By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

5. FORAOISEACHT

DEONTAIS COILLTEOIREACHTA AGUS RÁTAÍ PRÉIMHE

Tá na Scéimeanna um Dheontais agus Préimheanna Coillteoireachta ceaptha le 100% den chostas a bhaineann le foraoisí nua a bhunú a chlúdach, agus deontais suas go €7,154.00 in aghaidh an heicteáir ar fáil chun na críche sin agus préimheanna bliantúla de suas le €527.94 in aghaidh an heicteáir ar feadh suas le 20 bliain. Tá caiteachas ar na scéimeanna sin maoinithe go hiomlán go náisiúnta. Táirgeann an Scéim um Chosaint an Chomhshaoil Foraoise (FEPS) préimh bhliantúil fhorlíontach de suas le €200.00 in aghaidh an heicteáir atá iníoctha ar feadh suas le 5 bliana i dteannta leis an bPréimh Choillteoireachta. Bíonn an íocaíocht FEPS ag brath ar an bhfeirmeoir ag fanacht i REPS.

Rátaí Deontais Seasta (a bhaineann le láithreáin le dáta críochnaithe ar an 01.01.08 nó ina dhiaidh sin acu)

 Catagóir Deontais/Préimhe (GPC)  Ráta seasta don chéad Deontas Tráthchoda - €/ha  Ráta seasta don dara Deontas Tráthchoda - €/ha  Deontas Iomlán ar Ráta Seasta €/ha  Leithdháileadh Uasta ar Fhálú€/ha
 GPC 1 - Neamhfhálaithe  2,190.65  873.35  3,064  350
GPC 2 - Sprús Sitceach/Péine Contórtach  2,190.65  873.35  3,064  350
GPC 3 - 20% Meascán Éagsúil  2,349.60  873.40  3,223  350
GPC 4 - Éagsúil  2,634.52  942.48  3,577  350
GPC 5 - Leathanduilleach (seachas dair & feá)  3,549.67  1199.90  4,749.57  450
 GPC 6 - Dair  4,809.25  1,660.82  6,470.07  450
 GPC 7 - Feá  5,288.87  1,865.13  7,154  450

Is iad na rátaí a taispeántar thuas na huasmhéideanna atá iníoctha. Clúdaíonn an deontas costas an phlandaithe suas go dtí céim an bhunaithe agus íoctar é ina dhá pháirt, 75% tar éis plandaithe agus íoctar na dara deontais suiteála de 25% 4 bliana ina dhiaidh sin faoi réir bunú sásúil.
 

Uasrátaí Préimhe (le feidhm ón 01.01.09)

 Catagóir Deontais/Préimhe (GPC) Préimh Choillteoireachta (€/ha)    
   Ráta feirmeora <6ha  Ráta feirmeora >=6ha  Ráta feirmeora >=12ha  Ráta neamhfheirmeoraIn aghaidh an ha
 GPC 1 - Neamhfhálaithe/Gach Speiceas  221.66  221.66  221.66  181.35
 GPC 2 - Fálaithe/Sprús Sitceach/Péine Contórtach  355.99  369.43  382.85  181.35
 GPC 3 - Fálaithe/20% Meascán Éagsúil  413.76  427.20  440.62  181.35
 GPC 4 - Fálaithe/Éagsúil  440.62  454.06  467.48  181.35
 GPC 5 - Fálaithe/Leathanduilleach (seachas Dair agus Feá)  467.50  480.94  494.36  194.79
 GPC 6 - Fálaithe/Dair  501.08  514.52  527.94  194.79
 GPC 7 - Fálaithe/Feá  501.08  514.52  527.94  194.79

Préimh FEPS - ÍOCAÍOCHT BHLIANTÚIL BHREISE BLIAIN 1-5
   Préimh FEPS (€/ha coilltithe)
 Achar Iomlán Feirme
(lena n-áirítear achar le
plandú)

  <=30 ha
plandaithe >=5
agus< 8

<=30 ha
plandaithe >=8
>30 ha
 GPCanna 1, 3 - 7  150 200 200

Is féidir sonraí iomlána na ndeontas a fháil ón tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Teil: 053 9160200, Íosghlao: 1890 200 223, Facs: 053 9143834

 

AN COMHSHAOL

Tá sé mar choinníoll de chúnamh deontais, faoi Chlár 2007-2013, go mbeadh forbairt comhoiriúnach le cosaint an chomhshaoil. I measc na gcúrsaí comhshaoil ag am an iarratais, áirítear caighdeán an uisce, gnáthóga ainmnithe, seandálaíocht, tírdhreach agus méid an limistéir. Déantar comhairliú le gníomhaireachtaí poiblí agus leis an bpobal ginearálta maidir le hiarratais ar dheontais foraoiseachta i limistéir d'íogaireacht comhshaoil speisialta.

Táirgeadh treoirlínte ar na topaicí seo a leanas

 • "Foraoiseacht agus Seandálaíocht";
 • "Foraoiseacht agus Caighdeán an Uisce";
 • "Foraoiseacht agus Bithéagsúlacht";
 • "Saothrú Foraoiseachta agus an Comhshaol";
 • "Foraoiseacht agus an Tírdhreach";
 • "Cosaint Foraoiseachta";
 • "Foraoiseacht agus Riachtanas Toirchithe Aeir" (I.R. Uimh. 592/2006 agus 790/2007);
 • "Foraoiseacht agus an Diúilicín Péarla Fionnuisce".

Spreagtar éagsúlacht i bplandú agus i bplandú leathanduilleach, ach go háirithe, trí dhifreálacha na scéime deontais. Ba é an sprioc do phlandú leathanduilleach ná go mbeadh sé mar 30% d'iomlán an phlandaithe nua, agus baineadh amach an sprioc sin faoi dheireadh an chláir dheireanaigh in 2006. Tá an sprioc chéanna á coimeád mar sprioc bhliantúil do Chlár 2007-2013. Tá sé mar aidhm ag an Scéim um Chosaint an Chomhshaoil Foraoise (FEPS), ar tugadh isteach í ar bhonn píolótach in 2007 agus ar a ndearnadh athbhreithniú in 2008, plandú foraoisí a bhfuil luach ard orthu don dúlra ar fheirmeacha REPS a spreagadh.

Tá Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol (MTC) éigeantach d'iarratais ar choillteoireacht ar limistéir 50 heicteár nó níos mó agus d'fhéadfadh sé a bheith ag teastáil do limistéir níos lú áit a meastar go mbeidh tionchar mór ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol. Tá gach iarratas níos lú ná 50 heicteár faoi réir Nós Imeachta Scagtha sonrach leis an ngá le MTC den sórt sin a mheasúnú.

Déantar comhairliú le húdaráis áitiúla maidir le gach iarratas ar choillteoireacht os cionn 25 heicteár agus déantar iad a chomhairliú maidir le gach iarratas ar choillteoireacht laistigh de limistéir scéimhe príomha i bPlean Forbartha an Chontae nó laistigh de limistéar liostaithe i bhFardal na dTírdhreach Sárscéimhe.

CLÁR FORAOISEACHTA 2007-2013

Áirítear na nithe seo a leanas leis an gclár Foraoiseachta:

 • Scéim Choillteoireachta do thalamh talmhaíochta agus (den chéad uair) talamh neamhthalmhaíochta;
 • an Scéim um Chosaint an Chomhshaoil Foraoise (FEPS): Le plandú foraoiseachta a bhfuil luach ard uirthi don dúlra ar fheirmeacha REPS a spreagadh;
 • an Scéim um Choillearnacha Dúchasacha, le plandú agus caomhnú speicis dhúchasacha choillearnach na hÉireann a chur chun cinn;
 • Scéim na Coille Seo Againne, le deiseanna nua a chruthú um bunú coillearnach taitneamhachta;
 • Scéim leathnaithe um Fheabhsú Coillearnach, a spreagann tanú agus saothrú foraoisí bunaithe leis an acmhainn eacnamaíochta a uasmhéadú;
 • Scéim um Bóithre Foraoise;
 • Scéim um Athdhéanamh Foraoise, a sholáthraíonn bunús le hathphlandú áit ar gá.

CUR CHUN CINN AGUS OILIÚINT FORAOISEACHTA

Is iad seo a leanas cuspóirí foriomlána na hoibre a dhéanann an Rannóg Foraoiseachta maidir le Cur Chun Cinn agus Oiliúint Foraoiseachta:

 • Eolas ar bhainistíocht inbhuanaithe foraoisí a chur chun cinn;
 • Tacú le gairmoiliúint;
 • Feidhmíocht agus iomaíochas foraoisí ar an iomlán a fheabhsú;
 • Cabhrú le húinéirí foraoisí a gcuid eolais ar bhainistíocht foraoise a mhéadú;
 • Feasacht a spreagadh ar thairbhí éagsúla na foraoiseachta, agus
 • Forbairt Ghrúpaí Táirgeoirí Foraoiseachta a spreagadh.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Teil: 053 9160200 Íosghlao: 1890 200 223 Facs: 053 9143836.

TAIGHDE AGUS FORBAIRT FORAOISEACHTA

Is í an Rannóg Taighde den Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a dhéanann comhordú ar Thaighde Foraoiseachta, agus is í an Rannóg Foraoiseachta a dhéanann obair na Forbartha.

Cabhraíonn an Chomhairle COFORD leis an Roinn san obair seo. Is éard atá ann ná comhlacht comhairleach ar a bhfuil ionadaithe ó earnáil na foraoiseachta, agus a bhfuil sé mar aidhm aige na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Naisc idir taighde agus tionsclaíocht a bhunú agus a neartú;
 • Comhairle a chur ar fáil maidir le riachtanais taighde foraoise d'fhonn iomaíochas idirnáisiúnta a chothabháil;
 • Fostaíocht inbhuanaithe a sholáthar, nuálaíocht a spreagadh agus seirbhísí comhshaoil a fheabhsú, agus
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chláir taighde agus aistriú faisnéise leis an tairbhe is mó a bhaint amach.

Soláthraíonn an Roinn maoiniú, faoin gClár Forbartha Náisiúnta 2007-2013, do thaighde agus d'fhorbairt san earnáil foraoiseachta faoi na cláir seo a leanas:

 • An Clár Taighde agus Forbartha:
  Cúnamh deontais do thaighde agus d'fhorbairt ar mhaithe leis an bpobal mar thacaíocht d'iomaíochas iomlán na hearnála foraoiseachta in Éirinn agus an chaoi a gcuireann sí le leas an phobail;
 • An Clár um Líonrú agus Aistriú Eolais:
  Cúnamh deontais d'oiliúint agus do shoghluaisteacht taighdeoirí agus do sheimineáir agus cheardlanna bunaithe ar thorthaí taighde agus forbartha, agus í mar aidhm iomlán feabhas a chur ar inniúlacht agus fheidhmíocht taighde ar fhoraoisí;
 • An Clár Aistrithe Faisnéise:
  Torthaí taighde agus forbartha foraoise a aistriú go héifeachtach trí imeachtaí, foilseacháin agus meáin ar an nGréasán mar thacaíocht d'iomaíochas iomlán na hearnála foraoiseachta in Éirinn agus an chaoi a gcuireann sí le leas an phobail.

Cuirtear na seirbhísí seo a leanas ar fáil freisin:

 • Athrú aeráide agus foraoisí - www.coford.ie
  Leagann sé béim ar ról na bhforaoisí chun an t-athrú aeráide a mhaolú;
 • GROWFOR - Fás foraoisí a shamhaltú agus a luacháil - www.coford.ie
  Méadaíonn sé an toradh a bhaineann an stát agus an saothróir as foraoisí;
 • Gaothstoitheadh - Dóchúlacht gaothstoite i bplánduithe foraoiseachta in Éirinn a mheas - Costas agus tarlúintí dochar gaothstoite i bhforaoisí a laghdú mar thacaíocht do bhainistíocht inbhuanaithe foraoisí;
 • Woodspec - treoir sonraitheora le haghaidh adhmad na hÉireann Úsáid táirgí adhmaid i dtógáil a mhéadú, ag tarraingt ar thorthaí T&F;
 • Wood Energy - www.woodenergy.ie  - www.woodspec.ie
  An earnáil fuinnimh adhmaid in Éirinn a mhéadú de réir bheartas an rialtais maidir le húsáid fuinnimh inathnuaite a mhéadú.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Teach Talmhaíochta, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 Teil: 01 6072487/6072559, Liostaítear gach seirbhís faoin rannóg Uirlisí agus Seirbhísí ag www.coford.ie

RANNÓG AN BHEARTAIS FORAOISEACHTA

Tá an fhreagracht ar Rannóg an Bheartais Foraoiseachta as réimse leathan de shaincheisteanna beartais ar leibhéal náisiúnta, Eorpach (lena n-áirítear an AE), agus idirnáisiúnta. Ar leibhéal náisiúnta, bíonn Rannóg an Bheartais ag plé le saincheisteanna a bhaineann leis na nithe seo a leanas: athrú aeráide agus forlámhú carbóin, fuinneamh adhmaid, foraoiseacht agus an comhshaol, creatlach reachtach agus idirchaidreamh le páirtithe leasmhara lena n-áirítear Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais eile.

Ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta, tá an Rannóg freagrach as Treoracha agus Rialacháin an AE a thrasuí i ndlí na hÉireann, chomh maith le hionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Seirbhíse Foraoiseachta ag imeachtaí agus cruinnithe de Mheitheal Oibre na Comhairle Eorpaí maidir le Foraoisí, an Buanchoiste Foraoiseachta agus Forest Europe.

Le tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Loch Garman. Teil: íosghlao 1890 200 220 nó 053 9160180.

NÓS IMEACHTA ACHOMHAIRC NA SEIRBHÍSE FORAOISEACHTA

Déanann aonad riaracháin sa tSeirbhís Foraoiseachta nós imeachta achomhairc na Seirbhíse Foraoiseachta a láimhseáil. D'fhéadfadh custaiméirí achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh ar bith a dhéanann an tSeirbhís Foraoiseachta a chuireann isteach ar a dteidlíochtaí faoi na scéimeanna deontais agus préimhe. Baineann formhór na n-achomharc arna láimhseáil ag an Aonad le diúltú d'fhaomhadh réamhphlandaithe agus diúltú nó laghdú i ndeontais.

Is féidir leis an bpobal agus le heagraíochtaí comhshaoil freisin achomharc a dhéanamh in aghaidh moltaí coillteoireachta i suímh áirithe íogair comhshaoil. Faoi na Rialacháin comhshaoil atá i bhfeidhm ó 2001, tá gnáthamh comhairliúcháin an-fhairsing ar gá don tSeirbhís Foraoiseachta é a ghlacadh sula ndéanfaidh sí coillteoireacht i limistéir ainmnithe mar limistéar íogair comhshaoil a fhaomhadh. Cuirtear preasfhógraí sna nuachtáin áitiúla chun tuairimí an phobail a iarraidh ar mholtaí coillteoireachta i limistéir ainmnithe mar aon cheann díobh seo a leanas:

 • Limistéar Oidhreachta Náisiúnta, Limistéar Caomhantais Speisialta, Limistéar Cosanta Speisialta nó Páirc Náisiúnta molta;
 • Limistéir ina bhfuil suíomh nó gné seandálaíochta le dian-úsáid poiblí;
 • Limistéir scéimhe príomha i bPlean Forbartha Chontae nó liostaithe i bhFardal na dTírdhreach Sárscéimhe.

Déantar comhairliú díreach le hÚdaráis Áitiúla agus le heagraíochtaí comhshaoil freisin maidir leis na hiarratais seo. Má chuireann an pobal nó aon cheann de na heagraíochtaí seo in aghaidh an mholta plandaithe, tógtar a gcuid tuairimí agus agóidí san áireamh i bplé na Seirbhíse Foraoiseachta ar an moladh. Má chiallaíonn an cinneadh ar an moladh nár seasadh lena hagóidí, tairgtear an deis dóibh achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá.

Ní mór achomhairc maidir le nós imeachta comhairliúcháin leis an bpobal a lóisteáil laistigh de 21 lá ón lá a fhaightear cinneadh na Seirbhíse Foraoiseachta.

Ba chóir achomhairc i gcoinne cinneadh ar bith eile a chuireann isteach ar theidlíochtaí na dtomhaltóirí faoi na scéimeanna deontais agus préimhe a lóisteáil chomh luath agus is féidir tar éis fhógra an chinnidh áibhirsigh ag an tSeirbhís Foraoiseachta.

Ní mór gach achomharc a dhéanamh i scríbhinn, ag leagadh amach forais an achomhairc, agus a sheoladh chuig: An tAonad Achomhairc, An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta. Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Íosghlao 1890 200 223.

RIALÚ LEAGAIN

Faoi Rannóg 37 den Acht Foraoiseachta 1946 tá sé mídhleathach crann os cionn deich mbliana a stoitheadh, nó crann d'aois ar bith a ghearradh síos, nó crann d'aois ar bith a ghortú gan Ceadúnas Leagtha. Caithfear fógra rúin chun crann a leagadh nó a stoitheadh a thabhairt i scríbhinn ar fhoirm ar a dtugtar Fógra Leagtha. Eisítear Ordú ag cosc leagan crainn nuair a fhaightear Fógra Leagtha comhlánaithe. Cosnaíonn sé seo na crainn atá i gceist fad is a dhéantar breithniúchán ar eisiúint ceadúnas leagtha. D'fhéadfaí aon duine a dhéanann crann a stoitheadh nó ghearradh síos gan ceadúnas leagtha a ionchúiseamh sna Cúirteanna. Is féidir pionóis dhiana a thabhairt ar leaganacha mídhleathacha agus in éineacht le fíneálacha gearrtha ag an gCúirt, d'fhéadfadh an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, trí Ordú, iallach a chur ar an duine ciontaithe athphlandú a dhéanamh. Ba cheart d'úinéirí talún sonrú nach dtugann deonú Cead Pleanála cead crainn a leagan, agus nach mór fós cur isteach ar cheadúnas leagtha sula leagtar aon chrainn ar an láithreán.

Is féidir Fógra Leagtha a fháil ó Stáisiún na nGardaí nó go díreach ón Rannóg Leagain, An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman; Teil: (053) 9160170/9160174/9160175/9160181 nó ó láithreán Gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.ie/forestservice.

COSAINT I gCOINNE LOTNAIDÍ AGUS GALAIR FORAOISEACHTA - RIALACHÁIN ALLMHAIRITHE

Tá an tSeirbhís Foraoiseachta freagrach as feidhmiú na ngnéithe foraoiseachta de Threoir 2000/29/CE ón gComhairle ar bhearta cosanta in aghaidh orgánaigh dhíobhálacha do phlandaí nó táirgí plandaí a thabhairt isteach sa Chomhphobal agus in aghaidh a scaipeadh laistigh den Chomhphobal. Feidhmíonn an tSeirbhís Foraoiseachta na forálacha maidir le hadhmad, pacáistiú adhmaid, plandaí foraoise agus crainn Nollag. Tá lorgaireacht luath de lotnaid nó ghalar nuathionscanta riachtanach agus spreagtar úinéirí fhoraoisí agus an tionscal foraoiseachta chun a bheith faireach in aimsiú a leithéid. Má thugtar aon lotnaid nó galar neamhghnách faoi deara, déan teagmháil leis an tSeirbhís Foraoiseachta. Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

 • Clárú allmhaireoirí (allmhairiú ó Thíortha lasmuigh den AE) d'adhmad, de tháirgí adhmaid agus de phlandaí foraoiseachta rialaithe;
 • Clárú táirgeoirí ábhair foraoiseachta ar nós plandlanna foraoiseachta;
 • Seirbhís dhiagnóiseach lotnaide agus galair foraoiseachta;
 • Comhairle maidir le rialacháin allmhairithe maidir le hadhmad, pacáistiú adhmaid, plandaí foraoiseachta agus crainn Nollag;
 • Eisiúint Teastais Fíteashláintíocha d'onnmhairiú ábhar foraoiseachta.

Le tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an méid atá thuas déan teagmháil le:An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, An Teach Talmhaíochta (3 Thiar), Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 6072651, Facs: 01 6072545, ríomhphost: forestprotection@agriculture.gov.ie Láithreán Gréasáin: www.agriculture.gov.ie/forestservice .

ÁBHAR PACÁISTITHE ADHMAID (PAILLÉID, CLIATHBHOSCAÍ, SRL) - RIALACHÁIN ONNMHAIRITHE

Maidir le honnmhairí, tá an tSeirbhís Foraoiseachta freagrach as feidhmiú na gCaighdeán Idirnáisiúnta do Bhearta Fíteashláintíocha (ISPM) Uimh. 15, Rialáil Ábhair Pacáistithe Adhmaid sa Trádáil Idirnáisiúnta. In ISPM Uimh. 15, cuirtear síos ar bheartais fíteashláintíocha chun an baol de thabhairt isteach agus/nó scaipeadh lotnaidí coraintín, a shamhlaítear le pacáistiú adhmaid déanta ó adhmad amh, a úsáidtear i dtrádáil idirnáisiúnta a laghdú. Go praiticiúil, ní mór ábhar pacáistithe adhmaid (pailléid, cliathbhoscaí, boscaí srl.) déanta ó adhmad amh neamhphróiseáilte agus a n-úsáidtear iad i dtacú, i gcosaint nó in iompar gach cineál earra, a theaschóireáil i slí sainithe agus caithfidh an pacáistiú a bheith stampáilte ar dhá thaobh ar a laghad leis an marc formheasta oifigiúil ag fíorú na teaschóireála agus ag léiriú uimhir chláraithe tháirgeoir an phacáistithe. Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil maidir le ISPM Uimh. 15:

 • Clár oibreoirí áitheanna agus táirgeoirí pacáistithe adhmaid;
 • Comhairle a chur ar fáil do tháirgeoirí pacáistithe adhmaid agus d'oibrithe áitheanna maidir le ISPM Uimh. 15;
 • Comhairle a chur ar fáil do chomhlachtaí onnmhairithe maidir le ISPM Uimh. 15.

Le tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an méid atá thuas déan teagmháil le: An tSeirbhís Foraoiseachta, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, An Teach Talmhaíochta (3 Thiar), Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 6072651, Facs: 01 6072545, ríomhphost: ispm15@agriculture.gov.ie , Láithreán Gréasáin: www.agriculture.gov.ie/forestservice.

ÁBHAR ATÁIRGTHE FORAOISEACHTA

Is téarma comhchoiteann é Ábhar Atáirgthe Foraoiseachta (FRM) chun cur síos a dhéanamh ar shíolta, ar phlandaí agus ar ghearrthóga atá tábhachtach ar mhaithe le foraoiseacht. Tá an tSeirbhís Foraoiseachta freagrach as cur i bhfeidhm Threoir 1999/105/CE ón gComhairle ar mhargaíocht FRM. Is í aidhm na reachtaíochta ná a chinntiú gur ó fhoinsí faofa oiriúnacha a thagann FRM atá ar an margadh, agus go bhfuil sé lipéadaithe agus aitheanta tríd síos an ngnáthamh ar fad ó bhailiú síolta go próiseáil, stóráil, táirgeadh plandaí agus seachadadh chuig an úsáideoir deiridh.

Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

 • Clárú soláthraithe d'ábhar atáirgthe foraoiseachta - bailitheoirí síolta, plandlanna, allmhaireoirí síolta agus plandaí;
 • Clárú seastáin síolta;
 • Ceadúnais Bailithe Síolta agus Teastais Dualfhoinse do bhailiúcháin síolta a eisiúint;
 • Comhairle ar rialacháin síolta agus plandaí foraoiseachta.