By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

3. BEARTA TACAÍOCHTA MARGAIDH

AISÍOCAÍOCHTAÍ ONNMHAIRÍOCHTA

Is fóirdheontais iad aisíocaíochtaí onnmhairíochta, agus d'fhéadfaí iad a íoc maidir le mairteoil, eallaigh bheo, bainne agus táirgí bainne, siúcra, arbhar, muiceoil, éanlaith chlóis agus táirgí uibhe agus táirgí próiseáilte áirithe atá á n-onnmhairiú lasmuigh den AE. Tá méid an fhóirdheontais, ar féidir leis athrú ag brath ar cheann scríbe an táirge, deartha chun an difríocht idir margadhphraghas an AE agus na margadhphraghsanna domhanda níos ísle a chlúdach agus chun na praghsanna arda ionchuir nó amhábhair atá le fáil san Aontas Eorpach a thógáil san áireamh. Cumasaíonn an scéim d'onnmhaireoirí an AE dul in iomaíocht níos fearr ar mhargaí domhanda.

  • Tá ar onnmhaireoir ceadúnas onnmhairíochta a bheith aige/aici chun na táirgí seo a onnmhairiú agus chun iarratas a chur isteach ar aisíocaíochtaí onnmhairíochta;
  • Tá coinníollacha éagsúla a bhaineann le ceadúnú agus aisíocaíochtaí lena n-áirítear méideanna, teorainneacha ama, urrúis, srl. a gcaithfidh an onnmhaireoir iad a chomhlíonadh;
  • Tá rialacháin AE chothrománacha agus earnála a rialaíonn ceadúnú agus an scéim aisíocaíochta onnmhairíochta;
  • Cuimsíonn iarratais ar aisíocaíochtaí dearbhuithe onnmhairíochta, a chuirtear ar dtús chuig an údarás custaim (.i. na Coimisinéirí Ioncaim). Ansin déantar na dearbhuithe onnmhairíochta seo (a thugtar SADanna orthu) a dheimhniú agus a aistriú chuig an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia;
  • Ní mór dearbhuithe íocaíochta le haghaidh aisíocaíochtaí onnmhairíochta a chur isteach ar líne trí Sheirbhís Ioncaim ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid;
  • Bunaíonn coistí bainistíochta atá faoi chathaoirleacht agus á fheidhmiú ag an gCoimisiún Eorpach rátaí aisíocaíochta ó am go ham; is féidir le rátaí athrú ag am ar bith.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg Aisíocaíochtaí Onnmhairíochta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Teil: 053 9163400.

CÚNAMH DO STÓRÁIL PHRÍOBHÁIDEACH

Tá na Scéimeanna Cabhrach um Stóráil Phríobháideach d'im, cáis, muiceoil, caoireoil agus mairteoil mar bhearta tacaíochta margaidh arna dtabhairt isteach ag Coimisiún an AE nuair a thagann neamhchothroime shéasúrach chun cinn idir sholáthar agus éileamh sna margaí ime, uachtair agus cáise nó i gcás muiceola, caoireola agus mairteola nuair a thiteann an praghas faoi bhun leibhéal tagarmhairc in aon cheann de Bhallstáit an AE.

Is í aidhm na Scéimeanna ná cabhrú le táirgeoirí chun na táirgí seo a stóráil ar feadh tréimhse stórála ordaithe. Ag deireadh na tréimhse stórála faigheann an stórálaí cúnamh ag ráta a socraíodh roimh ré.

Is rogha eile iad ar idirghabháil phoiblí sa mhéid is go bhfanann na táirgí mar dhílseánacht na stórálaithe le díol ag a ndiscréid neamhshrianta ag deireadh na tréimhse stórála.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg Cúnaimh um Stóráil Phríobháideach, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Teil: 053 9163437

IDIRGHABHÁIL ARBHAR

Tá an córas idirghabhála arbhar, atá mar scéim tacaíochta margaidh, oscailte idir 1 Samhain agus 31 Bealtaine na bliana dar gcionn, faoi réir íosmhéid a bheith á tairiscint agus an grán ag comhlíonadh na sonraíochtaí cáilíochta atá leagtha amach. Déantar an praghas idirghabhála a íoctar leis an táirgeoir a mhéadú le breiseanna míosúla. Is é an praghas a íoctar as grán de cháilíocht chaighdeánach faoi láthair ná €101.731 in aghaidh an tona. Braitheann an praghas a íoctar ar mhí an mhalartaithe. Déantar bónais nó asbhaintí ag brath ar cháilíocht an ghráin.

IDIRGHABHÁIL MAIDIR LE hIM AGUS PÚDAR BAINNE BHEARRTHA (SMP)

Tá an córas idirghabhála deartha chun tacú le praghsanna do tháirgí bunúsacha trí fharasbairr ime agus SMP a ruaigeadh ón margadh. Ó Mhárta go Lúnasa, déantar ceannach idirghabhála d'im a thruicear i mBallstát an AE nuair a thiteann an margadhphraghas faoi bhun 92% den phraghas idirghabhála ime ar feadh dhá sheachtain i ndiaidh a chéile. Ní cheannaítear im ach amháin nuair a bhíonn an áis ar oscailt ag 90% den phraghas idirghabhála. Cuirfear deireadh leis an gceannach isteach chomh luath agus a bheidh níos mó ná 30,000 tona á thairiscint ar fud an Chomhphobail. Ina leithéid seo de chásanna, d'fhéadfaí córas tairisceana a úsáid don cheannach isteach. Cuirtear ceannach idirghabhála d'im ar fionraí nuair atá an margadhphraghas tuairiscithe d'im cothrom le, nó níos airde ná, 92% den phraghas idirghabhála ar feadh dhá sheachtain leantacha. Feidhmíonn ceannach isteach idirghabhála do SMP ó Mhárta go Lúnasa gach bliain. D'fhéadfaí méideanna suas le teorainn de 109,000 tonna in aghaidh na bliana a cheannach ar an bpraghas idirghabhála - ina dhiaidh sin d'fhéadfadh córas tairisceana a bheith i bhfeidhm.

Is féidir tuilleadh faisnéise ar na Scéimeanna Idirghabhála a fháil ó Infheistíocht ar an bhFeirm, An Rannóg Fóirdheontais agus Stórála, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Teil: 053 9165563

BEARTA TACAÍOCHTA EILE DON MHARGADH BAINNE ÓN AE

CÁISÉIN AGUS CÁISÉINEÁIT

Féadann an Coimisiún a shocrú de réir Rialachán 1234/2007 go gcuirfear cúnamh ar fáil do bhainne bearrtha a tháirgtear sa Chomhphobal agus a dhéantar é a phróiseáil ina cháiséin agus cháiséináití. Tá ráta an chúnaimh socraithe ag nialas faoi láthair.

SCÉIMEANNA CHUN PÚDAR BAINNE BHEARRTHA (SMP) A DHIÚSCAIRT

Féadann an Coimisiún a shocrú de réir Rialachán 1234/2007 go gcuirfear cúnamh ar fáil le SMP a ionchorprú nó a dhínádúrú i mbia ainmhithe. Tá ráta an chúnaimh socraithe ag nialas faoi láthair.

SCÉIM BHAINNE DO SCOILEANNA

Déanann Rialachán 657/2008 ón AE, arna leasú ag Rialachán 966/2009 ón AE, foráil do chúnamh ar dhíolachán bainne agus táirgí bainne a chuirtear ar fáil do dhaltaí scoile. Ceadaítear .25 lítir bainne do gach páiste in aghaidh an lae scoile. Tá an scéim seo cómhaoinithe ag an AE agus an Státchiste.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Rannóg na bhFóirdheontas Bainne, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Teil: 053 9163405