

BORD BIA

Is é Bord Bia gníomhaireacht forbartha trádála, faisnéise agus cur chun cinn de chuid tionscal bia, dí agus gortóireachta na hÉireann. Is é an misean atá aige ná seirbhísí forbartha margaidh, cur chun cinn agus faisnéise atá éifeachtach nuálaíoch a chur ar fáil chun cúnamh a thabhairt do chuideachtaí fás agus gnó nua a bhaint amach.

Oibríonn Bord Bia i gcomhpháirtíocht leis an tionscal chun díolacháin agus onnmhairí bia (bia mara san áireamh), deochanna agus gortóireacht na hÉireann a mhéadú trí chaidrimh fhadtéarmacha a fhorbairt idir cuideachtaí Éireannacha agus ceannaitheoirí trádála. Éascaítear rannpháirtíocht na gcuideachtaí ag taispeántais trádála faoin scáthbhranda 'Éire, Oileán an Bhia' agus comhordaítear cuairteanna ceannaigh isteach chun na tíre.

Forbraítear cláir chun na táirgí a chur chun cinn freisin chun tacú le gníomhaíochtaí margaíochta agus chun suaithinseacht tháirgí na hÉireann a chur ar taispeáint trí fhógraíocht, trí chaidreamh leis na meáin agus ábhar ag an bpointe díolacháin agus trí uirlisí eile.

Chuige sin, tá Bord Bia tar éis Scéimeanna Dearbhaithe Cáilíochta a fhorbairt don mhairteoil, don mhuiceoil, d'uaineoil, d'uibheacha agus d'éanlaith chlóis agus don ghortóireacht. Trí na scéimeanna seo, soláthraítear deimhniú neamhspleách ar an gcáilíocht siar chuig leibhéal na feirme. Cuimsítear glasraí páirce, muisiriúin, torthaí boga agus barrthorthaí, barra faoi chosaint agus prátaí chomh maith le clár do tháirgeoirí cruastoic phlandlainne, plandaí i bpotaí agus plandaí ceapaí.

Braitheann rath trádála ar fhaisnéis agus ar chonarthaí straitéiseacha iontaofa. Tá tuiscint chríochnúil ag Bord Bia ar chumais agus ar straitéisí chuideachtaí bia, dí agus gortóireachta na hÉireann agus soláthraíonn an Bord faisnéis agus léargais dóibh maidir le treochtaí an mhargaidh dhomhanda.

Soláthraítear seirbhísí do ghnólachtaí beaga trí Chlár Vantage de chuid Bord Bia (www.bordbiavantage.ie) agus soláthraíonn an Clár um Chúnamh Margaíochta (MAP) cúnamh spriocdhírithe chun cabhrú le cuideachtaí incháilithe a gcumais mhargaíochta a fheabhsú.

Soláthraíonn Bord Bia treoir maidir bealaí chun an mhargaidh freisin (www.bordbia.ie) agus margaí feirmeoirí lena n-áirítear na cinn sin a ghlacann páirt sa Chód Dea-Chleachtais.

Fostaíonn Bord Bia 103 duine ar a fhoireann, agus tá naoi gcinn d'oifigí ag an mBord i margaí onnmhairithe - in Amstardam, Dusseldorf, Londain, Maidrid, Milano, Moscó, Nua-Eabhrach, Páras agus Shang-hai - chomh maith lena cheannoifig i mBaile Átha Cliath.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an Aonad Faisnéise, Bord Bia, Cúirt Chlann Liam, Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 6685155. Ríomhphost: info@bordbia.ie Láithreán Gréasáin: www.bordbia.ie

COILLTE TEORANTA

Is cuideachta phríobháideach theoranta é Coillte Teoranta, a fheidhmíonn i bhforaoiseacht agus i ngníomhaíochtaí gaolmhara ar bhonn tráchtála. Tá an chuideachta faoi chomhúinéireacht an Aire Airgeadais agus an Aire Talmhaíochta agus Bia. Bunaíodh an chuideachta faoin Acht Foraoiseachta, 1988 a leagann amach a cuid aidhmeanna agus dualgas. De réir an Achta, dílsíodh eastát foraoise an Stáit sa chuideachta chun éascú lena bhainistiú agus lena fhorbairt ar bhonn tráchtála.

Príomhaidhmeanna:

 • Gnó na foraoiseachta agus gníomhaíochtaí gaolmhara a dhéanamh ar bhonn tráchtála agus de réir cleachtais foraoiseolaíochta éifeachtúla,
 • Tionscail choillearnaí a bhunú agus a sheoladh,
 • Páirt a ghlacadh le dreamanna eile i bhforaoiseacht agus i ngníomhaíochtaí gaolmhara a thagann lena chuid cuspóirí, a cheapfar chun feidhmiú éifeachtach agus brabúsach na cuideachta a bhreisiú, agus
 • Leas a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil dó agus na hacmhainní sin a bhainistiú ar shlí a thagann leis na cuspóirí thuas.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Coillte, Bord Foraoiseachta na hÉireann, Baile an Chinnéidigh, Co. Chill Mhantáin. Teil: 01 2011111, Láithreán Gréasáin: www.coillte.ie

Bord na gCon

Bunaíodh Bord na gCon an 28 Bealtaine 1958 faoi Acht Tionscail na gCon, 1958 chun rásaíocht na gcon a rialú agus chun tionscal na gcon a fheabhsú agus a fhorbairt.

Feidhmeanna;

 • Rialú, cur chun cinn agus feidhmiú rásaíocht na gcon;
 • Ghealltóireacht suimitheora a fheidhmiú;
 • Rialú dhíolacháin phoiblí na gcon;
 • Deontais a dhéanamh do dhuaisairgead agus riaradh deontais chun na háiseanna ag rás-rianta a fheabhsú;
 • Ceadúnú rás-rianta con agus a n-oifigigh;
 • Údarú na ngeallghlacadóirí chun gnó a reáchtáil ag rás-rianta agus tobhaigh ar gheallta ag an ráschúrsa a bhailiú;
 • Onnmhairí con a chur chun cinn;
 • An rialú foriomlán de chúrsáil.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Bord na gCon, 104 Sráid Anraí, Luimneach. Teil: 061 316788 Facs: 061 316739 ríomhphost: admin@igb.ie  Láithreán Gréasáin: www.igb.ie

RÁSAÍOCHT CAPALL ÉIREANN (HRI)

Bunaíodh Rásaíocht Capall Éireann an 18 Nollaig 2001 faoi fhorálacha an Achta um Rásaíocht Capall agus Con, 2001 chun teacht in ionad Údarás Rásaíochta Capall na hÉireann lena n-áirítear a chuid Ráschúrsaí, Suimitheoir agus fochomhlachtaí Irish Thoroughbred Marketing agus chun ionchorprú a dhéanamh ar fheidhmeanna riaracháin áirithe an Irish Turf Club. Mar sin leagtar cúram air as riarachán iomlán, cur chun cinn agus forbairt an tionscail rásaíochta capall.

Feidhmeanna;

 • Rásaíocht chapall na hÉireann a fhorbairt agus a chur chun cinn;
 • An capall folaíochta Éireannach a chur chun cinn;
 • Socruithe rása, cláir agus duaisairgid a riaradh;
 • Díolachán chearta na meán agus sonraí a idirbheartú;
 • An suimitheoir ag rás-chruinnithe a fheidhmiú;
 • Ionadaíocht a dhéanamh ar rásaíocht na hÉireann go hidirnáisiúnta;
 • Ráschúrsaí údaraithe a fhorbairt;
 • Ráschúrsaí atá faoi úinéireacht ag HRI a fheidhmiú;
 • Feidhmithe geallghlacadóirí údaraithe a rialú;
 • Tacaíocht airgeadais agus eile a sholáthar chun cabhrú le riachtanais oiliúna agus oideachais an tionscail;
 • Geallsealbhóireacht ar dhuaismhaoiniú lena n-áirítear táillí iontrála agus urraíocht;
 • Costas na seirbhísí ionracais a ráthú;
 • Riarachán foriomlán de rásaíocht na hÉireann seachas na feidhmeanna sin a bhfuil sé sainithe sa reachtaíocht go mbainfidh an Comhlacht Rialaitheach Rásaíochta amach iad;
 • Aitheantas, ainmneacha, úinéirí, dathanna agus glacadh le hiontrálacha agus dearbhuithe na gcapall a chlárú;
 • An féilire rásaíochta agus an leabhar reachta a thiomsú agus a fhoilsiú;
 • Trealamh soghluaiste na rás-rianta a sholáthar agus a chothabháil, lena n-áirítear stallaí tosaithe, trealamh fótaichríoch agus trealamh patróil ceamara .

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Rásaíocht Capall Éireann, Baile Uí Mhaine, An Currach, Co. Chill Dara. Teil: 045 455455 Facs: 045 455456/455604 ríomhphost: info@horseracingireland.ie  láithreán Gréasáin: www.goracing.ie

CUIDEACHTA NÁISIÚNTA GRAÍ NA hÉIREANN TEORANTA

Coinníonn Comhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann Teo raon staileanna den scoth d'fhonn pórlínte ardchaighdeáin a chur ar fáil do thionscal na gcapall folaíochta in Éirinn. Is díol mór spéise do thurasóirí tríd na blianta iad na Garraithe Seapánacha agus Garraí Naomh Fiachra, atá lonnaithe ar thailte na Graí, chomh maith leis an deis do chuairteoirí féachaint ar na capaill ag an nGraí. Ina theannta sin, glacann an Graí páirt i ngníomhaíochtaí feirmeoireachta agus tugtar oiliúint do dhaoine chun dul i mbun fostaíochta in earnáil na folaíochta.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Graí Náisiúnta na hÉireann, An Tulaigh, Cill Dara. Teil: 045 521251. Ríomhphost: stud@irish-national-stud.ie , Láithreán Gréasáin: www.irish-national-stud.ie

AN GHNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA BAINNE

Leanann an Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne ar aghaidh ag rialú, ar bhonn náisiúnta, an tsoláthair bainne do thomhaltas leachta. Tá an ghníomhaireacht seo freagrach as soláthraithe agus lucht paistéartha bhainne óil a chlárú agus as na conarthaí soláthair a dhéantar eatarthu leis an gcuspóir de chinntiú go bhfuil soláthar bhainne óil iontaofa ag an gcustaiméir i rith na bliana ar fad.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta Bainne, Teach IPC, Bóthar Shíol Bhroin, Baile Átha Cliath 4. Teil: 01 6603396; Láithreán Gréasáin: www.nationalmilkagency.ie

COMHAIRLE TRÉIDLIANNA NA hÉIREANN

Bunaíodh Comhairle Tréidlianna na hÉireann, a rialaíonn cleachtas na míochaine tréidliachta, an 1 Eanáir 2006 faoi Alt 11 den Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005. Tá 19 comhaltaí ag Comhairle Tréidlianna na hÉireann, agus léiríonn an Chomhairle leasanna amhail oideachas, leas ainmhithe, tomhaltóirí agus sábháilteacht bhia agus cothromaíocht idir thréidlianna agus daoine eile.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Comhairle Tréidlianna na hÉireann, Bóthar Lansdún, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4. Teil: 6684402, Láithreán Gréasáin: www.vci.ie

BORD IASCAIGH MHARA (BIM)

Is é BIM an ghníomhaireacht stáit ar a bhfuil an phríomhfhreagracht as forbairt inbhuanaithe ar thionscadal éisc mhara agus dobharshaothraithe na hÉireann ar farraige agus istír araon, agus éagsúlú gheilleagar an chósta chun fostaíocht, ioncam agus leas na ndaoine i réigiúin an chósta agus an méid a chuireann siad leis an ngeilleagar náisiúnta a fheabhsú.

Cuireann BIM raon leathan seirbhísí airgeadais, teicniúla, oideachais, margaíochta, forbairt acmhainne agus soláthar oighir don earnáil táirgeachta chomh maith leis na hearnálacha próiseála agus margaíochta.

Le tuilleadh sonraí a fháil faoi BIM, féach caibidil 13 ar Iascaigh Mhara

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le B.I.M., Bosca Poist 12, Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath. Teil: 01 2144100, Láithreán Gréasáin: www.bim.ie

FORAS NA MARA

Tá Foras na Mara freagrach as taighde mara a chur ar fáil agus is é an comhlacht forfheidhmithe do Bhearta maidir le Taighde, Forbairt Teicneolaíochta agus Nuálaíocht Mara faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013, a bhfuil sé mar phríomhaidhm aige tacaíocht a thabhairt do nasc láidir idir taighde agus nuálaíocht agus an tionscal chun forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe a chur chun cinn.

Tá Foras na Mara i gceannas ar an straitéis náisiúnta nua taighde agus nuálaíochta ar fhaisnéis mhara "Casadh na Taoide" freisin. Seoladh an straitéis seo i mí na Feabhra 2007, agus tá sé d'aidhm aige a chinntiú go mbaineann Éire leas iomlán as an méid a chuireann a cuid acmhainní mara léi go heacnamaíoch, go sóisialta agus ó thaobh na timpeallachta de.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Foras na Mara, Rinn Mhaoile, Órán Mór,Co. na Gaillimhe.Teil: 091 387200, Láithreán Gréasáin: www.marine.ie

AN tÚDARÁS UM CHOSAINT IASCAIGH MHARA

Bunaíodh an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA) an 1 Eanáir 2007. Tá sé freagrach as Rialacháin Náisiúnta agus AE ar Chosaint Iascaigh Mhara agus ar Shábháilteacht Bhia Mara a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. Oibríonn Oifigigh Iascaigh Mhara go dlúth le gníomhaireachtaí Rialtais eile cosúil leis an tSeirbhís Chabhlaigh, an tÚdarás Sábháilteachta Bia agus Foras na Mara, chun cláir rialaithe iascaigh agus sábháilteachta bia mara a chur i bhfeidhm.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Ceanncheathrú an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara, An Cloichín, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí. Teil: 023 8859300, Láithreán Gréasáin: www.sfpa.ie