By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

AGUISÍN 1B

OIFIGÍ RÉIGIÚNACHA NA ROINNE

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt seirbhísí de chuid Roinne scoilte laistigh de chontae nó go gclúdaíonn siad cuid de chontae eile sna cásanna atá marcáilte le réiltín (*) thíos. Tá an scoilt bunaithe de réir raonta uimhir tréada a liostaítear ag deireadh Aguisín 1B.

CONTAE SEOLADH TEILEAFÓN
CEATHARLACH
(féach Loch Garman)
Tréidliacht
Beostoc
AES
Lána Chnoc Fhiodh na gCaor,
Teampall Seanáin,
Inis Córthaidh,
Co. Loch Garman
053 9242008
Íosghlao
1890 253 311
CABHÁN#
Tréidliacht
Beostoc
AES
Oifigí an Rialtais,
Sráid Fhearnáin,
An Cabhán.
049 4368200
AN CLÁR (féach Luimneach)Tréidliacht
Beostoc
AES
Halla Houston,
Ascaill Bhaile an Choimín, Eastáit Tionsclaíochta an Ráithín,
An Ráithín, Luimneach.
061 500900
Íosghlao
1890 253 129

CORCAIGH#
Corcaigh Láir agus Thuaidh Thoir Tréidliacht
Beostoc

Áras Hibernian,
80 An Meal Theas,
Corcaigh.
021 4851400
AES (Mala/Mainistir Fhear Maí Thuaidh Thiar)# Cnoc an Ghúlaigh,
Mala,
Co. Chorcaí
022 21153

CLOICH NA COILLTE
Corcaigh Thiar
Tréidliacht
Beostoc
AES

Dairbhre,
Cloich na Coillte,
Co. Chorcaí.
023 36200
DÚN NA nGALL
Tréidliacht
Beostoc
AES (Dún na nGall Thuaidh)

Sráid Theach an Tionóil,
Ráth Bhoth,
Co. Dhún na nGall.
AES (Dún na nGall Theas)
Ionad Seirbhísí Poiblí,
Droim Lonnachair,
Baile Dhún na nGall.

074 9145990

074 9721048

BAILE ÁTHA CLIATH (féach Cill Dara)
Tréidliacht & Beostoc
AES

Teach na Poibleoige,
Cearnóg na Poibleoige,
An Nás,
Co. Chill Dara.

Teach Gharraí an Earraigh,
Bóthar na Sollán,
An Nás,
Co. Chill Dara.

045 873035

045 894044

GAILLIMH#
Tréidliacht
Beostoc
AES (Gaillimh Thiar)


AES (Gaillimh Thuaidh)#


AES (Gaillimh Thoir & Theas)#

Foirgneamh Dockgate,
Bóthar na gCeannaithe,
Gaillimh.

An Meal,
Tuaim,
Co. na Gaillimhe.

An Phríomhshráid,
Baile Locha Riach,
Co. na Gaillimhe.

091 507600


093 24257

091 841098

CIARRAÍ
Tréidliacht
Beostoc
AES
Oifigí an Rialtais,
Bóthar an Spá, Trá Lí,
Co. Chiarraí.
066 7145052
Íosghlao
1890 253 138

CILL DARA#
Tréidliacht & Beostoc
(Cill Dara, Baile Átha Cliath & Cill Mhantáin Thiar*)


AES#
Cill Dara & Baile Átha Cliath

Teach na Poibleoige,
Cearnóg na Poibleoige,
An Nás, Co. Chill Dara.

Teach Gharraí an Earraigh,
Bóthar na Sollán,
An Nás,
Co. Chill Dara.

045 873035

045 894044

CILL CHAINNIGH
(féach Port Láirge)

Tréidliacht
Beostoc
AES

An Gleann,
Port Láirge.
051 301700
Íosghlao
1890 253 099
LAOIS #
Tréidliacht
Beostoc
AES
Oifigí an Rialtais,
Seanbhóthar Mhainistir
Laoise,
Port Laoise,
Co. Laoise.
057 8674400
LIATROIM Oifig Réigiúnach Liatroma/Shligigh/an Longfoirt
Tréidliacht
Beostoc
AES
Doire Shalach,
Droim Seanbhó,
Co. Liatroma.
071 9682000
Íosghlao
1890 253 101
LUIMNEACH
Oifig Réigiúnach Luimnigh & an Chláir
Tréidliacht
Beostoc
AES
Halla Houston,
Ascaill Bhaile an Choimín,
Eastáit Tionsclaíochta an Ráithín,
An Ráithín,
Luimneach.
061 500900
Íosghlao
1890 253 129

AN LONGFORT(féach Liatroim)
Tréidliacht
Beostoc
AES

Doire Shalach,
Droim Seanbhó,
Co. Liatroma.
071 9682000
Íosghlao
1890 253 101
AN LÚ (féach an Mhí)
Tréidliacht
Beostoc
AES

Oifigí an Rialtais,
Áth Luimnigh,
Cill an Chairn,
An Uaimh,
Co. na Mí.

046 9079030
Íosghlao
1890 253 110
MAIGH EO
Tréidliacht
Beostoc
AES
Teach Michael Davitt,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo.
094 9035300
Íosghlao
1890 200 507

AN MHÍ
Oifig Réigiúnach na Mí/Lú
Tréidliacht
Beostoc
AES

Oifigí an Rialtais,
Áth Luimnigh,
Cill an Chairn,
An Uaimh,
Co. na Mí.

046 9079030
Íosghlao
1890 253 110

MUINEACHÁN#
Tréidliacht
Beostoc

AES#

An Phríomhshráid,
Béal Átha Beithe,
Co. Mhuineacháin.

Seanbheairic na nGardaí,
Muineachán.

042 9748800

 

047 81452

UÍBH FHAILÍ#
Tréidliacht
Beostoc
AES
Oifigí an Rialtais,
Cluain Minse,
An Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí.
057 9346037
ROS COMÁIN
Tréidliacht
Beostoc
AES
Oifigí an Rialtais,
Bóthar an Chlochair,
Ros Comáin.
0906 630100
SLIGEACH (féach Liatroim)
Tréidliacht
Beostoc
AES

Doire Shalach,
Droim Seanbhó,
Co. Liatroma.

071 9155030
Íosghlao
1890 253 101

THIOBRAID ÁRANN
Oifig Réigiúnach
Tréidliacht /& Beostoc & AES

Oifigí an Rialtais,
Sráid Davis,
Tiobraid Árann.
062 80100
Íosghlao
1890 253 127
PORT LÁIRGE
Oifig Réigiúnach Phort Láirge & Chill Chainnigh
Tréidliacht
Beostoc
AES
An Gleann,
Port Láirge.
051 301700
Íosghlao
1890 253 099

AN IARMHÍ#
Tréidliacht
BeostocAES#

Bellview,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí.

Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí.

044 9339034

0906 494439

LOCH GARMAN
Oifig Réigiúnach Loch Garman agus Cheatharlach
Tréidliacht
(Cill Mhantáin Thoir freisin)
Beostoc
(Cill Mhantáin Thoir freisin)

AES
(Co. Chill Mhantáin freisin)
Lána Chnoc Fhiodh na gCaor,
Teampall Seanáin,
Inis Córthaidh,
Co. Loch Garman.
053 9242008
Íosghlao
1890 253 111

CILL MHANTÁIN (féach Cill Dara agus Loch Garman)
AES
Cill Mhantáin Thoir*
Beostoc
Tréidliachta

Cill Mhantáin Thiar*
Tréidliacht
Beostoc

Lána Chnoc Fhiodh na gCaor,
Teampall Seanáin,
Inis Córthaidh,
Co. Loch Garman.

Teach na Poibleoige,
Cearnóg na Poibleoige,
An Nás,
Co. Chill Dara.

053 9242008
Íosghlao
1890 253 111

045 873035

# comhartha gur oifigí iad a ndéanfar iad a chumasc sna hoifigí réigiúnacha
*Dualgais cheantair maidir le seirbhísí Tréidliachta agus Beostoic in oifigí áitiúla áirithe.

Oifig Raonta Uimhreacha Tréada

Cill Mhantáin Thiar (Cill Dara) 

Cill Mhantáin Thoir (Loch Garman)

Z201001 - Z226999

Z101001 - Z148999