By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

6. FEABHSÚCHÁIN STRUCHTÚRTHA

SCÉIMEANNA UM LUATHSCOR Ó FHEIRMEOIREACHT

AN SCÉIM UM LUATHSCOR Ó FHEIRMEOIREACHT (1994-1999)

Fuair rannpháirtithe sa chéad Scéim seo íocaíochtaí pinsin ar feadh deich mbliana nó go dtí a 70ú lá breithe, pé acu ba luaithe, chomh fada agus a lean siad siúd agus na haistrithe a bhí acu ar aghaidh ag cloí lena ngealltanais. Rinneadh foráil sa Scéim freisin do phinsin d'oibrithe feirme atá imithe ar scor. Ba é an dáta deiridh le hiarratais a fháil faoin Scéim seo ná 31 Nollaig 1999. Méadaíodh an t-uasphinsean bliantúil a bhí iníoctha faoin Scéim seo go €14,075 le héifeacht ó Shamhain 2006.

AN SCÉIM UM LUATHSCOR Ó FHEIRMEOIREACHT (2000-2006)

Fuair rannpháirtithe sa dara Scéim seo íocaíochtaí pinsin ar feadh deich mbliana nó go dtí gur bhain siad an uasteorainn aoise amach, pé acu ba luaithe, chomh fada agus lean siad siúd agus na haistrithe a bhí acu ar aghaidh ag cloí lena ngealtanais.  Rinneadh foráil sa Scéim freisin do phinsin d'oibrithe feirme atá imithe ar scor.  Ba é an dáta deiridh le hiarratais a fháil faoin Scéim seo ná 31 Nollaig 2006.  Méadaíodh an t-uasphinsean bliantúil a bhí inoctha faoin Scéim seo go dtí €15,000 le héifeacht ó Shamhain 2006.

AN SCÉIM UM LUATHSCOR Ó FHEIRMEOIREACHT (2007-2013)

Tugadh isteach an Scéim um Luathscor (ERS3) 2007 an 13 Meitheamh 2007. Tá sé ar cheann de na bearta a bhforáiltear dó i gClár um Fhorbairt Tuaithe na hÉireann 2007-2013. D'fhéadfadh feirmeoirí a théann ar luathscor faoin Scéim a bheith incháilithe ar phinsean de suas le €15,000 in aghaidh na bliana ar feadh suas le 10 mbliana. Soláthraítear pinsean d'oibrithe feirme a théann ar scor, i gcúinsí áirithe, faoin Scéim freisin. Tá an Scéim cómhaoinithe faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (EAFRD).

Fionraíodh an Scéim le haghaidh iarratasóirí nua an 14 Deireadh Fómhair 2008. Athosclaíodh an scéim go sealadach idir an 23 Meán Fómhair 2009 agus an 30 Deireadh Fómhair 2009. Tá an Scéim ar fionraí in athuair.

PINSIN SCOIR NÁISIÚNTA

Íoctar an Pinsean Luathscoir mar fhorlíonadh ar aon phinsean scoir náisiúnta a d'fhéadfadh a bheith iníoctha. Dá bharr sin, caithfidh méid aon phinsin scoir náisiúnta a asbhaint ón bPinsean Luathscoir. Áiríonn an tsainmhíniú ar phinsean scoir náisiúnta Pinsean Seanaoise (Ranníocach agus Neamh-Ranníocach), Pinsean Scoir agus Pinsean Ranníocach agus Neamh-Ranníocach Baintrí. Ar mhaithe leis an Scéim um Luathscor, ní ghlactar leis na Pinsin Baintrí mar phinsin scoir náisiúnta go dtí go bhfuil an aois scoir náisiúnta (66 bliana) bainte amach ag na faighteoirí.

SCÉIM LEASA UM THITHÍOCHT CRÁNACH

AIDHM

Is í aidhm na Scéime ná cúnamh a thabhairt d'fheirmeoirí in uasghrádú agus aistriú a dtithíocht cránach reatha chun comhlíonadh chaighdeáin leasa ainmhithe an AE a chinntiú.

COINNÍOLLACHA

Tá an Scéim oscailte d'fheirmeoirí a bhfuil íosmhéid de 60 aonad táirgthe acu ó tháirgeadh muc, agus a chomhlíonann na coinníollacha incháilitheachta eile atá leagtha amach sa Scéim. Is é 40% de na costais fhaofa, mar atá sainithe sa Scéim, ráta caighdeánach an deontais iníoctha.

Glacfaidh an Roinn le hiarratais bhailí suas go dtí an 30 Meitheamh 2012, agus ní mór an obair ar fad a dhéanamh agus éileamh ar íocaíocht a chur faoi bhráid na Roinne faoin 31 Nollaig 2012. Beidh critéir roghnúcháin i bhfeidhm le cinneadh a dhéanamh i leith na n-iarratas sin a rachaidh ar aghaidh chuig próiseas an fhaofa. Is é €120,000 in aghaidh an ghabháltais uasmhéid an deontais a íocfar faoin Scéim.

Tá an Scéim cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013 agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.

SCÉIM LEASA UM ÉANLAITH CHLÓIS

AIDHM

Is í aidhm na Scéime ná cúnamh a thabhairt d'fheirmeoirí in uasghrádú agus aistriú na tithíochta reatha do chearca breith chun comhlíonadh chaighdeáin leasa ainmhithe an AE a chinntiú.

COINNÍOLLACHA

Tá an Scéim oscailte d'fheirmeoirí a bhfuil íosmhéid de 350 cearc breith ar a ngabháltas acu, agus a chomhlíonann na coinníollacha incháilitheachta eile atá leagtha amach sa Scéim. Is é 40% de na costais fhaofa, mar atá sainithe sa Scéim, ráta caighdeánach an deontais iníoctha.

Glacfaidh an Roinn le hiarratais bhailí suas go dtí an 30 Meitheamh 2011, agus ní mór an obair ar fad a dhéanamh agus éileamh ar íocaíocht a chur faoi bhráid na Roinne faoin 31 Nollaig 2011. Beidh critéir roghnúcháin i bhfeidhm le cinneadh a dhéanamh i leith na n-iarratas sin a rachaidh ar aghaidh chuig próiseas an fhaofa.

Tá an Scéim cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013 agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.