By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

2. ÍOCAÍOCHTAÍ TACAÍOCHTA D'FHEIRMEOIRÍ

SCÉIM NA hAONÍOCAÍOCHTA

Tugadh Scéim na hAoníocaíochta isteach in Éirinn an 1 Eanáir 2005.

INCHÁILITHEACHT

Go ginearálta, baineann Scéim na hAoníocaíochta le feirmeoirí a bhí gníomhach i bhfeirmeoireacht sna blianta tagartha 2000, 2001 agus 2002, ar íocadh Préimheanna Beostoic agus/nó Cúnamh Curaíochta leo i gceann amháin nó níos mó de na blianta sin agus a lean ar aghaidh ag feirmeoireacht in 2005.

Tá an Aoníocaíocht chomhlán bunaithe ar an meánlíon ainmhithe agus/nó an meánlíon heicteár (i gcás Cúnamh Curaíochta) ar a ndearnadh íocaíochtaí sna trí bliana tagartha.

SCÉIM NA hAONÍOCAÍOCHTA 2010

Ba é an 17 Bealtaine 2010 an dáta deiridh d'iarratais faoi Scéim na hAoníocaíochta 2010.

PRÉIMH NA mBARR PRÓITÉINE

Déanfar íocaíocht préimhe fhorlíontach de €55.57 in aghaidh an heicteáir le hiarratasóirí a fhógraíonn próitéiní ar a bhFoirm Iarratais Aoníocaíochta.

IARRATAS AR SCÉIM NA hAONÍOCAÍOCHTA

Tá iarratas ar Scéim na hAoníocaíochta riachtanach ó fheirmeoirí atá ag cur iarratas isteach ar aon cheann de na scéimeanna seo a leanas in 2010:

 • An Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir Faoi Mhíbhuntáiste;
 • Scéim na hAoníocaíochta;
 • Scéim na gCaorach Féaraigh;
 • Scéim Bheatha Bhoirne - Feirmeoireacht chaomhnaithe i mBoirinn;
 • Clár Éifeachtúlachta Déiríochta;
 • Scéim Bhunaithe Bithfhuinnimh;
 • Scéim na mBarr Próitéine;
 • An Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil Faoin Tuath (REPS);
 • An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta (AEOS);
 • An Scéim Feirmeoireachta Orgánaí;
 • Scéim Natura 2000;
 • An Scéim um Chúnamh Infheistíochta le Caighdeáin an tSláinteachais Déiríochta a Fheabhsú;
 • An Scéim um Chúnamh Infheistíochta i bhFiontair Mhalartacha;
 • Scéim an Fhodair Thriomaithe;
 • Scéim Taifeadta Leasa agus Tógála Ainmhithe do Bha Diúil.

AN CÚLCHISTE NÁISIÚNTA

Sna Rialacháin ón AE ag rialú na scéime aoníocaíochta, foráiltear go bhféadann na Ballstáit teidlíochtaí ón gCúlchiste Náisiúnta a leithdháileadh faoi chúinsí áirithe. Déantar an Cúlchiste a athshlánú gach bliain le luach na dteidlíochtaí nár úsáideadh. Tá dhá chatagóir i gCúlchiste Náisiúnta 2010. Rinneadh an cinneadh seo tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Comhairleach um Aoníocaíochtaí ar a bhfuil ionadaithe ó eagraíochtaí na bhfeirmeoirí, Teagasc, agus oifigigh ón Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Catagóir A - Feirmeoirí a Thagann in Oidhreacht Talún
Is éard atá i gceist le feirmeoir faoi Chatagóir A ná feirmeoir a thagann in oidhreacht gabháltais a bhí ar léas le tríú páirtí i rith na tréimhse tagartha 2000-2002, nó a fhaigheann a leithéid de ghabháltas saor in aisce trí ghníomhas aistrithe ó fheirmeoir a bhí páirteach sa Scéim um Luathscor agus a d'imigh ar scor nó a fuair bás roimh an 16 Bealtaine 2005. Ní mór critéir a bhaineann le hioncam a chomhlíonadh freisin.

Catagóir B - Daoine atá ag dul le Feirmeoireacht den chéad uair
Is éard atá i gceist le feirmeoir faoi Chatagóir B ná feirmeoir a thosaigh ag feirmeoireacht tar éis an 15 Bealtaine 2008, nach ndearna gníomhaíocht talmhaíochta ar bith ar a p(h)riacal féin ar feadh tréimhse cúig bliana roimh an dáta tosaithe sin, agus a chomhlíonann critéir áirithe a bhaineann le hioncam agus le hoideachas. Ina theannta sin, ní féidir le hiarrthóir a bheith incháilithe ach aon uair amháin faoi chatagóir an Chúlchiste Náisiúnta de dhaoine atá ag dul le feirmeoireacht den chéad uair .i. ní féidir le hiarratasóir a bhí incháilithe faoin gcatagóir seo i gCúlchiste Náisiúnta 2008 nó 2009 a bheith incháilithe arís in 2010.

Sna Rialacháin ón AE ag rialú an Chúlchiste Náisiúnta, foráiltear go gcaithfear na teidlíochtaí a leithdháileadh de réir critéir oibiachtúla agus ar bhealach a chinntíonn caitheamh cothrom idir fheirmeoirí agus le fiaradh margaidh agus iomaíochta a sheachaint. Is é meánluach na dteidlíochtaí sa Toghroinn Ceantair (TRC) a bhaineann le tréaduimhir an iarratasóra a bheidh mar luach na dteidlíochtaí a leithdháilfear ar iarratasóirí rathúla. Léireoidh an leithdháileadh iomlán líon iomlán na heicteár incháilithe a dearbhaíodh arna n-iolrú faoi mheánluach na dteidlíochtaí sa TRC nó €5000, pé ceann atá níos ísle. Áit a gcuirtear an teorainn €5000 i bhfeidhm, déanfar é a roinnt ar mheánluach na dteidlíochtaí sa TRC agus a leithdháileadh ar líon na heicteár incháilithe a bheidh mar thoradh. Ar bhealach eile, ní dhéanfar é a scaipeadh thar na heicteáir incháilithe ar fad a dhearbhaigh an t-iarratasóir, ach tabharfar líon níos lú teidlíochtaí don iarratasóir ar luach níos airde in aghaidh na teidlíochta. Ní féidir le hiarratasóir ach tairbhe a bhaint as Catagóir A nó Catagóir B, pé ceann is mó a bhfuil tairbhe airgeadais ann.

Nuair a bhíonn líon na leithdháiltí d'iarratasóirí incháilithe níos mó ná an tsuim atá ar fáil i gCúlchiste Náisiúnta 2010, ní mór laghdú líneach cuí a chur i bhfeidhm ar gach leithdháileadh.

Tá foirmeacha iarratais do Chúlchiste Náisiúnta 2010 ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie, ó oifigí na Roinne agus ó oifigí Theagasc. Ba é an 17 Bealtaine 2010 an dáta deiridh le haghaidh iarratais chomhlánaithe. Fógrófar sonraí Chúlchiste Náisiúnta 2011 in am is i dtráth agus beidh na sonraí ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie agus ó Oifigí Áitiúla na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (féach Aguisín 1B le haghaidh shonraí na n-oifigí áitiúla) agus ó oifigí Theagasc.

TRÁDÁIL/AISTRIÚ TEIDLÍOCHTAÍ AONÍOCAÍOCHTA

Is féidir teidlíochtaí Aoníocaíochta a dhíol le talamh nó gan talamh, ach ní féidir iad a ligean ar léas gan líon coibhéiseach heicteár de thalamh incháilithe. Ní mór iarratas chun teidlíochtaí a aistriú a chomhlánú áit a bhfuil díolachán/bronntanas/léas teidlíochtaí i gceist, áit a bhfuil gabháltas á aistriú le bronntanas nó le hoidhreacht nó áit a ndéantar sonraí clárúcháin an ghabháltais a aistriú mar thoradh ar cheann de na nithe seo a leanas:

 • Dhá ghabháltas agus theidlíocht nó níos mó a chumasc;
 • Gabháltas agus teidlíochtaí a roinnt;
 • Eintiteas dlíthiúil a athrú;
 • Comhpháirtíocht a bhunú nó a roinnt srl;
 • Duine a chur nó a bhaint ar thréaduimhir (Aistriú Riaracháin).

Ní mór d'fheirmeoirí a athraíonn sonraí clárúcháin a ngabháltais sonraí clárúcháin a dteidlíochtaí a nuashonrú sula gcuirfidh siad isteach a bhFoirm Iarratais Aoníocaíochta chun Aoníocaíocht a fháil.

Ba é an 17 Bealtaine 2010 an dáta deiridh le haghaidh foirmeacha iarratais chomhlánaithe le teidlíochtaí aoníocaíochta a aistriú a fháil. Tá foirmeacha iarratais do Scéim 2011 ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia www.agriculture.gov.ie agus is é an 16 Bealtaine 2011 an dáta deiridh le hiarratais chomhlánaithe a fháil.

AN tAONAD FIOSRÚCHÁN OIDHREACHTA

Cuireann an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia cúnamh ar fáil d'ionadaithe feirmeoirí nach maireann le híocaíochtaí nár íocadh go dtí sin a íoc le heastát an duine nach maireann agus, nuair is infheidhme, aistriú na dteidlíochtaí Aoníocaíochta a shocrú. Bíonn an tAonad Fiosrúchán Oidhreachta ag feidhmiú laistigh den Rannóg Aoníocaíochta sa Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i bPort Laoise.

Cabhróidh an tAonad Fiosrúchán Oidhreachta le hionadaithe dlíthiúla an duine nach maireann na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Na scéimeanna sin ina raibh an duine nach maireann páirteach a shainaithint, agus a dhearbhú an bhfuil íocaíocht ar bith nár íocadh go dtí sin dlite d'eastát an duine sin;
 • Cabhrú leis na hionadaithe dlíthiúla teagmháil a dhéanamh le rannóga éagsúla na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia;
 • Comhairle a thabhairt i dtaobh na ndoiciméad dlíthiúil atá riachtanach;
 • Socruithe a dhéanamh le híocaíochtaí nár íocadh go dtí sin a eisiúint d'eastát an duine nach maireann, agus le teidlíochtaí Aoníocaíochta a aistriú (más ann dóibh).

Gníomhóidh an tAonad mar stór aonair don doiciméadúchán dlíthiúil a chuireann ionadaithe an duine nach maireann faoi bhráid na Roinne. Dá bhrí sin, ní gá dóibh cóipeanna a sheoladh chuig rannóga éagsúla na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Tá bileog faisnéise a thugann breac-chuntas ar fheidhmeanna an Aonaid Fiosrúchán Oidhreachta ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie agus ó Oifigí Áitiúla na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (féach Aguisín 1B).

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Aonad Fiosrúchán Oidhreachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Foirgneamh Eircom, Bóthar Chnoc Maí, Port Laoise, Co. Laoise. Teil 1890 200 560 ríomhphost: inheritance@agriculture.gov.ie

COMHDHLÚTHÚ TEIDLÍOCHTAÍ

D'fhonn úsáid iomlán a bhaint as a dteidlíochtaí, is féidir le feirmeoirí a dhearbhaíonn líon heicteár chun cuspóirí Scéim na Aoníocaíochta atá níos lú ná líon na dteidlíochtaí atá leithdháilte dóibh iarratas a dhéanamh na teidlíochtaí sin a chomhdhlúthú faoi chúinsí áirithe. D'fhéadfadh feirmeoirí a shásaíonn na coinníollacha seo a leanas a bheith incháilithe lena dteidlíochtaí a chomhdhlúthú:

 • Ní mór go mbeadh líon na heicteár dearbhaithe ar fhoirm iarratais Scéim na hAoníocaíochta níos lú ná líon na dteidlíochtaí atá leithdháilte don iarratasóir;
 • Ní mór go mbeadh líon na heicteár dearbhaithe ag an iarratasóir ar fhoirm iarratais Scéim na hAoníocaíochta cothrom le 50% ar a laghad de líon na dteidlíochtaí a bhí leithdháilte don iarratasóir i dtosach;
 • Ní mór gur tháinig an laghdú i líon na heicteár dearbhaithe ar an bhfoirm iarratais chun cinn de bharr ceann amháin nó níos mó de na cúinsí seo a leanas: Léas agus/nó comhaontú cíosa a d'imigh as feidhm; Talamh faighte ag údarás áitiúil de bharr Ordú Ceannaigh Éigeantaigh.

Is féidir le feirmeoirí cur isteach ar Chomhdhlúthú i níos mó ná aon bhliain amháin ar an gcoinníoll go gcomhlíontar gach ceann de na coinníollacha.

MODHNÚ

Is éard is modhnú ann ná próiseas trína laghdaítear Aoníocaíocht gach feirmeora de réir céatadán socraithe (tá an chéad €5,000 díolmhaithe, 8% idir €5,001 agus €300,000, agus 12% os cionn €300,000). Is féidir suas le 80% de chistí a ghintear trí mhodhnú a choinneáil in Éirinn le caitheamh ar bhearta Forbartha Tuaithe áirithe. Is iad na príomhbhearta Forbartha Tuaithe arna riar ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoi láthair ná an Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir Faoi Mhíbhuntáiste, an Scéim um Luathscor ó Fheirmeoireacht, agus an Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil Faoin Tuath (REPS).

TRASCHOMHLÍONADH

Baineann dhá eilimint ríthábhachtacha le traschomhlíonadh:

 • Riachtanas d'fheirmeoirí cloí le roinnt riachtanais bhainistíochta reachtúla (SMRanna) atá leagtha síos i reachtaíocht an AE ar an gcomhshaol, ar shábháilteacht bhia, ar shláinte ainmhithe, ar leas, agus ar shláinte plandaí; agus
 • Riachtanas chun an fheirm a choinneáil i ndea-riocht talmhaíochta agus comhshaoil (GAEC). Beidh sé de dhualgas ar an mBallstát chomh maith a chinntiú nach bhfuil aon laghdú suntasach i méid na talún féaraigh bhuan trí thagairt don achar iomlán talún féaraigh bhuain in 2003.

Rinneadh na riachtanais maidir le traschomhlíonadh a thabhairt isteach thar thréimhse trí bliana. Tugadh isteach ocht SMR maidir le traschomhlíonadh in 2005 mar aon leis na riachtanais maidir le Dea-Riocht Talmhaíochta agus Comhshaoil d'Éirinn. Tugadh isteach 7 SMR sa bhreis le feidhm ón 1 Eanáir 2006, agus tugadh isteach na trí SMR dheiridh le feidhm ón 1 Eanáir 2007. Ón 1 Eanáir leathnaíodh Traschomhlíonadh chuig roinnt réimsí scéime eile lena n-áirítear an Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir faoi Mhíbhuntáiste agus REPS.

D'fhoilsigh an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia leabhrán faisnéise dar teideal "The Single Payment Scheme - Guide to Cross Compliance" a eisíodh chuig gach táirgeoir in Aibreán 2005. Leagtar amach sa leabhrán seo na Caighdeáin agus Riachtanais a raibh ar na feirmeoirí iad a chomhlíonadh maidir leis an gcéad ocht SMR ón 1 Eanáir 2005. Leagtar amach freisin na sonraí faoin gcaoi ar chóir d'fheirmeoirí cloí leis an Dea-Riocht Talmhaíochta agus Comhshaoil.

Eisíodh leabhrán faisnéise breise dar teideal "The Single Payment Scheme - Guide to Cross Compliance Requirements to be Implemented in 2006 and 2007" i Lúnasa 2007. Leagadh amach sa leabhrán seo tréithe tábhachtacha na SMRanna le haghaidh Traschomhlíonadh le cur i bhfeidhm an 1 Eanáir 2006 agus an 1 Eanáir 2007.

I Lúnasa 2007 eisíodh bileog chuig na feirmeoirí ar fad inar cuireadh síos ar cad ba chóir dóibh a bheith ag súil leis dá mba rud é go roghnófar iad i gcomhair cigireachta faoi Scéim na hAoníocaíochta/an Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir faoi Mhíbhuntáiste.

Is féidir cóipeanna de na trí fhoilseachán seo a fháil ar láithreán Gréasáin na Roinne faoin gceannteideal "Traschomhlíonadh". Is féidir fiosruithe maidir le Traschomhlíonadh a sheoladh freisin chuig an seoladh ríomhphoist saincheaptha cross.compliance@agriculture.gov.ie

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le Scéim na hAoníocaíochta a fháil ó Aonad na hAoníocaíochta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Oifigí an Rialtais, Seanbhóthar Mhainistir Laoise, Port Laoise, Co. Laoise. Íosghlao: 1890 200 566

MAOLÚ UM NÍOTRÁITÍ

Faoi na Rialacháin um Níotráití (I.R. Uimh. 101 de 2009), ní féidir le feirmeoirí níos mó ná 170 kg de nítrigin ó aoileach beostoic a leathadh in aghaidh an heicteáir in aghaidh na bliana. Is féidir le feirmeoirí féaraigh áfach, a bhfuil beostoc féaraigh acu, iarratas bliantúil a dhéanamh ar mhaolú chun suas le 250kg in aghaidh an heicteáir a leathadh i mbliain féilire, ag brath ar choinníollacha áirithe. Beidh ar fheirmeoirí a dhéanann é seo Plean Leasacháin a bheith acu ar a ngabháltas roimh an 1 Márta gach bliain agus beidh orthu Cuntais Leasacháin a choinneáil agus a chur faoi bhráid na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoin 1 Márta gach bliain.  

Ní mór iarratas ar mhaolú agus plean maolaithe bailí a chur faoi bhráid na Roinne faoin 31 Márta 2010 agus gach bliain ina dhiaidh sin.

Meabhraítear d'fheirmeoirí go bhfuil comhlíonadh leis an Rialachán um Níotráití ar cheann de na Riachtanais Bhainistíochta Reachtúla faoi Scéim na hAoníocaíochta, agus go bhfuil duine ar bith atá ag leathadh os cionn na teorann de 170kg/heicteár nach bhfuil iarratas ar mhaolú curtha isteach aige don bhliain atá i gceist ag cur a Aoníocaíocht i mbaol.

Le tuilleadh faisnéise a fháil ar an Maolú um Níotráití, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Rannóg Comhshaoil, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman. Teil: 053 9163444. Ríomhphost:  nitrates@agriculture.gov.ie .

SCÉIM NA LIMISTÉAR FAOI MHÍBHUNTÁISTE BUNAITHE AR LIMISTÉIR

Tá íocaíocht bunaithe ar limistéir foráiste incháilithe atá ainmnithe mar Ísealchríoch le Baic Mhóra, Ísealchríoch faoi Bhac Measartha agus Ceantar Cósta le Baic ar leith nó Cineál Féarach Sléibhe. Caithfear na tailte a úsáid le haghaidh féarach eallaigh, caorach, capaill, gabhair nó fia.

Ní mór iarratas ar an Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir Faoi Mhíbhuntáiste a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Aoníocaíochta.

Tá an Scéim seo cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach.

INCHÁILITHEACHT

Le bheith incháilithe, ní mór go mbeidh na nithe seo a leanas i gceist le hiarratasóir:

 • Ní mór gur duine atá ann atá 18 mbliana d'aois nó níos sine;
 • Ní mór go bhfuil tréaduimhir bhailí arna heisiúint ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia aige/aici;
 • Ní mór 3 heicteár de thalamh foráiste a áitiú agus feirmeoireacht a dhéanamh ar an talamh sin as do cheart féin. Ní mór go mbeadh an talamh seo lonnaithe i limistéar atá ainmnithe ina Limistéir faoi Mhíbhuntáiste ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus go mbeadh sé aicmithe mar Ísealchríoch faoi Bhac Measartha nó mar Ceantar Cósta le Baic ar leith nó mar Ísealchríoch le Baic Mhóra nó mar Chineál Féarach Sléibhe;
 • Ní mór gealltanas a thabhairt feirmeoireacht a dhéanamh ar an talamh atá i gceist san iarratas agus an talamh sin a bhainistiú in 2010 ar feadh na bliana iomláine;
 • Ní mór gealltanas a thabhairt fanacht san fheirmeoireacht i Limistéir faoi Mhíbhuntáiste ar feadh 5 bliana ó dháta na chéad íocaíochta d'íocaíocht faoi Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste;
 • Ní mór cloí le Traschomhlíonadh mar atá leagtha amach i reachtaíocht an AE (Treoracha agus Rialacháin) maidir leis an gcomhshaol, sábháilteacht bhia, sláinte agus leas ainmhithe, agus sláinte plandaí, agus ní mór an fheirm a chothabháil i ndea-riocht talmhaíochta agus comhshaoil (GAEC);
 • Ní mór gabháltas le híosleibhéal stoic de 0.15 aonad beostoic in aghaidh an heicteáir foráiste don limistéar ar fad a dearbhaíodh a bheith aige/aici;
 • Maidir le coimíneacht sléibhe ar bith a bhfuil feirmeoireacht á déanamh agat uirthi, ní mór dó/di a bheith ina rannpháirtí faoi REPS nó Scéim Náisiúnta ar bith a d'fhéadfadh a bheith i bhfeidhm nó ní mór cloí le Creatphlean na gCoimíneachtaí ábhartha;
 • Ní mór comhoibriú le foireann na Roinne, nó a Gníomhairí, maidir le cigireacht nó le hiarraidh ar dhoiciméadúchán ar bith;
 • Ní dhéanfar íocaíocht ar bith i bhfabhar tairbhithe a cruthaíodh ina leith go ndearna siad na coinníollacha riachtanacha chun a leithéid d'íocaíochtaí a fháil a chruthú go saorga, agus é mar aidhm acu buntáiste a fháil contrártha le cuspóirí na scéime tacaíochta sin.

AONAID BEOSTOIC (AB)

 • Buaibhigh os cionn 2 bhliain d'aois = 1 Aonad Beostoic an ceann;
 • Buaibhigh 2 bhliain d'aois agus faoina bhun = 0.6 Aonad Beostoic an ceann;
 • Eachaithe 6 mhí d'aois agus faoina bhun, cláraithe in ainm an iarratasóra = 0.6 Aonad Beostoic an ceann;
 • Eachaithe os cionn 6 mhí d'aois, cláraithe in ainm an iarratasóra = 1.0 Aonad Beostoic an ceann;
 • Fianna Fireanna nó Baineanna = 0.3 Aonad Beostoic an ceann;
 • Caoirigh Fhireanna nó Bhaineanna = 0.15 Aonad Beostoic an ceann;
 • Gabhair Fhireanna nó Bhaineanna = 0.15 Aonad Beostoic an ceann.

Caithfidh an beostoc riachtanach chun an dlús stoic íosta a bhunú a bheith faoi úinéireacht, i seilbh agus á choinneáil ag an iarratasóir ar a g(h)abháltas ar feadh tréimhse leanúnach de 3 mhí.

CÚNAMH AR FÁIL

Forálann an scéim d'íocaíochtaí mar seo a leanas:

 • Talamh de chineál sléibhe
  Ráta Caighdeánach de €109.71 ar an gcéad 10 heicteár nó cuid de agus €95.99 in aghaidh an heicteáir ar heicteáir eile faoi réir bhuaic íocaíochta fhoriomlán de 34 heicteár;
 • Ísealchríoch le Baic Mhóra
  Ráta Caighdeánach de €95.99 in aghaidh an heicteáir ar suas le 34 heicteár;
 • Ísealchríoch faoi Bhac Measartha agus Ceantair le Baic ar leith (Limistéir Chósta)
  Ráta Caighdeánach de €82.27 in aghaidh an heicteáir ar suas le 34 heicteár;

Áit a bhfuil meascán de na tailte thuas ag feirmeoir, íocfar íocaíocht na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste leis/léi laistigh den bhuaic íocaíochta fhoriomlán de 34 heicteár ar Chineál Féarach Sléibhe i dtosach, Ísealchríoch le Baic Mhóra sa dara háit, agus ar deireadh Ísealchríoch faoi Bhac Measartha agus Ceantair le Baic ar leith (Limistéir Chósta).

Caithfear leis an ngabháltas iomlán mar ghabháltas amháin chun críche íocaíochta faoi Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 2010.

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir leis an Scéim Liúntais Cúitimh do Limistéir faoi Mhíbhuntáiste a fháil ó Aonad na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Seanbhóthar Mhainistir Laoise, Port Laoise, Co. Laoise. Íosghlao: 1890 200 114

Línte Cabhracha le haghaidh Ceisteanna Bunaithe ar Limistéir agus Ceisteanna Gaolmhara Eile a eascraíonn as Iarratas Aoníocaíochta:

Íosghlao 1890 252 242: An Longfort agus Cill Mhantáin.
Íosghlao 1890 252 243: Ceatharlach, Cill Chainnigh, Lú, Muineachán agus Sligeach.
Íosghlao 1890 252 244: Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Uíbh Fhailí agus Loch Garman.
Íosghlao 1890 252 235: An Clár, Cill Dara, Luimneach agus Ros Comáin.
Íosghlao 1890 252 236: Corcaigh, Port Láirge agus An Iarmhí.
Íosghlao 1890 200 502: Gaillimh, Ciarraí, Maigh Eo agus an Mhí.
Íosghlao 1890 252 598: An Cabhán, Liatroim, Lú agus Tiobraid Árann, Préimh Dhéiríochta agus Cúiteamh Biatas Siúcra.