By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

7. INRIANAITHEACHT AINMHITHE

CÓRAS ÉIREANNACH SAINAITHEANTA DO BHUAIBHIGH

Is é aidhm an Chórais Shainaitheanta do Bhuaibhigh ná a chinntiú go bhfuil mairteoil agus táirgí mairteola slán trí chóras éifeachtach sainaitheanta agus rianaithe ainmnithe a fheidhmiú. Ceithre chuid atá sa chóras : clibeáil, pas bólachta, cláir bólachta ar an bhfeirm agus bunachar sonraí ríomhairithe.

Is iad seo a leanas príomhghnéithe na ngnéithe sainaitheanta:

 • Clibeáil
  Éilíonn an córas clibeála go ngreamaíonn an coimeádaí dhá chlib phlaisteacha bhuí a bhfuil na huimhreacha céanna orthu de chluasa gach lao a bheirtear ar an ngabháltas laistigh d'fhiche lá ó bheirtear iad. Ní mór do na coimeádaithe an oiread clibeanna cluaise a ordú ón soláthraí clibeanna atá faofa ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia is a bheidh ag teastáil uathu don bhliain. Déanann siad é seo tríd an gcárta ordaithe clibeanna a sheolann an soláthraí chucu a chomhlánú agus é a sheoladh ar ais leis an táille chuí. Nuair a ghreamaítear péire clibeanna do lao ní mór don choimeádaí foirm iarratais chláraithe a chomhlánú a bhfuil na huimhreacha céanna uirthi is atá ar an bpéire clibeanna a cuireadh ar fáil in éineacht.
 • Clárú agus Pasanna
  Tá sé de dhualgas ar choimeádaithe breith gach lao a chlárú ar bhunachar sonraí lárnach breitheanna. Is féidir é seo a dhéanamh trí bhreith an lao a chlárú ar líne nó tríd an bhfoirm iarratais ar chlárú [a fhaightear leis na clibeanna] a chomhlánú agus í a sheoladh chuig an ngníomhaireacht chláraithe atá ainmnithe ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia laistigh de sheacht lá ón dáta a dhéantar an lao a chlibeáil. Eisíonn an ghníomhaireacht pas don choimeádaí le haghaidh an ainmhí atá i gceist nuair a fhaightear an t-iarratas comhlánaithe agus bailí. Ní mór an pas seo a bheith in éineacht leis an ainmhí aon uair a aistrítear é. Ní mór gluaiseachtaí uile an ainmhí sin i rith a shaoil a thaifeadadh ar an bpas.
 • Cláir Bólachta
  Ní mór do choimeádaithe eallaí clár bólachta a choinneáil maidir le gach buaibheach ar a ngabháltas. Ní mór na cláir seo a choinneáil cothrom le dáta agus ní mór faisnéis a thaifeadadh iontu faoi na laonna a bheirtear ar an ngabháltas mar aon le sonraí na n-ainmhithe a chuirtear leis an tréad nó a thógtar de nó a fuair bás ar an ngabháltas.
 • Córas Sainaitheanta agus Aistrithe Ainmhithe (AIM)
  Is éard atá sa chóras AIM ná bunachar sonraí ina dtaifeadtar gach breith, aistriú agus diúscairt i dtaobh beithíoch. Tá sonraí gach aistrithe ainmhithe sa chóras, agus baintear leas as an bhfaisnéis seo chun bunús, sainaithint agus stair a fhíorú i gcás na n-eallaí atá ag dul isteach sa slabhra bia. Baintear leas as freisin le seiceáil an sásaíonn eallach na critéir incháilitheachta maidir le Scéim na hAoníocaíochta. Is féidir an córas AIM a úsáid freisin le cabhrú chun buaibhigh a d'fhéadfadh a bheith tagtha i dteagmháil le galair thógálacha a shainaithint agus a lorg, ar mhaithe le deimhniúchán tréidliachta agus chun faisnéis staitistiúil a sholáthar faoi earnáil eallaigh.

FÓGRA A THABHAIRT DO AIM

Tá dualgas ar lucht coimeádta eallaigh fógra a thabhairt don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoi aistriú eallaigh isteach ar a ngabháltas nó amach as. I gcás eallaigh a dhíoltar go príobháideach ní mór don choimeádaí bunaidh Deimhniú Comhlíonta a fháil ón nGníomhaireacht Fógartha um Aistriú Eallaigh nó ar líne ar láithreán Gréasáin na Roinne roimh aon ainmhí a aistriú ón ngabháltas. Ní mór don choimeádaí bunaidh agus don choimeádaí ceann scríbe a dheimhniú gur aistríodh iad laistigh de 7 lá ina dhiaidh sin. Ní mór do choimeádaithe an Roinn a chur ar an eolas faoi bhásanna ar an bhfeirm freisin.

ÁISEANNA AR LÍNE D'FHEIRMEOIRÍ A BHFUIL BEITHÍGH ACU

Tá roinnt áiseanna ar líne ar fáil faoin gCóras AIM ionas gur féidir le feirmeoirí na nithe seo a leanas a dhéanamh

 • breitheanna laonna a chlárú;
 • cur isteach ar Dheimhniú Comhlíonta (chun eallach a aistriú go díreach ó fheirm go feirm). Beidh feirmeoirí in ann an Deimhniú Comhlíonta a phriontáil ó Ríomhaire Pearsanta baile agus printéir ó lár na bliana 2010 ar aghaidh;
 • eallach sa tréad a sheiceáil de réir an bhunachair shonraí AIM;
 • a dheimhniú go bhfuil gach gluaiseacht isteach sa tréad agus amach as taifeadta sa chóras;
 • féachaint ar stair gach ainmhí ar leith go dtí go bhfágann siad an tréad; agus
 • féachaint ar na dátaí tástála eitinne agus brúsalóise is deireanaí d'ainmhithe sa tréad.

Ní mór d'fheirmeoirí clárú le Agfood.ie de chuid na Roinne chun leas a bhaint as na seirbhísí ar líne. Tá na seirbhísí seo ar fáil saor in aisce. Is féidir é seo a dhéanamh trí chiceáil ar an deilbhín Agfood ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie agus na treoracha simplí a leanúint. Is féidir le feirmeoirí dul i dteagmháil freisin leis an Deasc Chabhrach Ríomhsheirbhísí (uimhir íosghlao 1890 252 118) chun clárú ar an bhfón nó chun iarratas i bhfoirm páipéir a fháil.

AN CÓRAS NÁISIÚNTA CÉANNAITHE CAORACH (NSIS)

Tá an córas atá i bhfeidhm ar fud an AE chun ainmhithe de chineál caorach (caoirigh) agus de chineál gabhair (gabhair) a chéannú agus a chlárú leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 an 17 Nollaig 2003 ón gComhairle (arna leasú). Cuirtear na rialacha seo i bhfeidhm in Éirinn faoin gCóras Náisiúnta Céannaithe Caorach (NSIS). Tá faisnéis mhionsonraithe ar an NSIS ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie.

Faoin NSIS, caithfidh gach úinéir tréada a bheith cláraithe, caithfear gach caora a chlibeáil agus caithfear sonraí na gcaorach ar fad ar fheirmeacha agus gach aistriú caorach a thaifeadadh go hiomlán. Bainfidh an córas seo le táirgeoirí, marglanna, monarchana feola agus eile agus beifear in ann rianú iomlán a dhéanamh ar gach caora in Éirinn.

CLÁRÚ

Ní mór d'aon duine a bhfuil caoirigh aige/aici nó a choimeádann caoirigh sa Stát seo iarratas a dhéanamh chuig Oifig Tréidliachta Dúiche áitiúil na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia don cheantar ina bhfuil an gabháltas suite chun an gabháltas a chlárú. Tugtar tréaduimhir agus sainuimhir chaorach d/úinéirí tréada cláraithe.

CÉANNÚ CAORACH

Clibeanna Faofa

Ní féidir ach clibeanna atá faofa lena n-úsáid faoin NSIS a úsáid chun caoirigh a chlibeáil de réir cheanglais an NSIS. Tá liosta de Sholáthróirí Clibeanna a bhfuil a gclibeanna faofa lena n-úsáid faoin NSIS le fáil thíos. Beidh na cineálacha clibeanna agus aitheantóirí seo a leanas ar fáil chun críocha céannachta faoin NSIS:

 • Clibeanna maraithe (clibeanna gearra roimhe seo) - tá na clibeanna seo le cur i gcluas chlé na gcaorach atá ag dul díreach ó ghabháltas lena marú. Tá dath buí ar na clibeanna seo;
 • Clibeanna margaidh (clibeanna fadtéarmacha roimhe seo) - tá na clibeanna seo le cur i gcluas chlé na gcaorach a thugtar i láthair sa mhargadh ach nach bhfuil sé i gceist iad a mharú go ceann 12 mhí ar a laghad. Is féidir iad a úsáid in uain a théann díreach chuig an monarcha freisin. Tá dath buí ar na clibeanna seo;
 • Aitheantóirí leictreonacha (clib chluaise leictreonach nó bólas cogansaí) - úsáidtear iad seo i dteannta le clib chluaise clé mhargaidh i gcaoirigh a choinnítear ar an ngabháltas bunaidh nuair atá siad os cionn 9 mí d'aois agus a bhfuil sé i gceist iad a phórú. Tá siad le húsáid freisin in uain a thugtar i láthair ag margadh lena ndíol agus a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid chun críocha póraithe agus i gcaoirigh bheo atá á n-onnmhairiú chuig Ballstát den AE nó chuig tríú tír.

Baineann na ceanglais chéannaithe do chaoirigh a bhfuil cur síos orthu anseo le caoirigh a rugadh tar éis an 1 Eanáir 2010. Is iad na ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le caoirigh a rugadh roimh an 1 Eanáir 2010 ná na rialacha NSIS a bhí i bhfeidhm an tráth sin. Is iondúil go mbíonn na ceanglais chéannaithe do chaoirigh a rugadh tar éis an 1 Eanáir 2010 mar seo a leanas:

 • Caithfear gach caorach a chlibeáil le clib amháin ar a laghad sula mbeidh siad 9 mí d'aois nó sula bhfágfaidh siad an gabháltas ar ar rugadh iad, pé acu is túisce a tharlóidh. Caithfear ainmhithe atá le coinneáil go cinnte le haghaidh pórú a chlibeáil faoi dhó sula mbeidh siad 9 mí d'aois le gnáthchlib mhargaidh sa chluas chlé, a mbeidh uimhir 12 dhigit uirthi, agus le bólas cogansaí nó le clib leictreonach sa chluas dheas, a mbeidh an uimhir chlibe 12 dhigit chéanna uirthi is atá ar an ngnáthchlib mhargaidh. De ghnáth, beidh dath buí ar an dá chlib ar chaora ar cuireadh clib leictreonach uirthi. Dath bánghorm a bheidh ar an gclib ar chaora a bhfuil bólas cogansaí aici;
 • I gcás caorach a bheartaítear a mharú sula mbeidh siad 12 mhí d'aois is féidir iad a chlibeáil díreach laistigh den chluas chlé le gnáthchlib mharaithe;
 • I gcás caorach a bheartaítear a dhíol ag margadh sula mbeidh siad 12 mhí d'aois is féidir iad a chlibeáil díreach laistigh den chluas chlé le gnáthchlib a chaithfear a bheith faofa mar chlib mhargaidh. (Uasghrádú chun Céannú Leictreonach (EID) a fháil - Is féidir ainmhithe faoi 12 mhí d'aois a ceannaíodh ag margaí agus a cuireadh gnáthchlib mhargaidh amháin ar a laghad orthu a uasghrádú ionas go mbeidh clib dhúbailte orthu le clib chéannaithe leictreonaigh ar leith má tá siad le coinneáil le haghaidh póraithe. Caithfear é seo a dhéanamh sula mbeidh an t-ainmhí 12 mhí d'aois.);
 • Trádáil Bheo - Caithfear caoirigh a rugadh tar éis an 1 Eanáir 2010 agus a bhí páirteach i dtrádáil sa chomhphobal nó in onnmhairiú tríú páirtí a chlibeáil faoi dhó le gnáthchlib sa chluas chlé, a mbeidh uimhir 12 dhigit uirthi, agus le bólas cogansaí nó le clib leictreonach sa chluas dheas, a mbeidh an uimhir chlibe 12 dhigit chéanna uirthi is a bheidh ar an ngnáthchlib. Is féidir caoirigh a ceannaíodh lena n-onnmhairiú agus nach bhfuil céannaithe ar an tslí thuasluaite a uasghrádú ionas go mbeidh stádas céannaithe leictreonaigh acu mar seo a leanas:
  • Is féidir leis an onnmhaireoir clib chéannaithe leictreonaigh shaindéanta a ordú a mbeidh an uimhir chéanna uirthi agus atá ar an ngnáthchlib mhargaidh atá ar an ainmhí cheana féin;
  • Is féidir an chaora a athchlibeáil le sraith chéannaithe leictreonaigh nua agus uimhir nua na clibe a chomhghaolú leis an tseanuimhir i gclár tréada an onnmhaireora;

Caithfidh gach ainmhí atá á onnmhairiú a bheith clibeáilte de réir rialacha an NSIS sula dtugtar i láthair é lena dheimhniú ag an ionad tionóil onnmhairithe. De ghnáth, beidh dath buí ar an dá chlib ar chaora ar cuireadh clib leictreonach uirthi. Dath bánghorm a bheidh ar an gclib ar chaora ar cuireadh bólas cogansaí uirthi.

CÓRAS BUNACHAR SONRAÍ UM AISTRIÚ CAORACH AGUS DOICIMÉID AISTRITHE

Doiciméid Seolta/Aistrithe

Ní mór go rachadh Doiciméad Seolta/Aistrithe le húinéir na gcaorach le caoirigh atá ag aistriú amach ón ngabháltas, agus i rith a n-aistrithe ar fad. Is é atá sa Doiciméad Seolta/Aistrithe ná doiciméad pearsantaithe ina thrí chuid a eisítear in ainm agus seoladh úinéir an tréada agus ina dtugtar Tréaduimhir, Sraithuimhir agus Sainuimhir Caorach. Ní mór go síneodh an coimeádaí tréada a bhfuil na caoirigh á n-aistriú amach óna g(h)abháltas an Doiciméad Seolta/Aistrithe. Ina theannta, ní mór d'úinéir na gcaorach na spáis bhána sa Doiciméad a líonadh, ag léiriú líon na gcaorach atá á n-aistriú, uimhir clibe gach caorach sa choinsíneacht atá á haistriú agus Tréaduimhir na feirme nó (i gcás ionad maraithe nó margaidh) ainm agus seoladh an ghabháltais ar coinsíníodh na caoirigh dó.

Tá sé tábhachtach go gcinnteodh feirmeoirí atá ag aistriú caorach óna ngabháltas gurb é an Doiciméad Seolta atá ag dul le gach ualach atá ag imeacht ón ngabháltas an leagan is déanaí den Doiciméad Seolta.

Níor cheart d'fheirmeoirí i gcás ar bith úsáid a bhaint as leaganacha de na Doiciméid Seolta atá imithe as feidhm nó atá as dáta.

Tá trí chuid sa Doiciméad Seolta/Aistrithe.

 Ba chóir an Chóip bhán (uachtair) a bheith in éineacht le gach caora atá á aistriú ón bhfeirm agus ba chóir don cheannaitheoir í a choinneáil.  Chomh maith leis seo, ba chóir an Chóip bhándearg (láir) a bheith in éineacht leis na caoirigh má tá siad le díol i margadh agus ba chóir don mhargadh í a choinneáil dá t(h)aifid féin*  Ba chóir don díoltóir an Chóip bhuí (íochtair) a choinneáil dá t(h)aifid féin.

*Tabhair do d'aire gur chóir an Chóip bhándearg láir a chur sa phost chuig oifig áitiúil na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia laistigh de 7 lá ó dháta an aistrithe i gcás aistrithe díreach ó fheirm go feirm (seachas trí mhargadh).

Déan teagmháil le hoifig áitiúil na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia don chontae ina bhfuil tú cláraithe mar úinéir tréada chun Leabhair Doiciméid Seolta a ordú le do thoil. Toisc go gcaithfear leabhair a oiriúnú le do shonraí, cinntigh go n-ordaíonn tú iad ar a laghad mí sula dteastóidh na soláthairtí breise uait.

CLÁR TRÉADA

Ní mór do gach duine a bhfuil caoirigh aige nó aici ar ghabháltas cláraithe taifid a dhéanamh de na huimhreacha aitheanta ar chlibeanna na n-ainmhithe. Ní mór dóibh freisin taifead a choinneáil i scríbhinn de ghluaiseachtaí ainmhithe isteach ar an ngabháltas agus amach as. Eisítear Cláir Tréada do gach úinéir tréada le cabhrú leo na sonraí seo a thaifeadadh.

Déan teagmháil leis an Rannán Aistrithe agus Céannaithe Caorach agus Gabhar, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, chun Clár Tréada a ordú nó chun tuilleadh faisnéise a fháil ar aon ghné den NSIS. Líne Chabhrach: 1890 252 713 nó Teil: 01 6072901.

ÁIREAMH BLIANTÚIL CAORACH

Faoi Rialachán AE 21/2004 ní mór do gach coimeádaí caorach na caoirigh atá i láthair sa tréad ar an ngabháltas a chomhaireamh agus an uimhir sin a thaifeadadh ar an gclár tréada. Tá dualgas dlíthiúil orthu an uimhir sin a sheoladh chuig an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia uair amháin sa bhliain.

Is iondúil go mbíonn Áireamh Bliantúil na gCaorach ar siúl i mí na Nollag agus gheobhaidh gach úinéir tréada cláraithe Tuairisceán Áirimh sa phost ar cheart dó/di a líonadh i dtaobh líon na gcaorach ar a g(h)abháltas agus a sheoladh ar ais láithreach sa chlúdach litreach réamhíoctha a chuirtear ar fáil.

Mura bhfuil aon chaoirigh agat ní mór duit tuairisceán nialais a líonadh. Mura gcomhlánaíonn tú tuairisceán áirimh, cuirfear do shainuimhir chaorach as feidhm ionas nach mbeidh tú in ann clibeanna caorach, leabhair seolta/aistrithe ná cláir thréada a ordú. D'fhéadfaí pionóis a ghearradh mar gheall ar thraschomhlíonadh agus d'fhéadfadh úinéirí tréada a bheith neamh-incháilithe do scéimeanna áirithe dá bharr freisin.

CÓRAS NÁISIÚNTA CÉANNAITHE AGUS LORGAIREACHTA MUC (NPITS)

Tá forbairt déanta ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ar Chóras Náisiúnta Ceannaithe agus Lorgaireachta Muc (NPITS), a tháinig i bhfeidhm in Iúil 2002, i gcomhréir le ceanglais dhlíthiúla. Is éard a dhéantar go bunúsach sa chóras seo ná gach muc a aistrítear amach ó ghabháltas a aithint le clib chluaise nó marc buailte agus uimhir faoi leith a thabhairt do gach ainmhí tógála. Ní mór gach aistriú muc a thaifeadadh ar bhunachar sonraí lárnach ar aistrithe.

Níl cead ag aon duine muca a dhíol nó a cheannach gan tréaduimhreacha bailí muc a bheith acu.

Caithfear clibeanna agus marcanna buailte a ordú ó chuideachta chlibe fhaofa - tá liosta de chuideachtaí den cineál sin thíos.

Ba chóir d'úinéirí tréada muc ar mhian leo go gclárófaí iad ar an mBunachar Sonraí Náisiúnta teagmháil a dhéanamh le hAonad na dTionscadal Speisialta, An Rannóg Sláinte agus Leas Ainmhithe, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Líne Chabhrach: 1890 504 604 nó Teil: 01 6072827.

AN CÓRAS NÁISIÚNTA SAINAITHEANTA GABHAR (NGIS)

Tá an córas atá i bhfeidhm ar fud an AE chun ainmhithe de chineál caorach (caoirigh) agus de chineál gabhair (gabhair) a chéannú agus a chlárú leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 an 17 Nollaig 2003 ón gComhairle (arna leasú). Cuirtear na rialacha seo i bhfeidhm maidir le gabhair in Éirinn faoin gCóras Náisiúnta Sainaitheanta Gabhar (NGIS). Tá an córas bunaithe ar na nithe seo a leanas:

 • Clibeáil dhúbailte a dhéanamh ar gach gabhar roimh aois a sé mhí nó roimh aistriú ón bhfeirm, cibé acu is túisce;
 • Leas a bhaint as cláir tréada chun líon na ngabhar ar an ngabháltas a thaifeadadh mar aon le sonraí aistrithe;
 • Doiciméid seolta a úsáid chun aistrithe a thaifeadadh.

CLÁRÚ

Ní mór d'aon duine a bhfuil gabhair aige/aici nó a choimeádann gabhair sa Stát seo iarratas a dhéanamh chuig Oifig Tréidliachta Dúiche áitiúil na Roinne Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia don cheantar ina bhfuil an gabháltas suite chun an gabháltas a chlárú.

CÉANNÚ GABHAR

Baineann na ceanglais chéannaithe do ghabhair a bhfuil cur síos orthu anseo le gabhair a rugadh tar éis an 1 Eanáir 2010. Is iad na ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le gabhair a rugadh roimh an 21 Eanáir 2010 ná na rialacha NGIS a bhí i bhfeidhm an tráth sin. De ghnáth is mar seo a leanas atá na ceanglais chéannaithe le haghaidh gabhar a rugadh tar éis an 1 Eanáir 2010:

 • Caithfear gach gabhar a chlibeáil sula mbeidh siad 6 mhí d'aois nó nuair a fhágfaidh siad an gabháltas ar ar rugadh iad, pé acu is túisce a tharlóidh. Caithfear gach gabhar a chlibeáil faoi dhó (.i. clib amháin i ngach cluas) le gnáthchlibeanna a mbeidh an uimhir 12 dhigit chéanna ar gach ceann acu lena n-áirítear sainuimhir ghabhair an ghabháltais ar ar rugadh é agus uimhir aitheantais ghabhair ar leith. De ghnáth, beidh dath glas ar an dá chlib ar ghabhar;
 • Trádáil Bheo - Caithfear gabhair a bhí páirteach i dtrádáil sa chomhphobal nó in onnmhairiú tríú tír a chlibeáil faoi dhó le gnáthchlib sa chluas chlé, a mbeidh uimhir 12 dhigit uirthi, agus le bólas cogansaí nó le clib leictreonach sa chluas dheas, a mbeidh an uimhir chlibe 12 dhigit chéanna uirthi is atá ar an ngnáthchlib. De ghnáth, beidh dath glas ar an dá chlib ar ghabhar ar cuireadh clib leictreonach air. Dath bánghorm a bheidh ar an gclib ar ghabhar atá curtha isteach le bólas cogansaí.

Ní féidir ach clibeanna a formheasadh lena n-úsáid faoin NGIS a úsáid chun gabhair a chlibeáil de réir cheanglais an NGIS. Tá liosta de Sholáthróirí Clibeanna a bhfuil a gclibeanna faofa lena n-úsáid faoin NGIS le fáil ar leathanach 68..

CLÁR TRÉADA

Ní mór do gach duine a bhfuil gabhair aige/aici nó gach duine a choinníonn gabhair clár tréada a choinneáil san fhormáid a sholáthraíonn an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. I gcás gabhar a rugadh roimh an 31 Nollaig 2009, is féidir na sonraí a thaifeadadh ar bhonn baisce (.i. ní ar bhonn gach ainmhí faoi leith) maidir le gach aistriú gabhar isteach sa ghabháltas agus amach as. I gcás na ngabhar ar fad a rugadh tar éis an 31 Nollaig 2009 ní mór sonraí a thaifeadadh ar bhonn ainmhí faoi leith lena n-áirítear na sonraí seo a leanas:

 • cód aitheantais faoi leith an ainmhí;
 • an bhliain bhreithe agus an dáta a rinneadh é a chéannú;
 • an mhí agus an bhliain ina bhfuair an t-ainmhí bás ar an ngabháltas;
 • an cine agus, más eol, an géinitíopa.

DOICIMÉAD AISTRITHE

Ní mór go rachadh Doiciméad Seolta/Aistrithe le húinéir na ngabhar le gabhair atá ag aistriú amach ón ngabháltas, agus iad i mbun aistrithe, agus i rith a n-aistrithe ar fad. Tá trí chuid sa Doiciméad Seolta/Aistrithe, agus ní mór don choimeádaí tréada a bhfuil na gabhair á n-aistriú amach óna g(h)abháltas an Doiciméad Seolta/Aistrithe a shíniú. Ina theannta, ní mór d'úinéir an ghabhair/na ngabhar na spáis bhána sa Doiciméad a líonadh, ag léiriú líon na ngabhar atá á n-aistriú, uimhir clibe gach gabhair sa choinsíneacht atá á aistriú agus Tréaduimhir na feirme nó (i gcás ionad maraithe nó margaidh) ainm agus seoladh an ghabháltais ar coinsíníodh an gabhar/na gabhair dó. Go dtí an 31 Nollaig 2010, ní gá ach doiciméid seolta/aistrithe a chomhlánú ar bhonn baisce (líon iomlán). Ón 1 Eanáir 2011 i leith, beidh an ceanglas chun uimhir aitheantais faoi leith a thaifeadadh ar dhoiciméid seolta á thabhairt isteach de réir a chéile mar seo a leanas:

 • Ón 1 Eanáir 2011 i leith beidh gá le cód aitheantais faoi leith maidir le gach gabhar a bheirtear tar éis an 31 Nollaig 2009 a thaifeadadh;
 • Ón 31 Nollaig 2011 i leith beidh gá le cód aitheantais faoi leith na ngabhar ar fad a thaifeadadh beag beann ar a ndáta breithe. I gcás gabhar a rugadh roimh an 31 Nollaig 2009 áfach, agus atá á n-aistriú chuig seamlas, ní gá an cód aitheantais faoi leith a thaifeadadh beag beann ar an dáta aistrithe.

ÁIREAMH BLIANTÚIL GABHAR

Faoi Rialachán AE 21/2004 ní mór do gach coimeádaí gabhar na gabhair atá i láthair sa tréad ar an ngabháltas a chomhaireamh, an uimhir sin a thaifeadadh ar an gclár tréada. Tá dualgas dlíthiúil orthu an uimhir sin a sheoladh chuig an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia uair amháin sa bhliain.

Is iondúil go mbíonn Áireamh Bliantúil na nGabhar ar siúl i mí na Nollag agus gheobhaidh gach úinéir tréada cláraithe Tuairisceán Áirimh sa phost ar cheart dó/di a líonadh i dtaobh líon na ngabhar ar a g(h)abháltas agus a sheoladh ar ais láithreach sa chlúdach litreach réamhíoctha a chuirtear ar fáil.

Mura bhfuil aon ghabhair agat ní mór duit tuairisceán nialais a líonadh. Mura gcomhlánaíonn tú tuairisceán áirimh, cuirfear do shainuimhir ghabhair as feidhm ionas nach mbeidh tú in ann clibeanna gabhair, leabhair seolta/aistrithe ná cláir thréada a ordú. D'fhéadfaí pionóis a ghearradh mar gheall ar thraschomhlíonadh agus d'fhéadfadh sé cur isteach ar éilimh a dhéantar faoi scéimeanna áirithe.

ALLMHAIRÍ

Caithfear gabhair a allmhairíodh ó Bhallstát eile nó ó thríú tíortha a chlibeáil faoi dhó le gnáthchlib sa chluas chlé, a mbeidh uimhir 12 dhigit uirthi, agus le bólas cogansaí nó le clib leictreonach sa chluas dheas, a mbeidh an uimhir chlibe 12 dhigit chéanna uirthi is atá ar an ngnáthchlib. Ní bheidh aon athrú ar na riachtanais leighis tréidliachta atá ann faoi láthair.

Le tuilleadh faisnéise a fháil ar aon ghné den NGIS nó le Clár Tréada nó Leabhar Seolta a ordú, déan teagmháil leis an Rannán Céannaithe agus Aistrithe Gabhar, An Rannóg Sláinte agus Leas Ainmhithe, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Líne Chabhrach: 1890 252 713 nó Teil: 01 6072901.

CLIBEANNA AGUS SOLÁTHRAITHE CLIBEANNA

Tugadh cead roinnt clibeanna éagsúla a úsáid faoi na scéimeanna NSIS, NPITS agus NGIS. Ní féidir ach clibeanna atá faofa lena n-úsáid faoi na córais éagsúla a úsáid.

Is iondúil go mbíonn dath buí ar chlibeanna caorach, dath glas ar chlibeanna gabhar agus dath glas ar chlibeanna muc ó 2010 i leith. Is eisceachtaí iad clibeanna do chaoirigh nó do ghabhair a cuireadh isteach le bólas leictreonach agus a bhfuil dath gorm orthu, agus d'fhéadfadh dath dearg nó bándearg a bheith ar chlibeanna neamhshainiúla athsholáthair.

Is féidir clibeanna a ordú ó roinnt soláthraithe éagsúla agus is tríd an bpost amháin a sheolfar na horduithe go díreach chuig úinéir an tréada a ordaíonn iad. Féach an liosta de sholáthraithe clibeanna faofa thíos.

SHOLÁTHRAITHE FAOFA CLIBEANNA

 • CÓRAS NÁISIÚNTA CÉANNAITHE CAORACH - NSIS
 • CÓRAS NÁISIÚNTA CÉANNAITHE AGUS LORGAIREACHTA MUC - NPITS
 • CÓRAS NÁISIÚNTA CÉANNAITHE GABHAR - NGIS

Is é seo leanas liosta de na cuideachtaí atá faofa chun clibeanna cluaise céannaithe ainmhithe a sholáthar faoi na córais thuasluaite.

Ainm agus Seoladh na Cuideachta Córas
Sainaitheanta
Ceadaithe
Teileafón Facs Seoladh
Ríomhphoist/
Gréasáin

Agrihealth Ltd.
Bóthar Chluain Eois
Muineachán
Co. Mhuineacháin

NSIS
NPITS
NGIS

1890-515151

047 71800

047 74190 eartags@agrihealth.ie
www.eartags.ie
Co-Operative Animal Health Ltd.
Eastát
Tionsclaíochta na Tulaí
An TulachCo. Cheatharlach
NSIS
NPITS
NGIS
059-9151251 059 9151856 nbyrne@cahl.ie
www.cahl.ie
Cormac Sheep Tagging
Sráid an Bhiocáire
Tuaim
Co. na Gaillimhe
NSIS
NPITS
NGIS
093-28231 093 28019 info@cormac.ie
www.cormac.ie
Dalton I.D. Systems
C/O Gallagher Power Fence (Irl) Ltd.
Bóthar Chionn
tSáile
Corcaigh
NSIS
NPITS
NGIS
021-4312281 021 4317337 sales@gallaghers.ie
www.tags4u.com/ie
www.dalton.ie
Comharchumann Mhuileann na hUamhan
Muileann na hUamhan
Co. Thiobraid Árann
NSIS
NPITS
NGIS
052-9153102 052 9153512 eurotags@mull-coop.ie
www.mull-coop.com
Quicktag
7A Churchfield Road
Ballycastle
Antrim BT54 6PJ
Tuaisceart
Éireann
NSIS
NPITS
NGIS
048 2076-8696 048 207 68699 info@quicktag.co.uk
www.quicktag.co.uk
Ritchey Tagg plc
Fearby Road
Masham
Ripon
North Yorkshire HG4 4ES
Sasana
NSIS
NPITS
NGIS
0044 1765-689541 0044 1765 689851 info@ancr.co.uk
www.ritchey.co.uk
Merko nv
Merko nv
Leo
Baekelandstraat 7
Unit 5
B-2950 Kapellen
An Bheilg
NPITS 00 32 3 360-2670 00 32 3 326 3398 eartags@merko.be
www.merko.be
Shearwell Data Ltd
Putham Farm
Wheddon Cross
Minehead
Somerset TA24 7AS
An Ríocht Aontaithe
NSIS
NPITS
NGIS
0044 1643-841611 0044 1643 841628 richard@shearwell.co.uk
www.shearwell.co.uk