By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Clár

RÉAMHRÁ

Caibidil a hAon:

An Earnáil Agraibhia sa Gheilleagar Náisiúnta

1.1 An Geilleagar Náisiúnta

1.2 An Méid a Chuir an Earnáil Agraibhia leis an nGeilleagar

1.3 Caiteachas Poiblí

1.4 Staid na Talmhaíochta in Éirinn

1.5 Léargas ar Thalmhaíocht

Caibidil a Dó:

Ioncam Feirme

2.1 Réamhrá

2.2 Ioncam Feirme in 2010

2.3 An Suirbhé Náisiúnta ar Fheirmeacha 2009

2.4 Ioncam Fostaíochta Lasmuigh den Fheirm

2.5 Íocaíochtaí Díreacha

2.6 Ioncam Líon Tí Feirme Iomlán

2.7 Líonta Tí ar Ioncam Íseal

Caibidil aTrí:

Tráchtearraí & Ionchuir Thalmhaíochta

3.1 Forléargas

3.2 Bainne

3.3 Eallach

3.4 Caoirigh agus Uain

3.5 Muca

3.6 Éanlaith & Uibheacha

3.7 Gránaigh

3.8 Gairneoireacht & Prátaí

3.9 Tomhaltas Idirmheánach sa Talmhaíocht (Ionchuir)

Caibidil a Ceathair:

Struchtúir Feirmeacha

4.1 Forléargas

4.2 Líon agus Méid Feirmeacha

4.3 Próifíl Aoise Feirmeoirí

4.4 Fostaíocht Lasmuigh den Fheirm

4.5 Ionchur Saothair

4.6 Fostaíocht agus Ionchur Saothair

4.7 Praghsanna agus Soghluaisteacht Talún

4.8 Infheistíocht, Iasachtaí agus Ús i dTalmhaíocht

4.9 Iomaíochas Fheirmeacha na hÉireann

Caibidil a Cúig:

An Tionscal Bia

5.1 Forléargas

5.2 Méid agus Struchtúr na hEarnála Bia agus Dí

5.3 Onnmhairithe Bia agus Dí

Caibidil a Sé:

An Tomhaltóir

6.1 Forléargas

6.2 Praghsanna Bia

6.3 Tomhaltas Bia

6.4 Suirbhéanna Praghsanna na hEarnála Miondíola

6.5 Treochtaí Tomhaltóra agus Miondíola

6.6 Muinín a choinneáil sa Slabhra Bia

Caibidil a Seacht:

Beartas Talmhaíochta AE agus Idirnáisiúnta

7.1 Forléargas

7.2 Buntáistí an CAP d'Éirinn

7.3 Comparáidí Idirnáisiúnta ar Thacaíocht Talmhaíochta

7.4 Forbairtí agus Dearcadh ó thaobh Beartais Talmhaíochta AE agus Idirnáisiúnta

Caibidil a hOcht:

An Comhthéacs Náisiúnta

8.1 Forléargas

8.2 An Clár forbartha Tuaithe 2007¿2013

8.3 Scrúdú Sláinte agus an Plean Téarnaimh Eacnamaíoch Eorpach

8.4 Fómhar Bia 2020

8.5 Meastacháin 2011

8.6 Toradh Cháin Ioncam ó Fheirmeoirí

8.7 Glan-Ranníocaíocht na hEarnála Agraibhia in Insreabhadh Cistí go hÉirinn

Caibidil a Naoi:

An Comhshaol

9.1 Forléargas

9.2 An Treoir um Níotráití

9.3 An Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide

9.4 Astuithe Amóinia

9.5 Athbhreithniú ar an CAP & Tras-Chomhlíonadh

9.6 An Scéim Cosanta Comhshaoil Tuaithe

9.7 Feirmeoireacht Orgánach

9.8 An Scéim Bainistithe Dramhaíola Feirme

9.9 Bithbhreoslaí

9.10 Barra Fuinnimh

9.11 Bithéagsúlacht

9.12 Scéimeanna Spriocdhírithe Nuachóirithe Talmhaíochta

Caibidil a Deich:

Foraoiseacht

10.1 Forléargas

10.2 Cumhdach Foraoise in Éirinn agus san AE-25

10.3 Sruth Adhmaid na hÉireann

10.4 Méid, Struchtúr agus Aschur Earnáil Próiseála Adhmaid na hÉireann

10.5 Ranníocaíocht Shocheacnamaíoch na Foraoiseachta in Éirinn

10.6 Straitéis Foraoiseachta agus Tacaíocht Airgeadais

10.7 Bithmhais Adhmaid

10.8 Foraoiseacht agus Athrú Aeráide

10.9 Léargas don Earnáil Foraoiseachta

Caibidil a hAon Déag:

Iascach

11.1 Forléargas

11.2 Flít Iascaireachta na hÉireann

11.3 Príomhtháirgeadh ón Iascach

11.4 An Margadh Bia Mara agus an Earnáil Próiseála

11.5 Fostaíocht san Earnáil Iascaigh

11.6 Forbairtí sna Príomhpholasaithe

Iarscríbhinn Staitistiúil