By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

8. TÁIRGEADH/TÁIRGÍ AINMHITHE

EALLAIGHTÓGÁIL EALLAIGH

CEADÚNAIS I.S. DÉAN FÉIN É

Ní mór go mbeidh oiliúint agus ceadúnas iomchuí ag daoine a dteastaíonn uathu inseamhnú saorga a chleachtadh ina dtréad bólachta agus ní mór dóibh a chinntiú go mbaintear úsáid as seamhan ó fhoinsí faofa agus sin amháin sa phróiseas. Ní féidir leis an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia duine ar bith seachas úinéir an tréada, nó a (h)ainmní, a bhfuil clár faofa oiliúna i gcleachtadh inseamhnaithe shaorga curtha i gcrích go sásúil aige/aici, a fhaomhadh chun inseamhnuithe a dhéanamh laistigh den tréad sin.

CEADÚNAIS SEIRBHEÁLA ALLAMUIGH

Soláthraíonn sealbhóirí ceadúnais seirbheála allamuigh seirbhís inseamhnaithe shaorga (A.I.) buaibheach ar ardchaighdeán ar feadh na bliana d'fheirmeoirí trí líonra de theicneoirí A.I. a bhfuil oiliúint orthu. Ní mór go ndéanfaidh gach Ceadúnas Seirbheála Allamuigh na nithe seo a leanas:

 • A chinntiú go gcloítear le dea-chleachtais agus dea-nósanna imeachta tréidliachta;
 • Seamhan a úsáid ó fhoinsí faofa amháin;
 • Taifid shásúla a choinneáil; agus
 • Éascú a dhéanamh ar thaifeadadh, thástáil, mheasúnú géiniteach agus ar fhoilsiú torthaí tarbh do chuspóirí tástála.

CEADÚNAIS I.S. DO THEICNEOIRÍ

Cinntítear go soláthraítear seirbhís inseamhnaithe shaorga bólachta ar ardchaighdeán trí theicneoirí inseamhnaithe shaorga a cheadúnú atá fostaithe ag sealbhóirí Ceadúnais Seirbheála Allamuigh nó ar conradh leo.

CEADÚNAIS CHUN SEAMHAN BUAIBHEACH A DHÁILEADH

Ní mór go mbeadh eagraíochtaí nó daoine ceadúnaithe go hiomchuí ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le gabháil do sheamhan buaibheach a dháileadh ionas go gcosnófar sláinte agus leas ainmhithe agus inrianaitheacht an táirge.

IONAID STÓRÁLA SEAMHAIN BHUAIBHIGH A FHAOMHADH

Ní mór go ndéanfadh na háitribh ina stóráiltear seamhan buaibheach na caighdeáin shonraithe de chuid an AE a chomhlíonadh agus ní mór dóibh a bheith faoi mhaoirseacht bhuan tréidlia de chuid an ionaid atá faofa ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Tabhair faoi deara go moltar do dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar fhaomhadh i leith ionad stórála seamhain bhuaibhigh teagmháil a dhéanamh ar dtús leis an Roinn chun faisnéis iomlán ar an bpróiseas faofa a fháil.

IONAID BAILITHE SEAMHAIN BHUAIBHIGH A FHAOMHADH

Ní mór go ndéanfadh na háitribh ina mbailítear seamhan na caighdeáin shonraithe de chuid an AE a chomhlíonadh agus ní mór dóibh a bheith faoi mhaoirseacht bhuan tréidlia de chuid an ionaid atá faofa ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.Tabhair faoi deara go moltar do dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar fhaomhadh i leith ionad bailithe seamhain bhuaibhigh teagmháil a dhéanamh ar dtús leis an Roinn chun faisnéis iomlán ar an bpróiseas faofa a fháil.

FAOMHADH NA bhFOIRNE BAILIÚCHÁIN NÓ TÁIRGTHE UBHÁN/SUTHANNA BUAIBHEACHA

Ní féidir ach le foirne atá faofa ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia chun ubháin/suthanna buaibheacha a tháirgeadh nó a bhailiú seirbhís den chineál sin a fheidhmiú.

BAILIÚCHÁN SEAMHAIN BHUAIBHIGH AR AN bhFEIRM

Is féidir le húinéirí tréada pórlíne a dtréad bólachta a chaomhnú trí sheamhan a bhailiú óna dtréad féin lena úsáid laistigh dá dtréad féin. Ní mór d'iarrthóirí nó a f(h)ostaithe ar bhailiú ar an bhfeirm ceadúnas I.S. Déan Féin É a bheith acu chun seamhan a stóráil agus ní féidir leo ach méid áirithe seamhain a stóráil (bailithe ar an bhfeirm nó i slí eile) de réir an uasmhéid atá faofa ag a c(h)eadúnas I.S. Déan Féin É.

I gcás nach bhfuil ceadúnas I.S. Déan Féin É ag an iarratasóir, caithfear an seamhan a bailíodh ar an bhfeirm a stóráil ag ionad faofa agus ní scaoilfear é ach amháin le húsáid ina t(h)réad féin agus le hinseamhnaitheoir ó chomhlacht I.S. ceadúnaithe.

TÁSTÁLACHA SLÁINTE RÉAMH-IONTRÁLA DO THAIRBH GO hIONAID I.S.

Is é aidhm na scéime ná a chinntiú go gcomhlíonann tairbh roinnt saintástálacha sláinte sula féidir iad a ligean isteach in Ionaid I.S.

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise faoin méid thuas a fháil ón Rannóg Tógála Beostoic, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán.Teil: 049 4368293, Facs: 049 4361486

SEIRBHÍSÍ EILE SCÉIM PHRÉIMHE EALLACH CHIARRAÍ

Tugtar spreagadh sa scéim do roinnt tréad ar leith d'eallaí Chiarraí a chothabháil in Éirinn agus do chúltaca imleor de stoc síolraíochta folaíochta a chruthú agus a chothabháil.

Tá iarratasóir incháilithe chun rannpháirtíocht a ghlacadh sa scéim más rud é go mbaineann na nithe seo a leanas leis/léi:

 • tá an t-úinéir ina b(h)all de Chumann Eallaigh Chiarraí Teo. (Kerry Cattle Society Ltd);
 • tá a thréad nó a tréad lonnaithe laistigh de chríoch an Stáit agus go bhfuil ar a laghad cúig bhó phóraithe ann atá cláraithe i Leabhar Tréada Chumann Eallaigh Chiarraí Teo.;
 • doirtear gach bó Chiarraí sa tréad ag tairbh de phór Chiarraí trí dhor nádúrtha nó trí inseamhnú saorga;
 • cuirtear síolrach ar fad na mba Chiarraí sa tréad isteach chun na breitheanna a fhógairt nó a chlárú i Leabhar Tréada Eallaigh Chiarraí agus go bhfuil siad cláraithe le Cónaidhm Phóraithe Eallaigh na hÉireann (ICBF) agus leis an Roinn tríd an gcóras Imeachtaí Ainmhithe; agus
 • rugadh gach ainmhí, a bhfuiltear ag cur isteach ar phréimh ina leith, i dtréad an iarratasóra agus go bhfuil sé beo dáta an iarratais.

Tá préimh €76.18 iníoctha in aghaidh gach lao incháilithe.

AINMHITHE A FHAOMHADH I LEABHAIR THRÉADA

Is éard atá i leabhar tréada ná leabhar, clár, comhad nó meán sonraí ar bith a choinníonn eagraíocht aitheanta agus ina bhfuil ainmhithe cláraithe ag tagairt dá sinsir go léir atá ar eolas.

Is í an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an tÚdarás Inniúil chun faomhadh a thabhairt faoin reachtaíocht seo ar an gcoinníoll go mbeidh na critéir chun ainmhithe a fhaomhadh comhlíonta ag an iarratasóir.

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise faoin méid thuas a fháil ón Rannóg Tógála Beostoic, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán.Teil: 049 4368293, Facs: 049 4361486

TÁSTÁIL FEIDHMÍOCHTA LÁRNACH

Feidhmíonn Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann (ICBF) stáisiún tástála feidhmíochta tarbh ag an Tulaigh, Co. Chill Dara. Is é príomhchuspóir na seirbhíse ná tairbh mhairt ardchaighdeáin a shainaithint le haghaidh tástála sleachta trí I.S. Bainfear úsáid fhorleathan as na tairbh is fearr díobh siúd trí I.S. ag póraitheoirí ginealaigh mar aithreacha do bha ginealaigh athsholáthair agus mar aithreacha do thairbh stoic le húsáid i dtréada diúil tráchtála. Maireann an tréimhse tástála ar feadh timpeall 120 lá agus i rith an ama sin cothaítear agus cuirtear na tairbh óga isteach faoi choinníollacha aonfhoirmeacha. Déantar measúnú ar thairbh maidir le ráta fáis, comhshó beathaithe, tomhais agus cruth coirp. Tá na táillí iníoctha ar fáil leis na téarmaí agus coinníollacha ón ICBF ach iad a iarraidh.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Chónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann, Teach Highfield, Droichead na Bandan, Co Chorcaí. Teil: 023 8820222 Facs: 023 8820229. Láithreán Gréasáin: www.icbf.com

SCÉIM AN AE UM CHONABLAIGH MHAIRTEOLA A AICMIÚ

Is é aidhm na Scéime um Chonablaigh Mhairteola a Aicmiú na comhchaighdeáin aicmithe a chinntiú ar fud an Aontais Eorpaigh. Cuireann sé seo ar chumas an AE córas tuairiscithe um praghas mairteola caighdeánaithe a fheidhmiú. Ó dheireadh 2004, déantar an chuid is mó de na mairt a aicmiú le modhanna meicniúla. Déanann fostaithe monarchan atá ceadúnaithe ag an Roinn an fuílleach a aicmiú.

Is iad seo a leanas na critéir aicmithe:

 • Cruth (cruth agus forbairt an chonablaigh): sonraítear é leis na litreacha E, U, R, O, P: is é E an ceann is fearr agus P an ceann is measa;
 • Saill: sonraítear méid na saille sonraithe leis na huimhreacha 1, 2, 3, 4, 5 de réir méid saille méadaitheach;
 • Catagóir ghnéis: sonraítear é leis na litreacha A (tarbhán), B (tarbh), C (bullán), D (bó) agus E (bearach).

Cuireann an seamlas faisnéis aicmithe ar ais chuig an soláthraí. Déantar níos mó ná 90% de mhairt a aicmiú le meaisín. Úsáideann aicmiú meaisín Anailís Íomhá Físe chun tomhais éagsúla a dhéanamh ar an mart. Ós rud é go socraítear an t-aicmiú sa chás seo i ndóigh oibiachtúil, ní féidir achomharc a dhéanamh. I ngléasraí níos lú, is iad fostaithe monarchan atá ceadúnaithe ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia a dhéanann an t-aicmiú. Sna cásanna seo, is féidir leis an soláthraí achomharc a dhéanamh maidir le cinneadh an aicmitheora chuig an seamlas.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannán um Mairteoil a Aicmiú, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Ionad Gnó Grattan, Port Laoise, Co. Laoise. Teil: 057 869 4407

LIPÉADÚ MAIRTEOLA

Is é an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an t-údarás inniúil d'fhonn na rialacháin a chur i bhfeidhm chun lipéadú mairteola agus táirgí mairteola a rialú.

Faoi na rialacháin seo, caithfidh oibreoirí agus eagraíochtaí a bhfuil baint acu le margaíocht mairteola mairteoil a lipéadú ionas go dtabharfar an fhaisnéis seo a leanas do thomhaltóirí:

 • Uimhir thagartha nó cód tagartha ag ceadú sainaithint an ainmhí nó an ghrúpa ainmhithe arb as a téarnaíodh an mhairteoil;
 • Uimhir fhormheasa agus tír an tseamlais - ba chóir go scríobhfaí an méid seo a leanas ar an táscaire: 'Maraíodh in (ainm an Bhallstáit nó tríú tír) (uimhir fhormheasa)':
 • Uimhir fhormheasa agus tír an halla díchnámhaithe - ba chóir go scríobhfaí an méid seo a leanas ar an táscaire: 'Gearradh in (ainm an Bhallstáit nó tríú tír) (uimhir fhormheasa)';
 • An Ballstát nó tríú tír inar rugadh an t-ainmhí, méathaithe agus maraithe (Bunús).

Déantar foráil leis na rialacháin sin freisin do scéim lipéadaithe dheonach inar féidir le hoibreoirí ar mian leo faisnéis bhreise a thabhairt ar lipéid amhlaidh a dhéanamh faoi réir é a bheith ceadaithe ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Tugadh rialacháin isteach in 2006, a leathnaigh dlíthe lipéadaithe mairteola chun na hearnálacha bialainne agus lónadóireachta a chuimsiú. Ceanglaítear leis na Rialacháin Sláinte (Tír Bhunaidh Mairteola) 2006 (I.R. Uimh. 307 de 2006), nach ndéanfaidh oibreoir gnólachta bia a sholáthraíonn mairteoil ullmhaithe do chustaiméirí (a) mairteoil a fhógairt lena díol nó lena soláthar, (b) í a thabhairt i láthair lena díol nó lena soláthar, nó (c) í a dhíol nó a sholáthar mura bhfuil tír nó tíortha bunaidh na mairteola curtha in iúl ag an bpointe fógraíochta, cur i láthair, díola nó soláthair i gcló soiléir inléite ar an bhfógra, ar an mbiachlár nó ar aon chur i láthair eile a úsáidtear. Tá na rialacháin á bhforfheidhmiú ag Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg Beartas Bainne agus Feola, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Teil 01 607 2880

BAINNECUÓTAÍ BAINNE

Déantar foráil sna Rialacháin um Chuóta Bainne (IR 227/2008) le tobhach a íoc, ar a dtugtar an 'tobhach breise', ar bhainne a sholáthraítear de bhreis ar chuóta náisiúnta bliantúil na hÉireann. Socraítear dliteanas na dtáirgeoirí aonair a sháraíonn a gcuóta, a léirítear i dtéarmaí na toirte agus mhéid na saille, i ndiaidh athdháileadh cuóta nár úsáideadh é.

Tá na scéimeanna dáilte cuóta seo a leanas á bhfeidhmiú de réir na rialacha atá leagtha síos ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia:

Scéim Trádála na gCuótaí Bainne - feidhmítear an scéim seo i dtosach na bliana cuóta bainne ábhartha. Is í Scéim Trádála na gCuótaí Bainne an príomh-mhodh trína bhfaigheann táirgeoirí cuóta bainne breise. Tá an scéim á hoibriú ag an Roinn ach á reáchtáil ar bhonn ceantar Comharchumainn. Cuimsíonn sí linn tosaíochta agus malartán margaidh. Tugtar deis do tháirgeoirí cuóta a dhíol agus a cheannach faoin scéim. Cuirtear uasmhéid de 30% den chuóta atá á thairiscint lena dhíol in aon cheantar Comharchumainn ar fáil do tháirgeoirí na catagóire tosaíochta ar phraghas a shocraíonn an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. Déantar an fuílleach a thrádáil ar an malartán margaidh ar Phraghas Imréitigh Margaidh, a dhéantar a ríomh ar bhonn na méideanna agus na bpraghsanna a shonraíonn na díoltóirí agus na ceannaitheoirí.

Scéim Léasaithe Sealadach - feidhmítear an scéim seo le linn na bliana cuóta bainne.Faoin Scéim Léasaithe Sealadach is féidir le táirgeoirí tairiscint a dhéanamh chun cuid dá gcuóta nach n-úsáidfidh siad le linn na bliana cuóta bainne seo dar leo a léasú do stór a gcomharchumainn/a ndéirí. Ní féidir le duine níos mó ná 80% dá c(h)uóta a léasú chuig an stór ach amháin má bhronn an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia cead air/uirthi amhlaidh a dhéanamh mar gheall ar chúinsí eisceachtúla á c(h)áis. Is féidir le táirgeoirí gníomhacha, a bhfuil cuóta breise ag teastáil uathu don bhliain sin, iarratas a dhéanamh chun cuóta a léasú go sealadach ón stór. Téann an tréimhse léasaithe as feidhm i ngach cás ar an 31 Márta .i. deireadh na bliana cuóta bainne.

Athdháileadh an Chuóta Neamhúsáidte - a riartar i ndiaidh dheireadh na bliana cuóta bainne.I gcás go mbíonn barraíocht táirgthe thar chuóta ag leibhéal náisiúnta, déantar athdháileadh ar chuóta nach n-úsáideadh do tháirgeoirí thar chuóta incháilithe. Tugtar "flexi-milk" ar an gcóras seo.

Chomh maith leis sin, oibríonn an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia scéim chun cuóta bainne breise a dháileadh ón gCúlchiste Náisiúnta. Déanann an Binse Achomhairc Cuóta Bainne measúnú ar iarratais ar fhorais Cruatain agus Galair Ainmhithe agus tugann sé moltaí don Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ansin.

Socraíonn an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia na critéir mhionsonraithe chun na scéimeanna sin a fheidhmiú agus fógraítear iad sna meáin náisiúnta.

Tá sonraí na socrúchán ar fáil do tháirgeoirí freisin ag a gcomharchumainn nó a ndéirithe, ar iarratas ón Rannóg Beartas Bainne agus Feola, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 6072857 nó ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ TÁIRGTHE BAINNE

Ó 2002 i leith, tá na Rialacháin um Chuóta Bainne ag cuidiú le Comhpháirtíochtaí Tairgthe Bainne (CTBanna) a bhunú, agus athraíodh na rialacha lena rialaítear oibriú na CTBanna go mór in 2008 ionas go mbeadh rannpháirtíocht níos mealltaí. Ní mór táirgeoir bainne amháin ar a laghad a bheith i ngach comhpháirtíocht, ach féadfaidh siad feirmeoirí eile a áireamh .i. feirmeoirí neamhdhéiríochta, agus feirmeoirí nua i gcomhpháirtíocht le tuismitheoir ar táirgeoir bainne é/í, agus bainisteoirí feirme.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg Beartas Bainne agus Feola, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 nó Teil. 01-6072857.

Caithfidh rannpháirtithe a CTB a chlárú le Teagasc, Oifig Clárúcháin na gComhpháirtíochtaí Déiríochta, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí. Teil. 025-42312.

Tá na rialacha mionsonraithe lena rialaítear an Scéim le fáil ón dá fhoinse, agus ó láithreán Gréasáin na Roinne: www.agriculture.gov.ie

SCÉIM NA bhFEIRMEOIRÍ NUA

Mar chuid den athbhreithniú ar a dtugtar 'scrúdú sláinte' a comhaontaíodh i Samhain 2008, chomhaontaigh Comhairle na nAirí Talmhaíochta cuótaí bainne na mBallstát a mhéadú 1 faoin gcéad gach bliain thar an tréimhse 2009 go dtí 2013. Tháinig an chéad dá cheann de na méaduithe seo i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2009 agus ar an 1 Aibreán 2010. Chinn an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia sa dá chás ceathrú den mhéadú (0.25%) a dháileadh ar bhonn buan ar fheirmeoirí déiríochta nua. Ní dhéanfar cinneadh cibé an gcuirfear nó nach gcuirfear scéim dá samhail i bhfeidhm in 2011 go dtí tús na bliana 2011.

CLÁR ÉIFEACHTÚLACHTA DÉIRÍOCHTA

Mar thoradh ar chomhaontú an Scrúdaithe Sláinte, déantar foráil le hairteagal 68(1) de Rialachán (CE) 73/2009 ón gComhairle chun cistí na Scéime Aoníocaíochta nár caitheadh a úsáid chun dul i ngleic le míbhuntáistí ar leith a théann i gcion ar fheirmeoirí san earnáil déiríochta. Cuirfear €6 mhilliún ar an iomlán ar fáil gach aon bhliain in 2010, 2011 agus 2012 chun bonn taca a chur faoi Chlár Éifeachtúlachta Déiríochta a spreagfaidh torthaí éifeachtúlachta ar fheirmeacha déiríochta trí dhea-chleachtas a ghlacadh maidir le bainistíocht féarthailte, bainistíocht airgeadais agus pórúcháin trí pháirt a ghlacadh i bpléghrúpaí.

Is féidir na sonraí go léir a fháil ón Rannóg Beartas Bainne agus Feola, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 nó Teil. 01-6072262 agus ar láithreán Gréasáin na Roinne: www.agriculture.gov.ie

CAIGHDEÁIN AN AE D'FHEIRMEACHA DÉIRÍOCHTA AGUS DO BHAINNE DÍOLTA DO THOMHALTAS AG DAOINE

Leagtar amach na rialacha cosanta sláinte poiblí agus sláinteachais maidir le táirgí bainne agus déiríochta a tháirgeadh agus a phróiseáil i sraith Rialachán de chuid an AE, ar a dtugtar an Pacáiste Sláinteachais go minic. Leagtar amach caighdeáin iontu do gach rud ó tháirgeadh bhainne amh ar fheirmeacha do phacáistiú agus lipéadú na dtáirgí déiríochta críochnaithe a fhágann na bunaíochtaí próiseála.

TÁILLE CIGIREACHTA DÉIRÍOCHTA

Tá tobhach iníoctha ar an mbainne uile a cheannaítear le haghaidh próiseála faoi Acht an Bhainne (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979. Tá sé mar aidhm ag an tobhach costais chóras cigireachta na Roinne a chlúdach laistigh den earnáil déiríochta. Seasann ráta an tobhaigh faoi láthair ag 0.1 cent an lítear.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg um Shláinteachas Feola agus Bainne/Fotháirgí Ainmhí, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Ionad Gnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise. Teil: 057 8694356. Is féidir leathanaigh Gréasáin na Rannóige a fháil ag www.agriculture.gov.ie

CAORAIGH

TÓGÁILCAORACH

CLÁIR FEABHSAITHE PÓIR

Tá Caoirigh Éireann (Sheep Ireland) freagrach as tógáil caorach. Thosaigh sé ag feidhmiú in 2008, agus é cistithe ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. Tá struchtúr cinnteoireachta bunaithe ar an tionscal aige agus tá bunachar sonraí aige le freastal ar riachtanais faisnéise na hearnála tógála caorach, agus ar riachtanais an tionscail i gcoitinne. Tá forbairt déanta aige ar struchtúir maidir le tógáil caorach in Éirinn atá cosúil go leor leis na struchtúir a bhain an ICBF amach maidir le tógáil eallaigh. Déan teagmháil le www.sheepireland.com chun tuilleadh faisnéise a fháil.

CEADÚNAS CHUN INSEAMHNÚ SAORGA AGUS AISTRIÚ SUTHANNA A CHLEACHTADH I gCAOIRIGH

Tá cosc ar Inseamhnú Saorga agus Aistriú Suthanna a chleachtadh i gcaoirigh ach amháin faoi cheadúnas arna eisiúint ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia faoin Ordú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Galar Crúib agus Béil) (Rialú ar Inseamhnú Saorga agus Aistriú Suthanna i gCaoirigh), 2001, (I.R. Uimh. 381 de 2001).

Ní bhronnfar ceadúnais chun inseamhnú saorga agus aistriú suthanna a chleachtadh i gcaoirigh ach amháin ar thréidlianna cláraithe.

IONAID FHORMHEASTA CHUN SEAMHAN CAORACH A BHAILIÚ

Bíonn ionaid bailithe le haghaidh seamhan caorach á rialú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil in Ainmhithe agus i Seamhan, Ubháin agus Suthanna Ainmhithe), 1996 (I.R. Uimh. 12 de 1996). Ní mór trádáil i seamhan caorach a dhéanamh de réir na Rialachán seo.

Tabhair faoi deara go moltar do dhaoine a bhfuil sé i gceist acu formheas a fháil d'ionad bailithe seamhain de chuid caorach teagmháil a dhéanamh leis an Roinn ar dtús ar mhaithe le faisnéis iomlán ar an bpróiseas formheasta a fháil.

IONAID STÓRÁLA SEAMHAIN CAORACH A FHORMHEAS

Ní mór go ndéanfadh na háitribh ina stóráiltear seamhan caorach na caighdeáin shonraithe de chuid an AE a chomhlíonadh. Ní mór an t-ionad a bheith faoi mhaoirseacht bhuan tréidlia de chuid an ionaid atá formheasta ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Tabhair faoi deara go moltar do dhaoine ar mian leo formheas a fháil d'ionad bailithe seamhain de chuid caorach teagmháil a dhéanamh leis an Roinn ar dtús ar mhaithe le faisnéis iomlán ar an bpróiseas formheasta a fháil.

LEABHAR TRÉADA CAORACH AGUS GABHAR FOLAÍOCHTA

Is éard atá i Leabhar Tréada ná leabhar, clár, comhad nó meán sonraí ar bith a choinníonn eagraíocht aitheanta agus ina bhfuil caoirigh agus gabhair cláraithe ag tagairt dá sinsir go léir atá ar eolas. Is de réir Rialachán na gComhphobal Eorpach (Leabhar Tréada um Chaoirigh agus um Ghabhair Folaíochta), 1994 (I.R. Uimh. 16 de 1994) a fheidhmítear leabhair thréada.

Is í an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an tÚdarás Inniúil chun faomhadh a thabhairt faoin reachtaíocht seo ar an gcoinníoll go mbeidh na critéir chun ainmhithe a fhaomhadh comhlíonta ag an iarratasóir.

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise faoin méid thuas a fháil ón Rannóg Tógála Beostoic, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán.Teil: 049 4368293, Facs: 049 4361486

AICMIÚ CONABLACH UAIN

Leagann Rialachán 2137/92 ón gComhairle amach an cuspóir go mbeidh sé éigeantach úsáid a bhaint as eangach an AE i ngach seamlas AE atá formheasta. Leagtar síos rialacháin mhionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm scála an chomhphobail chun mairt agus conablaigh muc agus caorach a aicmiú agus chun a bpraghsanna a thuairisciú i Rialachán (CE) Uimh. 1249/2008 ón gCoimisiún an 10 Nollaig 2008.

Aicmítear conablaigh uain trí mheasúnú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:

 • Cruth (cruth agus forbairt matáin an chonablaigh), a shonraítear leis na litreacha E, U, R, O, P: is é E an ceann is fearr agus P an ceann is measa;
 • Saill: sonraítear méid na saille sonraithe leis na huimhreacha 1, 2, 3, 4, 5 de réir méid saille méadaitheach.

Tá scéim aicmithe conablaigh uain go hiomlán de réir eangach an AE i bhfeidhm i bhformhór na seamlas uain atá formheasta d'onnmhairiú.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannán Beostoic, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Pailliún A, Ionad Gnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise, Co. Laoise, Teileafón: 057-8694405

SCÉIM NA gCAORACH FÉARAIGH

Beidh an Scéim nua seo, a bhfuil buiséad iomlán de €54 milliún aici, ag feidhmiú ar feadh trí bliana: 2010, 2011 agus 2012. Beidh an cistiú seo, a thagann as na cistí Aoníocaíochta nár caitheadh, mar bhreisiú tábhachtach agus tráthúil ar ioncaim in earnáil na gcaorach go ceann trí bliana eile.

Is Scéim shimplí atá inti ó thaobh riaracháin de, rud á éascóidh an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia chun íocaíochtaí a dhéanamh go luath tar éis an dáta tosaithe ar an 1 Nollaig 2010 (an dáta tosaithe chun íocaíochtaí a dhéanamh faoin Scéim seo de réir fhorálacha na Rialachán AE lena mbaineann). Beidh feirmeoirí in ann páirt a ghlacadh sa Scéim gan mórán dua, agus is iad na trí cheanglas ná:

 • Caoirigh a choinneáil;
 • Tuairisceán an Mhóráirimh Chaorach a chomhlánú; agus
 • An fhoirm iarratas ar Scéim na hAoníocaíochta a chur isteach faoin dáta deiridh, an 17 Bealtaine 2010.

Beidh an stoc caorach a bheidh incháilithe lena áireamh i scéim na bliana 2010 bunaithe ar an stoc a dearbhaíodh i Móráireamh Caorach na bliana 2009. Beidh an stoc caorach a bheidh incháilithe lena áireamh i scéim na bliana 2011 bunaithe ar an meánstoc caorach a dearbhaíodh i Móráireamh Caorach na bliana 2009 agus 2010 agus beidh an stoc atá incháilithe lena áireamh i scéim na bliana 2011 bunaithe ar an meánstoc caorach a dearbhaíodh i Móráireamh Caorach na bliana 2010 agus 2011.

Caithfidh iarratasóirí caoirigh a choinneáil ar bhonn leanúnach ionas go mbeidh siad incháilithe fós do scéimeanna na bliana 2011 agus 2012 .i. caithfidh sé/sí caoirigh a bheith acu lena ndearbhú ina dTuairisceáin ar Mhóráireamh Caorach na bliana 2011 agus 2012.  Ní mór d'iarratasóirí iarratas ar Scéim na hAoníocaíochta a chur isteach gach bliain le bheith incháilithe don Scéim. Beidh an ráta iníoctha in aghaidh an heicteáir bunaithe ar an líon heicteár a dearbhaíodh a bheith incháilithe don Scéim nó an t-achar a mheastar a bheith incháilithe d'íocaíocht, cibé acu is lú, agus dhá dhlús stocála á n-úsáid mar seo a leanas:

 • 2.5 caora in aghaidh an heicteáir le haghaidh Féarach Sléibhe (mar a shainmhínítear faoi Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste);
 • 7 gcaora in aghaidh an heicteáir ar na tailte ar fad eile (lena n-áirítear Limistéar le Baic Mhóra, Limistéar Faoi Bhac Measartha agus Limistéar nach bhfuil Faoi Bhaic).

Is é an t-achar uasta atá iníoctha in aghaidh na bliana faoin Scéim ná 84 heicteár maidir le Cineál Féarach Sléibhe agus 30 heicteár in aghaidh na dtailte ar fad eile. Is iad seo a leanas na rátaí táscacha cúnaimh:

 • Limistéir Sléibhe (0 go 20 heicteár): €30 in aghaidh an heicteáir;
 • Limistéir Sléibhe (20 go 84 heicteár): €25 in aghaidh an heicteáir;
 • Limistéir ísealchríche: €70 in aghaidh an heicteáir.

Déantar an íocaíocht bhreise (€100 iníoctha ar an iomlán) mar aitheantas ar na deacrachtaí a bhaineann le feirmeoireacht sléibhe caorach. Gné ríthábhachtach bhunaidh é na huain a sholáthar agus tá sé mar bhonn taca faoin tionscal próiseála uan agus caorach.  Is cuid an-luachmhar d'earnáil agraibhia na hÉireann é seo atá dírithe ar onnmhairiú, agus soláthraíonn sé táirge ardluacha do mhargaí tomhaltóra ar fud na hEorpa.  Is fiú €250 milliún an tionscal seo do gheilleagar na hÉireann agus déantar dhá thrian den táirge a onnmhairiú.

MUCA

TÓGÁIL MUC

IONAID BAILITHE SEAMHAN MUC FORMHEASTA

Tá ionaid bailithe seamhain de chuid muc á rialú faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sláinte Ainmhithe - Trádáil i Seamhan de chuid Muc), 1993 (I.R. Uimh. 242 de 1993). Ní féidir trádáil a dhéanamh i seamhan muc ach amháin de réir na Rialachán seo.

Tabhair faoi deara go moltar do dhaoine ar mian leo cur isteach ar fhormheas d'ionad bailithe seamhain teagmháil a dhéanamh ar dtús leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia d'fhonn faisnéis iomlán ar an bpróiseas formheasta a fháil.

LEABHAR TRÉADA AGUS CLÁR DO THÓGÁIL MUC

Tugtar formheas na Roinne d'eagraíocht chun leabhar tréada nó clár a choinneáil faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leabhar Tréada agus Clár le haghaidh Síolrú Muc), 1994 (I.R. Uimh. 151 de 1994).

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise faoin méid thuas a fháil ón Rannóg Tógála Beostoic, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán. Teil: 049 4368293, Facs: 049 4361486

GRÁDÚ CONABLACH MUICE

Cuirtear córas an AE do ghrádú conablach muice i bhfeidhm in Éirinn leis na Rialacháin (Grádú) um Chonablach Muice, 1988 go 2001. Caithfidh gach seamlas muc, ina maraítear níos mó ná 200 muc sa tseachtain ar an meán i rith na bliana, conablaigh muc a ghrádú de réir a n-ábhair truafheola. Ní mór grádú a dhéanamh de réir ceann de na modhanna atá formheasta ag Coimisiún an AE d'úsáid in Éirinn. Beidh Grád léirithe ar chraiceann na lorga nó an liamháis ag uimhir atá mar an t-ábhar truafheola measta nó an litir grádaithe chomhfhreagrach. Is é cuspóir an chórais ghrádaithe ná chun trédhearcacht a éascú sa réimse praghsála agus chun cabhrú le híocaíocht chothrom de réir chaighdeán an chonablaigh. Ní mór d'oibreoir an tseamlais ráiteas a thabhairt do sholáthraithe muc, maidir le gach muc, ag taispeáint uimhir an chonablaigh, meáchan an chonablaigh, meastachán ar chéatadán an ábhair thruafheola agus an praghas iomlán a íocadh.

SCÉIM RIALAITHE SALMONELLA MUICE

Is é cuspóir an chláir seo ná chun laghdú a dhéanamh ar riosca ar bith d'fhadhbanna sláinte poiblí a éiríonn as tomhaltas muiceola agus táirgí muiceola. Cuireadh tús le clár nua ar an 1 Eanáir 2010 a chuimsíonn gach gné den bhiashlabhra. Faoin gclár leasaithe, a bhfuil an tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe 1966 (Salmonella i muca a rialú), 2009 mar bhonn taca faoi, ní mór do gach táirgeoir muc a sholáthraíonn níos mó ná 200 muc lena marú sa 12 mhí roimhe sin plean rialaithe salmonella ar an bhfeirm a bheith i bhfeidhm acu agus leitheadúlacht salmonella dá dtréad a aimsiú. Bíonn bearta breise i bhfeidhm i gcás tréada póraithe.

Is féidir tuilleadh faisnéise ar na seirbhísí thuas a fháil ón Rannóg Beartas Feola agus Bainne,An Roinn Talmhaíochta Iascaigh agus Bia, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 6072735

SLÁINTEACHAS FEOLA

BEARTAS MAIDIR LE BEOSTOC GLAN

Sa Phacáiste Sláinteachais, a tháinig i bhfeidhm i ngach Ballstát den Aontas Eorpach an 1 Eanáir 2006, déantar foráil do na rudaí seo a leanas maidir le glaineacht an bheostoic a chuirtear i láthair le haghaidh maraithe:

Rialachán (CE) Uimh. 852/2004
Caithfidh oibreoirí gnólachtaí bia a thógann ainmhithe nó a tháirgeann buntáirgí de thionscnamh ainmhí bearta imleora a ghlacadh, mar is cuí agus chomh fada agus is féidir chun glaineacht na n-ainmhithe a bheidh le marú a chinntiú agus, nuair is gá, glaineacht na n-ainmhithe táirgeachta a chinntiú chomh maith.

Rialachán (CE) Uimh. 853/2004
Caithfidh nósanna imeachta glactha bunaithe ar HACCP a bheith ag oibreoirí gnólachtaí bia a bhfuil seamlais á n-oibriú acu chun a ráthú go mbíonn gach ainmhí, nó nuair is cuí, go bhfuil gach beart d'ainmhithe a ghlactar isteach in áitreabh an tseamlais glan. Sa chás go dteipeann ar an oibreoir gnólachta bia ceann ar bith de na riachtanais seo a chomhlíonadh ní mór dó a leithéid a chur in iúl don tréidlia oifigiúil agus bearta cuí a ghlacadh.

Rialachán (CE) Uimh. 854/2002
Déanfaidh an tréidlia oifigiúil comhlíonadh dhualgais na n-oibreoirí gnólachtaí bia faoi Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 a dheimhniú; lena chinntiú nach maraítear ainmhithe do thomhaltas ag daoine a mbíonn a leithéid de riochtaí seithe acu ná go bhfuil riosca do-ghlactha ann go ndéanfar an fheoil a thruailliú le linn an mharaithe mura nglantar iad roimh ré.

Éilíonn an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ar oibreoirí gnólachta bia ag seamlais catagóiriú a dhéanamh mar seo a leanas:

A - Eallach is féidir a mharú, gan an fheoil a bheith i mbaol rómhór a bheith éillithe le linn an phróisis mharaithe trí na gnáthnósanna imeachta cóirithe sláinteachais a úsáid is a úsáidtear de ghnáth sa ghléasra;

B - Eallach nach féidir a mharú gan an fheoil a bheith i mbaol rómhór a bheith éilithe le linn an phróisis mharaithe, ach amháin trí rialuithe cóirithe sláinteachais sainithe breise a chur i bhfeidhm;

C - Eallach nach bhfuil oiriúnach lena marú mar gheall ar riocht na seithe. Ní féidir na heallaí sin a thabhairt i láthair i gcomhair ante mortem agus is faoin Oibreoir Gnólacht Bia atá sé an beart leasaithe is gá a dhéanamh maidir leis na heallaí sin.

Rinne an Roinn poiblíocht ghníomhach freisin ar na ceanglais ar tháirgeoirí tosaigh a chinntiú go bhfuil ainmhithe a chuirtear lena marú glan chomh maith le treoir maidir leis sin a sholáthar. Chuimsigh an cur chuige sin ailt sna nuachtáin fheirmeoireachta a fhoilsiú agus bileoga eolais agus coir phoist a sheoladh chuig táirgeoirí a sholáthair ainmhithe a bhí catagóirithe mar ainmhithe nár chomhlíon na leibhéil ghlaineachta is gá.

REACHTAÍOCHT I LEITH SLÁINTEACHAS FEOLA

Tháinig reachtaíocht bia agus sláinteachas beatha (an Pacáiste Sláinteachais) an Chomhphobail Eorpaigh i bhfeidhm ar fud na mBallstát ón 1 Eanáir 2006 i leith. Déanann an Pacáiste Sláinteachais reachtaíocht a bhaineann le sláinteachas bia agus beatha a athbhreithniú agus a chomhdhlúthú in éineacht le táirgeadh, rialú agus margaíocht tháirgí de thionscnamh ainmhí agus saincheisteanna sláinte ainmhithe maidir le táirgeadh na dtáirgí sin.

Spreagadh an Pacáiste Sláinteachais ón ngá le cinntiú go mbíonn ardleibhéil cosanta ann maidir le sláinte phoiblí i dtaca le táirgeadh bia. Déanann an Pacáiste raon na reachtaíochtaí casta agus forluiteacha a tháinig chun cinn sa réimse seo sna 30 bliain nó mar sin atá caite a shimpliú. Is é an bhunfhealsúnacht ná gur chóir go mbeadh táirgeoirí bia freagrach go hiomlán as sábháilteacht an bhia a tháirgeann siad.

Tugadh tuilleadh éifeachta don Phacáiste Sláinteachais le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bia agus Sláinteachas Beatha) 2005 (I.R. Uimh. 910 de 2005). Rinneadh na rialacháin sin a nuashonrú agus cuireadh Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bia agus Sláinteachas Beatha) 2009 (I.R. Uimh. 432 de 2009) ina n-ionaid.

Ceanglaíonn na rialacháin ar oibreoirí gnólachtaí bia ar táirgeoirí tosaigh i dtaobh táirgí bia iad iarratas a dhéanamh ar chlárú agus is í an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an t-údarás cláraithe chun na críche sin.

BUNAÍOCHTAÍ FEOLA A FHAOMHADH

Ba cheart d'oibreoir gnólacht bia, ar mian leis/léi gníomhaíocht a dhéanamh a gcaithfear í a fhaomhadh, iarratas a dhéanamh chuig an údarás cláraithe iomchuí. Is é an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an t-údarás cláraithe do bhunaíochtaí a bhfuil tréchur ard acu. Sula mbíonn bunaíocht in ann marc aitheantais a úsáid ar aon cheann dá táirgí, caithfidh údarás cláraithe í a fhaomhadh.

Déanann Seirbhís Cigireachta um Shláinte Phoiblí Thréidliachta (VPHIS) na Roinne maoirseacht ar bhunaíochtaí móra a bhfuil marú ainmhithe ar siúl acu agus ar phróiseáil táirgí feola, feoil mhionaithe agus ullmhúcháin feola. Déanann an VPHIS iniúchtaí ar bhunaíochtaí iarrthacha le deimhniú go bhfuil an Oibreoir Gnólacht Bia ag comhlíonadh na reachtaíochta sláinteachais sula moltar é a fhormheas ag an Roinn. Déantar na hiniúchtaí an-mhionsonraithe seo faoin bPacáiste Sláinteachais i dteannta na monatóireachta sláinte poiblí agus na n-iniúchtaí atá ina gcuid laethúil d'obair an VPHIS.

Déantar scrúdú eolaíochta ar fheoil agus tháirgí feola ag Príomhshaotharlann Rialaithe Feola na Roinne, Campas Bhacastúin, Cill Droichid, Co. Chill Dara. Teil: 01-6157368

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar an nós imeachta formheasa ón Rannán um Shláinteachas Feola, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Ionad Gnó Grattan, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Port Laoise. Teil: 057 8694101. Is féidir leathanaigh Gréasáin na Rannóige a fháil ag www.agriculture.gov.ie

ÉANLAITH CHLÓIS AGUS UIBHEACHA

GORLANNA ÉANLAITH CHLÓIS AGUS FEIRMEACHA SOLÁTHAIR UIBHEACHA GOIR

Caithfidh gach gorlann éanlaith chlóis atá i mbun táirgeadh sicíní lae, éin turcaí nó éin lachan chun éin bhoird a tháirgeadh nó i mbun ealtaí breithe a athsholáthar a bheith ceadúnaithe ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia. Ní féidir ach uibheacha goir a fhaightear de réir ceada eisithe ag an Roinn a ghoradh ag gorlann éanlaith cheadúnaithe. Caithfidh stoc tógála uile ag feirmeacha soláthair a bheith faighte ó fhoinsí tógála formheasta agus tá siad faoi réir ag cigireacht agus tástáil fola chun saoirse a chinntiú ó ghalar tromchúiseach éanlaith chlóis.

Ní mór go mbeadh formheas ón Roinn ag gach gorlann éanlaith chlóis agus ó fheirmeacha soláthair a bhaineann le trádáil AE maidir le héanlaith chlóis beo agus uibheacha goir. Caithfear gach coinsíneacht le haghaidh onnmhairithe a iniúchadh agus caithfidh an teastas sláinte ábhartha a bheith in éineacht léi.

MARGAÍOCHT FEOIL ÉANLAITH CHLÓIS

Caithfidh feoil éanlaithe a mhargaítear san AE a rangú mar rang A nó rang B de réir a caighdeáin, agus caithfear é a phacáil, a lipéadú, a iompar agus a chur i láthair de réir riachtanais an AE agus na reachtaíochta náisiúnta a rialaíonn caighdeáin mhargaíochta d'éanlaith chlóis. Caithfidh méid an uisce ghafa in éanlaith chlóis a bheith faoi bhun teorainneacha sonraithe. Is féidir le feoil éanlaithe a bheith margaithe mar 'shaor-raoin', 'tógtha i mbanrach', 'saor-raoin traidisiúnta' nó 'saor-raoin - saoirse iomlán', nó is féidir le feoil éanlaithe tagairt a choinneáil maidir leis an ráta bia a úsáideadh, chomh fada agus a chomhlíontar critéir áirithe. Tá sé riachtanach ar tháirgeoirí agus sheamlais a bhfuil fonn orthu na téarmaí seo a úsáid clárú leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus taifid iomchuí a choinneáil dá bhfuil faoi réir cigireachtaí Roinne oifigiúla.

RIALACHÁIN MARGAÍOCHTA UIBHEACHA

Caithfidh uibheacha boird arna margú san AE a bheith grádaithe de réir caighdeáin agus meáchain, lipéadaithe, stóráilte, iompartha agus curtha ar díol de réir reachtaíocht náisiúnta agus reachtaíocht an AE maidir le caighdeáin mhargaíochta d'uibheacha. Ní mór uibheacha a chur ar an margadh agus a phacáil in ionad pacála uibheacha cláraithe. Tugtar uimhir shuaitheantais do gach ionad pacála cláraithe agus tá sé riachtanach dóibh seo táille bhliantúil a íoc maidir lena gclárú. Caithfidh pacaí uibheacha treoir a thabhairt maidir leis an modh feirmeoireachta agus dáta 'b'fhearr roimh' a bheith air. Is ionann an dáta seo agus 28 lá i ndiaidh na breithe, ach is é an dáta is déanaí gur féidir leis na huibheacha a dhíol leis an tomhaltóir ná 21 lá i ndiaidh na breithe. Ní féidir uibheacha gortha a dhíol do thomhaltas daonna.

Is féidir margaíocht a dhéanamh ar uibheacha faoi na téarmaí 'saor-raoin', 'cás', 'scioból' nó 'orgánach' ar an gcoinníoll gur comhlíonadh ceanglais infheidhme na reachtaíochta. Caithfidh táirgeoirí agus pacálaithe a úsáideann na téarmaí agus na leideanna seo a bheith cláraithe leis an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus caithfidh siad an reachtaíocht lena mbaineann a chomhlíonadh.

CAPAILL

LEABHAR FOLAÍOCHTA A FHAOMHADH

Is é is brí le leabhar folaíochta ná leabhar, clár, comhad nó meán sonraí ar bith atá á chothabháil ag eagraíocht aitheanta agus ina bhfuil eachaithe cláraithe le tagairt dá sinsir go léir a bhfuil eolas ann fúthu. Is de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Graíleabhar agus Iomaíocht Each-ainmhithe), 2004 (I.R. Uimh 399 de 2004), arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Graíleabhar agus Iomaíocht Each-ainmhithe) (leasú) 2007 (I.R. Uimh. 530 de 2007) a fheidhmítear Graíleabhair.

Is í an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia an tÚdarás Inniúil chun faomhadh a thabhairt faoin reachtaíocht seo ar an gcoinníoll go mbeidh na critéir chun ainmhithe a fhaomhadh comhlíonta ag an iarratasóir.

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise faoin méid thuas a fháil ón Rannóg Tógála Beostoic, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán. Teil: 049 4368293, Facs: 049 4361486

CLÁRÚ CAPALL

Leagtar amach i Rialachán na gComhphobal Eorpach Uimh. 504/2008 an córas chun equidae a chéannú agus tá sé ina cheangal ar gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh.

Tá dualgas ar gach coimeádaí capall, comhlacht eisiúna pas agus cleachtóir tréidliachta forálacha an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Trí ghné atá sa chóras feabhsaithe seo chun equidae a chéannú:

 • pas eachaí;
 • micrishlis a ionphlandaítear in eachaí chun nasc aonchiallach a chruthú idir an pas agus an t-eachaí; agus
 • uimhir shaoil eachaí ar leith a shannadh don each i mbunachar sonraí na heagraíochta eisithe pas formheasta.

Éilíonn rialachán 504/2008 go mbeidh pas ag gach eachaí. Caithfear searraigh a chéannú de réir an Rialacháin laistigh de shé mhí ón dáta breithe.

Ní féidir eachaithe a mheas lena marú mar bhia don duine mura bhfuil pas acu.

Tá sonraí teagmhála d'eagraíochtaí atá formheasta faoi láthair ag an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia chun doiciméid céannachta a eisiúint d'eachaithe ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannán um Bonneagair Eachaí/Comhlachtaí Stáit, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán. Teil: 049 4368291,Facs: 049 4361486 nó ríomhphost: equineinfrastructures@agriculture.gov.ie

EACHSPÓRT ÉIREANN

Is é Eachspórt Éireann an comhlacht rialaithe do thionscal na gcapall spóirt in Éirinn agus tá sé freagrach as ceapadh agus cur i bhfeidhm straitéisí chun tionscal capall spóirt Éireannach atá iomaíoch go hidirnáisiúnta a fhorbairt agus a chur chun cinn, agus cuimsíonn sé gníomhaíochtaí póraithe, spóirt agus fóillíochta. Coinníonn sé Clár Capall na hÉireann, a bhfuil Graíleabhar na gCapall Spóirt Éireannach agus Graíleabhar na gCapall Tarraingthe Éireannach mar chuid de. Tá ionadaithe ón International Equestrian Federation, eagraíochtaí spóirt/fóillíochta agus ó Bhord na gCapall ar Bhord Stiúrthóirí Eachspórt Éireann. Ceapann an tAire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt cathaoirleach neamhspleách i gcomhar leis an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

Chun sonraí breise a fháil ar Eachspórt Éireann déan teagmháil le: Eachspórt Éireann, 1úUrlár, Teach na Feá, Páirc na Mílaoise, Baile Osbeirn, Nás, Co. Chill Dara. Teil: 045 854744 r-phost: info@horsesportireland.ie 

BORD NA gCAPALL

Bunaíodh Comharchumann Bhord na gCapall Teo. in 1993. Gníomhaíonn Bord na gCapall mar Fho-bhord comhairliúcháin laistigh d'Eachspórt Éireann ar shaincheisteanna a bhaineann le graíleabhair agus le beartas póraithe.

Chun tuilleadh sonraí ar Bhord na gCapall agus foirmeacha iarratais ar bhallraíocht a fháil déan teagmháil le: Bord na gCapall, Teach na Feá, Páirc na Mílaoise, Nás, Co. Chill Dara Teil: 045 854744r-phost: ihb@ihb.ie, láithreán Gréasáin: www.irishsporthorse.com

FORBAIRT THIONSCAL NA gCAPALL

AN PLEAN FORBARTHA NÁISIÚNTA (NDP) 2007-2013

Soláthraítear deontais faoin NDP d'eagraíochtaí le haghaidh tionscadal atá formheasta ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus atá dírithe ar thacaíocht a thabhairt d'fheabhsuithe i bpórú eachaí ardchaighdeáin agus d'fheabhsuithe sa bhonneagar ina n-oibríonn earnálacha na gcapall folaíochta agus neamhfholaíochta. Tá roinnt beart á bhfeidhmiú faoin PFN á riar ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gcomhar le hEachspórt Éireann.

Tá cúnamh dírithe ar na nithe seo a leanas:

 • Táirgeadh capaill neamhfholaíochta ar ardchaighdeán - obair ar fhoirmliú innéacsanna géiniteacha do staileanna, sampláil fola/tástáil DNA chun folaíocht a fhíorú, uasghrádú na gcóras cláraithe eachaí, agus ar chur chun cinn agus margú capaill neamhfholaíochta;
 • Táirgeadh capaill fholaíochta ar ardchaighdeán - tionscnaimh sna réimsí oideachais, traenála agus fógraíochta maidir le sláinte agus riar capall, bainistiú agus sábháilteacht graí, cothú agus pórú ar ardchaighdeán;
 • Taighde ar ghalair agus phórú capall agus chostas caipitiúil na bhfoirgneamh agus an trealaimh chun éascaíocht a dhéanamh ar sheachadadh seirbhísí fáthmheasacha agus coimhdeacha feabhsaithe ag Lárionad Capall na hÉireann;
 • Bailiú agus anailísiú sonraí as a dtiocfaidh faisnéis a chuirfidh taca le feabhsuithe i gcáilíocht ghéiniteach san earnáil neamhfholaíochta. Tacaíocht le deiseanna oideachais agus oiliúna le freastal ar riachtanais na n-iontrálaithe nua agus iad siúd a bhfuil baint acu cheana féin leis an tionscal eachaí agus le tionscail ghaolmhara.

Tá faisnéis mhionsonraithe ar scéimeanna eachaí an NDP ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinnewww.agriculture.gov.ie/equine_ndp

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannán um Bonneagair Eachaí, An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, Sráid Fhearnáin, An Cabhán. Teil: 049 4368291, Facs: 049 4361486 Ríomhphost: equineinfrastructures@agriculture.gov.ie