By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1A

AN ROINN TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS BIA

Ceannoifig:

Teach Talmhaíochta - Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Íosghlao: 1890 200 510 agus 01 6072000 Uimh. Facs: 01 6616263

Oifigí Díláraithe:

Oifig an Chabháin - Oifigí an Rialtais, Sráid Fhearnáin, An Cabhán. Íosghlao: 1890 200 508 agus 049 4368200

Oifig Phort Laoise - Oifigí an Rialtais, Seanbhóthar Mhainistir Laoise, Port Laoise, Co. Laoise. Íosghlao: 1890 200 506 agus Teil: 057 8674400

Aonad na hAoníocaíochta
Línte Cabhracha le haghaidh Ceisteanna Bunaithe ar Limistéir agus Ceisteanna Gaolmhara Eile a eascraíonn as Iarratas Aoníocaíochta:

An Longfort agus Cill Mhantáin Íosghlao: 1890 252242
Ceatharlach, Cill Chainnigh, Laois, Muineachán agus Sligeach Íosghlao: 1890 252243
Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Uíbh Fhailí agus Loch Garman Íosghlao: 1890 252244
An Clár, Cill Dara, Luimneach agus Ros Comáin Íosghlao: 1890 252235
Corcaigh, Port Láirge agus an Iarmhí Íosghlao: 1890 252236
Gaillimh, Ciarraí, Maigh Eo agus an Mhí Íosghlao: 1890 200502
An Cabhán, Liatroim, Lú agus Tiobraid Árann Íosghlao: 1890 252598
Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste Íosghlao: 1890 200114
Aistriú Teidlíochtaí: Gach Contae Íosghlao: 1890 200560
An tAonad Fiosrúchán Oidhreachta Íosghlao: 1890 200560
Comhdhlúthú Teidlíochtaí: Gach Contae Íosghlao: 1890 252240
An Cúlchiste Náisiúnta: Gach Contae Íosghlao: 1890 252051
Fiosrúcháin maidir le Clárú Ar LíneDeasc Cabhrach le haghaidh Gach Contae Íosghlao: 1890 252118
Teidlíochtaí Neamhúsáidte: Gach Contae 057 8680475
Maolú REPS 053 9163400

Oifig Bhacastúin - Foirgneamh Riaracháin, Coimpléasc Bhacastúin, Lána Steach Cuimne, Cill Droichid, Co. Chill Dara. Teil: 01 505 58600

Saotharlanna Bhacastúin: Coimpléasc Saotharlainne Bhacastúin, Lána Steach Cuimne, Cill Droichid, Co. Chill Dara. Teil: 01 6157100

Oifig Chloich na Coillte - Iascaigh, An Cloichín, Cloich na Coillte, Co. ChorcaíÍosghlao: 1890 252 741 nó 023 8859500

Oifig Loch Garman - Eastát Chaisleáin Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman. Íosghlao: 0761 064 415 agus 053 9163400

AN ROINN TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS BIA

 

RANNÓGA


Ainm na Rannóige 

Gach ceann (01)
seachas
áit a léirítear a
mhalairt 
An Rannóg Cóiríochta  6072883/6072878
Rannóg na gCuntas  049 4368200
Rannóg na Struchtúr Talmhaíochta
AEOS
Íocaíochtaí REPS
Achomhairc maidir le REPS
Aisghabháil Fiacha REPS
Orgánaic REPS
Rannóg na Feirmeoireachta Orgánaí
An Scéim um Luathscor
Íosghlao 0761 064 415
053 9163459
053 9163451
053 9163478
053 9165534
053 9143965
053 9163465
053 9163469
An Rannóg um Chúnamh do Stóráil Phríobháideach  053 9163437
An Oifig Achomhairc Talmhaíochta  057 8667167 nó
Íosghlao 1890 671671
An Rannóg Sláinte agus Leas Ainmhithe
Líne Cabhrach don Fhliú Éanúil
Leas Ainmhithe/Údarás Áitiúil/Seirbhísí
Tréidliachta/Braicheas
Galair Aicme B/Imscrúduithe Sláinte Ainmhithe
Rialú Capall
Galair Aicme A
TSE (BSE/An Scráibeach)
Céannacht Caorach/Muc
Allmhairiú/Onnmhairiú Cat agus Madraí
Allmhairiú/Onnmhairiú Beostoic, Capall, Éan - Nósanna
Imeachta Coraintín
Íocaíochtaí maidir leis an Scráibeach
Íosghlao 1890 252 283
6072049
6072224
074 9173603
6072862
6072407/6072574
6072901
6072827
6072862
6072989
Rannóg na gCúrsaí Corparáideacha
An Oifig Preasa
Faisnéis
Comhordú
An tAcht um Shaoráil Faisnéise
An tAonad um Sheirbhísí ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí
An tAonad Fiosrúchán
Comhoibriú Thuaidh/Theas
6072802
6072802
6072383
057 8694327
057 8694331
6072740
6072046
Rannóg um Beartais, Tháirgeadh agus Shábháilteacht Barr
Ábhair Beathúcháin d'Ainmhithe
Tástáil Éagsúlachta Síolta Arbhar agus Deimhniú Síolta Arbhar/Síolta Ola
Beartas um Barra
Trádáil Leasachán agus Plandaí
Gortóireacht (lena n-áirítear Eagrais Táirgeoirí agus Beachaireacht/Mil)
Cúnamh Deontais NDP (Gortóireacht, Prátaí agus Stóráil Gráin) Lotnaidicídí
Prátaí
Trádáil Plandaí
Siúcra
5058772
6302902
6072852
6072324
5058792
5058893
5058801
5058759
5058759
5058759
6072874 
An Rannóg Eacnamaíochta agus Pleanála  6072927
An Comhshaol
Níotráití
Beartas Comhshaol Talmhaíochta/Athrú Aeráide/Forbairt Inbhuanaithe
An tAonad Beartais Bithbhreosla
053 9163444
053 9163467
057 8692231
An Rannóg ERAD
Ceadúnú agus Úsáid Chógas Tréidliachta
5058712/5058718
5058659
Rannóg Trádála an AE  6072724
Aisíocaíochtaí Onnmhairíochta - Oifig Loch Garman  053 9163400
An Rannóg Airgeadais  6072799

Iascaigh - Oifig Chloich na Coillte

Bainistíocht Chrios an Chósta
An Rannóg Bainistíochta Dobharshaothraithe agus Urthránna
An Rannóg Riarachán Iascaigh Mhara
Cuanta Ceadúnú/Clárú
Rannóg um Beartas agus Forbairt Bhia Mara

023 8859500 nó Íosghlao 1890 252741
An Rannóg Bia  6072841
An Rannóg Idirchaidrimh Sábháilteachta Bia
Allmhairiú Táirgí de Bhunús Ainmhíoch
Idirchaidreamh Sábháilteachta Bia
Comhlachtaí Stáit
6072892/6072896
6072299/6072443
6072044
An Rannóg Foraoiseachta - Oifig Loch Garman
Ceaduithe, Deontais an Dara Tráthchoda, Préimheanna Iartheachtacha, Pinsin,
Leasú ón Aer agus an Scéim um Choillearnacha Dúchasacha
An Chéad Deontas agus na Chéad Phréimheanna
An Dara Tráthchuid, Préimheanna
IFORIS (UAT), Athsheiceáil Ceantair
Athrú Iarratasóra
Leagan
Bainistíocht Airgeadais
Beartas Foraoiseachta
Cur Chun Cinn agus Oiliúint Foraoiseachta
An tAonad Achomharc
Rialú Coillte, Coillte & COFORD, Tailte
Comhordú agus Athbhreithniú Reachtaíochta
053 9176002
053 9160193
053 9165533
053 9163435
053 9160213
053 9160170
053 9160187
053 9160180
053 9160178
053 9165587
053 9160171
053 9176013
Rannóg na gCóras Faisnéise  6072934
An tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí  6072849
Rannóg na nOibríochtaí Idirghabhála - Oifig Loch Garman  053 9163443
Rannóg Bainistíochta Tionscadail ISO  057 8692232
Rannóg na Seirbhísí Dlí
Brainse na dTailte, An Cabhán
Brainse na Scrúdaitheoirí agus na gCláraitheoirí
Oifig an Aturnae
Brainse na dTaifead, Aonad 11, Eastáit Tionsclaíochta
Chluain Maighneann,
Port Laoise
An Brainse Suirbhéireachta, 90/91 Bóthar Furze, Áth an Ghainimh, Dublin18
049 4368225
6072097
6072097
057 8634988
2943181
An Rannóg um Pórú Beostoic - Oifig an Chabháin  049 4368293
Rannóg na Seirbhísí Bainistíochta - Oifig Phort Laoise  057 8694306
An Rannóg Sláinteachas Bainne agus Feola / Fotháirgí Ainmhithe - Oifig Phort Laoise
Sláinteachas Bainne
Láraonad Táillí
Sláinteachas Feola/Monarchana Feola
Fotháirgí Ainmhithe
057 8694357
057 8694334
057 8694459
057 8695243
An Rannóg Beartas Feola agus Bainne
Beartas Mairteola
Caoireoil
Muiceoil
Éanlaith Chlóis/Uibheacha
Cuóta Bainne Beartas Bainne agus Trádála
6072880
6072935
6072700
6072832
6072857
6072853
Rannóg na bhFóirdheontas Bainne  053 9163405
Rannóg na Scéime Náisiúnta Dearbhaithe Mairteola
Clibeáil agus Clárú
Feirm go Feirm/Aontaí
Bealaí Amach AIM/Dúblaigh AIM/AIM Caillte agus Goidte Forbairt AIM
Iompar/Déileálaithe
5058880
5058882
5058883
5058629
5058881
Rannóg na Scéimeanna Infheistíochta ar an bhFeirm
Scéim Leasa um Éanlaith Chlóis Scéim Leasa um Thithíocht Cránach
053-9170323
053-9170382

An Rannóg Pearsanra
An Fhoireann Riaracháin
Oifigigh Talmhaíochta
An Fhoireann Cigireachta
Oiliúint agus Forbairt Foirne
An Fhoireann Tréidliachta/Saotharlann/Dlí

6072806
0578680478
057 8694144
6072783
6072252
Beartas Forbartha Tuaithe  6072885
Fóirdheontas d'Íocaíochtaí Tástála TSE  053 9170327