By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

BROLLACH ÓN AIRE

Brendan Smith

Brendan Smith T.D.,
an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

Tá an-áthas orm "Scéimeanna agus Seirbhísí 2010 - 2011" a sheoladh. Leagtar amach go cuimsitheach ann na seirbhísí agus na tacaíochtaí atá ar fáil do phobal na feirmeoireachta, pobal na hiascaireachta agus pobail tuaithe níos leithne.

Tá earnálacha an agraibhia agus na hiascaireachta i measc na n-earnálacha déantúsaíochta dúchasaí is tábhachtaí agus is mó rath sa tír seo i gcónaí. Is iad an 120,000 táirgeoir tosaigh atá mar an cnámh droma geilleagrach ag saol na tuaithe in Éirinn. Tá 47,000 duine eile fostaithe i dtionscal an bhia agus na ndeochanna, agus tá na mílte eile ag obair sa chóras dáileacháin. In ainneoin an choir chun donais eacnamaíoch ar fud an domhain, meastar gur onnmhairíodh earraí agraibhia le luach os cionn €7 mbilliún ó Éirinn in 2009 - ina measc sin, bhí luach €2 bhilliún ar earraí déiríochta agus ar earraí gaolmhara, agus bhí luach €2.07 billiún ar fheoil agus ar ullmhóidí feola. Tá ról ríshuntasach i dtéarnamh eacnamaíoch na hÉireann ag an tionscal agraibhia mar gheall ar a thábhacht, a leathadh tíreolaíoch agus a réimse onnmhairithe.

Seoladh saoráid iarratas ar líne na Roinne le haghaidh Scéim na hAoníocaíochta den chéad uair in 2007. Tagann méadú ar líon na ndaoine ag úsáid na saoráide seo bliain i ndiaidh bliana mar gheall ar fheabhsuithe breise a dhéantar ar an gcóras gach bliain ionas go mbeidh sé níos fusa le húsáid. Tháinig méadú ar líon na n-iarratas a chuirtear isteach gach bliain ó 5% de na hiarratais in 2007 go 15% in 2008, 28% in 2009, agus 34% in 2010. Le sonraí iomlána a fháil air sin agus ar na seirbhísí eile ar líne a chuireann mo Roinn ar fáil tabhair cuairt ar www.agfood.ie

I gcomhar le coiste leathan a bhí ionadaíoch do mhórleasanna earnálacha an agraibhia, na hiascaireachta agus na foraoiseachta, d'oibrigh mo Roinn le straitéis nua a fhorbairt don earnáil don tréimhse go dtí 2020. Faoi Straitéis 2020, coimeádfar an spreagadh a d'eascair as Tuarascáil agus as Plean Gníomhaíochta Fís don Talmhaíocht 2015. Forbraíodh an straitéis nua mar threochlár comhtháite don tionscal lena acmhainn a neartú, le cur in oiriúint do dhúshláin agus le fás i gcomhthéacs deiseanna a thiocfaidh chun cinn sna deich mbliana amach romhainn. Cuirtear réaltachtaí nua an domhain agus an mhargaidh san áireamh ann, ina bhfuil an talmhaíocht agus bia lárnach do mhórdhúshláin dhomhanda na slándála bia agus an athraithe aeráide. Feiceann an tuarascáil earnáil a ghníomhódh go cliste sa todhchaí le mias chriticiúil a bhaint amach sa mhargadh idirnáisiúnta agus a dhíreodh ar na tomhaltóirí sin i margaí tábhachtacha a aithníonn táirgeoirí bia na hÉireann agus a thugann luach a saothair dóibh as a dtáirgeacht 'ghlas'. Is é an fhís láidir i straitéis 2020 ná táirgeacht éifeachtach a bheidh inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus a sholáthróidh fás suntasach a rachaidh chun tairbhe na dtáirgeoirí príomhúla, na bpróiseálaithe agus na hearnála déanta bia. Tríd an bhfís seo a bhaint amach, cuirfear ar chumas na hearnála a ról a ghlacadh i dtéarnamh eacnamaíoch na hÉireann.

Tá an Chairt um Chearta le haghaidh Feirmeoirí i bhfeidhm ó mhí na Nollag 2005. Cuireann an Chairt leis an dul chun cinn a baineadh amach cheana féin faoi Phrótacal níos luaithe a bunaíodh sa bhliain 2000. Leagtar amach sa Chairt na caighdeáin agus na spriocanna soláthair seirbhísí le haghaidh na príomhscéimeanna faoina mbeadh feirmeoirí ag súil le híocaíochtaí a fháil.

Tá meas mór ag mo Roinn ar gach aon duine atá páirteach in earnálacha na talmhaíochta, na hiascaireachta agus na foraoiseachta, agus ar an méid ollmhór a chuireann na daoine sin le geilleagar na hÉireann. D'fhonn cabhrú leo ina ngníomhaíochtaí, tá mo Roinn tar éis an leabhrán seo a fhoilsiú le treoir chuimsitheach a sholáthar maidir leis na scéimeanna agus na seirbhísí ar fad a chuireann an Roinn ar fáil, idir shláinte agus leas ainmhithe, na bearta tacaíochta éagsúla atá ann, ár rialúcháin i leith sábháilteacht bhia, agus go leor seirbhísí eile. Molaim duit roinnt ama a chaitheamh ag léamh an leabhráin seo le fáil amach cén tacaíocht nó cén tseirbhís is féidir le mo Roinn a chur ar fáil.

Brendan Smith, T.D.
An tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

An tAire Stáit Ciarán Cuffe T.D.,
(freagrach as Gortóireacht agus Orgánaic)

An tAire Stáit Seán Connick T.D.,
(freagrach as Iascaigh agus as an bhForaoiseacht)