By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

1. FAISNÉIS GHINEARÁLTA

LÁITHREÁN GRÉASÁIN NA ROINNE TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS BIA

'Le haghaidh rochtain láithreach ar gach a bhfuil ag tarlú i dTalmhaíocht, Iascaigh agus Bia',Tabhair cuairt ar ár láithreán Gréasáin ag www.agriculture.gov.ie

Le faisnéis a fháil ar na nithe seo a leanas:

 • Scéimeanna agus Seirbhísí na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia;
 • Preaseisiúintí agus Óráidí;
 • Nótaí faisnéise ar cheisteanna reatha;
 • Uimhreacha Teagmhála d'Oifigí na Roinne;
 • Foilseacháin;
 • Nasc le seirbhísí agraibhia ar líne agus le físeán ar an nGréasán.

Is féidir leat ceisteanna a chur i ríomhphost chuig info@agriculture.gov.ie
 

SEIRBHÍSÍ AR LÍNE

Cuireann an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia roinnt seirbhísí leictreonacha ar fáil do chliaint faoi láthair ar féidir rochtain a fháil orthu trí láithreán Gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.iewww.agfood.ie. Áirítear leo siúd:

 • Rochtain ar fhaisnéis ar d'iarratas faoi Scéim na hAoníocaíochta (SPS) Chúnamh Limistéir, lena n-áirítear:
  • Iarratas SPS ar líne;
  • Sonraí Iarratais Achoimre, Sonraí na Dáileachta Talún agus fiosrúchán faoi Íocaíocht Arúil;
  • Fiosrúchán ar dhoiciméid ag taispeáint íomhánna scanta de do chomhfhreagras leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus na doiciméid ar fad inphriontáilte;
  • Mapáil dhaite le haghaidh do dháileachtaí talún, ar féidir iad a phriontáil freisin.
 • Rochtain ar áiseanna Sainaitheanta agus Aistrithe Ainmhithe, lena n-áirítear:
  • Áis Cláraithe do Bhreith Laonna, a cheadaíonn duit breith lao a chlárú ar líne;
  • Fiosrúchán faoi Phróifíl Tréada, a ligeann duit sonraí na n-ainmhithe i do thréad a fheiceáil ar CMMS, chomh maith le gluaiseachtaí isteach agus amach ón tréad. Taispeántar an dáta tástála is déanaí Eitinne agus BR le haghaidh gach ainmhithe freisin;
  • Áis maidir le Teastas Comhlíonta, a ligeann duit iarratas a chur isteach ar líne le haghaidh teastas comhlíonta CMMS, atá riachtanach le hainmhithe a ghluaiseacht go príobháideach. Ó lár na bliana 2010 ar aghaidh, is féidir an Teastas Comhlíonta a phriontáil ó ríomhaire pearsanta agus printéir;
  • Taifead ar Imeachtaí Ainmhithe don Scéim Taifeadta Leasa agus Tógála Ainmhithe do Bha Diúil.
 • Rochtain ar Ráitis bhliantúla Nítrigine agus Fosfair:
  • Is féidir le feirmeoirí atá cláraithe le háis ar líne SPS a úsáid a ráitis aonair Nítrigine agus Fosfair (N&P) a rochtain freisin. Is féidir le gníomhairí ainmnithe faofa na ráitis N&P a rochtain ar líne freisin.
 • Rochtain do chuideachtaí foraoiseachta cláraithe ar iarratais a gcliant ar fhoraoiseacht, agus ligeann sé do na cuideachtaí sin iarratais ar réamhfhaomhadh foraoiseachta a chur isteach. Cuimsíonn IFORIS iNet na scéimeanna Foraoisithe, FEPS, agus Bóithre, agus áirítear na nithe seo a leanas leis:
  • Córas comhtháite mapála ar líne;
  • Córas fiosrúcháin ar líne, a ligeann d'fhoraoiseoirí agus do chuideachtaí foraoiseachta cláraithe stádas iarratais a gcliant a iniúchadh;
  • Córas iomlán ar líne le cur ar a gcumas d'fhoraoiseoirí iarratais ar réamhfhaomhadh foraoiseachta a chur isteach ar líne;
  • Áis chun na léarscáileanna atá riachtanach don iarratas a dhigitiú agus a chur isteach ar líne.

Molann an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia go láidir dá cliaint clárú ar a láithreán Gréasáin (www.agriculture.gov.iewww.agfood.ie) le haghaidh seirbhísí faoi láthair agus seirbhísí amach anseo tríd an íocón Seirbhísí Ar Líne agfood a chliceáil agus na treoracha simplí a leanúint. Is féidir an físeán Gréasáin a roghnú freisin chun treoracha agus treorú a fháil. Is féidir le feirmeoirí dul i dteagmháil freisin le Deasc Chabhrach na Seirbhísí Ar Líne agfood (uimhir ghlao áitiúil 1890 252 118) chun cúnamh a fháil. Gheobhaidh tú Cód Rochtana Pearsanta agus pasfhocal le haghaidh idirghníomhú sábháilte leis an Roinn. Nuair atá cliant tar éis clárú le haghaidh na seirbhísí ar líne, beidh rochtain acu ar na háiseanna nua uile arna dtabhairt isteach ag an Roinn a bhaineann leis an ngnó atá acu.
 

SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ

Tá ardchaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil dár gcustaiméirí uile mar thosaíocht ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus táimid de shíor ag lorg slite chun éifeachtacht agus caighdeáin an tseachadta a fheabhsú.

Sa Chairt do Chustaiméirí 2009-2011, tugtar gealltanais don chustaiméir maidir le leibhéal agus ardchaighdeán na seirbhíse ar féidir a bheith ag súil leis le linn don chustaiméir a bheith ag plé leis an Roinn. Leathnaíonn an Plean Gníomhaíochta Seirbhíse Custaiméara 2009-2011 ar na gealltanais seo, ag leagadh amach conas mar a dhéanfaidh an Roinn seachadadh agus monatóireacht orthu. Tá comhairleoireacht agus aiseolas ónár gcliaint riachtanach chun cabhrú linn ár seachadadh seirbhíse a fheabhsú i ngach slí gur féidir.
 

AONAD SEIRBHÍSE ARDCHAIGHDEÁIN

Tá an tAonad Seirbhíse Ardchaighdeáin, atá faoi cheannas Oifigeach Seirbhíse Ardchaighdeáin, freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn faoin bPlean Gníomhaíochta Seirbhíse Custaiméara agus faoin gCairt do Chustaiméirí, chomh maith le gníomhaíocht a chomhordú ar fheabhsúcháin bhreise i seachadadh sheirbhísí na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia dá custaiméirí.

Mar úsáideoir dár seirbhísí, is féidir leat aiseolas ar do thaithí a thabhairt dúinn agus cabhrú linn pictiúr cruinn a fháil ar chaighdeán ár seirbhísí agus limistéir ina bhfuil feabhsúcháin de dhíth a aithint ionas go leanfaidh an Roinn ar aghaidh ag freastal ar riachtanais atá de shíor ag athrú. Má tá aon rud le rá agat, dearfach nó diúltach, faoi na seirbhísí atá faighte agat agus/nó má tá aon mholtaí agat ar conas is féidir an tseirbhís a fheabhsú, ba mhaith leis an Oifigeach Seirbhíse Ardchaighdeáin scéal a fháil uait. Tá Cárta Tuairime Custaiméara ar fáil ó oifigí uile na Roinne agus díreach ón Aonad Seirbhíse Ardchaighdeáin.
 

GEARÁIN

Má tá tú míshásta leis an tseirbhís a fhaigheann tú, is féidir leat úsáid a bhaint as Nós Imeachta um Ghearáin Chustaiméirí na Roinne tríd an ábhar a tharchur chuig an Oifigeach Seirbhíse Ardchaighdeáin a dhéanfaidh cigireacht iomlán agus neamhchlaon air. Is féidir gearáin a dhéanamh i bpearsa, i scríbhinn, ar an teileafón nó trí ríomhphost.

Tá cóipeanna den Phlean Gníomhaíochta Seirbhíse Custaiméara is deireanaí, den Chairt do Chustaiméirí agus de bhileog ag míniú an Nós Imeachta um Ghearáin Chustaiméirí ar fad ar fáil ón Aonad Seirbhíse Ardchaighdeáin ag an seoladh thíos, nó ar láithreán Gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.ie.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Aonad Seirbhíse Ardchaighdeáin, Rannóg na gCúrsaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Grattan, Páirc Ghnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise, Co. Laoise. Teil: 057 8694331, Facs 057 8694387 nó ríomhphost: qualityserviceunit@agriculture.gov.ie.
 

RIACHTANAIS AN ACHTA UM MÍCHUMAS 2005

Mar chomhlacht poiblí, tá sé de cheanglas ar an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, faoi réir Alt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas 2005, a chinntiú go bhfuil na seirbhísí agus an fhaisnéis a sholáthraíonn sí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

Éilíonn Alt 26 den Acht ar an Roinn a chinntiú go bhfuil a príomhsheirbhísí poiblí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas sa mhéid go bhfuil seo praiticiúil agus cuí. Má mheasann an Roinn go bhfuil gá leis, ní mór di cúnamh a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas lena seirbhísí a rochtain. Éilíonn Alt 26(2) den Acht ar an eagraíocht Oifigeach Rochtana a cheapadh le soláthar cúnaimh nó treorach do dhaoine faoi mhíchumas lena seirbhísí a rochtain a chur ar fáil, a shocrú nó a chomhordú.

Éilíonn Alt 28 den Acht ar an eagraíocht a chinntiú go ndéantar an fhaisnéis a chuireann sí ar fáil a sholáthar i bhformáid atá inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.
 

OIFIGEACH ROCHTANA

Faoi réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005, tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. Tá an tOifigeach seo freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a shocrú, agus as cúnamh agus treoir a chomhordú, do dhaoine faoi mhíchumas le rochtain a fháil ar sheirbhísí arna gcur ar fáil ag na hoifigí, agus gníomhaíonn an tOifigeach seo mar phointe teagmhála ginearálta le haghaidh daoine faoi mhíchumas a dteastaíonn uathu rochtain a fháil ar a leithéid de sheirbhísí.

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Rochtana:Seoladh: Rannóg na gCúrsaí Corparáideacha, Urlár 6E, Teach Talmhaíochta, Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath 2. Teileafón: 01 - 6072046 nó 6072339; Ríomhphost: access.officer@agriculture.giv.ie.
 

NÓS IMEACHTA LE GEARÁIN A DHÉANAMH FAOIN ACHT UM MÍCHUMAS 2005

Tá Oifigeach Fiosrúchán ceaptha ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le déileáil le gearáin faoin Acht um Míchumas 2005. Is féidir le duine ar bith gearán a dhéanamh mura bhfuil an Roinn comhlíontach le hAlt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas 2005. Is féidir gearán a dhéanamh i scríbhinn le litir, facs nó ríomhtheachtaireacht.

Is é an tOifigeach Fiosrúchán a dhéanfaidh gach gearán a iniúchadh, agus eiseoidh sé tuarascáil maidir lena hiniúchtaí. Leagfar amach cinntí an Oifigigh Fiosrúchán i ngach tuarascáil, agus áireofar dearbhú leis le cur in iúl má tá fiúntas ag an ngearán nó nach bhfuil, agus má tá an locht ar an Roinn maidir le hábhar an ghearáin i gceist. Sa chás go n-aithnítear cliseadh, tabharfar breac-chuntas sa tuarascáil ar na céimeanna a dhéanfar le comhlíonadh amach anseo a chinntiú.

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Fiosrúchán:An tAonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,Teach Grattan, Páirc Ghnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise, Co. Laoise.Teileafón: 057 869 4324; Facs: 057 869 4287; ríomhphost: inquiry.officer@agriculture.gov.ie.
 

PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA NA CAIRTE LE hAGHAIDH FEIRMEOIRÍ

Comhaontaíodh Plean Gníomhaíochta na Cairte le haghaidh Feirmeoirí 2009-2011 tar éis dul i gcomhairle le heagraíochtaí na bhfeirmeoirí. Leagann an Chairt amach spriocanna ar leith atá le baint amach ag ár gcustaiméirí feirmeora agus clúdaíonn sí na seirbhísí seo a leanas:

 • Scéim na hAoníocaíochta;
 • An Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir Faoi Mhíbhuntáiste;
 • Scéim Leasa na mBó Diúil;
 • An Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil Faoin Tuath;
 • An Scéim um Luathscor/An Scéim um Shuiteáil Feirmeoirí Óga;
 • Scéimeanna Infheistíochta ar an bhFeirm;
 • Scéimeanna Préimhe agus Deontais Coillteoireachta;
 • Scéimeanna Sláinte Ainmhithe.

Sa Chairt, leantar lenár ngealltanas chuig an 12 phrionsabal Seirbhíse do Chustaiméirí ar Ardchaighdeán mar atá leagtha amach inár bPlean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí agus inár gCairt do Chustaiméirí. Is é coiste athbhreithnithe faoi chathaoirleach neamhspleách a dhéanfaidh monatóireacht ar an dul chun cinn faoin gCairt. Beidh ionadaithe ó eagraíochtaí na bhfeirmeoirí agus foireann ón Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ar an gcoiste.

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le Plean Gníomhaíochta na Cairte le haghaidh Feirmeoirí a fháil ón Aonad Seirbhíse Ardchaighdeáin, Rannóg na gCúrsaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Grattan, Páirc Ghnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise, Co. Laoise. Teil: 057 8694331 Facs: 057 8694387 nó ríomhphost: qualityserviceunit@agriculture.gov.ie. Tá cóipeanna de Phlean Gníomhaíochta na Cairte le haghaidh Feirmeoirí ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.ie  

RÁITEAS ÍOCAÍOCHTA BLIANTÚIL NA bhFEIRMEOIRÍ

Ar aon dul le gealltanas na Roinne sa Phlean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí chun faisnéis shoiléir agus chruinn a sholáthar, eisítear Ráiteas Íocaíochta Bliantúil chuig gach feirmeoir atá tar éis íocaíochtaí a fháil ón Roinn. Is liosta ilchodach é an ráiteas d'íocaíochtaí uile eisithe ag an Roinn chuig feirmeoir, agus fiacha aisghafa ag an Roinn ó fheirmeoir, in aon bhliain féilire ar leith. Eisíodh an Ráiteas Íocaíochta Bliantúil le haghaidh 2009, ina dtugtar sonraí maidir le gach íocaíocht agus aisghabháil a rinneadh in 2009, in Eanáir 2010.

 

ÍOCAÍOCHTAÍ SOCHAIR DHÍRIGH

Eisíonn an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia gach íocaíocht scéime atá maoinithe ag an AE go díreach d'fheirmeoirí trí Shochar Díreach anois. Leis an modh íocaíochta seo, cuirtear an t-airgead ar aghaidh go leictreonach chuig cuntas bainc nó cuntas comhair creidmheasa ainmnithe an fheirmeora. Ag an am céanna, eisítear duillín íocaíochta sa phost chuig an bhfeirmeoir ina bhfuil dearbhú na híocaíochta agus sonraí an idirbhirt.

Is féidir tuilleadh faisnéise ar an modh íocaíochta seo agus na foirmeacha údaraithe ábhartha a fháil ón Rannóg Sochair Dhírigh, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán (Teil: 049 4368283) nó go díreach ó láithreán Gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.ie

 

AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE

Déantar foráil sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 go bhfuil an ceart ag gach duine rochtain a lorg ar fhaisnéis phearsanta a choinníonn comhlachtaí poiblí fúthu gan aird ar cathain a cruthaíodh na taifid, agus ar thaifid eile a cruthaíodh i ndiaidh 21 Aibreán 1998.

Faoin Acht tá sé de cheart ag gach duine:

 • Rochtain a lorg ar thaifid atá i seilbh na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia;
 • Ceartú a lorg ar fhaisnéis phearsanta maidir leis anL duine féin atá coinnithe ag an Roinn, áit a bhfuil an fhaisnéis sin mícheart, easnamhach nó míthreorach;
 • Cúiseanna a fháil ar chinntí a dhéanann an Roinn áit a mbíonn tionchar díreach ag cinntí dá leithéid ar an duine i gceist.

Nuair atá iarratas um Shaoráil Faisnéise á dhéanamh, tá sé tábhachtach na nithe seo a leanas a thabhairt faoi deara

 • Ní mór an t-iarratas a bheith i scríbhinn agus ní mór a léiriú go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise;
 • Ní mór dóthain sonraí a sholáthar san iarratas chun gur féidir na taifid atá á lorg a aithint. Má tá deacracht agat leis na taifid bheachta atá uait a aithint, tabharfaidh baill foirne cúnamh duit leis an iarratas a ullmhú;
 • Má tá faisnéis phearsanta á lorg agat, ba chóir go mbeadh foirm aitheantais éigin, m.sh cóip de theastas tiomána, pas srl. i dteannta an iarratais;
 • Nuair a bhíonn faisnéis ag teastáil i bhformáid ar leithligh .i. fótachóip, diosc ríomhaire, srl. ba chóir go mbeadh sé seo léirithe san iarratas. Freastalófar ar do rogha chomh fada agus is féidir go réasúnta.

Cuimhnigh go bhféadfadh go mbeadh na taifid atá uait ar fáil go poiblí cheana féin. Má tá, níl aon ghá iarratas foirmiúil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh.

I bhformhór na gcásanna, ní mór don Roinn a chinneadh maidir le hiarratas a thabhairt laistigh de cheithre seachtaine (.i. 20 lá oibre) ón lá a fhaightear é. Áit a mbíonn comhairleoireacht tríú páirtí i gceist, déantar foráil do thrí seachtaine breise.

Níl aon chostas ar fhaisnéis phearsanta a lorg. Le héifeacht ón 7 Iúil 2003, bíonn táillí le híoc roimh ré le haghaidh iarratais ar fhaisnéis neamhphearsanta. Is í an táille chaighdeánach reatha ar an gcéad iarratas ar fhaisnéis neamhphearsanta ná €15. Baineann táille laghdaithe de €10 le hiarrthóirí a bhfuil cárta leighis acu.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó: An tAonad Saorála Faisnéise, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Grattan, Páirc Ghnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise, Co. Laoise. Teil: 057 8694327; Facs: 057 8694387; ríomhphost: foi@agriculture.gov.ie

 

SEIRBHÍSÍ SAOTHARLAINNE

Tá ról ríthábhachtach ag Seirbhísí Saotharlainne na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ag cabhrú leis an Roinn a cuspóirí a bhaint amach. Tugann na seirbhísí seo tacaíocht do chuid mhaith rannóga eile sa Roinn agus, go háirithe, cuireann siad seirbhís ar fáil do thionscal an bhia, do thréidlianna agus don phobal i gcoitinne. Tá éagsúlacht mhór ag baint le bunobair na saotharlann, agus is obair an-tábhachtach atá ann freisin. Is é tástáil rialála a bhfuil a bunús sa reachtaíocht bunobair na Saotharlainne Rialaithe Feola, na Saotharlainne Lotnaidicídí, na Saotharlann Eolaíocht Déiríochta agus na Saotharlainne Tástála Síolta. Tá ról maidir le faireachas diagnóiseach agus taighde agus forbairt ag Seirbhís na Saotharlainne Tréidliachta freisin.

Tá coimpléasc lárnach de shaotharlanna na Seirbhísí Saotharlainne lonnaithe ag Bacastún, Cill Droichid, Co. Chill Dara, agus tá roinnt saotharlanna réigiúnacha lonnaithe ar fud na tíre. Tá coimpléasc Bhacastúin ann ó 2005 i leith, agus is ann atá roinnt saotharlanna éagsúla a bhfuil feidhmeanna difriúla acu in aon fhoirgneamh amháin.

Is iad seo a leanas na saotharlanna i gceist:

 • An Lárshaotharlann Taighde Tréidliachta (CVRL) - ina bhfuil trí rannóg: Baictéareolaíocht, Paiteolaíocht, Víreolaíocht agus aonad iniúchta saotharlainne;
 • An Phríomhshaotharlann Rialaithe Feola (CMCL);
 • An tSaotharlann Eolaíocht Déiríochta (DSL);
 • An Rannóg Rialála agus Rialaithe Lotnaidicídí (PRCD);
 • An tSaotharlann Sláinte Plandaí (PHL);
 • An tSaotharlann Tástála Síolta (STL).

Mar aon le coimpléasc Bhacastúin, tá sé Shaotharlann Réigiúnacha Tréidliachta lonnaithe i mBaile Átha Luain, Corcaigh, Cill Dara, Cill Chainnigh, Luimneach agus Sligeach, agus is é diagnóis agus faireachas galar an phríomhobair atá acu. Tá Saotharlann Brúsalóise i gCorcaigh agus dhá Shaotharlann Eolaíocht Déiríochta i Luimneach agus i gCorcaigh mar chuid den tseirbhís saotharlainne freisin. Déantar tagairt shonrach do na saotharlanna sna codanna ábhartha den leabhrán seo agus in Aguisín 1A agus 1D.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ach dul i dteagmháil le:

Saotharlanna Bhacastúin, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Campas Bhacastúin,Lána Steach Cuimne, Cill Droichid, Co. Chill Dara. Teil: 01 6157100.

 

AN PLEAN FORBARTHA NÁISIÚNTA / AN CLÁR UM FHORBAIRT TUAITHE, 2007-2013

Tá maoiniú faoin bPlean Forbartha Náisiúnta curtha in áirithe le haghaidh forbairt talmhaíochta agus bia faoi ceithre fhochlár ag díriú ar iomaíochas, ar an gcomhshaol, ar thionscal an bhia, agus ar thaighde ar agraibhia. I gcúrsaí iascaireachta, tá cistí leithdháilte le haghaidh taighde mara, cosaint an chósta, forbairt ar earnáil bia mara (próiseáil agus margaíocht bia mara, oiliúint, dobharshaothrú) agus forbairt ar bhonneagar iascaigh an chósta (céanna agus calafoirt). Tá moltaí Phlean Gníomhaíochta Fís don Talmhaíocht 2015 léirithe sna bearta tacaíochta faoin bPlean Forbartha Náisiúnta.

Tá leithdháileadh €5.1bn ag an gClár um Fhorbairt Tuaithe (RDP), agus íocfar €2.5bn de sin as an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe i bhforfheidhmiú Chlár na hÉireann um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013. Pléann an RDP le trí thosaíocht - iomaíochas, an comhshaol agus geilleagar níos leithne na tuaithe.

De réir riachtanais Rialachán (CE) 1698/2005 ón gComhairle, tá struchtúr an chláir bunaithe ar thrí bhunais, a bhfuil sé mar aidhm acu:

 • Iomaíochas na talmhaíochta a fheabhsú;
  • Feirmeoirí Óga a chur ar bun (ar fionraí le haghaidh iarratasóirí nua);
  • Luathscor (ar fionraí le haghaidh iarratasóirí nua);
  • Gabháltais Talmhaíochta a Nuachóiriú;
 • An comhshaol a fheabhsú;
  • Limistéir Mhídheisiúla;
  • Natura;
  • Comhshaol Talmhaíochta (REPS/AEOS);
 • Cáilíocht na beatha a fheabhsú i limistéir tuaithe;
  • Éagsúlú i dtreo gabháltais neamhthalmhaíochta;
  • Cruthú agus forbairt gnó;
  • Gníomhaíochtaí turasóireachta a spreagadh;
  • Seirbhísí Bunúsacha don gheilleagar agus do phobal na tuaithe;
  • Athnuachan agus forbairt sráidbhailte;
  • Caomhnú agus uasghrádú oidhreacht na tuaithe;
  • Oiliúint agus faisnéis;
  • Gnóthú scileanna, beochan agus forfheidhmiú;
  • Scéim Leathanbhanda na Tuaithe (Rural Broadband Reach Scheme).

Is í an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta a dhéanann na bearta chun feabhas a chur ar cháilíocht na beatha i gceantair tuaithe a riar (féach caibidil 14 le haghaidh tuilleadh faisnéise), ach amháin Scéim Leathanbhanda na Tuaithe a fheidhmeoidh an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

 

AN OIFIG ACHOMHAIRC TALMHAÍOCHTA

Is gníomhaireacht í an Oifig Achomhairc Talmhaíochta a sholáthraíonn seirbhís achomhairc d'fheirmeoirí atá míshásta le cinntí na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia maidir lena dteidlíochtaí faoi scéimeanna áirithe. Leagtar amach feidhm an Stiúrthóra agus na nOifigeach Achomhairc san Acht um Achomhairc Talmhaíochta 2001 agus sna Rialacháin um Achomhairc Talmhaíochta 2002.

 

CUID DE GHNÉITHE NA hOIFIGE

 • Tá Oifigigh Achomhairc neamhspleách i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna;
 • Ní mór achomhairc a thaisceadh laistigh de 3 mhí tar éis chinneadh na Roinne. Ní mór gach achomharc a dhéanamh i scríbhinn agus ní mór ráiteas na bhfíoras a bheith iontu agus caismirtí ar a bhfuil sé i gceist ag an achomharcóir brath orthu;
 • Sanntar gach cás d'Oifigeach Achomhairc ar leith a chuireann an fhianaise ar fad san áireamh roimh chinneadh a dhéanamh. Eisítear litir chuimsitheach cinnidh don achomharcóir agus don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia araon;
 • Tá sé de cheart ag achomharcóir éisteacht bhéil a bheith aige/aici, a reáchtálfar i láthair neodrach atá áiseach don achomharcóir. Tionóltar éisteachtaí béil go príobháideach agus bíonn siad chomh neamhfhoirmiúil agus is féidir. Is féidir leis an achomharcóir duine a thabhairt leis/léi mar ionadaí ag an éisteacht bhéil agus bíonn ionadaí ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ag an éisteacht freisin.

Déileálann an Roinn le hachomhairc faoi réimse scéimeanna lena n-áirítear iad seo a leanas

 • Scéim na hAoníocaíochta;
 • An Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir Faoi Mhíbhuntáiste;
 • An Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil Faoin Tuath (REPS);
 • An Scéim um Luathscor;
 • An Fheirmeoireacht Orgánach;
 • Scéimeanna Infheistíochta ar an bhFeirm (lena áirítear Bainistíocht Dramhaíl Feirme, Feabhsúchán i gCaighdeáin Sláinteachais Déiríochta agus Fiontair Mhalartacha);
 • An Clár Feabhsúcháin Feirme (Gortóireacht san áireamh);
 • Cúnamh Suiteála;
 • Gnéithe neamh-luachála de Scéimeanna Díothaithe Eitinne agus Brúsalóise;
 • Scéim Taifeadta Leasa agus Tógála Ainmhithe do Bha Diúil;
 • Scéim Bithfhuinnimh (seachas an tSaileach).

Tá foirm 'Nóta Faisnéise agus Fógra Achomhairc' na hOifige Achomhairc Talmhaíochta ar fáil ó oifigí áitiúla na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, ón Oifig Achomhairc féin, nó ar láithreán Gréasáin na hOifige, www.agriappeals.gov.ie, a chuimsíonn faisnéis eile faoin Oifig.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an Oifig Achomhairc Talmhaíochta, Cúirt Kilminchy, Port Laoise, Co. Laoise. Íosghlao: 1890 671671 nó Teil: 057 8667167; Facs: 057 8667177 r-phost: appeals.office@agriculture.gov.ie láithreán Gréasáin: www.agriappeals.gov.ie